Cập nhật:  GMT+7
%C5%A9%C3%8Dxv%C4%90N%C3%80UU%E1%BB%A3%E1%BB%AFR%C3%AC%C3%8C%C3%9AN%E1%BA%B8%E1%BB%AF%C6%B0%C3%A2%C3%8D%C3%80%C3%8Cv%C3%9AT%E1%BB%AA%E1%BB%9C%C3%93IvU%E1%BA%A2%C3%93vI%C3%8C%C3%80%C3%92vE%C4%A8%C4%90%C3%8DvD%E1%BA%AC%C3%9Av%C3%89%E1%BB%96%C3%93IvU%C4%82%C3%93vU%E1%BB%98v%C3%BDv%E2%80%93v%22%E1%BB%92%C3%93Iv%C3%9A%E1%BB%B2v%22g0%C3%ACv%E1%BA%A3%C4%82%C3%8Cv%E1%BA%A3%E1%BA%A2v%E1%BA%A5%C3%80%C3%93E%C5%A9%2F%C3%8Dx%C6%B0%C5%A9Rv%C4%90N%C3%80UU%E1%BB%A3%E1%BB%AFR%5D%C3%92E%E1%BB%B2%E1%BB%AF%C6%B0%C5%A9%C3%8COIvUT%C4%90%E1%BB%A3%E1%BB%AF%2F%2F%C4%90%C3%BAD%C3%80%C3%92R%C3%8D%C3%99%C3%9A%C3%8D%C3%92%C3%BAX%C3%93%2FE%E1%BA%B8UM%C3%9A%C3%92R%2F%C3%93%E1%BA%B8YU%2Fyww%E1%BB%B7%2F%E1%BB%B3%C3%81E%C3%BDx%E1%BB%B3yyy%C3%81%C3%9Ax%E1%BB%B7%C3%81y%E1%BB%B9ANx%C3%BALRI%E1%BB%AFv%2F%C6%B0%C5%A9R%C6%B0g%C3%AC0%C3%ACv-v%E1%BA%ADI%E1%BA%A2%E1%BB%B2vxy%2Fyuv%22%E1%BB%92%C3%93Iv%C3%9A%E1%BB%B2v%22g0%C3%ACv%E1%BA%A3%C4%82%C3%8Cv%E1%BA%A3%E1%BA%A2v%E1%BA%A5%C3%80%C3%93Ev%C3%9A%C3%8D%C3%99%E1%BB%96%C4%90v%C3%AC%C6%A0%C3%93Iv%22%E1%BB%92%C3%93Iv%C3%9A%E1%BB%B2v0%E1%BA%A8%C3%99v%C3%9A%E1%BB%AAv%E2%80%93v%C3%AC%C3%8D%E1%BB%AA%E1%BB%9C%C3%93IvO%C3%83%C3%8Cv%E1%BA%A3%C4%82%C3%8Cv%E1%BA%A3%E1%BA%A2v%C3%9A%C6%A0v%C4%90%C3%8D%E1%BB%B0%C4%90vM%C3%8D%C3%80%C3%8Cv%C3%9AT%E1%BB%AA%E1%BB%9C%C3%93IvU%E1%BA%A2%C3%93vI%C3%8C%C3%80%C3%92vE%C4%A8%C4%90%C3%8Dv%5D0%C3%ADvU%E1%BB%98v%C3%BDv%C3%9A%C3%83%C3%8Cv%C3%89%C4%A8%C3%80v%C4%90%C3%8DJvxyw%E1%BB%B7v%C3%89%E1%BB%AA%E1%BB%9E%C3%93Iv%E1%BA%A3%E1%BB%A6%C3%93Iv%E1%BB%8F%E1%BB%AA%E1%BB%9C%C3%93IuvR%C3%8D%E1%BB%AA%E1%BB%9E%C3%93Iv%C3%AC%C3%8C%E1%BB%80%C3%93v%22%E1%BA%A0%C3%9Auv%C3%9A%C3%8D%E1%BA%A2%C3%93%C3%8DvR%C3%8D%E1%BB%98v%E1%BB%8F%C3%8C%E1%BB%84%C3%9Av%C3%ACT%E1%BB%88%C3%BAv0%E1%BA%A6%E1%BB%B2vN%E1%BA%A2v%C3%8D%C3%92%C3%83%C3%9Av%C3%89%E1%BB%96%C3%93Iv%C3%9A%C3%8D%C3%99v%C3%8D%E1%BB%A4%C3%9AvU%E1%BB%AEv%C4%90%C3%8D%E1%BB%A4v%E1%BB%B4v%C4%90%C6%AF%C3%80vM%C3%8D%E1%BA%A0%C4%90%C3%8Dv%C3%8D%E1%BA%A2%C3%93Iuv%C3%89%E1%BB%98%C3%8Cv%C3%9A%E1%BA%A0%C4%90v%C3%9A%C3%83%C3%8Cv%C3%9A%C3%8D%C4%A8v%C3%9AT%E1%BB%AA%E1%BB%9E%C3%93Iv%5D0%C3%ADv%C3%9AJ%C3%93%C3%8D%C3%BA%C5%A9%2FR%C6%B0%C5%A9Rv%C4%90N%C3%80UU%E1%BB%A3%E1%BB%AFR%5D