Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW0pxILhu6Phuq7hu4/huqhw4buv4buP4bqvxKjGsOG6quG7j2Rz4bqq4buPxIJD4buj4buPLeG7j1bEqOG7j+G6rOG6suG7r8SC4buP4buI4bq04bqqxILhu488QuG6qsOD4buP4bui4bqq4buP4bqqc+G6qOG7j+G7kcO14buR4buR4buP4oCcPELhuqrDg+G7j+G7ouG6quG7jy3hu48pxILhu5/hu4jhu4/DlMSQ4bqqw4Phu4/hu4rhurjhuqrDg+G7j2Thu6HhuqjigJ1sL8SCw7RtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41JJnjhu6N24buNbeG6r+G6uuG6ruG7j8O0xqEv4bud4buL4buP4buuxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buP4bqmxILhu6Phuq7hu4/huqhw4buv4buP4bqvxKjGsOG6quG7j2Rz4bqq4buPxIJD4buj4buPLeG7j1bEqOG7j+G6rOG6suG7r8SC4buP4buI4bq04bqqxILhu488QuG6qsOD4buP4bui4bqq4buP4bqqc+G6qOG7j+G7kcO14buR4buR4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/Egk3hu493QeG7j+KAnDxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu48t4buPKcSC4buf4buI4buPw5TEkOG6qsOD4buP4buK4bq44bqqw4Phu49k4buh4bqo4oCd4buP4bqsQuG6qsOD4buP4buIw4zEkOG6qsOD4buPduG6ruG6oOG6quG7j8OM4buj4buP4buIcOG6ruG7j+G7ruG6uOG6qsOD4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/huq/huqHhu4nhuq/hu6fhuqrhu4/hu6Lhuqrhu4vhu4/hu4jhurThuqrEguG7jzxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu4/DlOG7oeG7j3dPRuG7r+G7j+G7iMOMxKjhu5hB4bqq4buPxILhurbhuqrEguG7j+G7iMOM4buM4buv4buP4buI4bqu4bu5SeG7j+G7iMOM4bu34bqq4buP4buKQ+G6qsOD4buPV+G7oeG6ruG7j+G7iMOMxKjhu5hB4bqq4buPxILhurbhuqrEguG7j+G6puG7nOG7j+G7iMSCxKjhu6nhu4jhu4/hu4rhurrhu49k4bquw4Hhu4jhu4974buj4bqo4buP4oCT4buPZOG6r+G7rsO04buPw5Thu6Hhu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j+G7ikPhuqrDg+G7j1fhu6Hhuq7hu4/huqHEguG7n+G7iOG7j+G7iMSC4buj4bqqxILhu4/DlOG7oeG7j+G6r8OMxKjhu5hB4bqq4buPxILhurbhuqrEguG7jzxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buu4bujSeG7iOG6rkLhuqrhu41tbOG6ruG6qMOD4buP4buKw4zhu6/hu4Phu40vL+G7r+G7ieG7reG7o0JJxILEqOG7iMSCQuG7icOU4bqqL3Z44buK4bqm4buIQkkv4bqqeOG7kOG7ii/hu5Hhu5Hhu5PGoS/DtMO0w7R2w7XDteG7neG7mcO14buZ4buZ4buI4bub4buT4buT4bqsw7Thu4nhuqRJw4Phu43hu4/hu6Phuqzhu4jhu4Phu40pxILhu6Phuq7hu4/huqhw4buv4buP4bqvxKjGsOG6quG7j2Rz4bqq4buPxIJD4buj4buPLeG7j1bEqOG7j+G6rOG6suG7r8SC4buP4buI4bq04bqqxILhu488QuG6qsOD4buP4bui4bqq4buP4bqqc+G6qOG7j+G7kcO14buR4buR4buP4oCcPELhuqrDg+G7j+G7ouG6quG7jy3hu48pxILhu5/hu4jhu4/DlMSQ4bqqw4Phu4/hu4rhurjhuqrDg+G7j2Thu6HhuqjigJ3hu4/hu43hu48vbWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu67hu6NJ4buI4bquQuG6quG7jW3huqPEqOG7o+G6qsOD4buP4buvceG6qsSC4buPPOG6oOG7j+G6psSC4buj4bqu4buP4bqocOG7r+G7j+G6r8SoxrDhuqrhu4/DlHPhuqrhu4/EgkPhu6Phu48t4buPVsSo4buP4bqs4bqy4buvxILhu4/hu4jhurThuqrEguG7jzxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu4/huqpz4bqo4buP4buRw7Xhu5Hhu5Hhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tV+G7ueG6quG7j3bhu4zhu4/huqzhuqDhu4/huqbEguG7o+G6ruG7j+G6qHDhu6/hu4/hu69D4buP4bqqw4PEqOG7mOG7t+G6quG7j+G6ocSCQ+G7j+G6r8SCTeG7j+G7iE/hu4LhuqrDg+G7j+G6r8SCT+G7hOG6qsOD4buP4buIw4zhu4zhu6/hu4/hu67EguG6sOG6qsSC4buPScSCTeG7jy3hu4/huq/DjE/hu4bhuqrDg+G7jyZE4buj4buP4bus4bq24bqqxILDrOG7j8Oi4buY4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/hu6zhu6Phuqrhu4/hu67EgsWpSeG7j8SC4buh4bqqxILhu4/huq/DjMSo4bqqw4Phu49P4buG4bqqw4Phu49XceG6qsOD4buL4buP4bqhxIJD4buP4bqvw4xPR+G6qsOD4buP4but4buj4bqq4buP4bqvxIJP4buE4bqqw4Phu4/hu4jDjOG7jOG7r+G7j+G7rOG7o+G6quG7j+G6r+G6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/huq/DjMSo4bqqw4Phu49P4buG4bqqw4Phu48t4buPPuG7o+G6ruG7j2Rz4bqq4buP4buuxILhurDhuqrEgsOs4buPd3Dhuq7hu4924bquw4Hhuqrhu4/huqjDiuG7iOG7j+G7iuG6uuG7j+G7rcOK4buL4buP4but4buj4bqq4buL4buP4bqqw4Phu6HhuqrEguG7i+G7j+G6rHLhuqrEguG7j3dwQuG7j+G6qMOK4buI4buP4buK4bq64buP4buI4bq04bqqxILhu4vhu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbWRB4buPScSC4bqw4buj4buP4buI4bq04bqqxILhu488QuG6qsOD4buP4bui4bqq4buP4buvQ+G7j+G7rOG6sOG7j+G7iMSCT+G7j+G6r+G6tOG6qsSC4buPTeG7mOG7i+G7j+G7rsSCTeG7j+G7iOG6suG7r8SC4buPJld7VuG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buPLeG7j3vDg8So4buY4bqg4bqq4buPZHPhuqrhu49XT0bhu6/DrOG7j+G6ocSCQ+G7j+G7rOG6sOG7j+G7iMSCT+G7j+G6r8SCT+G7hOG6qsOD4buP4buIw4zhu4zhu6/hu4/huq/hurThuqrEguG7j03hu5jhu4vhu4/huq/DjE9H4bqqw4Phu49XQuG7oeG6quG7j3dw4bqu4buP4but4bquw4DEqOG7j+G6o8So4bq64buv4buPxILDiuG6ruG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buPPELhuqrDg+G7j+G7ouG6quG7jy3hu497w4PEqOG7mOG6oOG6quG7j+G6r8SC4buj4bqqxILhu48mceG6rsOs4buP4buuxIJN4buP4buI4bqy4buvxILhu4/hurHhu6x7VuG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buPLeG7j3vDg8So4buY4bqg4bqq4buPZHPhuqrhu4/hurfhu4jhu4/hu69L4bqqw4Phu4/huqrDg8So4buY4bu34bqq4buP4bqscuG6qsSC4buPd3BC4buP4buI4bq04bqqxILhu4/DjcSo4buj4buP4buv4buf4buv4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/huqbhu5bhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tbOG6ruG6qMOD4buP4buKw4zhu6/hu4Phu40vL+G7r+G7ieG7reG7o0JJxILEqOG7iMSCQuG7icOU4bqqL3Z44buK4bqm4buIQkkv4bqqeOG7kOG7ii/hu5Hhu5Hhu5PGoS/DtMO0w7R2w7XDteG7neG7mcO14buZ4buZ4buI4bub4bud4buVw7Xhuqzhu5Hhu4nhuqRJw4Phu43hu4/hu6Phuqzhu4jhu4Phu40pxILhu6Phuq7hu4/huqhw4buv4buP4bqvxKjGsOG6quG7j2Rz4bqq4buPxIJD4buj4buPLeG7j1bEqOG7j+G6rOG6suG7r8SC4buP4buI4bq04bqqxILhu488QuG6qsOD4buP4bui4bqq4buP4bqqc+G6qOG7j+G7kcO14buR4buR4buP4oCcPELhuqrDg+G7j+G7ouG6quG7jy3hu48pxILhu5/hu4jhu4/DlMSQ4bqqw4Phu4/hu4rhurjhuqrDg+G7j2Thu6HhuqjigJ3hu4/hu43hu48vbWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu67hu6NJ4buI4bquQuG6quG7jW1s4bqu4bqow4Phu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jS8v4buv4buJ4but4bujQknEgsSo4buIxIJC4buJw5Thuqovdnjhu4rhuqbhu4hCSS/huqp44buQ4buKL+G7keG7keG7k8ahL8O0w7TDtHbDtcO14bud4buZw7Xhu5nhu5nhu4jhu5Xhu5Hhu5Phu5Hhuqzhu5Phu4nhuqRJw4Phu43hu4/hu6Phuqzhu4jhu4Phu40pxILhu6Phuq7hu4/huqhw4buv4buP4bqvxKjGsOG6quG7j2Rz4bqq4buPxIJD4buj4buPLeG7j1bEqOG7j+G6rOG6suG7r8SC4buP4buI4bq04bqqxILhu488QuG6qsOD4buP4bui4bqq4buP4bqqc+G6qOG7j+G7kcO14buR4buR4buP4oCcPELhuqrDg+G7j+G7ouG6quG7jy3hu48pxILhu5/hu4jhu4/DlMSQ4bqqw4Phu4/hu4rhurjhuqrDg+G7j2Thu6HhuqjigJ3hu4/hu43hu48vbWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu67hu6NJ4buI4bquQuG6quG7jW3hu67Egk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4/huqrDg8SCw4Hhu4/hu4jEgsSo4bup4buI4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4934bu34bqo4buP4bqmxILhu6Phuq7hu4/huqhw4buv4buPw4Phurzhuqjhu4/hu5Hhu4/hu6/Egk/hu4bhuqrDg+G7j+KAnDxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu4/huqjEqOG6uOG6quG7j+G7inThu6/hu4934bq84bqqw4Phu4/hu6114bqqw4PigJ3hu4/DlOG7oeG7j+KAnCnEguG7n+G7iOG7j8OUxJDhuqrDg+G7j+G7iuG6uOG6qsOD4buPZOG7oeG6qOKAneG7j8OU4buC4bqu4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/hu4jhuq7hu7nhu4jhu4/huqhM4buv4buPd8O64buv4buP4buKdOG7r+G7j3bhuq7huqDhuqrhu4/DjOG7o+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buXw7Xhu49JxIJK4buI4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbTzhu6Hhu4/hu6/hu47hu6Phu4/huqrDg8OJ4buP4buvTeG7o+G7j8OUS+G6qsOD4buPV+G6vOG6qsOD4buP4butdeG6qsOD4buP4buK4bq44bqqw4Phu4/hu67hu47EqOG7jzxC4bqqw4Phu4vhu4/hu69D4buPw5ThurLhu4/hu4jDjOG6sOG7j+G7r8SC4bqu4bu54bqq4buP4bqsT0bhu6/hu4/DlEHhu4/huqbhuq7huqrEguG7j+G7iOG7ueG7i+G7j8OUc+G6quG7j8SCQ+G7o+G7i+G7j+G7knLhu4/EgsOK4bqu4buL4oCm4buP4buvTeG7o+G7j+G6psSCxKjhu4/DlOG7jOG7r+G7i+G7jzxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu493T0bhu6/hu4/huqrEguG7p+G6quG7j3bhu6fhuqrhu4/hu69x4buP4bqqT+G7guG7r+G7j+G7reG6ruG7ueG7iOG7j3fhu7nhuqrhu4/DlOG7guG6ruG7j3fhurjhuq7hu492ROG6qsOD4buPZOG7oeG6qOG7j+G7rkXhu493cuG7j3fhuq7hu4/DlOG7oULhu4/hu4jEguG7huG7j+G7r+G7o+G7i+G7j+G7p+G6qOG7j+G6qsSCcOG7r8Os4buP4buvTuG6qsOD4buP4bqs4buh4buPw5RL4bqqw4Phu493xanhu4jhu4/Dg+G6ruG7ocSo4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4/hu4jEguG6uuG6qsOD4buP4bqs4bqy4buvxILhu4/hu4rhu47hu48t4buPw5Rz4bqq4buPxIJD4buj4buL4buP4bqq4buG4bqu4buPw4PEguG6ruG7j3bFqcSo4buP4but4bqu4bu54buI4buP4but4bujQuG7j+G7r8SC4bqu4bu54bqq4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/DlOG7o+G6qsOD4buPdsOK4bqu4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6r8OMQuG6qsOD4buPw43EqOG7n+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4/EguG6tuG6qsSC4buP4buIxILhu6HhuqrEguG7j8OU4buh4buPScSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7i+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7iMSC4bu54buPxILDgeG7j+G7r0/hu4924bun4bqq4buP4bqq4buG4bqu4buPd+G7p+G7mOG7j3dy4buPd8OA4buP4bqscOG6ruG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j8OD4bqu4buf4buP4buIw4zhurLhu4924bqu4buP4buKceG6quG7j8OUc+G6quG7j8SCQ+G7o+G7j8OU4bup4buI4buP4buIxILDgOG7j8OU4buh4buPScSC4bqu4buPw5Thu6nhu4jhu4/hu4jEgsOA4buPw43EqOG7lOG7j+G7reG7n8So4buL4buPw5Thu4Lhuq7hu4/DtOG7keG7k+G7j3bhuq7hu4/hu4jhurDhu6/EguG7j+G6rOG6suG7r8SC4buP4buK4buO4buPLeG7j8OUc+G6quG7j8SCQ+G7o+G7i+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPd0Phu4/hu69D4buP4buRw7Thu4924bqu4buP4buI4bqw4buvxILhu4/hu6/FqUnhu4/huqPEqOG6uuG7r+G7j8OD4bqu4buj4buL4buPw7TDteG7keG7j3bhuq7hu4/hu4jhurDhu6/EguG7j+G7r8WpSeG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buL4buP4buV4buPduG6ruG7j+G7inHhuqrhu4/DlHPhuqrhu4/EgkPhu6Phu49JxILhuq7hu4/DlOG7qeG7iOG7j+G7iMSCw4Dhu4/huqPEqOG6uuG7r+G7j8OD4bqu4buj4buL4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/huqzhuqDhu4/EgsOK4bqu4buPw5Thu6Hhu4/huqzhu6HhuqrDg+G7j+G6qsODxIJB4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4/hu4jEguG6uuG6qsOD4buP4buvS+G6qsOD4buP4bqqxILDleG6qsOD4buPduG