Cập nhật:  GMT+7
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDDquG7ruG7nOG6piThu5rhurrDmeG6piQjJVvhu5DDmuG6piThu5rhu7DDmsag4bqmVSHDmsag4bqm4bql4buAw5rGoMOA4bqmVSHDmsag4bqmfSXDjcOa4bqmw63hu4gl4bqm4budJcOMJOG6pkw/VeG6pj3hu7Dhuqbhuqrhuq4v4bua4bqo4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqu4bucVcag4bqmPSNMeeG6pC8vTOG6oEvhurrDmeG7uOG7miUk4buaw5nhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqjDieG6rEIvQ8OJTcSQ4bqoReG6rOG6qELhuqok4bqoREREQuG6uFThuqjhuqBS4bu4xqDhuqThuqYv4bqw4bql4buqw5rGoOG6pk7hu4DDmeG6pkzhurxM4bqmPuG7iMOa4bqmTuG7rsOaxqDhuqY+4bucw5XDmuG6piThu5rhurpV4bqmTSjhuqbhu5rhu67hu5zhuqYk4bua4bq6w5nhuqYkIyVb4buQw5rhuqYk4bua4buww5rGoOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhu5Xhu53huqXhu50t4bub4bq8w5rGoOG6puG6quG6rC3huqjDgOG6piThur7hu5zhuqbDmuG7msOK4bqmVCVb4buSw5rhuqYk4buI4bu44bqmJOG7muG7mOG6piThu5rhurrDmeG6puG7p+G7gsOa4bqm4bu44bua4bumw5rGoOG6puG7nVDDmuG7muG6piUww4DhuqZMP1XhuqYkIyzhu7TDmsag4bqmaeG7nMOVw5rhuqZOw5nDisOa4bqmaeG6usOZ4bqmTuG7rsOaxqDhuqZO4buG4bqmTuG7gsOaxqDhuqZM4bq64buc4bqmPsOK4bqmJFbhuqZM4buaLkzhuqbGoOG7nOG6usOZ4bqmVCwl4bqmJOG7muG7mOG6piThu5rhurrDmeG6pkw/VeG6pj3hu7DhuqbhuqrDgOG6puG7mixZw5rGoOG6pk7DlMOa4bqm4bua4buu4buc4bqmJOG7muG6usOZ4bqmTcOZ4bqm4bql4buAw5rGoOG6pkvhu67huqZT4bua4buw4buc4bqmTOG6vEzhuqZMWOG6pkAl4bq6w5rhuqYkUMOa4bua4bqmJFbhuqZM4buaLkzhuqZM4buaw4rDmeG6plUhw5rGoOG6plMw4bqmw5rhu5zhu5JV4bqmw4nDieG6psOa4buCVeG6psOaxqDDilvhuqYk4buaw4rDmuG7muG6plThu4jhu7jhuqbhuqXhu4DDmsag4bqm4bq14buuw5rGoOG6puG7m+G7gMOa4bqm4bun4buc4buSJOG6psOs4bq6VeG6psODQi/huqov4bqo4bq4QuG6rOG6puKAk+G6pkIv4bqqL+G6quG6rOG6qMOJxILhuqZVIcOaxqDhuqbGsCXDjcOa4bqmw63hu4gl4bqm4budJcOMJOG6puG6quG6rOG6qMOJ4bqg4bqmw6Io4bqm4bua4buu4buc4bqmJOG7muG6usOZ4bqmTOG7pOG6plThu4bDmuG7muG6pk7hur7DmeG6puG6peG7gMOaxqDhuqZL4buu4bqmU+G7muG7sOG7nOG6pkzhurxM4bqmTFjhuqZAJeG6usOa4bqmJFDDmuG7msOA4bqmVOG7hsOa4bua4bqmTuG6vsOZ4bqmTOG6vEzhuqZOWMOa4bqmPuG7oOG6piThu5rhurpV4bqmxqDhu5zhurrDgOG6pkwmw5rGoOG6puG6qMOJ4bqs4bqmPuG7iMOa4bqmTuG7rsOaxqDhuqY+4bucw5XDmuG6piThu5ol4buuTOG6puG6qEPhuqbhurXhu5rhu5zhuqZO4buAw5rGoOG6pkvhu67huqYk4buaJeG7rkzhuqZMP1XhuqY94buw4bqm4bqq4bqm4bql4buAw5rGoOG6pkvhu67huqZT4bua4buw4buc4bqmTOG6vEzhuqZMWOG6pkAl4bq6w5rhuqYkUMOa4bua4