%C3%92E%E1%BB%B2%E1%BB%AF%C6%B0%C5%A9%C3%8COIvUT%C4%90%E1%BB%A3%E1%BB%AF%2F%2F%C4%90%C3%BAD%C3%80%C3%92R%C3%8D%C3%99%C3%9A%C3%8D%C3%92%C3%BAX%C3%93%2FE%E1%BA%B8UM%C3%9A%C3%92R%2F%C3%93%E1%BA%B8YU%2Fyww%E1%BB%B7%2F%E1%BB%B3%C3%81E%C3%BDx%E1%BB%B3yyy%C3%81%C3%9Ax%E1%BB%B7%C3%81y%E1%BB%B9ANy%C3%BALRI%E1%BB%AFv%2F%C6%B0%C5%A9R%C6%B0%E1%BB%8F%E1%BB%A2%C3%8CvO%C5%A8%C4%90v%C3%89%E1%BB%8A%C4%90%C3%8Dv%C3%9A%C3%83%C3%92v%C3%89%C3%8CFOvM%E1%BB%86%C3%9Av%C3%93%E1%BB%98%C3%8Cv%C4%90%C3%8D%C3%92v%C4%90%E1%BA%A0%C4%90v%C3%9A%C6%A0v%C4%90%C3%8D%E1%BB%B0%C4%90uv%C4%90%E1%BA%A0v%C3%93%C3%8D%E1%BA%A6%C3%93v%C4%90%E1%BB%8Cv%C3%93%C3%8D%C3%99v%C4%90%E1%BA%A8%C3%99vO%C3%99%C3%80uvD%E1%BA%A0%C3%93vX%E1%BA%A2v%C4%90%E1%BA%A0%C4%90vE%C4%A8%C4%90%C3%8DvX%C5%A8vN%C3%8C%E1%BB%80%C3%93vS%C3%99%C3%80%C3%93v%C3%89%E1%BB%86%C3%93v%5D0%C3%ADv%C3%93%C3%8D%E1%BB%AAv%C3%89%E1%BA%AC%C3%9Av%C3%93%E1%BB%82%C3%93uv%C3%93%C3%8D%E1%BA%A2vPuv%C4%90%E1%BA%B0%C3%93v%C3%8D%E1%BB%96v%C4%90%C3%8D%C3%99%C3%93Iv%C4%90%E1%BB%AAuv%C3%9AT%C3%99%C3%93Iv%C3%9A%E1%BA%A6Ov%C3%9A%C3%8D%E1%BB%AA%E1%BB%9C%C3%93IvO%C3%83%C3%8Cu%E2%80%A6v%22%E1%BB%92%C3%93Iv%C3%9A%E1%BB%B2v%22g0%C3%ACv%E1%BA%A3%C4%82%C3%8Cv%E1%BA%A3%E1%BA%A2v%E1%BA%A5%C3%80%C3%93Ev%C3%9A%C3%8C%E1%BB%86Rv%C3%9A%C5%A8%C4%90vOPvT%E1%BB%96%C3%93IvO%E1%BB%A2%C3%8Cv%C4%90%E1%BA%A0%C4%90vU%E1%BA%A2%C3%93vI%C3%8C%C3%80%C3%92vE%C4%A8%C4%90%C3%8Dv%5D0%C3%ADvX%E1%BA%A2vM%C3%8D%E1%BB%92%C3%93Iv%C3%93I%E1%BB%AC%C3%93Iv%C3%93%E1%BA%A6%C3%93Iv%C4%90%C3%80%C3%92v%C4%90%C3%8D%E1%BA%AC%C3%9AvN%E1%BB%AA%E1%BB%A0%C3%93IvR%C3%8D%C5%A8%C4%90vX%C5%A8v%C4%90%E1%BB%A8%C3%93Iv%C3%93%C3%8D%E1%BB%AAv%C3%89%E1%BB%AA%C3%80vT%C3%80v%C3%93%C3%8D%C3%8C%E1%BB%82%C3%99vU%C4%82%C3%93vR%C3%8DBOv%5D0%C3%ADvO%E1%BB%A2%C3%8Cv%C4%90%E1%BB%8CvI%C3%8C%E1%BA%A0v%C3%9AT%C4%A8v%C3%9A%E1%BB%98%C3%9Av%C3%93%C3%8D%E1%BA%AC%C3%9Av%C3%89%E1%BB%98%C3%8CvX%E1%BB%A2%C3%8CvM%C3%8D%E1%BA%A0%C4%90%C3%8Dv%C3%8D%E1%BA%A2%C3%93I%C3%BA%C5%A9%2FR%C6%B0%C5%A9Rv%C4%90N%C3%80UU%E1%BB%A3%E1%BB%AFR%5D%C3%92E%E1%BB%B2%E1%BB%AF%C6%B0%C5%A9%C3%8COIvUT%C4%90%E1%BB%A3%E1%BB%AF%2F%2F%C4%90%C3%BAD%C3%80%C3%92R%C3%8D%C3%99%C3%9A%C3%8D%C3%92%C3%BAX%C3%93%2FE%E1%BA%B8UM%C3%9A%C3%92R%2F%C3%93%E1%BA%B8YU%2Fyww