Cập nhật:  GMT+7
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRz4bufYXZHdMOJ4bq6dsagdOG7llJ0SMOJ4bq4QnRHTeG6sOG7oy/hurjDuuG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4buf4buj4bq6R8OJdOG7lOG7mOG6sMOycy8v4bqw4buX4bqu4butSeG7kOG6uMag4buW4bq4SeG7l8OaSC/hurbhurThu5Thu4Thu5ZJ4buQL0jhurTDmeG7lC/DucO5w7rDui/DusO6w7rhurbhu6d14burdcO5dXXhu5bDuuG7q+G7pcO54bulxalGw7rhu5fhu4Lhu5DDiXN0L+G7n+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7nzrhu6/hurB04buUeEh04buQ4bq4w4NHdOG6sOG7nuG7rXTDieG6uuG7rXThurLDikjhurh04butSOG6uHQsd+G6uuG7l+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G7oy/hu5Dhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kD9J4bq24bumc+G7n+G6ueG6ukjhurh04buY4butdMOadnRGw5JIdEbhuqhIdOG7luG7mElIw4l04bq4SXZIdOG6sHhI4bq4dMOJ4bq64butdOG6ssOKSOG6uHThu4ThurjDjXThu4ThurjDvUjhu5V04butSOG6uHThurvhu5jhuqBIdMOsw71IdCx34bq6dMOVdOG7hOG6uMagdOG6u+G6uFDhu45Iw4nhu5V04bukeXQ6w4Dhu5B0O8SCSOG7lXThurjGoOG7pkNIdDrDg0d0OeG6uOG6qHThurJ5dOG7ksag4bum4bqq4buWdOG7lsOBR3Thu5bhurjhurRJdOG6uOG7iuG6sHTDmnZ0w4nhu7NIdOG6rsONdMOaw5Lhurp0SMOJ4bq4QnRHTeG6sOG7l3TDoOG6uOG7jHThu5RTdOG7hOG6uuG6qEh04buW4buYw4rhu5V04buE4bq4SkjDiXRIw4lSSMOJdOG6uOG7iuG6sHThurjhu4jhurrhu5V0SE90RlPhurB0w5pQw5NIdEbhuqhI4buVdMOJ4bq64buMdOG6ssOB4bumdOG7rUjhurh04bqyeXThu5bhu5jDlXThu5bhurh2SOG6uHRKSMOJdOG6sOG6uOG7nnThurDDk3Thu5TDlXThu5R4SHThu6TGoMOA4buWdOG6skx0w4lPdOG6sMONdOG7ksag4bumdEdKdOG7hOG6uOG7r3TDlXThurLhur7hu6104buQ4bq4UMOTSMOJ4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufw6DDvUd0w7l1dcaw4buVdOG7rUjhurh04bqu4buz4buWdOG6suG6oMagdOG7luG6uOG7rUd0w4nhurrhu610SMOJ4bq4QnRHTeG6sOG7l3Q/4butSHThurLhuqDGoHThurZJdOG7hOG6ukjhurh04buW4bqqdOG7hOG6uMONdOG7hOG6uMO9SHRI4bqoSHThu6RQw5VIw4l0R03hurB04bqw4bue4butdMOJ4bq64butdOG6ssOKSOG6uHThurDhurjhu5504bum4bqqxqB04buUeEh04bukxqDDgOG7lnThu5bhurjhurRJdOG7kOG6uFDDk0jDiXThu5bhurhR4bqwdOG7luG6uOG7nnThurBKSMOJdMOaw5Lhurp04buUUeG6sHRIw4lQ4buM4bq6dEZ2dOG6sOG6uOG6vEjhurjhu5l04buUeEh04buQ4bq4w4NHdEdN4bqwdEZ2R3Thu5jhu6104bqww4xIdOG6ssOTSHTDieG6unhI4buVdOG6sOG6uOG7nnThu6bhuqrGoHThurLhu6/hu5B0UUjDiXRI4bq4xqB04bqw4bqgxqB04buW4bq64bqoxqB04bq24bucSMOJdOG6sOG7nuG7rXRIw4lQ4buM4bq6dOG6tsOBSHThurLhur7hu6104buQ4bq4UMOTSMOJ4buVdMOJ4bq64buvdOG7luG6uHZI4bq4dOG7luG6uMOA4buQ4buXdOG6u+G7mElIw4l04buSxqDhu6904buW4buYw4pI4bq4dOG7lHhIdOG7pMagw4Dhu5bhu5V0SOG6uOG6okh04buW4bq4w4Dhu6Z04bqy4buM4bq6dOG7lEtIw4l04buE4bq6SOG6uHThu5bhuqp04buQ4bq44buv4buWdOG7luG7mOG6ukRI4buVdOG7luG6uOG6vnThurjhurrhuqrGoHThurDhu57hu610SMOJUOG7jOG6unThu5bhurrhuqjGoHThurbhu5xIw4l0SMOJduG7pnThurB2SMOJdOG6sOG7rUnhu5V04bqyRHRIw4FIw4l04buW4bqgR3TDmnZ04buQ4bq44buv4buWdOG7luG7mOG6ukRIdEjDieG6uEJ04bqyeXRGU+G7rXThurDhurjhu4pI4buVdOG7rUjhurh04buW4bq4UOG7jEjDiXThu6TGoOG7puG6qEh04bq44buK4bqwdOG6uOG7iOG6unThu4ThurpI4bq4dEjDieG6uOG6ukNH4buVdEjDgUjDiXThurDhu61JdOG7luG7reG7pnRIw4nhurhC4buVdOG7lsOKR3Thu5bDjOG6unThu5bhurjhu63hu6Z04bqyTuG6unRHxILGoHRHeXThu5Dhurjhu5x04bq44buO4buQdMOaw5Lhurp0SOG6uMagdOG6sOG6oMagdOG7luG6uOG6vnThu5bhu5hQ4buMSMOJdOG7hOG6quG7lnThurjhu47hu5B04bqy4bqgxqB04buWUHRHw5V04buYTUjDiXThu5LGoOG7pnRHSnThu5R4SHThu6TGoMOA4buW4buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQP0nhurbhu6Zz4bufLOG6qkh0SOG7reG7puG7lXTDieG6uuG7rXThurLDikjhurh04butSOG6uHThurJ5dOG6suG6oMagdOG7llB04buW4bq44bqoR3RI4bq44bq6QsagdEfhu6/hu6Z0R8ON4bqwdOG6uOG6ukNIdOG6snfhurp0SOG6uFB0R+G7r+G7pnThurLhu6LhurDhu5V0R+G7r+G7pnThuq52SeG7lXRH4buv4bumdOG7pOG6puG7l+G7l+G7l3Thu5R4SHThu6TGoMOA4buWdOG7mOG7rXThurDhu6/hurB04buUeEh04buQ4bq4w4NHdEdN4bqwdOG6sMONdOG6sOG6uMOA4buWdEZQ4buOSMOJdMOadnThu5bhurxI4bq4dOG7luG6uMODR3RH4buGdOG6sOG7rUnhu5V04bqy4buv4buQdFFIw4l0SOG6uMagdOG6sOG6oMagdOG6sOG7nuG7rXRIw4lQ4buM4bq6dOG7luG6uuG6qMagdOG6tuG7nEjDiXThu5bhu5hJSMOJdMOadnRIw4lJduG6unThurjGoOG7pkNI4buXdMOg4bq44bq6QsagdOG7lHhIdOG7kOG6uMODR3RI4bq4UOG7k3ThurnhuqLhu5B0w4nhu6Lhu5V04buW4buedOG6sOG6uMOo4buVdOG7r0h0w4nhurrhu61Iw4nhu5V04bqudkh0w4nhurjhuqrhu5V0w4nhurpQ4buMSMOJ4buVdOG7luG7nnThu5LGoOG6oEh04buvSeKApnThurJ5dOG6slDhu47hurB0w4nhurrhu6104bqyw4pI4bq4dOG7hOG6quG7lnThurjhu47hu5B04bq4duG6unThurjDjOG7rXTDieG6ulXhu6104buE4bq6RMagdOG6tuG7r0jDiXThurBOdOG7hOG6vEjhurh0w5rDkuG6unThurjhurpDSHThurJ34bq64buVdOG6slDhu4xIw4l0SMOC4buWdOG6uEnhu610w5rDvUh04bqy4bu34bqwdOG7lOG7s+G6sOG7lXRHQkd0R3fhurrhu5V04buU4bq6SOG6uHThurJNSMOJ4buVdOG7luG6ukjhurh04buW4bqq4buXdDHhurpDSHThu6RQw5VIw4l04buUeEh04bukxqDDgOG7lnTDieG6uuG7rXThurLDikjhurh04butSOG6uHTDieG6unjhurp04buSxqDhu6bhuqrhu5Z0w5rhurpD4bqwdEZ2R3Thu5bhurhQ4buMSMOJdOG7pMag4bum4bqoSHThurDhurhJdOG7lOG7r8agdEbhu61JdOG6sk1Iw4l04buW4buYSUjDiXThu6R54buXdMOhUeG6sHThu5bhurjGoHRI4bq44bqi4buQdOG6sOG7nuG7rXThu5bhurjhu4504bqww4104buE4bq6SOG6uHRIw4nhurjhurpDR3ThurJ34buWdOG7llJ04bupLcO6w7p04buW4buY4bq6Q8agdOG6skxIw4kv4buW4bq44buvSMOJ4buXdOG6u+G7mFJ04bqw4buv4bqwdOG6sOG6uOG6unThu5Dhurjhurzhu5V0R0/hurp0SMO9R+G7lXThu6RQw5VIw4l0R03hurB04bqw4bue4butdMOJ4bq64butdOG6ssOKSOG6uHThu61I4bq4dOG6sMONdOG7luG6uMagdEjhurjhuqLhu5B04buW4buY4bqoSHTGsHV1dOG7luG7mOG6ukPGoHThurJMSMOJ4buXdMOgw43hurp0w5pCdOG7hOG6ukjhurh0SMOJ4bq44bq6Q0d04buUeEh04bukxqDDgOG7luG7lXThu61I4bq4dMOaxqDhurp0w5rhuqZ04bqw4bq4SXThuq7hurrhuqrhu5bhu5N04oCcLER0SMOJ4bq4QnThu5ZMSHThu5Z34bq6dMOadnThu5Dhurjhu6/hu5Z04buW4buY4bq6REh0SMOJ4bq4QnRHTeG6sHThurbDgUh04bq24buiSMOJdEbDgcagdEjDvUfhu5V04buW4buYUMOS4bqwdOG7luG6uuG6qEh04buUeEh04buQ4bq4w4NHdOG7kOG6uHjhurp04bqyd+G7lnThu5bhurrhuqjGoHThurDhurjGoMODSHThu5bhurjhurRJdEjhurjGoHThurDhuqDGoHThu5bhurjhur504buW4buYUOG7jEjDieG7lXRHxILGoHRHeXThurLhuqThu5Dhu5V04buQ4bq4SUjDiXThu5Dhurjhu5rhu5V04bqw4bq4w4Dhu5Z0RlDhu45Iw4nhu5V04bqww4104buW4bq8SOG6uHThurB3SOG6uHThu5bhu5jhu61I4bq4dOG6sOG7rUnigJ3hu5fhu6Mv4buQ4buf4buj4buQdOG6sEbhu63hu5Thu5TDsnPhu5A/SeG6tuG7pnPhu5/hurvhu5hJSMOJdOG7luG6uOG7jOG6unTDieG6uuG7rUh04buWw5Lhurrhu5V04butSOG6uHQsd+G6unThurZTdOG6suG6vkjhurh04buW4bq64bqq4buQdOG7luG7ouG6sHThurLhuqDGoHThu5ZQdEfDlXThu5hNSMOJdOG7ksag4bumdEdKdOG7pFDDlUjDiXThu5R4SHThu6TGoMOA4buW4buVdOG6ssOD4bumdEd3SOG6uHThuq7hu69IdOG6uHZIw4l04bq24bq+4bqw4bq4dMOa4buidElIRuG6ukjhurThu5V0w4nhurp44bq6dOG7ksag4bum4bqq4buWdOG7luG6uOG6qEd0SOG6uOG6ukLGoHTDmuG6ukPhurB0RnZHdOG6sOG6uEl0SMOJUOG7jOG6unRG4butSXThurJNSMOJdMOadnRIw4FIw4l04bqw4butSXThu5bhurjGoHRI4bq44bqi4buQdOG6sOG6uEl0w4nhurrhu6104bqyw4pI4bq44buX4bujL+G7kOG7n+G7o+G7kHThurBG4but4buU4buUw7Jz4buQ4busxqDhu5bhurhJ4buYc+G7n8Ohd0jhurh04bq74bq4xqDhuqBI4bujL+G7kOG7nw==