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pj0jTHnhuqQvL0zhuqBL4bq6w5nhu7jhu5olJOG7msOZ4bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqow4nhuqxCL0PDiU3EkOG6qEXhuqzhuqhC4bqqJOG6qERERELhurhU4bqq4bqgUuG7uMag4bqk4bqmL+G6sOG6ruG7uOG6sOG6s+G7pMOaxqDhuqZLw4rDmuG6pj7DiuG6pkzhu4ol4bqmVOG7qsOaxqDhuqZUw4rhuqbhuqrhuqZV4buqw5rhuqYk4bua4buc4bqmTsOMJeG6plXhu7ThuqZO4buKJeG6puG7muG7ruG7nOG6piThu5rhurrDmeKApuG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqY9I0x54bqkLy9M4bqgS+G6usOZ4bu44buaJSThu5rDmeG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6qMOJ4bqsQi9Dw4lNxJDhuqhF4bqs4bqoQuG6qiThuqhERERC4bq4VELhuqBS4bu4xqDhuqThuqYv4bqw4bqu4bu44bqw4bq14bq8TOG6pj7hu4jDmuG6pk7hu67Dmsag4bqmPuG7nMOVw5rhuqY94buO4bqmJOG7muG6ulXhuqbGoOG7nOG6uuG6piQj4bq6w5rhu5rhuqYkw4rhu5zhuqbhu7ThuqZC4bqmVeG7qsOa4bqmJOG7muG7nOG6pk7DjCVB4bqmS+G7pMOaxqDhuqZLw4rDmsOA4bqmTOG7iiXhuqZU4buqw5rGoOG6pj7DiuG6plPDk8OZ4bqmTMOZ4bqg4bqm4bq14bq8TOG6pk7hu67hu5zhuqYk4bua4bq6VeG6pk0o4bqmTuG6viThuqbGoOG7nOG7gOG7nOG6psOs4buaw4wkw4DhuqbDrOG7muG7nsOA4bqm4bqz4bq64bqm4bu04bqmQuG6psOa4buu4buc4bqmTSXDmsag4bqmJCPDlcOa4bqmPeG7juG6piThu5zDlOG7uOG6piQ/TOG6piThu5rhurpV4bqmxqDhu5zhurrhuqY+4bumw5rGoOG6pkzhu5olw5rGoOG6plPDlCThuqZN4buc4buUw5rhuqYj4bq64bqmPsOKw5nhuqbDmsagw4pb4bqmQi3huqrhuqYk4bq+4buc4bqmw6zhu5rDiuG6piThu5rhu5zhuqZOw4wl4bqmJFDDmuG7muG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqY9I0x54bqkLy9M4bqgS+G6usOZ4bu44buaJSThu5rDmeG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6qMOJ4bqsQi9Dw4lNxJDhuqhF4bqs4bqoQuG6qiThuqhERERC4bq4VEPhuqBS4bu4xqDhuqThuqYv4bqw4bqu4bu44bqw4bud4bua4buc4bqmTsOMJeG6pkzhu4ol4bqmVOG7qsOaxqDhuqbDmuG6ulXhuqZN4buc4buUw5rhuqYj4bq64bqmPeG7quG7nOG6psOaVuG7nMOA4bqm4buaw4zhu7jhuqZNSsOa4oCm4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7p1nhu5zhuqYk4bucw5rhu5rhuqYk4bua4buKw5rhuqYk4bua4buc4bqmTsOMJeG6psOa4bua4buc4buSJOG6piThu57DmuG7msOA4bqmQCVbw5Qk4bqmJMONVeG6pkzhurrDmcOA4bqmTOG6vEzhuqY+4buIw5rhuqZO4buuw5rGoOG6pj7hu5zDlcOa4bqmTuG7huG6pkzhu7DDmsag4bqm4bua4bucw5TDmuG6pkzhu5rDmeG6plPhu5rhurzDmuG6psag4buc4buA4bqmw5rhu5o8w5rGoOG6piQj4buIw5rhuqZOw4wl4bqm4bua4bq6W+G6psOa4buaPMOaxqDhuqbhu7jhu5rhurrhuqZL4bukw5rGoOG6pk7DkuG7uOG6pj7DiuG6puG7msOM4bu44bqmTUrDmuG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDhuq7hu5xVxqDhuqY9I0x54bqkLy9M4bqgS+G6usOZ4bu44buaJSThu5rDmeG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6qMOJ4bqsQi9Dw4lNxJDhuqhF4bqs4bqoQuG6qiThuqhERERC4bq4VEThuqBS4bu4xqDhuqThuqYv4bqw4bqu4bu44bqw4bq14bq8TOG6pj7hu4jDmuG6pk7hu67Dmsag4bqmPuG7nMOVw5rhuqYk4bua4bq6VeG6psag4buc4bq64bqmw5rhu5rhu5zhu5Ik4bqmJOG7nsOa4buaw4DhuqYk4buaJeG6puG7miok4bqmTuG7qsOaxqDhuqZO4buAw5nhuqY9KOG6pkxW4bqmPjvhuqZMOuG6uuG6plPhu5rhurzDmuG6psag4buc4buA4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6pcONW+G6plTDiuG6pj0o4bqmU+G7nOG7ksOa4bqmTOG7pOG6pl3huqbDmsag4buaUeG6uuG6piThu5rhu5zDlCThuqYk4buaKEzDgOG6psOa4buaRlXhuqYk4bq+w5nhuqY9w43DmuG6pkzhu5pY4buc4bqmVMOKw5rhu5rhuqZV4bq+w5rhu5rDgOG6pktW4bqm4buiTOG7muG6pk7hu5jhuqYk4buCw5rGoOG6pkwsw53Dmsag4bqmTOG6vEzhuqbhu5rDmeG6viThuqZO4buuw5rGoMOA4bqmxqDhu5zhurrDmeG6plQsJeG6puG7msWoTOG6puG7msav4buc4bqmxqDhu5w84bq64bqmTOG6vEzhuqY+4buIw5rhuqZO4buuw5rGoOG6pj7hu5zDlcOa4bqmJOG7miXhu65M4bqmTOG6vEzhuqZM4bua4bucw4DhuqZO4buAw5rGoOG6pkvhu67huqZMWOG6pj3hu7ThuqY+w4rhuqZM4bq8TOG6pk3DmeG6usOa4bua4bqmw5rGoOG7muG7nOG7kuG7uOG6piQjw5nDmsag4bqm4bql4buAw5rGoOG6pkvhu67huqZo4bua4buw4buc4bqmTOG6vEzhuqZMWOG6pkAl4bq6w5rhuqYkUMOa4bua4bqg4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6ruG7nFXGoOG6pj0jTHnhuqQvL0zhuqBL4bq6w5nhu7jhu5olJOG7msOZ4bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqow4nhuqxCL0PDiU3EkOG6qEXhuqzhuqhC4bqqJOG6qERERELhurhUxJDhuqBS4bu4xqDhuqThuqYv4bqw4bquL+G7uOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG6peG6vuG7nOG6pk3hu5zhu5LDmuG6puG6s+G6usOa4bqmJFbhuqZM4buaLkzhuqYkI+G6usOZ4bqmxqDhu5zhu4Dhu5zhuqZM4buaw5nhuqZM4bq8TOG6piThu4jhu7jhuqYk4bua4buY4bqmfSXDjCThuqY94buETOG6puG7tOG6psOa4buu4buc4bqmTSXDmsag4bqmU8OTw5nhuqZMw5nhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7gyJSThu5rDmSPhuqThurDhu53hu5rhurrDmuG7muG6puG7nSPDiuG6ri/hu7jhurA=

Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup
2024-05-21 08:14:00

Chiều 21/5, Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 (hay còn gọi là AFF Cup) sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Dưới thời HLV trưởng Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ đang được kỳ vọng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long