%E1%BB%B7%2F%E1%BB%B3%C3%81E%C3%BDx%E1%BB%B3yyy%C3%81%C3%9Ax%E1%BB%B7%C3%81y%E1%BB%B9AN%C3%BD%C3%BALRI%E1%BB%AFv%2F%C6%B0%C5%A9R%C6%B0%E1%BA%A3%C3%8C%E1%BB%84%C3%93v%C3%93%C3%80%E1%BB%B2v%22%E1%BB%92%C3%93Iv%C3%9A%E1%BB%B2v%22g0%C3%ACv%E1%BA%A3%C4%82%C3%8Cv%E1%BA%A3%E1%BA%A2v%E1%BA%A5%C3%80%C3%93Ev%C3%89%C3%80%C3%93Iv%C4%90%E1%BB%8Cv%E1%BB%B7vU%E1%BA%A2%C3%93vI%C3%8C%C3%80%C3%92vE%C4%A8%C4%90%C3%8Dv%5D0%C3%ADv%C3%9AT%C3%92%C3%93Iv%C3%89%E1%BB%8CvPv%C3%9A%C3%8D%E1%BA%A2%C3%93%C3%8DvR%C3%8D%E1%BB%98v%E1%BB%8F%C3%8C%E1%BB%84%C3%9Av%C3%ACT%E1%BB%88v%C4%90%E1%BB%8Cvw%E1%BB%B3vU%E1%BA%A2%C3%93uv%E1%BA%A3%E1%BA%A2v%E1%BA%AD%E1%BB%96%C3%8CvwxvU%E1%BA%A2%C3%93vX%E1%BA%A2v%C3%9A%C3%8D%E1%BA%A2%C3%93%C3%8DvR%C3%8D%E1%BB%98v%E1%BA%A3%E1%BB%94v%22%C3%8D%E1%BB%8Av%E1%BA%A7%C3%8C%C3%93%C3%8DvwxvU%E1%BA%A2%C3%93uvX%E1%BB%A2%C3%8Cv%C3%9A%C6%A0%C3%93IvI%C3%8C%E1%BA%A0v%C3%9AT%C4%A8v%5D0%C3%ADv%C3%89%E1%BB%AA%C3%80vX%E1%BA%A2%C3%92vM%C3%8C%C3%93%C3%8DvE%C3%92%C3%80%C3%93%C3%8Dv%C3%8D%C3%8C%E1%BB%84%C3%93v%C3%9A%C3%83%C3%8Cv%C3%89%C3%83%C3%9Av%C3%8D%E1%BB%9C%C3%93vxywwv%C3%9A%40v%C3%89%E1%BB%94%C3%93I%C3%BAv%C3%ACT%C3%92%C3%93Iv%C3%89%E1%BB%8CvO%E1%BB%96%C3%9AvU%E1%BB%98vU%C4%82%C3%93vR%C3%8DBOv%5D0%C3%ADvM%C3%8D%C3%99v%C3%9A%C3%8D%C3%99v%C3%8D%E1%BB%A4%C3%9Av%C3%93%C3%8D%C3%8C%E1%BB%82%C3%99vM%C3%8D%E1%BA%A0%C4%90%C3%8Dv%C3%8D%E1%BA%A2%C3%93Iuv%C3%93I%E1%BB%AA%E1%BB%9E%C3%8CvE%E1%BA%A6%C3%93v%C3%89%E1%BA%AEvO%C3%99%C3%80vX%E1%BA%A2vUVvE%C5%A8%C3%93Iv%C3%89%E1%BB%AA%E1%BB%A0%C4%90v%C3%89%E1%BA%A0%C3%93%C3%8DvI%C3%8C%E1%BA%A0vT%E1%BA%AC%C3%9Av%C4%90%C3%80%C3%92v%C3%93%C3%8D%E1%BB%AAv%C3%A2%C3%8D%C3%99v0%E1%BB%92v%C3%9A%C3%8D%C4%A8v%C3%89%E1%BB%AA%E1%BB%9E%C3%93Iv%E1%BA%A3%E1%BB%8E%C3%80vg%C3%8D%C3%92%C3%93IvM%E1%BA%BA%C3%92vE%E1%BA%A2%C3%8Cv-v%C3%A2%C3%8D%C3%99v%C3%93%C3%8D%E1%BA%A2vPv%C4%90%C3%80%C3%92v%C4%90%E1%BA%ACRv%E1%BB%8F%E1%BB%AA%E1%BB%9C%C3%93Iv%22%E1%BB%AA%E1%BB%9E%C3%93IvX%E1%BA%A2v%C3%8D%C3%8C%E1%BB%84%C3%93v%C3%9A%C3%83%C3%8Cv%C4%90%E1%BB%92%C3%93Iv%C3%9A%E1%BB%B2v%C3%89%C3%80%C3%93IvI%E1%BB%8CRvX%E1%BB%98%C3%93v%C3%9A%C3%83%C3%8Cv%C4%90%E1%BA%A0%C4%90vE%E1%BB%AEv%E1%BA%A0%C3%93sv%C3%A2%C3%8D%C3%99v%C3%93%C3%8D%E1%BA%A2vPv%E1%BA%ADI%C3%92%C3%83%