Cập nhật:  GMT+7
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7myJKRXHhu4RExJDhurpxJeG7qeG7hHEqxJDhurxx4bqu4butRnHhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4RxNuG6puG7knHhu4bhu5jDgeG7hHHhu5Dhu4hx4bulcy02Ny9laXHDg+G7muG7qXEl4bup4buEcSXDiXHhu5LEkOG7onFlw5Thu5jhu4REceG7ok3hu4REcT/hu6/hu4REcVPhu7FxY+G7mMOa4bqm4buSceG6ruG6uuG7hMSQceG7kOG7iHHhu6Xhu6d1L2M/LWVlRHHDg+G7muG7qXFlxJDhu5px4buS4buiTuG7hERxKsSQw4nhu4TEkHHhu47EkOG7msahL8SQc+G7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHhu5DDlMODbnAvL8OD4buT4bqi4bupRuG7jsSQ4buY4buSxJBG4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dHNzL3Nzc8SCw7pzdcO5w7lycuG7knPFqXV0deG7p+G7hnPhu5Phur7hu45EcHEv4bubYsSQR3Elw4lx4buSxJDhu6JxZcSQ4buiT+G7hERx4buSw5RQw4NxZeG6vOG7hMSQceG7msOacSJG4bux4buERHEq4buK4buERHFlxJDhu5rDmnHhu47EkOG7q+G7knHhuqJF4bqq4buYceG7gOG6puG7knHhu4bhu5jDgeG7hHHEkEpFceG7hETEkOG6uuG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44i4bqw4bupxIJw4bubOUThu7HDmnFz4bunL3Xhu5FxJeG7qeG7hHEqxJDhurxx4bqu4butRnHhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4RxNuG6puG7knHhu4bhu5jDgeG7hHHhu5Dhu4hx4bulcy02Ny9laXHDg+G7muG7qXEl4bup4buEcSXDiXHhu5LEkOG7onFlw5Thu5jhu4REceG7ok3hu4REcT/hu6/hu4REcVPhu7FxY+G7mMOa4bqm4buSceG6ruG6uuG7hMSQceG7kOG7iHHhu6Xhu6d1L2M/LWVlRHHDg+G7muG7qXFlxJDhu5px4buS4buiTuG7hERxKsSQw4nhu4TEkHHhu47EkOG7mnHDg+G7muG7qXHhu5Lhurzhu4TEkHHhu5JLccODxJDhu57Dg3HEkEpFceG7hETEkOG6unHhuq7hu6vhu4TEkHFEReG7q3Hhu4Dhuqbhu5Jxw5Xhu5jhu69xxJBG4but4buSceG6rkrhu4REcVPhu7Fx4buSw5RF4bqq4buEceG7gMSQ4bupRXHhu4TEkEXhuqjhu4JxU8agceG7hHfhu4JxdHJ0dOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubP8So4buERHHDg8SQw4lxIkbhu7Hhu4REcSrhu4rhu4REcWXEkOG7mMWocS1xYsSQR3Elw4lx4buSxJDhu6JxZcSQ4buiT+G7hERx4buSw5RQw4NxZeG6vOG7hMSQceG7msOa4buRcWXDlOG7osOS4buERHEl4bup4buEcSrEkOG6vHHhuq7hu61GccODxJDhu5px4buSw5ThurhxxJBKRXHhu4RExJDhurrhu5NxJlBxxJBKRXHhu4RExJDhurpxw4NHccOD4burw4Nx4bquxKjhu4REccODxJDDiXHDqsOacVNF4bqk4buEcSVlaHFl4bq84buExJBx4buaw5rDtXE5ROG7mMOaQuG7hHFlxJDhu6nhu4TEkHEi4buvRXEtcWLEkEdxKsSQ4buaceG7kuG6usODxJBxw6klOSZx4buS4bq84buExJDhu5FxYsSQR3Hhu5LDlOG7osOS4buERHHhuqLhu6nhu4TDtHE5ROG7mMOaQuG7hHFlxJDhurpxZcSQ4bup4buExJBxIuG7mMOa4bqs4buEcS1xZcOU4buiw5Lhu4REcSXhu6nhu4RxJuG7t+G7hHFTw4Hhu4RxZeG6vOG7hMSQceG7msOa4buRcWLEkEdx4buSw5Thu6LDkuG7hERx4bqi4bup4buE4buRccOD4buW4buERHHDg+G7q8ODceG7ksSQ4bux4buExJBxU0XhuqThu4RxJeG7qeG7hHEqxJDhurxx4bqu4butRuG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubZcSQT0VxREXhu6nhu4Rxw5Xhu5jhu6nhu5Fxw4Phu4rhu4REceG7kuG7q8ODccODxJDhurxx4bqu4butRuG7kXHhu5LDlEXhuqrhu4Rx4buAxJDhu6lFceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHE24bqm4buSceG7huG7mMOB4buEceG7kOG7iHHhu6VzLTY3L2VpccOD4bua4bupcSXhu6nhu4RxJcOJceG7ksSQ4buicWXDlOG7mOG7hERx4buiTeG7hERxP+G7r+G7hERxU+G6rHE/4bqsceG7q+G7hHHigJw54bu34buERHHDg+G7qUZxU+G7qUVx4buSw5RI4buRceG7ksOU4burw4PEkHHhu4TEkEXhuqjhu4Jxw4Phu5rhu6lxIjkmcWhF4bqo4buScTnhu6nhu4Jx4buSw5RG4buERHHhu47EkOG7q+G7knHhu5LDlEXhuqrhu4Rx4buE4buK4buERHHhu4RExJBF4bqo4buO4buRcVXhu7fDmnHEglDhu4REceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rx4buCTkVxU+G7sXFV4bu3w5pxxIJQ4buERHFEReG7qUVxw4Phu7nhu45x4buE4buK4buERHHEguG7t+G7hHFoReG6qOG7knE54bup4buCcURF4bupRXHhuq5G4but4buEcXRyc3JxLXF0cnRy4oCdcVPhu7FxY+G7mMOa4bqm4buSceG6ruG6uuG7hMSQceG7kOG7iHHhu6Xhu6d1L2M/LWVlRHHDg+G7muG7qXFlxJDhu5px4buS4buiTuG7hERxKsSQw4nhu4TEkHHhu47EkOG7mnFT4bqscVNF4bqow4Nx4oCcIkpFcTnhu4rhu4REccSC4bu34buEcWhF4bqo4buScTnhu6nhu4Jx4buSw5RQw4Nx4buSReG6puG7jnHhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4RxU+G7sXHhu47EkOG7iEVxxJDDk+G7jnHhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4Rx4buCSuG7knHhu5Dhu4hxw4PEkOG7ok3hu4REceG7ksOU4bq44buExJDhu5Fx4bqu4bqsceG7q+G7hHHhu47EkOG7q+G7knHhu5LDlEXhuqrhu4Rx4buAReG7hMSQceG7kuG6puG7kXFTd+G7hHHEkEfhu6nhu5FxVXZxxJBKRXHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEcURF4bupRXHhuq5G4but4buEcXRyc3MtdHJ0cuKAnXHDg+G7muG7qXEl4bup4buEccODxJDhurxx4bqu4butRnHhu5Lhurzhu4TEkHFT4buxccOD4burw4Nx4bqu4bq64bupceG7jsSQ4buiTeG7hERx4bqu4buiw5PDg3Hhu5LDlEXhuqrhu4Rx4buAxJDhu6lFceG7ksOJw4PEkHHDg1DDg+G7kXHhuq7EqOG7hERx4bqiSuG7k3Fo4bq6ceG7ksSQ4bqm4buRcVPhu6lFceG7ksOUSHHDg+G7muG7qXHhu5JLccODxJDhu57Dg3EiSkVxOeG7iuG7hERxxILhu7fhu4Rx4bqu4buiw5PDg3Hhu4Thu7fhu4REccOD4bupRuG7kXHhu4bhu7Fx4buSw5Thu5jhu4REceG7kuG7t+G7gnHhu4RI4buERHHDg+G7iOG7knHDg8SQRnHhu47EkEbhu4REceG7ksOU4buxRnHhu4Thu4rhu4REccSC4bu34buEcVPhu7Fxw4Phu4rhu4REccOD4buYSsODcVXhu7fDmnHEglDhu4REcTllOOG7k3HEkVBxw5Xhu5jhu6nhu4Rx4buS4bu34buC4buRceG7kuG7rUZx4bquReG6rOG7mHHhu4BF4bqo4buEccOD4bua4bupccOD4burw4Nxw4Phu7nhu45x4buaw5px4bqu4buv4buEROG7kXHDg8SQw4nhu4TEkHHDleG7mMOa4bqs4buEceG6ruG7iEVxU05FceG7kktxw4PEkOG7nsODcSJKRXE54buK4buERHHEguG7t+G7hHHDg0dx4buQUHHDg8SQ4buYw5rhuqrhu4Rx4bqiReG6puG7hHHhu5LDicODxJBxw4NQw4Phu5Fx4buExJDDgeG7hHHhu5LEkOG7nsODccOD4bua4bupceG7hEThu6JPRXHhu4Thu4rhu4REccSC4bu34buEcVPhuqxxU+G7qUVx4buSw5RIcVPhu7Fx4buSQeG7gnHDleG7mOG7qeG7hHHhu5LDlEnhu4REccOD4bua4bupceG7kOG7r+G7hHFV4buY4bu54buSceG7hOG7iuG7hERx4buERMSQReG6qOG7juG7kXFV4bu3w5pxxIJQ4buERHE5ZThx4bqu4buiw5PDg3Hhu4Thu7fhu4REceG7huG6pOG7hOG7kXHhu5LEkOG7lMODceG6rsOAw5px4buE4buK4buERHHhu4RExJBF4bqo4buO4buRceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rx4buOxJDhu6vhu5Jx4buSw5RF4bqq4buEceG7hMSQ4bup4buExJDhu5Fx4bqi4bqs4buEcVNS4buEROG7k3EiSkVx4buE4buK4buERHHEguG7t+G7hHHDg+G7q8ODccOD4bu54buOceG6rnZx4bquw4DDmnHhu4Lhu63hu4TEkHHhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4Rxw4Phu6vDg3Hhu47EkEbhu4REceG7ksOU4buxRnHhu5LEkEVx4bqu4buY4bupccOa4bqk4buYceG7hOG7ok7Dg+G7kXHhu47EkEbhu4REceG7ksOU4buxRnHhu4Thu4rhu4REccSC4bu34buEceG7kOG7r+G7hHFV4buY4bu54buSceG7gEXhu4TEkHHEgkbhu6nhu4TEkHFERcONRXHDg+G7q8ODccOD4bu54buO4buRceG7kuG7oHHhuq5HceG7hOG7t+G7hERx4buS4bq8ceG7huG6qHHhu5LEkOG7mHHEkOG7lOG7knHEkEpFcVNF4bqk4buEceG7ksSQ4bup4buCcURF4bup4buTcTnEkMOB4buEceG7ksSQ4buew4Nxw4Phu5rhu6lx4buEROG7ok9FceG7hOG7iuG7hERxxILhu7fhu4RxU+G6rHFT4bupRXHhu5LDlEhxU+G7sXHhu5JB4buCccOV4buY4bup4buEceG7ksOUSeG7hERxw4Phu5rhu6lx4buQ4buv4buEcVXhu5jhu7nhu5Jx4buE4buK4buERHHhu4RExJBF4bqo4buO4buRcVXhu7fDmnHEglDhu4REcTllOHHhu4Thu7fhu4REceG7huG6pOG7hOG7kXHhu5LEkOG7lMODceG6rsOAw5px4buE4buK4buERHHhu4RExJBF4bqo4buO4buRceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rx4buOxJDhu6vhu5Jx4buSw5RF4bqq4buEceG6ouG6rOG7hHFTUuG7hEThu5NxY+G7mMavccSQTHHhu5LDlMOTceG7hOG7iuG7hERxxILhu7fhu4Rx4bqu4buiw5PDg3HDleG7mOG7r+G7hHHhu4bDmeG7kXHhu5BRccSCxqDhu4REccSQReG6qOG7mHHDleG7mOG7r3Hhu5Lhu61GceG6rkXhuqzhu5hx4buAReG6qOG7hHHhu4Thu4rhu4REccSC4bu34buEceG7gsOSccOUSuG7hERxw5Xhu5jDmnHhu4Lhu4rhu5Fx4buAReG7hMSQccSCRuG7qeG7hMSQceG7kOG7r+G7hHFV4buY4bu54buSccSQReG6qOG7mHHDleG7mOG7r+G7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHhu5DDlMODbnAvL8OD4buT4bqi4bupRuG7jsSQ4buY4buSxJBG4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