Cập nhật:  GMT+7
ZsO9auG7iXXhuqLhu4/hur7hur5k4buL4bq6NuG7s+G7gOG6ouG7peG7i2fDneG7keG7gOG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7iUrDtOG7ieG7gMO1deG7icO6RsSCeeG7icO9xKjhu4bhu4nhu7V1w71mL8O9amdm4bq64buJdeG6ouG7j+G6vuG6vmThu4vhurrDneG7peG7j8O64buLZ8Od4buR4buA4buJ4buA4buz4bur4buG4buJ4bqiw7Thu4l54buz4buP4buJSuG7ueG7ieG6oMO94bqw4buJ4buAw73hu7Phu7Hhu4bhu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7iXTEqOG7j+G7ieG7lcSC4buJw73GocSCeeG7icSCecO0TeG7icSCw71JxIJ54buJ4bqi4buz4buv4buG4buJdOG7kcSC4buJw7nhu5nhu4nhu4DDveG7inXhu4nhur7hu4rhu4nDveG7s3bhu4bhu4nDisOC4buJdcO1dcO94buJw7rhu4TEgnnhu4l1R+G7j+G7icO94buR4buA4buJ4buA4buz4bur4buG4buJdcO9SeG7j+G6u2Yv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnVeG6sOG7iWvhu4nhuqLhuq7hu5Hhu7Phu4nDveG7keG7gOG7ieG7gOG7s+G7q+G7hmYv4bq6Z2bhurrhu4l14bqi4buP4bq+4bq+ZOG7i+G6ulThuq7Duk3hu4tnw5nhurDhu4nhuqLDtOG7icO94buR4buA4buJ4buA4buz4bur4buG4buJw7nhu6XEguG7iUrDtOG7icO94buR4buA4buJ4buA4buz4bur4buG4buJ4buAw4rhu5fEgnnhu4Hhu4kq4buE4buz4buJSuG7ueG7iXVH4buP4buJw73hu4/hu7Phu4nhuqLhuq7hu5Hhu7Phu4nDveG7keG7gOG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7icSCw7RN4buJdeG6sOG7icOD4bqo4buA4buJdcO94buC4buA4buJ4bqgw73DtXXhu4l04buz4buv4buA4bq/4buJw73hu5Hhu4Dhu4nhu4Dhu7Phu6vhu4bhu4nhu4DDiuG7l8SCeeG7icO9SUPEgnnhu4lK4bu54buJw71D4buz4buJxILDveG7keG7gOG6v+G7icSCw71JxIJ54buJdeG6sOG7iUrhu7nhu4l14buPTeG7icO5ccOD4bq/4buJdeG6sOG7ieG7gMO9duG7ieG6oOG7seG7gOG7icO9ReG6uuG7iUpE4buz4buJxILhu6Hhu4bhu4nhu4DDveG7ueG7gOG7iUrDtOG7iUzDtOG6ruG7icOK4buP4buG4buBZuG6umfDneG7keG7gOG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7icO54bulxILhu4nhuqLhu5Hhu7Phu4l14bqw4buJw71JQ8SCeeG7iUrhu7nhu4nDuXHDg+G7icO5w7Thur/hu4l14bqw4buJ4buAw7V14buJw7pGxIJ54buJw7nhu7Phu63hu4bhu4lK4bu54bq/4buJ4bqiw7TDg+G7iXXDveG6ruG7iXXDveG7gsSCeeG7ieG7gOG7j+G7ieG7lcSC4buJdcO0xIJ54buJ4buAw73hu6vDg+G7icSCeeG6rsSC4buJw4Phu7Phu6/Egnnhur/hu4l1w71H4buJTeG7seG7huG7icO64buExIJ54buJw73hu5Hhu4Dhu4nhu4Dhu7Phu6vhu4bhu4nDueG7pcSC4buJw7l24buJxILhu6Hhu4bhu4nDveG6ruG7m3Xhu4nhuqDDveG6ruG7iXXDtXXhu4nDg+G6sMSC4buJ4buAw73hu7nhu4Dhur/hu4nDueG7m3Xhu4l04buz4buv4buA4buJ4bqiw7Thu4nhu4DDveG7ueG7gOG7iXThurbhu4Fm4buA4buPdOG6ouG7peG7ieG6vuG7gE3huqLhu6Vk4buLw4Phu4/Dinnhu7PEguG6vWvhurpM4buJ4buP4buG4buA4bqu4buLZ2bhu4DDimdm4buAw7pnZuG7s8ODeeG7ieG6vsOKdWThu4vDveG7gOG7gOG6uuG6vS8vdOG7j+G6ruG6usO94buG4buAw73huq7hu4FKxIIv4bqu4bqiw7rDuuG7j+G7gOG7jy9L4buldOG6vuG7s+G7gOG7pS/hur7hu4Z1LeG6oMO94bqu4bulLcO64bqu4buzLeG6vuG6rsSCeS9rxKlqxKkvay9qa1Xhu45t4buObOG7jWvEqcSpL2pr4buNamtua2xuxKnEqWpuX8O94buP4buA4buA4buz4bul4buG4buBw4Dhurp54buLZ2Yv4buAw7pnZi/hu4DDimdm4buAw4pnZuG7gMO6Z2bhurpnw53hu5Hhu4Dhu4nhu4Dhu7Phu6vhu4bhu4nhuqLDtOG7iXnhu7Phu4/hu4lK4bu54buJ4bqgw73hurDhu4nhu4DDveG7s+G7seG7huG7ieG7gMOK4bquxIJ54buJdMSo4buP4buJ4buVxILhu4nDvcahxIJ54buJxIJ5w7RN4buJxILDvUnEgnnhu4nhuqLhu7Phu6/hu4bhu4l04buRxILhu4nDueG7meG7ieG7gMO94buKdeG7ieG6vuG7iuG7icO94buzduG7huG7icOKw4Lhu4l1w7V1w73hu4nDuuG7hMSCeeG7iXVH4buP4buJw73hu5Hhu4Dhu4nhu4Dhu7Phu6vhu4bhu4l1w71J4buP4bq7Zi/hu4DDumdmL+G7gMOKZ2Yv4buA4buPdOG6ouG7pWdm4bq6ZyVJ4buG4buJTuG7ieG6oMO94buz4buJw7rhu4TEgnlm4bq6ZyTDveG7s+G7icO64buExIJ54buJw73hu5Hhu4Dhu4nhu4Dhu7Phu6vhu4bhu4l1cMSC4buJ4bqiSeG7huG7iU7hu4lr4buJw7nhu7Phu63hu4bhur1m4bq6Zy3hu4k2w73DjeG7icSCw73hu6Hhu4Dhur/hu4l04buh4buA4buJ4bqi4buGccSC4buJw73hu5Hhu4Dhu4nhu4Dhu7Phu6vhu4bhu4nDueG7pcSC4buJw73hu49N4buJ4buAw4rhu5fEgnnhu4nDueG7reG7huG7ieG6oMO94bqkxIJ54buJw7lJRXXhu4nDisO1xILhur/hu4lMw7Thuq7hu4nhu4DDiuG6rsSCeeG7icO6cOG7huG7icOD4bq44buJw4nhu4nEgsO94buz4buv4buA4buJw7nhuqjhu4l14buP4bqu4bq/4buJ4bqgw73hu7Phu4nDg+G6sMSC4buJ4buVxILhu4nhur7hu5fhurrhu4l1w73huq7hu4nDiuG7j+G7icO5w4Hhu4/hu4nhu4DDveG7t+G7icODROG7s+G7iXXDveG6ruG7icO94buR4buA4buJ4buA4buz4bur4buG4buJSsO04bqu4buBZuG6umct4buJNsO9w43hu4nDveG7j+G7s+G6v+G7icO94buR4buA4buJ4buA4buz4bur4buG4buJw7nhu6XEguG7iXXDvcON4buP4buJxILDveG7s+G7reG7huG7icO6cOG7huG7iXThu49N4buJw71DxILhu4nDvUPEguG7icO94buR4buA4buJ4buA4buz4bur4buG4buJ4buAw4rhu5fEgnnhur/hu4nhuqDDveG7s+G7icSC4buh4buG4buJdeG7hMSCeeG7iUpE4buz4buJ4buAw73hu7nhu4Dhu4nhuqDDveG6pMSCeeG7icSC4burxILhu4nEguG7oeG7huG7ieG6vOG7hsO14buJ4bqi4buf4buG4buJw7l24buJ4buAw4rDtcSCw73hu4l04buPTeG7icOD4buh4buA4buJSuG7ueG7ieG7gMO9Q8OD4buB4buJJMO94buz4buJdeG7oeG7gOG7iXnhu7PEqOG6v+G7icO94buR4buA4buJ4buA4buz4bur4buG4buJ4buASUPhu7Phu4l14bqw4buJ4buAw7124buJw7l24buJw4nhu4nEgnnhu5XEguG7ieG6ouG7kcSCw73hur/hu4nDveG7keG7gOG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7iXThuqjhu4Dhu4nEguG7q8SC4buJw7l24buJ4buAw4rhuq7Egnnhu4nDveG6qOG6uuG7icO54bqwxIJ54buJ4bqg4bu1xILhur/hu4nhu4DDisO1xILDveG7icO1xILDveG7icSC4buXxIJ54buJw4Phu5vhu4Dhu4nhu4DDisSQ4buz4buJdcO94buz4bux4buG4buJSsO04bqu4buJSsO04buJ4buAw4rDtcSCw73hu4nEgkPhu7Phu4lyw4Phu4lJROG7gOG6v+G7ieG7gMO9xJDhu7Phu4l54buz4buPxILhu4l1SMSCeeG7ieG6oMO94bqkxIJ54buJxILhu6vEguG7icO5duG7ieG6vOG7hsO14buJ4bqi4buf4buG4buBZuG6umc2w7V14buJw7pGxIJ54buJw7pJRXXhu4nhuqLhu7Phu6/hu4ZmL+G6umdm4bq6ZzZyTeG7ieG7gMOKw4zhu4nDvcO0xILhu4nhuqDDveG7teG6veG7icO64buExIJ54buJdcO94bqu4buJdcO1deG7iXThu6/EgsO94buJxILDvUnhu4nDueG7j+G7huG7icO64buR4buJw7rDtE3hur/hu4nEguG6pMSC4buJw7rhuq7hu4nhuqLhu5HEgsO94buJw7rhu5Hhu4nDusO0TeG7iUrDtOG7iXXhu5Phu4nDueG7j+G7huG7iXRGxIJ54buJw7nhu7Phu4nEgnnhuq7DtOG7s+G7icO64bqu4buJ4bqi4buRxILDveG7iXRGxIJ54buB4buJJnlJxJDhu7Phu4l04bu54buJw7rhu5Hhu4nDusO0TeG7ieG6ouG7kcSCw73hu4nhuqDDveG7s+G7ieG7lcSC4buJxILDvcSoxIJ54buJw4PhurDEguG7ieG7lcSC4buJ4bqi4buRxILDveG7ieG7gOG6puG7gOG7icSCw73hu6Hhu4Dhu4nEguG7q8SC4buJw4rhu5d14buJ4buAw73hu6vDg+G7icOD4bqo4buA4buJ4bu14buA4buJw73hu5Hhu4Dhu4nhu4Dhu7Phu6vhu4bhu4nhu4DDiuG7l8SCeeG7icO5duG7ieG7gMOKw4zhu4nhuqLhu5HEgsO94bq/4buJdcO94bqmxIJ54buJw73DtMSC4buBZuG6umc24buVxIJ54buJdeG7k8OD4buJeeG7s8O1deG7icSCeeG6rsSC4buJw4Phu7Phu6/Egnnhur3hu4k2w73DjeG7icO94buP4buz4buJ4bqiw7Thu4nhu4BBxILDveG7ieG7gOG7t+G6v+G7ieG6oMO94buP4buz4buJSuG7ueG6v+G7icO64buExIJ54buJdOG6qOG7gOG7icO94buR4buA4buJ4buA4buz4bur4buG4buJw7l24buJw7nhu7Phu63hu4bhu4lK4bu54buJdcO94bqu4buJw4PhurDEguG7ieG7lcSC4buJ4bq+4bup4buJ4bqiw7TDg+G7ieG7gOG7lcSCeeG7ieG7gMO94burw4Phu4l14buTw4Phu4l54buzw7V14buJ4buAw73DqMOD4buJ4buVxILhur/hu4l14bqw4buJ4buAw7V14buJw7pGxIJ54buJ4buAw4rhu7nhu4nhuqLhu7Phu6/hu4bhu4l1w73DjcSCeeG7iXXDvcO1xILhu4nhu5XEguG6v+G7ieG7lcSC4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4nEgnnhuq7EguG7iUrDtOG7ieG7gOG7s+G7q+G7huG7icO94bqw4buP4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4nhu4Dhuqbhu4Dhu4Fm4bq6Zzbhu4ZN4buJxILDveG7s+G7q8SC4buJw73hu5Hhu4Dhu4nhu4Dhu7Phu6vhu4bhu4l14bqw4buJ4buA4bu1xILDveG7icSCw73hu7Phu6/hu4Dhu4nDiuG7oeG7gOG7ieG6okTEguG6v+G7ieG7gMO9ccOD4buJdcO94bu14buJdeG6tsSC4buJxILDveG7s+G7r+G7gOG7icO9Q8SC4buJdeG7k+G7iUThu4Dhu4l14buPTeG6v+G7icSCeUnEkOG7s+G7iXThu7nhu4nEgsO94buz4buv4buA4buJw73huq7hu5t14buJ4bq6w73DteG7gOG7iUrhu7Phu6vDg+G7iXVwxILhu4nDveG7kcSC4buJdcO94bux4buJ4bq+4buI4buJw7pGxIJ54buJw73huq7hu5t14buJ4buA4buRw4Phu4nhu4DDvcSQ4buz4buJ4bqgw73huqTEgnnhu4nEguG7q8SC4buJw7rhu4TEgnnhu4Hhu4k2w73hu6Xhuq7hu4k24buzxILhu4nhu4DDjXU=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời
2024-06-21 07:53:00

