Cập nhật:  GMT+7
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qVPhu7d0ZcOU4butZuG7sXNl4buxc23hu7Fl4bq04bq24buXZeG6tOG7peG7sXNl4bqyw4FlxrDhu53hurRl4buBZeG6tHNn4buxcmXhu5Fvw4Jl4bux4buL4burZeG6u8Op4bq74bq74bqtL3Phurnhuqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rlPhu5Nmw7TEkeG6qcOVc3Thu6PDgmXhu4Ev4buB4bqzZVPhu7d0ZcOU4butZuG7sXNl4buxc23hu7Fl4bq04bq24buXZeG6tOG7peG7sXNl4bq04bu5ZcO1c0PDtWVz4bu3dGXhu7Fyc8O5ZSzDgWXGsOG7neG6tGXhu4Fl4bq0c2fhu7FyZeG7kW/DgmXhu7Hhu4vhu6vhurNl4bq04bq2dOG7oeG7sWXGsHNmdGXhu7FzdOG7n+G7q2Xhurjhuqxl4buBZeG6tHNn4buxcmXDtcOC4buzdGXhu7Hhu4vhu6tl4bq7w6nhurvhurvhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7DlWbhuq7hurR04but4buxxJHhuqnhuq104burcmXDteG7qWbhurLhurLDoMSRdMOV4buT4bux4bq04buT4bq2xJFl4bqy4bq0w4rhu6nhu5PDoMSR4bq6dMO04bq0c+G6sWXhu4fhur/DqeG6ruG6vOG6t2Vz4buTdHJz4bq04bqxZeG6veG7g+G7geG6ruG6vOG6t8SRZeG6suG6tsO1w6DEkS8vw7XhurXhu49m4but4bquc8OC4bq0c+G7reG6teG6uOG7sS/DtOG7k+G6ssaw4bq04but4bquL+G7seG7k+G6uuG6si/hurvhurvhurvhur0v4bq54bq54bq5w7Thurnhurnhu4PDqeG7heG6u+G6u+G6tOG6ucOp4buD4buF4bupw6ot4bq74buD4bq94buH4bq94bq94buF4bq74bq9LeG7h+G6vcOq4buB4bq/w6nhu4fhu4fhu4fhu4PhurXFqeG6rnLEkWVm4bup4bq0w6DEkVPhu7d0ZcOU4butZuG7sXNl4buxc23hu7Fl4bq04bq24buXZeG6tOG7peG7sXNl4bqyw4FlxrDhu53hurRl4buBZeG6tHNn4buxcmXhu5Fvw4Jl4bux4buL4burZeG6u8Op4bq74bq7xJFl4bq6dMO04bq0c8OgxJHhu4fhur/DqcSRZXPhu5N0cnPhurTDoMSR4bq94buD4buBxJFlL+G6qeG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6rsOVZuG6ruG6tHThu63hu7HEkeG6qeG7qHBlxrDhur5lxrDhu53hurRl4bq0c3hmZeG6tHPDgsOz4buxZXPhuqLhuq5l4bq0Z8O1ZeKAnMOVc8OCw4rhu6Hhu7Fl4buR4bu5dGXhurLhu7Nl4bq04bq24but4buxcmXDlOG7rWbhu7FzZeG7sXJzdOG7n+G6rsSRZXJ0w4lmZVPhu7d0ZcO04butZuG7sXNl4buxc23hu7Fl4bq04bq24buXZeG6tOG7peG7sXNl4bq4w4B0ZTF04buT4bq04bq04buT4bupZT9z4bqkZS5zd+G6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qS7hurbhu63hu7FyZeG7gWXhurRzZ+G7sXJl4buRb8OCZeG7seG7i+G7q2XhurvDqeG6u+G6u+G6s2VT4bu3dGXDlOG7rWbhu7FzZeG7sXNt4buxZeG6tOG6tuG7l2XhurThu6Xhu7FzZeG7kcOsZXPhu61o4buxZeG6tHNo4buxc2XDtWfDtWXhu7FzdOG7n+G7q2Xhurjhuqxlw7Vz4bqoZcOK4budw4Jl4bq0c+G7k+G7rWXGsOG7nWVz4butacO1c+G6s2XDtWfDtWVz4butaeG6tGXhu5Hhu7fhu7FyZXNBZeG6tOG6tuG6omXDtOG7rWbhu7FzZeG7sXJzdOG7n+G6rmXhu5FC4bqiw7Vl4bq04bq2dOG7oeG7sWXGsHNmdGXhuq5z4bqmZXPhuqLhuq7hurNl4bqyZ+G6tGXhurjDgHRl4bq0c8SQw7Vl4bq0dHDhu7Fl4bq4aGXhu5Fp4bq0ZeG7kULhuqLDtWVzdOG7n8OCZeG6sMOCw61lw7Vm4but4bq1ZTHDgHRl4bqy4buzZeG7qULhuqLhu7FyZeG7j2bhu7Fl4buRb8OCZcO1c+G7pWXDteG7r2Xhur/hu4Flc+G7t3Rl4bq4dOG7m+G7seG6s2Xhu5Hhu53hu7Fl4buxZsOK4bqzZVPhu7d0ZeG7kcOsZcO14buvZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhurvDqcOpZXPhu7d0ZeG6uHThu5vhu7Fl4bq0c2bhu6tlcnRmZXPhu61p4bq0ZeG7keG7t+G7sXLhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqnDlWfDtWVz4butaeG6tGXhu5Hhu7fhu7FyZWbhu7Fl4bqydOG7sXNl4bq8w6xlc+G7t3Rl4bq0dOG7neG6rmXhurThuqzDtWXhu5FC4bqiw7VlU+G7t3Rl4bqww4Jm4buxZeG6tG3hu6tl4bq4aGXhurRzxJDDtWVzdOG7n+G7sWXDteG7r2XDtXN04bujw4Jl4bqybcOC4bq1ZS7hurbhu63hu7FyZeG7gWXhurRzZ+G7sXJl4buRb8OCZeG7seG7i+G7q+G6s2VT4bu3dGXhu5HDrGXhurxtw4plw7TEkOG7sXJl4bqyZ8OCZeG7sXLDvXRl4buxc2hl4buxc23hu7FlZ3ThurNlc+G7rWnhurRl4buR4bu34buxcmXhurRzdOG7n+G7sWXhu7Fyw4LDiuG7n+G7seG6s2Xhuqjhu7FyZXPhu7dl4burw71lc8O64buxc2XhurJ04buxc2XGsOG7nWXDtXPhu61l4bquc+G6rGXhu7HDiWXhu7Fyc8Oo4but4bqzZeG6tGh0ZeG6tOG6tuG6omXhu7Hhu7V0ZeG7j2fhu7FzZeG6tMO64buxc2Xhu7Fyc+G7p2bhurNlLuG7neG6tGXhurjDumXhu7FyQuG6oHRl4buxcnPDqOG7reG6s2XDlXNCw4Hhu7FyZeG6tOG6tsO64buxc2XhurThurZndGXhurR04burZcO1c+G7rWXhu5Phu6vhurNl4burdHDhu7Fl4bquc3VldOG7seG6tOG7k+G6tuG7seG7k+G6tGXDtXPhu61l4buxcmjhu7FzZXJ0Z+G7rWXDtOG6rMO14bqzZXNBZeG6tOG6tuG6omVD4buxcmXDtOG6rOG7sXJlw7XDveG7sXJl4buxcnPhu59lxrBzZ+G7q2XDtXPDiWZl4buP4buf4buxc2XhurREZeG6vGbigKZl4bq4w4B0ZeG6tOG7ueG7sXJlxrB04buxc2Xhuq5zdWXhu6nhu5vhu7Fl4buR4bud4buxZeG6tOG6tuG7m+G7sWXhu4dl4bq04bulZeG7keG7teG7sXLhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq7hu47hu63DtMOKxJHhuqkx4bujZeG7sXN04buf4burZeG6uOG6rGXhurThurbhu63hu7FyZeG7gWXhurRzZ+G7sXJlw7XDguG7s3Rl4bux4buL4bur4bqzZVPhu7d0ZcOU4butZuG7sXNl4