90dHNzL3Nzc8SCw7pzdcO5w7lycuG7knPFqXV0deG7p+G7hnThu5Phur7hu45EcHEv4bubY+G7mOG7qXFzcnHhu4R34buCceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHE24bqm4buSceG7huG7mMOB4buEceG7kOG7iHHhu6VzLTY3L2VpcVPhu7FxY+G7mMOa4bqm4buSceG6ruG6uuG7hMSQceG7kOG7iHHhu6Xhu6d1L2M/LWVlRHHhu5LDlOG6pOG7hHHhuq7hurrhu6lx4bqi4bux4buEceG7kuG6vOG7hMSQ4buRceG7ksSQ4buYceG7hMSQw4Hhu45xw4PEkEZxw4Phu6JxxILhu7fhu4RxU+G7luG7hERx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHFE4bu54buOcXThu5HGsHHhu4ZB4buEceG7kEZxU05FceG7hHfhu4JxdHJyxrDDtHHDg0dxxanDueG7kcO5ceG7hETEkOG6uOG7hHHEkEpx4buE4buK4buERHHEguG7t+G7hHHhuq7hu63hu5JxxILhu6nhu4TEkHHEkEXhuqjhu5hxxJBKceG7hOG7iuG7hERxxILhu7fhu4Rx4buQ4buv4buEcVXhu5jhu7nhu5Lhu5Fx4buAReG7hMSQccSCRuG7qeG7hMSQcURFw41FccOD4burw4Nxw4Phu7nhu47DtHHDucO54buRdcOzceG7kOG7iHHEkEpFcVNF4bqk4buEceG7hOG7iuG7hERxxILhu7fhu4Rx4buSxJDhu6nhu4JxREXhu6lxw4Phu6vDg3HEkOG6uOG7hMSQceG7ksSQ4buew4NxxJDDk+G7jnHhu5Lhu6vDg+G7kXHhu4ZF4bqk4buEceG7gOG6puG7knHhu5Dhu6/hu4RxVeG7mOG7ueG7knFT4buxceG7kkXhuqThu5hx4buSxJDGoHHEkOG7seG7hERxxJBH4bupw7Rx4buS4bq8ceG7huG6qHHhu4bhu6lGceG6rkrhu4REceG7hOG7iuG7hERx4buSxJDhu4rhu4Rxw5Xhu5jhu6lx4bqu4buxRnHhu5Lhu61GceG6ruG7reG7knHDueG7peG7keG7p8Ozw7RxxrB0w7Nx4buQ4buIccODxJDhu5pxxJBKceG7kOG7r+G7hHFV4buY4bu54buSceG7hOG7iuG7hERx4buERMSQReG6qOG7jnHhu5LEkOG7qeG7gnFEReG7qXHEkEpFcVNF4bqk4buEceG7hOG7iuG7hERxxILhu7fhu4TDtHFER+G7jnHhu47EkEHhu4Rx4buSxJBQw4NxxJBF4bqo4buEceG7gsagw4Nx4buSReG6pOG7mHFV4bu3w5pxxIJQ4buERHHhu4Thu4rhu4REceG7ksSQ4buK4buEceG7gk5F4oCmxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5sq4burw4Nx4buSxJDhu7Hhu4TEkHFTReG6pOG7hHElKj9x4bqudnHhu5LDgeG7jnHhu5LDlOG7mOG7hERx4buSxJDhu69GceG7huG7mMOB4buEcVPhuqxx4buA4bqm4buSccOV4buY4buvccOD4buK4buERHHhu5Lhu6vDg3Hhu4Z24buExJBxw4PEkOG6vHHhuq7hu61GccSQRuG7reG7knHhuq5K4buERHHDg+G7muG7qXEiSkVxOeG7iuG7hERxxILhu7fhu4Rxw4Phu6vDg3HDg+G7ueG7juG7kXHhu5BQceG7jsSQ4buIRXHEkMOT4buOccOD4bua4bupccOD4burw4Nxw4Phu7nhu47hu5Fxw4Phu6vDg3Hhu4RE4bux4buExJBx4buS4butRnHhuq5F4bqs4buYceG7gEXhuqjhu4Rxw4PEkEZx4buAReG7hMSQceG7kuG6pnHEkErhu5Fx4buSS3HEkMOT4buOceG7kuG7q8ODceG7jsSQ4bur4buSceG7ksOUReG6quG7hMO0ccSQRuG7reG7knHhuq5K4buERHHDg+G7muG7qXHDleG7mMavccSQTHHhu5LDlMOTceG7hOG7iuG7hERxxILhu7fhu4TDtHHhu4TEkOG7t+G7hHHDlErhu