Cập nhật:  GMT+7
cuG7gMaw4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqDhu4fhu4bhu57DjOG6qOG7pXNsNuG6seG7m+G7p+G6r+G7gOG7hsOJ4bug4bun4buIVeG7kOG6pOG7p+G6rHnhu4jhur7hu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fhu55R4buw4bun4bue4buG4bq44buI4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhuqThu6Dhu4zhuqThu6fhuqThu4Dhu4ZF4buI4bunKOG6sWs3KS3GsHhyL+G7gMawc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc3Lhu4bhu4rhur7hu6fhu6Lhu5zhuqThu5Hhu6UvL+G6pOG7n8OCecSoxqDhu4Dhu6Dhu57hu4DEqOG7n8av4buIL+G6puG6qOG7osON4buexKjGoC/hu4jhuqjhu6jhu6Iv4bupxanhu6l3L+G7sXjhuqbhu6nFqeG7reG7q3jFqeG7q+G7nsawdsawd+G7seG7rcOMxrDhu59JxqDhur7hu6Xhu6cvc3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqA24bqoeeG6puG7pXNsNuG6seG7p+G6pOG7gMSo4bun4bucw4Dhu4jhur7hu6fhuqzhu7Xhu4bhu6fhuqZG4bqk4buA4bun4buiROG7p+G6puG7huG6vOG7iOG7p8OC4buGReG7iOG7p+G7nsOS4buG4bun4bue4bq44bun4buAw5Thu4jhu6fhu4hF4bug4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6psSC4buI4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bue4bugxILhu4jhu6fhu57hu4BT4bun4bqkw73huqThu6fhu4jhur7hu6Dhu7DEkOG7iOG7p+G7nsOB4bqk4bun4bqkw5Thu6fDguG7t+G7iOG7p+G7iOG7gFXhu6fhur7hu4bhu7nhu4jhu6fhuqTDveG6pOG7gOG7p+G7quG7ueG7p+G7gOG7jOG7huG7o+G7p+G7nOG7pnnhu6fhu5554buw4buj4bun4bqs4bqoxKjhu6fDjeG7gOG6suG7oOG7p+G7nuG7nHnhu4jhur7hu6fGr+G7s+G7p+G7lOG7p+G7iOG7gOG7s+G7p8ON4buA4buG4bunw4JG4bunw5Phu4rhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G6r+G6vuG7s+G7sOG7p8aw4burL3bhu6Phu6fhu4fhu47hu6fhuqThu4DDmuG6pOG7p27hu6fhu55F4bun4bue4buAReG7p+G6vuG7huG7kOG7huG7p3BsNuG6sXHhu6fhuqzhu7nhu6fhuqThu7fhu4jhu4Dhu6fDgsO9xKjhu6fhu5zDgOG7iOG6vuG7p+G6pErhu6fhu5rhu6DDveG7p+G7iOG7gOG7hsOJ4bug4bun4buIVeG7kOG6pOG7p+G6rHnhu4jhur7hu6fhu4Dhu7Phu4jhu4Dhu6fhuqzhu4zhu4jhur7hu6fhu55R4buw4bun4bue4buG4bq44buI4bun4bue4bucxKjhu4jhur7hu6fhuqzDk+G7huG7p8ag4buASuG7p8av4buQ4buG4bun4bqs4bu14buG4bun4bqmRuG6pOG7gOG7p8av4buGxJDhu4rhu6fhuqxV4buS4buI4bq+4bun4buAT+G7p+G7gOG6rsag4bun4bqk4bquxqDhu6co4bqxazcpLcaweOG7o+G7p+G6rMOS4buI4bq+4bun4buI4bq+4buASHnhu6fGr+G7kOG7huG7p8ON4buA4bu34bun4buIQeG7iOG6vuG7p+G7okThu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhu57hu4Dhurrhu6fhu6Lhu5Dhu4rhu6fhu5rhu6B54buw4bun4bue4buc4buU4bunw4zhu7Xhu4bhu6fhu57hu5zhu7Xhu4jhur7hu6fhu57hu4DDveG7huG7p8OC4buE4buI4buA4bun4bue4buAVeG7kuG7iOG6vuG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buBeeG7oOG7p8ON4buA4buG4bun4bq+4buA4buG4bun4buI4buA4bq24buI4bun4bup4burxanhu5/FqcWpxanhu6fhuqR54bun4buKw4HhuqThu6co4bqxazcpLcaweOG7p+G7iuG7kOG7huG7p+G6pOG7gEfhu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