C3%8CvI%C3%8C%C3%80%C3%92v%C3%89%C3%92%E1%BA%A2%C3%93v-v%C3%9A%C3%8D%E1%BA%A2%C3%93%C3%8DvR%C3%8D%E1%BB%98v%E1%BA%A3%E1%BA%A2v%E1%BA%AD%E1%BB%96%C3%8Cuv0%E1%BA%AC%C3%9Av%C3%93%E1%BB%82%C3%93v%C3%9A%C3%83%C3%8Cv%E1%BA%AD%C3%8D%E1%BB%9C%C3%93v%C3%ACT%C3%83%C4%90%C3%8Dv-v0%E1%BB%94%C3%93Iv%E1%BA%AD%C3%80%C3%8CvX%E1%BA%A2vI%E1%BB%8CRvX%E1%BB%98%C3%93v%C4%90%E1%BB%A6%C3%93Iv%E1%BA%AD%C3%92X%C3%80%E1%BA%A5%C3%80%C3%93Ev%C3%9A%C3%83%C3%8Cv%C3%9A%C3%8D%E1%BA%A2%C3%93%C3%8DvR%C3%8D%E1%BB%98v%E1%BA%A3%E1%BB%94v%22%C3%8D%E1%BB%8Av%E1%BA%A7%C3%8C%C3%93%C3%8D%C3%BA%C5%A9%2FR%C6%B0%C5%A9Rv%C4%90N%C3%80UU%E1%BB%A3%E1%BB%AFR%5D%C3%92E%E1%BB%B2%E1%BB%AF%C6%B0%C5%A9%C3%8COIvUT%C4%90%E1%BB%A3%E1%BB%AF%2F%2F%C4%90%C3%BAD%C3%80%C3%92R%C3%8D%C3%99%C3%9A%C3%8D%C3%92%C3%BAX%C3%93%2FE%E1%BA%B8UM%C3%9A%C3%92R%2F%C3%93%E1%BA%B8YU%2Fyww%E1%BB%B7%2F%E1%BB%B3%C3%81E%C3%BDx%E1%BB%B3yyy%C3%81%C3%9Ax%E1%BB%B7%C3%81y%E1%BB%B9AN%E1%BB%B3%C3%BALRI%E1%BB%AFv%2F%C6%B0%C5%A9R%C6%B0%E1%BA%AD%C3%8D%E1%BA%A6%C3%93vE%C4%A8RvM%C3%8D%C3%80%C3%8Cv%C3%9AT%E1%BB%AA%E1%BB%9C%C3%93IvU%E1%BA%A2%C3%93vI%C3%8C%C3%80%C3%92vE%C4%A8%C4%90%C3%8Dv%5D0%C3%ADvU%E1%BB%98v%C3%BDuv%22%E1%BB%92%C3%93Iv%C3%9A%E1%BB%B2v%22g0%C3%ACv%E1%BA%A3%C4%82%C3%8Cv%E1%BA%A3%E1%BA%A2v%E1%BA%A5%C3%80%C3%93Ev%C4%90%E1%BB%8Cv%C4%90%C3%8D%E1%BB%AA%E1%BB%9C%C3%93Iv%C3%9AT%E1%BB%88%C3%93%C3%8DvM%C3%8D%C3%99%E1%BB%B2%E1%BB%86%C3%93vO%C3%83%C3%8Cv%C3%8D%E1%BA%ACRvEC%C3%93vIV%C3%8Cv%C3%9A%E1%BB%A2%C3%8CvM%C3%8D%E1%BA%A0%C4%90%C3%8Dv%C3%8D%E1%BA%A2%C3%93IvI%C3%8C%C3%80%C3%92vE%C4%A8%C4%90%C3%8Dv%C4%90%E1%BA%A0%C4%90vU%C4%82%C3%93vR%C3%8DBOv%5D0%C3%ADv%C4%90%C6%AF%C3%80v%C4%90%E1%BB%92%C3%93Iv%C3%9A%E1%BB%B2vU%E1%BA%BEv%C3%89%E1%BB%AA%E1%BB%A0%C4%90vI%C3%8C%C4%82OvI%C3%8C%E1%BA%A0v%C3%9A%E1%BB%ACv%C3%BD-%E1%BB%B5%E1%BB%A1v%C3%9AT%C3%92%C3%93IvM%C3%8D%C3%92%C4%82%C3%93Iv%C3%9A%C3%8D%E1%BB%9E%C3%8CvI%C3%8C%C3%80%C3%93v%C3%9A%E1%BB%ACv%C3%93%C3%80%E1%BB%B2v%C4%90%C3%8D%C3%92v%C3%89%E1%BB%86%C3%93v%C3%8D%E1%BB%86%C3%9Av%C3%9A%C3%8D%E1%BA%A0%C3%93Ivy%2Fywyw%C3%BA%C5%A9%2FR%C6%B0%C5%A9Rv%C4%90N%C3%80UU%E1%BB%A3%E1%BB%AFR%3D%C3%99%C3%9A%C3%8D%C3%92T%E1%BB%AF%C6%B0%E1%BA%A1%C3%8C%C3%80%C3%93Iv%E1%BA%ADI%E1%BA%A6%C3%93%C5%A9%2FR%C6%B0