4REccOD4burw4Nx4buC4buKccSQ4bq44buExJDhu5Fx4bquReG6quG7hHHEkOG6uOG7hMSQceG7kkXhuqThu4Rx4buSReG6puG7hOKApsahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubYsSQ4bur4buSceG6okXhuqrhu5hx4buA4bqm4buSceG7huG7mMOB4buEccSQSkVx4buERMSQ4bq64buRcWLEkEdxJcOJceG7ksSQ4buicWXEkOG7ok/hu4REceG7ksOUUMODcWXhurzhu4TEkHHhu5rDmnEiRuG7seG7hERxKuG7iuG7hERxZcSQ4buaw5px4buExJDhu7nhu4Rx4buC4but4buExJDDtXE/4bqqceG7kkXhuqbhu45x4buSxqDDg3Hhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4Rxw4NHccSQReG6qOG7mHHDleG7mOG7r3E24bqm4buSceG7huG7mMOB4buEceG7kOG7iHHhu6VzLTY3L2VpccOD4bua4bupcSXhu6nhu4RxJcOJceG7ksSQ4buicWXDlOG7mOG7hERx4buiTeG7hERxP+G7r+G7hERxU+G7sXFj4buYw5rhuqbhu5Jx4bqu4bq64buExJBx4buQ4buIceG7peG7p3UvYz8tZWVEccOD4bua4bupcWXEkOG7mnHhu5Lhu6JO4buERHEqxJDDieG7hMSQceG7jsSQ4bua4buRceG6ruG6rHHhu4RExJDhurpxw6klOSZx4buS4bq84buExJBx4buQTuG7gnHhuqLhu6nhu4RxxJDhu7Hhu4TEkHHhuqLhu6nhu4RxxJDhu7Hhu4TEkHHhu4DhuqZxxJBG4butw4PEkHFT4bqsceG7kkXhuqbhu45x4buSxqDDg3Hhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4RxNuG6puG7knHhu4bhu5jDgeG7hHHhu5Dhu4hx4bulcy02Ny9laXFT4buxcWPhu5jDmuG6puG7knHhuq7hurrhu4TEkHHhu5Dhu4hx4bul4bundS9jPy1lZUThu5Fxw4PEkOG6vHHhuq7hu61GccOD4burw4Nx4buQw5Lhu5Fx4buEROG7seG7hMSQccOU4buxceG7kEbhu6vhu5Lhu5Fx4bqiS3Hhu5Dhu5jhu4REcVXhu7fDmnHEglDhu4REccODxJDhu6JN4buERHHhu5LDlOG6uOG7hMSQccODxqBx4buSxJDhuqrhu5Fx4buS4butRnHhuq5F4bqs4buYceG7gEXhuqjhu4Rxw4PEkEZxIkpFcTnhu4rhu4REccSC4bu34buEceG7kuG6vOG7hMSQceG7ksOUUMODceG7kkXhuqbhu45x4buSxJBQw4NxxJBF4bqo4buEceG6ruG7reG7knHhu4Dhuqbhu5Jxw5Xhu5jhu69xw4Phu6lGceG7hMSQ4bu54buS4buTcSJKRXE54buK4buERHHEguG7t+G7hHHhu5Lhurzhu4TEkHFTTkVxU+G7qUVx4buSw5RIceG7huG7sXHDg01xw5Xhu5jhu6nhu4Rx4buSxJDhu6JP4buERHHhu5LDlFDDg3El4bup4buEcSrEkOG6vHHhuq7hu61G4buRccODxJDhu5px4buSw5Thurhx4buOxJDhu4hFccSQw5Phu45xU05FccOD4burw4Nx4buQw5Lhu5Fx4buEROG7seG7hMSQceG7hkXhuqThu4Rxw5Xhu5jhu6nhu4Rxw5Thu7Fx4buQRuG7q+G7kuG7kXHhuqJLceG7kOG7mOG7hEThu5Fx4buSxJDhu6nhu4Jx4buC4bui4buYccODxJBGcSXhu6nhu4RxKsSQ4bq8ceG6ruG7rUZx4buS4bq84buExJBx4bqi4bup4buEccSQ4bux4buExJBxw4Phu6vDg3FTd+G7hHHhuqLhu6/hu4Rxw4PEkOG6vHHhuq7hu61GceG6ruG6qnHhu5JF4bqm4buOceG7ksagw4Nx4buSxJBQw4NxxJBF4bqo4buEccODR3HEkEXhuqjhu5hxw5Xhu5jhu69xNuG6puG7knHhu4bhu5jDgeG7hHHhu5Dhu4hx4bulcy02Ny9laXFT4buxcWPhu5jDmuG6puG7knHhuq7hurrhu4TEkHHhu5Dhu4hx4bul4bundS9jPy1lZUTDtHHhu5LEkOG7qeG7gnHhu4Lhu6Lhu5hxw4PEkEZxJeG7qeG7hHFlxJDhu6JP4buERHFTxqBxZeG6vOG7hMSQceG7msOaceG7kE7hu4Jx4buAReG6qOG7hHHhu5JG4bux4buEceG7huG7rUVxJeG7qeG7hHEqxJDhurxx4bqu4butRnHDg+G7muG7qXHhu5Lhurzhu4TEkOG7kXHhu5LEkOG7qeG7gnHhu4Lhu6Lhu5hx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHhu4bDgeG7jnHhuq5G4bux4buEceG7gEXhuqrhu4Jx4buSw5Thu6nhu5FxREXhu6vhu4Jx4buQ4bur4buSceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHHhu5Lhu61FccOD4bu54buOccSQ4buYw5rhuqjhu4RxU+G7sXHDg01x4buQw5Jx4buSw5RG4buERHHDleG7mMOZcSAgIHHhu4R34buCcXRydHThu5NxZcOB4buOceG7ksOU4buY4buERHHhu4bhu7Hhu4Jx4buS4buI4buSceG7kuG7mMOa4bqk4buEceG7ksOU4buYw5rhuqzhu4Rx4buE4bu34buERHHDg+G7qUZx4buExJDDgeG7hHHhu5LEkOG7nsODccOD4bua4bupccOD4bur4buEceG6okpxxJBKRXHhu5LDlEbhu4REceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHHDg+G7q8ODceG7hMSQReG6qOG7gnFTxqBx4buOxJDhu6vhu5Jx4buSw5RF4bqq4buEceG7gEXhu4TEkHHhu5LhuqZxLXFVdnHEkEpFccOD4bua4bupceG7kuG6vOG7hMSQ4buRceG7hMSQ4bu54buSceG7huG7sXHDg+G7iuG7hERx4buS4burw4NxU8OB4buEceG6rkrhu4REceG7hMSQ4bu34buEccSC4bu34buEceG6rsSo4buERHHhu5LEkOG7mMOB4buE4buRccSQ4buiw5Lhu4REceG7nuG7hERx4buSxJBQw4NxxJBF4bqo4buEccOD4burw4NxxIJQceG7q+G7hHHhu47EkOG7q+G7knHhu5LDlEXhuqrhu4Rx4buAReG7hMSQceG7kuG6pnEtcVV2ccSQSkVx4bquw73Dg3HhuqJF4bqo4buSceG7huG7sXHhu4Thu4rhu4REceG7hETEkEXhuqjhu45xLXHhu4Thu4rhu4REccSC4bu34buEcS1x4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hOG7kXHhu5LDlEXhuqrhu4Rx4buAxJDhu6lFceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHHDg+G7q8ODccSCUHHhu6vhu4Rx4buSw5RJ4buERHHhuq5F4bqq4buCccOD4bua4bupceG7kuG6vOG7hMSQ4oCmcSpB4buEceG7kFFxxILGoOG7hERxw4NHccSQReG6qOG7mHHDleG7mOG7r3HDg+G7q8ODceG7hEThu5jEqOG7hHHhu4ZQw4Nx4bqudnHhuq7hu6LDk8ODcURF4bupRnHDg8SQRnEiSkXhu5Fx4buExJDhu7nhu5Jx4buG4buxcWXDlOG7mOG7hERx4buS4bu34buCccSQTHHhu5LDlMOTceG7hOG7iuG7hERxxILhu7fhu4RxU+G7sXFEReG7q0ZxxILGoMODceG7hETEkOG6rHHhu4RExJBF4bqo4buOw7Rx4buE4bu34buERHHDg+G7qUZxxJBF4bqo4buYccOV4buY4buvccSQRuG7reG7knHhuq5K4buERHHDg+G7muG7qXFj4buYxq9xxJBMceG7ksOUw5Nx4buE4buK4buERHHEguG7t+G7hHHDg+G7q8ODccOD4bu54buOw7Rx4bqiS3Hhu5Dhu5jhu4REceG7ksSQ4bqk4buCceG7hEThu5jEqOG7hHHhu4ZQw4Nxw4PEkEZxY+G7mMavw7Rx4buSReG6puG7jnHhu5LGoMODceG7ksSQUMODccSQReG6qOG7hHHhu47