Cập nhật:  GMT+7
JMOpISzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04buU4bq54buV4buF4bqzOyXhurhn4bqxaGfhurPhu5nhurkiLMO0w6nhuq0s4bqx4buX4bulYuG7lSxlaeG6uSzhu4Phurvhuq/DqSzhu5XDqeG6u+G6r8OpLCEuLOG7leG7qSzhu5bhu5jhurAs4bqvw6loLOG6ryDhuq8s4bqvxKlnZSzhu5Xhu6UsZ8OpMCxn4buhw7Phuq8kL8OpISUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslJOG6uWZlLOG7meG7k+G6r+G7rjsvL+G6r+G7uMSDImjDtMOp4buX4buVw6lo4bu4dWcv4bqx4bqz4buZ4buD4buVaMO0L2fhurPDuuG7mS8oLihbLzxd4bqxLi5dKH0he+G7lSF9IV17feG7hSHhu7jhu4fDtGU7LC8lJC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslw4kxLHXhurliZyzhurhn4bqxaGfhurPhu5nhurkiLHVxIizDtMOp4bqtLOG6seG7l+G7pWLhu5UsZWnhurks4buD4bq74bqvw6ks4buVw6nhurvhuq/DqSzhu5Xhu5PDqixl4bq5ICwhPiHhu7ghLi4s4buV4bupLOG7k+G7l8O04bq5IsOpLCMhLuG7tikoLOG7leG7qSzhu5bhu5jhurA9LOG6r8OpaCzhuq8g4bqvLOG6sWgiZ8OpLGdlw6nhurliw7QsZ8OpMCxn4buhw7Phuq8sI+G7mEjhurI9LOG7leG7k2hnZSzhu4PDqeG7l8SpZyzhu4PDqW0s4bqvw6nhu6FvZ2Us4buV4buT4bq9Z8OpLMO0w6nhu53huq8sw6lr4bq5LOG7g+G6uWfDqSzhu5Xhuqks4buR4buXauG6ryxl4bq5Iiwjw5ThurJHPSzhuq/hu6MiLOG6rsOp4bq7Z8OpLMO0w6nhu6Phu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyVHZTDhu6UsIT4vfeG7tizEqWdlLOG7seG7k+G6uSIsxILhurlmIiwtLMOUw6lpLOG6rsOp4bujLGfDqeG6uWJmLOG7ouG7pSzEgyJnLFXhurgsZeG6uSBmLOG7mSDhu5Us4bqvIOG6ryzhu5hI4bqy4bu2LOG7lcOp4buhb2dlLGYx4bq5LHUwLOG6r8SpZ2UsZ2XDqeG6uWLDtCzhuq/hu6MiLMOJMSx14bq5YmcsLSzhuq/DqWgsxIPhurnhuqnhu5Us4buZaizhu5XhurnhuqtnLGdp4bq5LOG7leG7k+G6rWcs4buVw6nDocO0LMOpb2cs4buZaCx1w7PhurksZnDhuq8s4bq34bqrLMO54buXw6Hhu5UsIT4o4bu4Li4uLOG7leG7qSzhu5Phu5fDtOG6uSLDqSzhuq/hu6MiLOG6rsOp4bq7Z8OpLMO0w6nhu6MsdTAs4buZ4bqnLOG6t+G7oeG7jeG6ryxl4bq5MuG6uSxnZWFnLOG6r8OpaCwheyzhu5hI4bqyLOG7lcOp4bqzaCzEgyIsw7TDqeG7oW9nZSwgZyxla2YsxINvZix1amfhu7Ys4buVw6kiZ8OpLOG7lWggZyxn4buNLHUwLOG6r8OpaCx1IuG7peG7uCQvw7QlJMO0LOG6r+G7hSLhu5nhu5nhu647w7TEgmjhurHhu6U7JcOUw6kg4buVLMSD4bq5Y+G7lyzhu5Ux4bq5LMO0w6nhurnhuq1nLOG6t+G6ueG6q+G7lyzhu5Xhu5PDoGcsdcOz4bq5LMSCbCzhu5hI4bqy4bu2LMSpZ2Us4bux4buT4bq5Iizhu5XDqcSpZ2UsxIMgaCzhu6Lhu6UsxIMiZyxV4bq4LOG6tzMsZ8Opw6Hhu5Us4buV4buT4bq7LMSDb2YsdWpnLCgp4bu4ez4uLOG7leG7qSzhu5Phu5fDtOG6uSLDqeG7tizhuq/DqWgsdSLhu6UsISHhu7g+Li4s4buV4bupLOG7k+G7l8O04bq5IsOpLHUwLOG7lcOpImfDqSzhu5VoIGcsZ+G7jSwhIT7hu7hdPi4s4buV4bupLOG7k+G7l8O04bq5IsOpLOG6r8OpaCzhuq8g4bqvLOG7mEjhurIs4buV4buTaGdlLOG7g8Op4buXxKlnLOG7g8OpbSzDlOG6skfhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXhu5hqLOG7leG6ueG6q2csZ2nhurks4buV4buT4bqtZyzhu4UwLGZs4buVLMO0w6nDoGcs4bqv4bujIixlaeG6uSxnZWFnLOG7mSDhuq/DqSzhu4PDqW1nZSzhu4VrLHBnZSzDtMOpaSx1w7Phurks4bq3MeG6uSzhurHDquG6r8OpLHXhurnhuq1mLOG6t+G7ocOyZ2Usw6nEqSzDqcOhw7Qs4bqvw6HDtCzhuq9pLOG7lW1nZSzhu5Xhu5PDqixl4bq5ICx7XT7hu7goLi4s4buV4bupLOG7k+G7l8O04bq5IsOpLGfDqTZmLOG6r+G7o2dlLOG6r2osw6liLOG7lcOpamdlLOG6r8OpNGYs4buZaeG6ryzhu6Us4buV4bqp4bu2LOG6r+G7l2dlLOG6r8Ohw7Qs4bqvIOG6ryzDqW4s4buV4buT4buNLMO5MyzDqWzhurksdTAsw6luLOG7leG7k+G7jSzDtMOp4bud4bqvLMOpa+G6uSzhu4Phurlnw6ks4buV4bqp4bu4JC/DtCUkw7Qs4bqv4buFIuG7meG7meG7rjvDtMSCaOG6seG7pTslxKhnZSzhu7Hhu5PhurkiLOG6r8OpaCzEg+G6ueG6qeG7lSx9LOG7mEjhurIs4buZ4bqnLOG6t+G7oeG7jeG6ryzEg29mLOG7lcOp4bqtZix1amfhu7YsZWtmLOG7leG6ocO0LOG6t2gwZyxnxKlnZSxnZcOp4bq5YsO0LMOU4buULMOU4bqz4buT4buD4bqzxIPhu5dnImcsR+G7l+G7mSJn4buVIuG7kyIsI8OU4buUw5RHPSzhurjhurjhurjhu7Ys4bqvxKlnZSzhu5Xhu6UsZ8OpMCzhu48sw5ThurPhu5Phu5dmLMOU4bqz4buT4buXZiLDqSJnLEci4buZ4bq5aGci4buFLCPDlOG6s+G7k+G7l2ZnIuG7mT3hu7Ys4bqvxKlnZSzhu5Xhu6Us4bq34buhw7JnZSzhu5k14buVLOG7guG6s+G7k+G6s+G7lSIs4buxw7Thurks4bq4Z+G6sWhn4bqz4buZ4bq5Iiwj4buC4bux4bq4PeG7tizhuq/EqWdlLOG7leG7pSzDuWHhu6Us4bqxcmdlLMOU4buULMOJ4buX4buVImYiLOG7giLhu5Phu6Ui4bu2LOG7lOG6ocO0LOG6t2gwZyzDlMOpIOG7lSzhu5Xhu5PhurljZyzhurDhu5cs4buFw6rhuq/DqSzhurhn4bqxaGfhurPhu5nhurkiLCPhurjhu5ThurDhuq494bu2LOG6r8SpZ2Us4buV4bulLMOU4buULMOU4bqz4buTZmjhurEi4buFImcsRyLhu5nhurloZyLhu4UsRiLhurEiZ+G6uSwjw5RHRj3hu7YsdTAs4bqvxKlnZSzhu5Xhu6UsxIMyaCzDqeG6uWNmLMOU4buULMSCIsOpImciLMOU4bqzZsSDImdl4buXZyJnLOG7luG7mSLDqSIs4bq4Z+G6sWhn4bqz4buZ4bq5IiwjxILDlOG7luG6uD3hu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O0xIJo4bqx4bulOyXDiTEsdeG6uWJnLOG6r+G7n2dlLGfDqcOh4buVLOG7leG7k+G6uyzhurdjLOG6rsOp4bq7Z8OpLMO0w6nhu6Ms4buV4buTMixn4buNLCEhPuG7uF0+Lizhu5Xhu6ks4buT4buXw7Thurkiw6ks4bqvw6loLF0s4buYSOG6suG7tixla2YsxIMiLOG6r8SpZ2Us4buV4bulLMO5YeG7pSzhurFyZ2Usw4nhu5fhu5UiZiIs4buCIuG7k+G7pSLhu7Ysw5rhurnhu4ci4bulIizhu4Ii4buT4bulIix1MCzDmiLhu5nhu4Phurnhu5UiLOG7giLhu5Phu6Ui4bu2LGfDqTAs4bq34bq54bqr4buXLMOpMGfDqSzhurfhu6HDsmdlLOG6ryJoLOG7lWrhuq8s4bqvaSzhu5XDqeG7lyzDtMOp4bq7LMOU4buULOG7hiLhu5kiLEYi4buTZSLhu7Ys4buC4bux4bq44bu2LOG6r8SpZ2Us4buV4bulLMO0w6lhZyzEg2lnLMOU4buULMOU4buXw7Thu5fhu4Ms4bq4Z+G6sWhn4bqz4buZ4bq5IuG7tizhuq/EqWdlLOG7leG7pSzhu4VoZeG6ueG7meG7leG6ueG6r+G7mSzDlOG6s+G7k+G7l2YsxILhu5fhu4VoZeG7tizhuq/EqWdlLOG7leG7pSzhurHDoOG7lyzhu4PDqeG6uyzDlOG7lCzDlOG6s+G7k+G7lSJm4bq5ZyLhu7YsdTAs4bqvxKlnZSzhu5Xhu6Us4bq34bq5Ymcs4buFcuG6ryzDlOG7hEfhu7gkL8O0JSTDtCzhuq/hu4Ui4buZ4buZ4buuO8O04bux4buX4buVw6lo4buTOyVHZeG7l2tnLOG7lOG7lMOZVUckL8O0JQ==

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long