Mạnh Thuần

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ông Luận làm kinh tế giỏi

Ông Luận làm kinh tế giỏi
2024-07-22 14:41:00

baophutho.vn Nhiều năm nay, ông Bùi Đức Luận, sinh năm 1957 ở khu 6, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao là nông dân sản xuất giỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào mô...

Giỏi chuyên môn - sáng y đức

Giỏi chuyên môn - sáng y đức
2022-03-09 16:32:00

baophutho.vn Tốt nghiệp đại học năm 2010, Ths. BS Nguyễn Thị Mai - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Sản nhi đã có trên 10 năm...

Hết lòng vì người bệnh

Hết lòng vì người bệnh
2022-03-09 08:30:00

baophutho.vn Hơn 30 năm gắn bó với nghề y, Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Minh Phương (Trưởng khoa Thần kinh - Bệnh viện tâm thần Phú Thọ), không ngừng phấn đấu, rèn...

Bí thư Chi bộ hết lòng vì dân

Bí thư Chi bộ hết lòng vì dân
2022-02-16 08:00:00

baophutho.vn Đó là đồng chí Hà Thị Tuyết Sơn - Bí thư Chi bộ khu 20, xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm...

Làm giàu từ trồng cây ăn quả

Làm giàu từ trồng cây ăn quả
2022-02-09 08:48:00

baophutho.vn Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Trần Anh...

Tấm gương “dân vận khéo”

Tấm gương “dân vận khéo”
2022-02-08 08:18:00

baophutho.vn Đến thôn Quán, xã Thượng Long, huyện Yên Lập hôm nay dễ dàng nhận thấy bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Để đạt được kết quả đó không thể...

Nghĩa cử cao đẹp

Nghĩa cử cao đẹp
2022-01-11 08:40:00

baophutho.vn Trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Hạ Hòa đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình đáng trân trọng, cần được nhân rộng và...

Gác việc nhà xông pha vào tâm dịch

Gác việc nhà xông pha vào tâm dịch
2021-12-22 21:11:00

Đại dịch COVID-19 diễn ra như một phép thử con người, đó là phép thử ý chí, nghị lực, sức khỏe, niềm tin... Để từ đó tôi luyện nên tinh thần thép “Vì nhân dân quên mình”,...

Người tích cực trong phong trào hiến đất

Người tích cực trong phong trào hiến đất
2021-12-20 10:53:00

baophutho.vn Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, đến nay xã Thọ Văn, huyện Tam Nông đã cập đích xã nông thôn mới, đang chờ cấp có thẩm quyền xét công nhận đạt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long