6ruG7j+G7inHhuqrhu4/DlHPhuqrhu4/EgkPhu6Phu49JxILhuq7hu4/DlOG7qeG7iOG7j+G7iMSCw4Dhu4/huqbEguG7n+G7r+G7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW17w4NC4buh4bqu4buPw4zhu6Phu4vhu488QuG6qsOD4buP4bui4bqq4buP4buvQ+G7j8SCw4Hhu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G7iMSC4buf4bqu4buPd8O64buv4buP4buIw4xP4bqqw4Phu4/DlEvhuqrDg+G7j+G6qsOD4bupSeG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4vhu4/huqrhur7huq7hu4/hu63hu6nhu4jhu4/DlOG7guG6ruG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8OD4bqu4buf4buP4buIw4zhurLhu4/hu69x4bqqxILhu4/DjcSo4buj4bqq4buP4bqqxIJP4buPw4zDkuG6qsOD4buP4buIw4zhu6Hhuqjhu4vhu4/huqzhu6PEqOG7j+G7iuG7qeG7mOG7i+G7j3fGsOG6qOG7j+G7injhuqrhu4vhu4/EgkLhu6Phu4/hu4pK4bqqw4Phu4vhu4/hu4rhurjhuqrDg+G7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4vhu4/DlE/hu4Thuqrhu4/hu6/hu6fhu5jhu4/hu4jDjOG7n+G6ruG7i+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G7r+G7n+G6qsSC4buPd+G6vOG6qsOD4buP4bqsSuG7o+G7i+G7j8OM4bujxKjhu4/huqjhu6HEqOG7j8OU4buh4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/huqxCcOG6ruG7j3fDiuG6qsOD4buPw5Thu6nhu4jhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tbOG6ruG6qMOD4buP4buKw4zhu6/hu4Phu40vL+G7r+G7ieG7reG7o0JJxILEqOG7iMSCQuG7icOU4bqqL3Z44buK4bqm4buIQkkv4bqqeOG7kOG7ii/hu5Hhu5Hhu5PGoS/DtMO0w7R2w7XDteG7neG7mcO14buZ4buZ4buIxqHhu5HGoeG7keG6rOG7meG7ieG6pEnDg+G7jeG7j+G7o+G6rOG7iOG7g+G7jSnEguG7o+G6ruG7j+G6qHDhu6/hu4/huq/EqMaw4bqq4buPZHPhuqrhu4/EgkPhu6Phu48t4buPVsSo4buP4bqs4bqy4buvxILhu4/hu4jhurThuqrEguG7jzxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu4/huqpz4bqo4buP4buRw7Xhu5Hhu5Hhu4/igJw8QuG6qsOD4buP4bui4bqq4buPLeG7jynEguG7n+G7iOG7j8OUxJDhuqrDg+G7j+G7iuG6uOG6qsOD4buPZOG7oeG6qOKAneG7j+G7jeG7jy9tbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7ruG7o0nhu4jhuq5C4bqq4buNbcOi4buY4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/hu6zhu6Phuqrhu4/hu67EgsWpSeG7j8SC4buh4bqqxILhu4/huq/DjMSo4bqqw4Phu49P4buG4bqqw4Phu49XceG6qsOD4buL4buP4bus4bqw4buP4buIxIJP4buP4bqv4bq04bqqxILhu49N4buY4buL4buP4buuxIJN4buP4buI4bqy4buvxILhu48mV3tW4buP4buI4bq04bqqxILhu48t4buPe8ODxKjhu5jhuqDhuqrhu49kc+G6quG7j1dPRuG7r8Os4buP4bqhxIJD4buP4bus4bqw4buP4buIxIJP4buP4bqv4bq04bqqxILhu49N4buY4buL4buP4buuxIJN4buP4buI4bqy4buvxILhu4/hurHhu6x7VuG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buPLeG7j3vDg8So4buY4bqg4bqq4buPZHPhuqrhu4/hurfhu4jhu4/hu4jDuuG6qsOD4buPxIJC4buj4buP4buvxIJC4buP4buv4buf4buv4buP4bqqxILhu6Hhu4/hu4jhu6Hhuq7hu4/hu4jDjEbhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6rOG6oOG7j+G6psSC4buj4bqu4buP4bqocOG7r+G7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huq/EqMaw4bqq4buPZHPhuqrhu4/EgkPhu6Phu48t4buPVsSo4buP4bqs4bqy4buvxILhu4/hu4jhurThuqrEguG7jzxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu4/huqpz4bqo4buP4buRw7Xhu5Hhu5Hhu4/huqzhu6Hhu4/hu4rhu4zhu4/huqbhuq7DgeG6quG7j+G7r0Phu4/DjcSo4buY4buP4bqo4bq44buP4bqs4buC4bqq4buL4buP4bqsxrDhuqrhu493xrDEqOG7j+G7iOG6ruG7t+G6quG7j3dPRuG7r+G7jzxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buL4buPw4N04bqq4buPw5Thu4Lhuq7hu48