Cập nhật:  GMT+7
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqcWo4bq6w4LDveG7p+G7geG6vMO94bun4buBxqFDw4PGoeG7gULFqcaw4buB4buCceG7gULhuqjhu4nDvcWp4buB4oCcw53hu6dqR+G7gcWpw4PGsOG7geG6qm/GoeG7gXlqQ+KAneG7geG7heG7h+G7heG7h2Uvxanhu4PDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ahYuG7l+G7ieG7s+G6psWpQ0LFqeG7s2Lhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4fhu4NoL2fhu4vhu5tn4buHw6xmaGdoQuG7g8Ot4buH4buF4buLaHjhu4NiduG6puG7p+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpKX3hu5x94buBLeG7gX3FqeG6vsah4buBxanGsHXDveG7gcahxanhu63hu4Hhu51r4buz4buBxqHDieG7ieG7gcWow4PGsOG7geG7neG6osO94bun4buB4bucw4PGsOG7gULhu63DvcWp4bqr4buBfcWpasO9xanhu4Hhu5zhu7Nqw73hu4E4xrB1QuG7gX3huqjhu6vhu4Hhu51t4buBQkNHcsO94buBQuG6qENHdMO94bqr4buBQuG6qMaww7rDveG7gXfFqeG7icaw4buBxqFDw4PGoeG7gULFqcaw4buB4buCceG7gULhuqjhu4nDvcWp4buBQsWpxrBzQ+G7gcO9xanGsOG7geKAnMOd4bunakfhu4HFqcODxrDhu4HhuqpvxqHhu4F5akPigJ3hu4HDvW554buB4buF4buH4buF4buH4buB4bunxrDhu4nGsOG7geG7neG7s2vDveG7geG7g+G7geG7m8aww7nDveG7geG6qOG7ieG7gULDiuG7gcO94bunakfhu4Hhu4PDrC9m4buB4budc8O94buBxalzQuG7geG7g2cvZ+G7geG7guG6tsaw4buBQsWpw4DDveG7p+G7geG7ncawdeG6puG7geG7l2zhu7Phu4Hhu4J14buB4bqq4bq8xqHhu4F3xalB4buj4buB4buCauG7geG6psWp4bu3w73hu6fhuqvhu4HGocWp4bqgw73hu6fhu4Hhu5vhu7HGocWp4buB4buXdcO9xanhu4HGoOG7s+G7gsaw4bubLeG7g+G7i+G7geG7nXPDveG7gULDtELhu4HGoWzhu4HGocSpxqHhu4F4xrByw73hu4Hhu53Dg8aw4buBQuG6qHLDveG7geG7neG7seG7ieG7geG7l2rDveG7gULFqWrDvcWp4buB4bqmxanhuqBiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6llxrB54bun4buB4bqq4bqoxqHhurfhur8vL8ahYuG7l+G7ieG7s+G6psWpQ0LFqeG7s2Lhu4LDvS/hu5vhu6Phuqp3QuG7s+G6pi/DveG7o+G7hOG6qi/hu4Xhu4fhu4NoL2fhu4vhu5tn4buHw6xmaGdoQuG7g8Ot4buH4buF4buLaHjhu4ViduG6puG7p+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpxqBDw4PGoeG7gULFqcaw4buB4budbeG7geG7neG6uuG6tMah4buBxqHEqcah4buB4bujeeG7gULFqcawc0Phu4HDvcWpxrDhu4E4xrB1QuG7gX3huqjhu6vhu4HFqeG6usOCw73hu6fhu4HhurzDveG7p+G7geG6qsOAxrDhu4HDvcSCxrDhuqvhu4HDvcWpxrB0Q+G7gULEqcah4buB4bqmxanhu5l54buB4bub4bq+4buBQsWpxrDhu4HGoeG7teG7gcahxanDtELhu4F44bq64bq0w73hu6fhu4HGoeG7ieG7s+G6q+G7gcO9xanGsHRD4buB4buX4bq8xqHhu4FC4bqo4buJw73FqeG7gUZExqHhu4Hhu53Dg8O94bun4buB4bunw7VH4buBw7TDveG7gULhurrhurTDveG7p+G7gXlrw73FqeG6q+G7geG7p8awakPhu4FI4buBw73hu6fFqeG7r+G7ieG6q+G7geG7p+G7teG6puG7geG6psWp4buRw73hu4HGocSC4buB4buC4bq44buBQsaww73FqeG7gULFqeG7kcO94buB4buC4bq2xrDhu4HGocSpxqHhu4F44bq+xqHhu4F44bq64bq0w73hu6fhu4FGbeG7gcWpw4PGsOG7geG7neG7icO94bun4buBxqHFqcawc8O94buB4budw7RD4buBw73hurDGsOG7gUJDR3PDveG7geG7neG7kUPhu4Hhu53DuuG7geG7l2zhu7Phu4Hhu4J14buB4bqq4bq8xqHhu4F3xalB4buj4buBw73FqcO1w73hu4Hhu5vDtcO94buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4buda8aw4buB4bub4buxxqHFqWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqWXGsHnhu6fhu4HhuqrhuqjGoeG6t+G6vy8vxqFi4buX4buJ4buz4bqmxalDQsWp