EkEbhu4REceG7ksOU4buxRnHhu5LEkEVx4bqu4buY4bupceKAnDnhu4rhu4REccSC4bu34buEceG7kOG7r+G7hHFV4buY4bu54buSceG7gEXhu4TEkHHEgkbhu6nhu4TEkHFERcONReKAneG7k3EiSkVxOeG7iuG7hERxxILhu7fhu4Rx4buS4bq84buExJBxU+G7sXHDg+G7q8ODceG7kMOSceG7hEThu7Hhu4TEkOG7kXHhuq7hurrhu6lx4buOxJDhu6JN4buERHHDg0Hhu4Rx4buG4bux4buCccODQeG7mHHhu4Thu4hFceG6ruG6qnHDg+G7q8ODccSCRuG7qeG7hMSQceG7hETEkEXhuqjhu45x4bquQeG7mHHhu5Lhu6JxU+G7sUZx4buGw4rhu4TEkHFTUMODceG7hOG7iuG7hERx4buERMSQReG6qOG7juG7kXHhuq7DgMOaceG7guG7reG7hMSQceG7ksSQ4buiTeG7hERx4buC4butRXHhuq5F4bqo4buEcURF4buU4buOceG7kkXhuqThu5hx4buSxJDGoHHhu5Dhu6/hu4Rx4buOxJDDgOG7gnHhu4Thu4rhu4REceG7hETEkEXhuqjhu45xw4Phu5rhu6lx4buS4bq84buExJDigKbGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buO4buo4buY4buSxJBGw5Rw4bubYsSQ4buiTeG7hERxZcSQ4bup4buExJDGoS/hu47hu5s=

Phương Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần
2024-07-19 17:59:00

Theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau...

Cổ vũ, lan tỏa tinh thần Thượng tôn pháp luật

Cổ vũ, lan tỏa tinh thần Thượng tôn pháp luật
2022-03-09 15:35:00

Sau thành công của Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” lần thứ nhất, được sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, sự động viên, phối hợp của các bộ, ban, ngành và các...

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
2022-03-01 09:15:00

baophutho.vn Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng- năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và...

“Đòn đánh dưới thắt lưng”

“Đòn đánh dưới thắt lưng”
2022-02-28 10:09:00

baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, dường như nuốt không trôi nỗi nhục nhã của những kế hoạch chống phá liên tiếp thất bại, bị công luận vạch trần, lên án...

Dân chủ áp đặt

Dân chủ áp đặt
2022-02-16 16:11:00

baophutho.vn Cũng như các quốc gia tiến bộ, văn minh trên thế giới, kể từ lật đổ chế độ áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay...

Hạnh phúc cho nhân dân

Hạnh phúc cho nhân dân
2022-02-12 15:21:00

baophutho.vn Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trong bầu trời không gì quý hơn nhân dân. Trong thế giới không gì quý bằng lực lượng đoàn kết của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long