p4bua4buP4bqq4bquw4Hhuqjhu4/hu5Xhu5Xhu4/huqpz4bqo4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/hu4jhurThuqrEguG7jzxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu493T0bhu6/hu49JxIJC4bqqw4Phu4/hu4jDuuG6qsOD4buPduG7o+G6qsSC4buPxILhuq7DgcSo4buP4oCc4bqvw4zEqOG6qsOD4buPdk7huqrDg+G7j+G6puG6ruG7t+G6quG7j+G7r0/hu4ThuqrDg+G7i+G7j+G7iELhu6Hhuqrhu4924bun4bqq4buPd+G7n+G6qsSC4buPw4Phuq7DuuG7r+KAneG7j2rDtMahL+G7nS/DtOG7neG7l8ah4buPLeG7j8O0xqEv4budL+G7kcO14buR4buRa+G7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3Eg+G7jOG7j+G6puG6rsOB4bqq4buPduG6ruG6oOG6quG7j8OM4buj4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/hu5Xhu4/huqrDg+G7oeG7mOG7i+G7j+G7iMOS4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/DtMahL+G7nS/hu5HDteG7keG7keG7j3fhu7nhuqrhu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j+G7kcO0L+G7nS/hu5HDteG7keG7keG7i+G7j8OU4buC4bqu4buP4buvxILEqOG7gOG6ruG7j8O04buT4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buPd+G7o+G7j3Zw4bqqw4Phu4/DlOG7oeG7j0nEgkLhuqrDg+G7j0nEgkrhu4/Dg+G6vOG6qOG7jzzhuqDhu4/EgsOK4bqu4buP4bur4bqo4buP4buIxILhu4zhu6/hu493T+G7hOG6qsOD4buPScSC4bq64buL4buPKuG6ruG7o0Lhu4/huqxPxKjhu4934buE4bqq4buP4buv4buj4buP4buI4buh4bqu4buP4buI4buO4buL4buPKuG6ruG7o0Lhu4/huqxPxKjhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqxCcOG6ruG7j8SC4bq24bqqxILhu4/huqrDg8SCw4Hhu4/hu4jEgsSo4bup4buI4buPduG7p+G6quG7j+G7iMOK4buv4buL4buP4buuxKjDiuG7r+G7j+G7iMSC4bqu4buPJkLhu6Phu4/huqbEguG6uOG6ruG7j8SD4bq44bqqw4Phu49k4buh4bqo4buL4buPJeG7o+G6qOG7iMOM4bquSeG7i+KApuG7j+G7r0vhuqrDg+G7j+G6qMOK4buI4buP4buK4bq64buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buIxILDgOG7j+G7iMSC4bujQsOt4buPKuG6rnHhuq7hu4/huqjhu6PDjOG7o+G7iMSCQuG6quG7i+G7jyrhuq7hu6NC4buP4bqsT8So4buP4butQ+G6qsOD4buP4buvxILEqOG7mEHhuqrhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buu4bujSeG7iOG6rkLhuqrhu41tbOG6ruG6qMOD4buP4buKw4zhu6/hu4Phu40vL+G7r+G7ieG7reG7o0JJxILEqOG7iMSCQuG7icOU4bqqL3Z44buK4bqm4buIQkkv4bqqeOG7kOG7ii/hu5Hhu5Hhu5PGoS/DtMO0w7R2w7XDteG7neG7mcO14buZ4buZ4buIxqHhu5XDtMO14bqs4buV4buJ4bqkScOD4buN4buP4buj4bqs4buI4buD4buNKcSC4buj4bqu4buP4bqocOG7r+G7j+G6r8SoxrDhuqrhu49kc+G6quG7j8SCQ+G7o+G7jy3hu49WxKjhu4/huqzhurLhu6/EguG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buPPELhuqrDg+G7j+G7ouG6quG7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDteG7keG7keG7j+KAnDxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu48t4buPKcSC4buf4buI4buPw5TEkOG6qsOD4buP4buK4bq44bqqw4Phu49k4buh4bqo4oCd4buP4buN4buPL21sL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buu4bujSeG7iOG6rkLhuqrhu41tPELhuqrDg+G7j+G7ouG6quG7j+G7r0Phu4/EgsOB4buP4buK4bqu4bqqxILhu4/hu4jEguG7n+G6ruG7j3fDuuG7r+G7j+G7iMOMT+G6qsOD4buPw5RL4bqqw4Phu4/huqrDg+G7qUnhu4/huqpP4buC4buv4buL4buP4bqq4bq+4bqu4buP4but4bup4buI4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/Dg+G6ruG7n+G7j+G7iMOM4bqy4buP4buvceG6qsSC4buPw43EqOG7o+G6quG7j8OMw5LhuqrDg+G7j+G7iMOM4buh4bqo4buP4bqs4buh4buP4bqow4rhu4jhu4934bquw4Dhuqjhu4/huqrEgsWp4bqq4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7iMOMxJDhuqrDg+G7j3fDgOG7j+G7iMSCxKjhu4/Egkrhu4jhu492xKjhu4/huqbEguG7n+G7r8SC4buJ4buPalHhuqrEgsOt4buPPOG7t+G7j+G6r8Soxanhuqrhu4/hu6LhuqrEgmtsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tZOG7guG6ruG7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4934bquw4FJ4buP4oCcVsSo4buP4bqs4bqy4buvxILhu488QuG6qsOD4buP4bui4bqq4buP4buj4bqq4buP4buIQuG7oeG6quG7i+G7j+G7iMSC4bun4bqq4buP4buIxILhuq7DgeG6quG7i+G7j8SCxalJ4buPduG7seG6quKAneG7i+G7j+G6r8SoxrDhuqrhu49kc+G6quG7j8SCQ+G7o+G7jy3hu49WxKjhu4/huqzhurLhu6/EguG7j+G7iOG6tOG6qsSC4buPPELhuqrDg+G7j+G7ouG6quG7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDteG7keG7keG7j+G6rOG7oeG7j+G7r+G7huG7j8SCw4rhuq7hu4/hu6/EgkLhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqbEgsSo4buPduG6ruG7j+G7iOG6sOG7r8SC4buL4buPd+G6rsOA4bqo4buPdsSo4buP4bqs4bqy4buvxILhu4vhu492QuG7o+G6qsSC4buP4bqqw4PEguG6rsOBSeG7j3bEqOG7j+G6rOG6suG7r8SC4buL4buP4bqsw5Xhu4/EguG7oeG6qsSC4buL4buP4bqmxILhu5/hu6/EguG7j+G7inDhuqrhu4vhu4/huqzhu6HhuqrDg+G7j+G6qsODxIJB4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4/hu4jEguG6uuG6qsOD4buP4bqs4bqu4bu34bqq4buP4bqm4bu54buI4buL4buPxIJGSeG7j+G7iOG7n+G7r+G7j0nEguG7n+G7iOG7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu492xKjhu4/huqzhurLhu6/EguG7j8OU4buh4buPw43EqHHhuqrDg+G7j+G7reG7n+G7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buPxILhuq7DgcSo4buL4buP4buKceG6quG7j0nEguG7q+G6qOG7j3fhu7nhuqrhu492xKjhu4/huqbEguG7n+G7r8SC4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/DlOG7oeG7j+G6qsODQuG7oeG6ruG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvxILhurjhuqrDg+G7j8ONxKjhu6Phu4/huq/EqMaw4bqq4buPZHPhuqrhu4/EgkPhu6Phu48t4buPVsSo4buP4bqs4bqy4buvxILhu4/hu4jhurThuqrEguG7jzxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu4/huqpz4bqo4buP4buRw7Xhu5Hhu5Hhu4vhu488QuG6qsOD4buP4bui4bqq4buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4/hu4jEguG6rsOBxKjhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu4px4bqq4buPScSC4bur4bqo4buPdsSo4buP4bqs4bqy4buvxILhu4/EgsWpSeG7j3bhu7Hhuqrhu4vhu4/hu6vhuqjhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j3fDuuG7r+G7j+G7iMOMT+G6qsOD4buL4buP4buv4buf4buv4buPduG6suG7r8SC4buPw5RM4buPdsSo4buP4bqs4bqy4buvxILhu4/hu6/EgsWp4buI4buP4bqsT0bhuqrDg+G7j8ODdOG6quG7j+G6puG7ueG7iOG7j8OD4bqu4buf4buP4buIw4zhurLhu4/DlHPhuqrhu4/EgkPhu6Phu493w7rhu6/hu4/hu4jDjE/huqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4934bqy4buj4buPScSCT+G7huG6qsOD4buL4buP4buIc+G6qsOD4buP4buvT+G7hOG6qsOD4buP4bqm4bu54buI4buP4bqq4bq64bqu4buP4buIQsSow4zhu4vhu4/hu4jEqOG7mOG7ueG6quG7i+G7j+G7iMSCxKjhu4/Egkrhu4jhu492xKjhu4/huqbEguG7n+G7r8SC4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7ruG7o0nhu4jhuq5C4bqq4buNbWzhuq7huqjDg+G7j+G7isOM4buv4buD4buNLy/hu6/hu4nhu63hu6NCScSCxKjhu4jEgkLhu4nDlOG6qi92eOG7iuG6puG7iEJJL+G6qnjhu5Dhu4ov4buR4buR4buTxqEvw7TDtMO0dsO1w7Xhu53hu5nDteG7meG7meG7iOG7k+G7leG7keG7neG6rOG7l+G7ieG6pEnDg+G7jeG7j+G7o+G6rOG7iOG7g+G7jSnEguG7o+G6ruG7j+G6qHDhu6/hu4/huq/EqMaw4bqq4buPZHPhuqrhu4/EgkPhu6Phu48t4buPVsSo4buP4bqs4bqy4buvxILhu4/hu4jhurThuqrEguG7jzxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu4/huqpz4bqo4buP4buRw7Xhu5Hhu5Hhu4/igJw8QuG6qsOD4buP4bui4bqq4buPLeG7jynEguG7n+G7iOG7j8OUxJDhuqrDg+G7j+G7iuG6uOG6qsOD4buPZOG7oeG6qOKAneG7j+G7jeG7jy9tbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7ruG7o0nhu4jhuq5C4bqq4buNbcOi4buY4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/hu6zhu6Phuqrhu4/hu67EgsWpSeG7j8SC4buh4bqqxILhu4/huq/DjMSo4bqqw4Phu49P4buG4bqqw4Phu49XceG6qsOD4buL4buP4bus4bqw4buP4buIxIJP4buP4bqv4bq04bqqxILhu49N4buY4buL4buP4buuxIJN4buP4buI4bqy4buvxILhu48mV3tW4buP4buI4bq04bqqxILhu48t4buPe8ODxKjhu5jhuqDhuqrhu49kc+G6quG7j1dPRuG7r+G7j0nEguG7n+G7iOG7j+G7reG6rsOAxKjhu4/hu4hw4bqu4buP4bqs4bqg4buP4bqmxILhu6Phuq7hu4/huqhw4buv4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6ocSC4buf4buI4buP4but4bquw4DEqOG7j+G7iHDhuq7hu4/huqzhuqDhu4/huqbEguG7o+G6ruG7j+G6qHDhu6/hu4vhu4/hu6zhurDhu4/hu4jEgk/hu4/huq/hurThuqrEguG7j03hu5jhu48t4buPe8ODxKjhu5jhuqDhuqrhu49kc+G6quG7j1dPRuG7r+G7j+G6puG7luG7j8OUxJDhuqrDg+G7j3bEqOG7j+G6psSC4buf4buvxILhu4/hu4rhu7Xhu4/hu69D4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqm4bua4buP4bqq4bquw4Hhuqjhu4vhu4/FqeG6quG7j+G7iE9G4bqqw4Phu4/hu4jhurrhu4jhu493w71J4buPw5RB4buPw5RL4bqqw4Phu493xanhu4jhu4/DlOG7oeG7j+G7r0Lhuqrhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu488QuG6qsOD4buP4bui4bqq4buL4buPd09G4buv4buP4buI4bup4bqq4buPxIJPR+G6qsOD4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqs4buh4bqq4buPd+G6rsOBxKjhu4934buE4bqq4buP4buv4buj4buP4buI4buh4bqu4buP4buI4buO4buL4buP4buIxILhu6Phuqjhu4/DjcSo4buj4bqq4buP4bqqxILDleG6qsOD4buPduG6ruG7j+G7iOG6sOG7r8SC4buP4bqs4bqy4buvxILhu4/hu4rhu47hu4vhu4/DlHPhuqrhu4/EgkPhu6Phu4/DlOG7oeG7j0nEgkLhuqrDg+G7j+G7r3HhuqrEguG7j+G7iMSC4bqu4bu34bqq4buP4bqqxILhuq7hu7fhuqrhu4/hu4hP4buG4bqu4buPd8O9SeG7i+G7j+G7iMSCT0fhuqrDg+G7j+G7iMSCw5Phu6/hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqhD4bqq4buPc+G6quG7j3fDuuG7r+G7j+G7inHhuqrhu493w4Dhu4/hu4jEguG7t+G6qOG7j+G7mOG7t8So4buL4buP4buIxILhu7fhuqjhu4/DjcSo4buU4buPd8Wp4buI4buPw5Thu6Hhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu488QuG6qsOD4buP4bui4bqq4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbcSD4bujxKjhu4/hu6/Egk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4/huqbEguG7o+G6ruG7j+G6qHDhu6/hu4/huqzhu6Hhu4/hu6/Egk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4/hu6104bqq4buPScSC4bufQuG7j8SCQuG7o+G7j+G7iMaw4bqo4buP4buIxILFqUnhu48p4bua4buP4bqq4bquw4Hhuqjhu4/hu5Xhu5Xhu4/huqpz4bqo4buPPELhuqrDg+G7j+G7ouG6quG7j3dD4bqq4buP4bqqxILhu6nhuqrhu4/hu5vhu4/hu6/EgsOV4buPw5Thu6HhuqrDg+G7j+KAnOG6r8OMxKjhuqrDg+G7j3ZO4bqqw4Phu4/huqbhuq7hu7fhuqrhu4/hu69P4buE4bqqw4Phu4vhu4/hu4hC4buh4bqq4buPduG7p+G6quG7j3fhu5/huqrEguG7j8OD4bquw7rhu6/igJ3hu4/DlOG7oeG7j+G7r8SC4buhQuG7j+G6qMOS4bqqw4Phu4/huq/EqMaw4bqq4buPZHPhuqrhu4/EgkPhu6Phu48t4buPVsSo4buP4bqs4bqy4buvxILhu4/hu4jhurThuqrEguG7jzxC4bqqw4Phu4/hu6Lhuqrhu4/huqpz4bqo4buP4buRw7Xhu5Hhu5Hhu4kv4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNScSDQsSow4zhu6944buNbeG6r8SCeELhu4/hu6zhu59C4buPPELhuqrDg+G7j+G7ouG6quG7j0Lhuqrhuqzhuq7huqp4bC9JbQ==