buxc23hu7Fl4bq04bq24buXZeG6tOG7peG7sXNl4bqyxqFl4bq0dOG7neG6rmXhurThuqzDtWXhurRzxJDDtWVzdOG7n+G7sWXhurhmdGXhurThurZ2ZeG7qWhl4oCcw7Vvw4Jl4bux4buzdOKAnWVydMOJZmXDteG7t+G7sXJl4buR4bu14buxcmXDtOG7rWbhu7FzZeG7sXJzdOG7n+G6rmXhurhoZcO1c3Xhu7FzZeG6sMOCw4rhu6Phu7Fl4buRw7lmZeG6rnNCw4Hhu7FyZeG7keG7oWXhu5Hhu6Nl4bq8w4Ju4bq0ZeG7sXPDieG7sXJlw7XDgWXDtXPhu53hurNlw7VzdeG7sXNl4bqyZ8O1c+G6s2XGsMO54bquZeG6tHPhuqB0ZeG6tHNn4butZXLEgmXGsHPhu69lxrBz4buL4buxZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bqyw63hu7Fl4bq8w4Ju4bq04bqzZcawdOG7sXNlw7Thu61m4buxc+G6s2Xhu4/DreG7rWXhurjhu59l4bqww4LDiuG7o+G7seG6s2Xhu6nhuqJ0ZXXDtXNlw7VzdeG7sXNl4buRZ+G7sXJlw7XhuqhmZXPhu7d0ZeG6uHThu5vhu7HhurVl4buQ4bu14buxcmXhurRz4bqgdOG6s2XGsOG7neG6tGXhu7Hhu7N0ZXPhu7d0ZeG6uHThu5vhu7Fl4bq0c2bhu6tlcnRmZeG6tHXDtXNlw7XEkMO1ZcO1Z8O1ZXPhu61p4bq0ZeG7keG7t+G7sXJl4bq8w6xlc+G7t3ThurNl4buxc23hu7Fl4buRaeG7reG6s2XhurREZeG6tHN04buf4buxZeG6tHPhu6Flc3Thu5/hu7Fl4bq4aGXhu6lo4burZeG7seG7uXRl4buPw7PhurRlc8O64buxc2XDreG7sXNlw7XhuqhmZcO04butZuG7sXNl4buxc23hu7HhurNlw7Thu61m4buxc2Xhu7Fyc3Thu5/huq5l4bq04bq24buXZeG6uMOAdGXhurThurZnw7VzZeG7sXN04buf4burZeG6vMOsZXPhu7d04bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLml0ZVPhu7d0ZeG7sXJzw7ll4buRw6xl4bq04bu5ZcO1c0PDtWXhu6hwZcaw4bq+Zcaw4bud4bq0ZeG6tHN4ZmXhurRzw4LDs+G7sWVz4bqi4bquZeG6tGfDtWXigJzDlXPDgsOK4buh4buxZeG7keG7uXRl4bqy4buzZeG6tOG6tuG7reG7sXJlw7Thu61m4buxc2Xhu7Fyc3Thu5/huq7EkWVydMOJZmVT4bu3dGXDlOG7rWbhu7FzZeG7sXNt4buxZeG6tOG6tuG7l2XhurThu6Xhu7FzZeG6uMOAdGUxdOG7k+G6tOG6tOG7k+G7qWU/c+G6pGUuc3fhurXhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5Gw4LhurRz4but4bq2xJHhuqkuc2bhu7FzZS7hurZo4bqtL+G6ruG6qQ==

Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xứng tầm đô thị hiện đại, văn minh

Xứng tầm đô thị hiện đại, văn minh
2022-06-04 09:53:00

baophutho.vn Kinh đô Văn Lang xưa, thành phố công nghiệp đầu tiên của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay thành phố...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long