4buzYuG7gsO9L+G7m+G7o+G6qndC4buz4bqmL8O94buj4buE4bqqL+G7heG7h+G7g2gvZ+G7i+G7m2fhu4fDrGZoZ2hC4buDw63hu4fhu4Xhu4toeGZiduG6puG7p+G6v+G7gS/DqWUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoWLhu5fhu4nhu7PhuqbFqUNCxanhu7Ni4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buH4buDaC9n4buL4bubZ+G7h8OsZmhnaELhu4PDreG7h+G7heG7i2h4Z2J24bqm4bun4bq/4buBL8OpZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6nhu6bGsOG7icaw4buB4bud4buza8O94buB4buD4buBxqHDieG7ieG7gcahQ8ODxqHhu4FCxanGsOG7geKAnMOd4bunakfhu4HFqcODxrDhu4HhuqpvxqHhu4F5akPigJ3huqvhu4FCxanGsHND4buBw73Fqcaw4buBOMawdULhu4F94bqo4bur4buB4budbeG7geG7p+G7gMaw4buB4buCdOG7gcahxanhurrhurDDveG7p+G7gULhuqjhu6vDvcWp4buBaGLhu4Phu4fhu4fhu4Hhu5dqxrDhu4Hhu5vhur7hu4FCxanGsOG7geG7guG6tsaw4buBw73Dg8aw4buB4bubQ8O94bun4buB4buCauG7gcWp4burw73FqeG7gULFqeG6vMah4buB4bqqxKnDveG7p+G7gUJr4buz4buB4bud4buJ4buB4buba8O94bun4bqr4buB4bqmxanhu7PDveG7p+G7geG6psWpROG6q+G7geG7p8O1R+G7gcO0w73hu4FC4bq64bq0w73hu6fhu4HGocWp4buz4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gUbhu6N54buB4oCcw53hu6dqR+G7gcWpw4PGsOG7geG6qm/GoeG7gXlqQ+KAneG7gcO9bnnhu4Hhu4Xhu4fhu4Xhu4fhu4F4auG7gcahQ8ODxqHhu4FCxanGsOG7gUjhu4HDveG7p8Wp4buv4buJ4bqr4buBQsWpRMah4buB4bud4buZR+G7gULhurrhu4HhuqpDR+G7geG6qsSpw73hu6fhu4FCa+G7s+G7gcahxanhu7Phu4HGocSpxqHhu4Hhu5drw73hu4HFqeG7ucah4buB4bqqxrDDvcWp4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBQsWp4bqyxrDhu4Hhu6fGsOG7icO94buBw4Lhu4HDvcWpauG7geG6psWp4bu3w73hu6fhu4HGocWp4bqgw73hu6fhu4Hhu5vhu7HGocWp4buB4buXdcO9xali4buBfcWpw4DDveG7p+G7geG6rEPhu4nhu4HGoUPDg8ah4buBQsWpxrDhuqvhu4HGocSpxqHhu4Hhu6N54buBQsWpxrBzQ+G7gcO9xanGsOG7gTjGsHVC4buBfeG6qOG7q+G7gcah4bu14buBxqHhurDhu4HFqcODxrDhu4Hhu5dqR+G7gUJB4buB4bqq4bq+4buBQuG6qMaw4buBw7XDveG7geG7l8Ozw73hu6fhu4HGocSpxqHFqeG7geG6qMawcsO94bun4buBxqHDieG7ieG7gXnhu6vDvcWp4buB4bud4bqgxrDhu4Hhu4LhurbGsOG7gcahxKnGoeG7gXjhur7GoeG7gXjhurrhurTDveG7p+G7gUZt4buBxanDg8aw4buB4bud4buJw73hu6fhu4HGocWpxrBzw73hu4Hhu53DtEPhu4HDveG6sMaw4buBQkNHc8O94buB4bud4buRQ+G7geG7ncO64buB4buXbOG7s+G7geG7gnXhu4HhuqrhurzGoeG7gXfFqUHhu6Phu4HDvcWpw7XDveG7geG7m8O1w71iZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu4hDQsWp4buz4bqo4bq/w6nDneG7p+G7ucah4buBV8WpxKnDvcWpZS/huqbDqQ==

Ngọc Khánh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Di tích thờ Hùng Vương ở TP Hồ Chí Minh

Di tích thờ Hùng Vương ở TP Hồ Chí Minh
2020-04-04 08:22:55

PTĐT - Thờ cúng các Vua Hùng không chỉ là một hoạt động tín ngưỡng dân gian cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho quốc thái dân an mà còn mang ý nghĩa gắn kết con người Việt Nam...

Đền Hùng - Nơi cội nguồn dân tộc

Đền Hùng - Nơi cội nguồn dân tộc
2020-04-02 11:22:12

PTĐT - Đền Hùng là Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì- nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long