Theo Báo Long An online

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hương vị cam bù Hà Tĩnh

Hương vị cam bù Hà Tĩnh
2022-09-17 08:10:00

Thuở còn thơ bé, tôi được mẹ kể rằng, bà ngoại tôi trước khi mất chỉ thèm ăn một múi cam bù. Câu chuyện ấy theo tôi suốt một thời thơ ấu, lòng luôn nghĩ suy về những gắn bó...

Đẹp nên thơ hồ Hóc Nhạn

Đẹp nên thơ hồ Hóc Nhạn
2022-09-16 10:03:00

Bên cạnh các điểm đến đã được nhiều người biết đến như: Mũi Vi Rồng, Hải đăng Hòn Nước, Hòn Đụn, bãi biển Tân Thành…, nhắc đến xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, gần đây nhiều người đã...

Hoang sơ biển Quảng Thái

Hoang sơ biển Quảng Thái
2022-09-16 08:11:00

Quảng Thái - mảnh đất nằm ở phía Đông Nam huyện Quảng Xương được thiên nhiên ưu đãi ban tặng 4,8km đường bờ biển trải dài trên địa bàn 10 thôn. Những năm qua, cùng với sự quan...

Cọ cá xanh nơi thượng nguồn Đại Giang

Cọ cá xanh nơi thượng nguồn Đại Giang
2022-09-15 08:22:00

Đánh bắt cá là một nghề sinh sống nhiều vất vả nhưng cũng đầy thú vui của người ở vùng đầm phá, sông nước... Đánh bắt cá có rất nhiều cách như câu, thả lưới, vá chài, cất vó,...

Người Mông ở Mù Là làm du lịch trải nghiệm

Người Mông ở Mù Là làm du lịch trải nghiệm
2022-09-10 10:25:00

Khu vực Mù Là thuộc thôn Lủng Phặc, xã Cổ Linh (Pác Nặm) đang được nhiều người dân trong và ngoài tỉnh biết đến, đặc biệt là khách du lịch yêu thích khám phá thiên nhiên và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long