baophutho.vn Ngày 20/6, các y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành lấy tạng từ một người bệnh chết não để chuyển tới Bệnh...

Những cách phòng và trị cảm lạnh

Những cách phòng và trị cảm lạnh
2010-12-01 08:04:00

Dưới đây là những mẹo ưu tiên số 1 giúp bạn tiêu diệt các vi trùng trong nhà thay vì dùng thuốc của BS Chris Smith, chuyên gia bệnh lý ĐH Cambridge (Anh).

Thực phẩm phòng bệnh viêm xoang

Thực phẩm phòng bệnh viêm xoang
2010-11-30 10:32:00

Môi trường ngày càng ô nhiễm, số người mắc bệnh viêm xoang ngày càng tăng. Biết cách ăn uống sẽ góp phần thu ngắn liệu trình điều trị và phản ứng phụ của thuốc.

Đông y trị bệnh lúc giao mùa

Đông y trị bệnh lúc giao mùa
2010-11-29 09:34:00

Giao mùa là thời điểm dễ phát sinh bệnh, cần phòng tránh bằng cách bảo đảm chế độ dinh dưỡng, không thức khuya, ăn uống nóng, tránh đồ sống lạnh...

Đổ bệnh vì ăn

Đổ bệnh vì ăn
2010-11-29 08:20:00

Những bữa tiệc sang trọng nhiều thức ăn giàu đạm, chất béo kèm rượu bia tại các nhà hàng đã, đang và sẽ gây hại cho sức khỏe, nếu ăn nhiều.

Rau củ màu cam, màu xanh sẫm giúp tăng tuổi thọ

Rau củ màu cam, màu xanh sẫm giúp tăng tuổi thọ
2010-11-28 16:25:00

Một nghiên cứu mới đây cho thấy ăn nhiều rau củ màu cam và xanh sẫm như cà rốt, khoai lang và đậu xanh có thể có liên quan với việc mắc ít bệnh tật và tăng tuổi thọ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long