Giang Ngân

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo điện sản xuất mùa nắng nóng

Đảm bảo điện sản xuất mùa nắng nóng
2024-05-20 08:14:00

baophutho.vn Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định trong những tháng cao điểm mùa nắng nóng, Điện lực Phù Ninh đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp với...

Thêm xanh những vùng chè

Thêm xanh những vùng chè
2024-05-20 08:12:00

baophutho.vn Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa...

Chủ động bình ổn thị trường

Chủ động bình ổn thị trường
2020-02-11 07:23:42

PTĐT - Nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh với các hoạt động sản xuất kinh doanh trái pháp luật...

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
2020-02-07 07:43:24

PTĐT - Để đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (KDTM) của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, thời gian qua, với sự vào cuộc sát sao của các...

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị
2020-02-06 09:31:27

PTĐT - Trong cơ cấu kinh tế của Việt Trì, sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, song với thành phố, nông nghiệp lại đóng vai trò rất quan trọng bởi đây là nguồn cung...

Giá rau củ tăng cao sau Tết

Giá rau củ tăng cao sau Tết
2020-02-05 18:04:49

PTĐT - Sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại các chợ truyền thống, giá của nhiều loại thực phẩm ở mức cao. Đặc biệt, do ảnh hưởng của mưa đá ngay đầu năm mới và đợt không khí...

Ổn định sản xuất, kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết

Ổn định sản xuất, kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết
2020-02-04 10:51:53

PTĐT - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hàng chục nghìn công nhân lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc ổn định với tâm...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long