G7iOG6vuG7s+G7sOG7p+G6rFXhu5jhuqThu6fDgsO9xKjhu6fhuqTDvcSo4bun4buAT+G7iuG7p8aw4bupL3bhu6Phu6dsNuG6seG7p+G6pOG7gMSo4bun4bucw4Dhu4jhur7hu6fhuqzhu7Xhu4bhu6fhuqZG4bqk4buA4bun4buiROG7p+G6pOG7gEfhu6fhuqbhu4bhurzhu4jhu6fDguG7hkXhu4jhu6fhu57DkuG7huG7p+G7nuG6uOG7p+G7gMOU4buI4bun4bue4bucw5nhu6fGoOG7gOG7huG7p+G7iOG6vlXhu5Lhu4bhu6fhuqbEguG7iOG7p+G7nuG7oMSC4buI4bun4bue4buAU+G7p+G6pMO94bqk4bun4buI4bq+4bug4buwxJDhu4jhu6fhu57DgeG6pOG7p+G6pMOU4bunw4Lhu7fhu4jhu6fhu4jhu4BV4bun4bq+4buG4bu54buI4bun4bqkw73huqThu4Dhu6fhu6rhu7nhu6fhu4Dhu4zhu4bhu6Phu6fhu5zhu6Z54bun4bueeeG7sOG7o+G7p+G6rOG6qMSo4bunw43hu4DhurLhu6Dhu6fhu57hu5x54buI4bq+4bunxq/hu7Phu6fhu5Thu6fhu4jhu4Dhu7Phu6fhu4hF4bug4bunw4JG4bunw5Phu4rhu59yL8agc3LGoOG7p+G6pMOMeeG7ouG7ouG7keG7pcagIcSo4bqm4buw4bulc+G7h+G7gOG6qMSo4bun4buH4buO4buI4bq+4bun4bq+4buGw73hu4rhu6fhuqzDk+G6pOG7p2w24bqx4bun4buH4bqo4bqm4bucxKjhu6Lhu6dZ4bqm4buAeeG7iMSo4buK4bunNeG7gOG6qMOC4buc4bqo4buw4bqo4bui4bug4bui4buj4bun4buK4buM4bue4bun4buiw5Phu6fhu4hV4buQ4bqk4bun4buI4buQ4buG4bunw4xN4buI4bq+4bunw4zhurjhu4jhu4Dhu6fGoOG7gMSo4buI4bq+4bun4bueTXnhu6fhu4Dhu4bhurjhu4jhu6fhuqx54buI4bq+4bunxqDhu4Dhu7fhu4bhu6fhuqThu4DDmuG7iOG6vuG7p8ON4buGReG7iOG7p+G7ouG7pOG7p8OCUeG7iOG6vuG7p8ag4buAw73hu57hu6fhu57hu5zhu5Thu6fDjOG7teG7huG7p+G6pFN54bunxq/hu4bhu5zhu6Dhu6Lhu6fhu4FZ4bq/4buBLSjEqGst4bup4bunxq/hu4Thu6fDjeG7gE/hu4jhur7hu6fhu57hu6DEguG7iOG7p+G7nuG7gFPhu6fhuqTDveG6pOG7p8ag4buAVcOU4buI4bq+4bunxqDhu4DDvcag4bun4bqs4bu54bun4bqsVeG7mOG6pOG7p8ON4buG4bq64buK4bun4bqk4buAw5rhu4jhur7hu6fhu4jhu4DDgOG7iuG7p+G6vuG7huG7t+G7iuG7p+G7nuG7gOG7huG6uuG7oOG7p+G7iOG6vuG7oOG7sOG7p+G6pMOU4bunw4zEguG7sOG7p+G7iOG7gOG7huG6vOG7iuG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bq94buAw73hu57hu6fDguG7huG6uuG7oOG7p+G7nuG7teG7huG7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G7gOG7jOG7huG7p+G7iOG6vuG7gEbhu6fhu57hu5zhu6ThuqThu6fhu57hu6Dhu7BF4buI4buj4bunT+G7iOG6vuG7p+G7h+G6qOG6puG7nMSo4bui4bun4bqk4buAR+G7p+G7nE7hu6fhu6JE4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bqkSuG7p8av4buG4bq44bqk4bun4bua4bugeeG7sOG7p+G7nuG7nOG7lOG7p8OM4bu14buG4bun4bue4buc4bu14buI4bq+4bun4bue4buAw73hu4bhu6fhu6XDguG7hOG7iOG7gOG7p+G7nuG7gFXhu5Lhu4jhur7hu6fhu4jhu4BV4bun4bqkVOG7peG7p+G7nuG7nMSo4buI4bq+4bun4bueVcOU4buI4bq+4bunw4x54buG4bun4bq+4bqw4buI4buj4bun4bqkSuG7p+G7muG7oMO94bun4buI4buA4buGw4nhu6Dhu6fhu4hV4buQ4bqk4bun4bqseeG7iOG6vuG7p+G6rOG7huG7p+G7onnhu4bhu6fhu4BV4buQ4buI4bq+4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoCHEqOG6puG7sOG7pXPhu4fhu4DhuqjEqOG7p0/hu4jhur7hu6Phu6fGr+G7huG7nOG7oOG7ouG7p+G7gVnhur/hu4EtKMSoay3hu6nhu6fGr+G6tOG7iOG7p8OM4buz4bunw41D4bun4bue4buAUeG7p+G6pOG7gOG7oOG7iOG6vuG7p+G7osOT4bunxrDhu6Phu6fhu4jhu4BV4buI4bq+4bun4bul4buA4buz4buI4buA4bun4bqs4buM4buI4bq+4bun4bqkU3nhu6fhu4jhu4Dhu4bDieG7oOG7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p8ag4buAU+G7p8av4buz4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6psSC4buI4bunw43hu4BP4buI4bq+4bunxqDhu4Dhu7fhu4jhu6fDveG7iOG7gOG7p+G6rOG7hsOJ4bug4bun4bqsSuG7n+G7pXIvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4bqn4buI4bq+4bun4buH4bqo4bqm4bucxKjhu6Lhu6fhu4jhu4Dhurbhu4jhu6fhuqxG4buI4buA4bun4buIReG7oOG7p+G6pOG7gOG7guG7iOG7gOG7p8ag4buAU+G7p+G6pMO94bqk4bun4buIVeG7kOG6pOG7p8ON4buAT+G7iOG6vuG7p+G7nuG7gOG7pOG6pOG7p+G7nuG7gOG7huG7p+G7iuG7jOG7nuG7p+G6pOG7gOG7hkXhu4jhu6fDjFXhu5jhuqThu6fhu57EqOG7s+G7iOG7p+G6puG7huG6uOG7iOG7p+G7iOG7gMOA4buK4bun4buI4bq+QeG7iOG7p+G6pOG7gOG6oOG7iOG7p8av4buG4buc4bug4bui4bunw4zEguG7sOG7p8OMeeG7iOG7p8av4buz4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p+G6psSC4buI4bunw43hu4BP4buI4bq+4bun4bue4bugxILhu4jhu6fhu57hu4BT4bun4bqkw73huqThu6fhu4jhur7hu6Dhu7DEkOG7iOG7p+G7nsOB4bqk4bun4bqkw5Thu6fDguG7t+G7iOG7p+G7nuG7gOG7hOG7p+G6pOG7gEfhu6fhuqRK4bun4buK4buM4bue4bunw43hu4Dhu7fhu6fhu4hB4buI4bq+4bunw4zhu7Phu6fhuqZG4bqk4buA4bunw4Lhurjhu4jhu4Dhu6fhu6JE4bun4bqm4buG4bq84buI4bunw4Lhu4ZF4buI4bun4buI4bq+4buz4buw4bun4bqk4buz4buI4bq+4bun4buew5Lhu4bhu6fhu57hurjhu6fhu4DDlOG7iOG7n3IvxqBzcsag4bun4bqkw4x54bui4bui4buR4bulxqAhxKjhuqbhu7Dhu6Vz4buH4buA4bqoxKjhu6fhu57hu5x54buI4bq+4bun4bue4buAw5Phu4jhur7hu6fDjcSQ4bun4buoxKjhu5zDjOG6psSo4buK4bqo4bue4bqo4buc4bui4buf4buG4buIw4rEqOG7o+G7p+G7nuG7guG7iOG7gOG7p+G6rEXhu4jhu6fhu6vhu6fhur7hu4bhu5Lhu6fFqcWp4bun4buI4bq+4buz4buw4bunxrDhu7EvduG7p3Dhur7hu4bhu5Lhu6dr4buG4bq44bue4bun4bqveeG7inHhu6Phu6fhu57hu4BF4bun4bq+4buG4buQ4buG4bun4bqs4bu54bun4bq+4buA4buG4bun4buI4buA4bq24buI4bun4bue4buO4buI4bq+4bun4bqk4buM4buI4bq+4bunxrDhu6vhu5/GsOG7r+G7q+G7n8aw4buvxrDhu6fDguG6uOG7iOG7gOG7p+G7iOG7gMSC4buI4bunKOG6sWs3KS3GsHjhu6Phu6fhu57hu5zEqOG7iOG6vuG7p+G6rErhu6fhuqRK4bun4butduG7q+G7n+G7seG7r3bhu6fhuqR54bun4bue4bum4bunxq/EqOG7iOG6vuG7o+G7p3bhu5/hu6/hu6/hu7Hhu5/hu6/hu6t34bunw4Lhurjhu4jhu4Dhu6fhu4jhu4DEguG7iOG7p+G6rOG7ueG7p8ag4buAUuG6pOG7p+G7gMOS4buG4bunxq/hu7Phu6fhuqRL4buI4bun4butd+G7n3Z24buv4bun4buI4bq+VeG7kuG7huG7p8av4bq04buI4bun4bqseeG7iOG6vuG7p8ag4buA4bu34buG4bun4bqs4buGw4nhu6Dhu6fhu57hu5xG4bun4bue4buC4bqk4buA4bun4bqk4buk4bqk4bufci/GoHNyxqDhu6fhuqTDjHnhu6Lhu6Lhu5Hhu6XGoFnhu6Dhu57hu4DEqOG7nOG7pXPhu4fhu4DhuqjEqOG7p+G7h+G7h21r4bqvci/GoHM=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long