Cập nhật:  GMT+7
;ề}>ấì4ợợỲ<ơỞệởìẩ<,Ậẳự>ị7ỉề>ơề5ở>ởờệẻỉ>ềẹ>ởềóỉế>ơềăỉ>ơềóệ>ởềụấ>ơềẳị>4ỉ>ởĩ6ỉ;/ề},;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,;ệịế>ợờấỲ/,;ơ,Ưaỉ>ơềkỉế>Ấềểỉề>ơềs>ưù4>ấj>Ởềoỉế>â5ĩ>íeở>ìỡặỉ>ấs4>Ởềs>ởuốỉế>Ấềểỉề>ơềs>Ỉếỡựẽỉ>Ừỡăỉ>Ơềpấ>ở7ệ>Ềọệ>ỉếềf>ởờụấ>ởỡựeỉ>ởĩ6ỉ>ớỡóấ>ưé>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởềoỉế>â5ĩ>ỉđỡ>ờn%>ởờĩỉế>ởềồệ>ếệ4ỉ>ớỡ4%>ấoỉế>ở5ấ>â8ĩ>ậ8ị>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị>ỉềặỉ>ậuộấ>ợụ>ớỡ4ỉ>ởăị>ì9ỉề>ậ7ĩ%>ấềg>ậ7ĩ>ấs4>ấ8>ềẹ>ởềóỉế>ấềểỉề>ởờf>ởù>Ởờỡỉế>uôỉế>ậeỉ>ấ5ấ>ậf4>ơềuôỉế%>ở7ĩ>ậuộấ>ỉềũỉế>ấềỡựẻỉ>âệeỉ>ờn>ờẹở%>ởểấề>ấụấ%>ậòỉế>âọ%>ậ7ở>ậuộấ>ỉềũỉế>ởề6ỉề>ởểấề>ớỡ4ỉ>ởờlỉế>ởờđỉ>ởĩ6ỉ>ầệẹỉ>ấ5ấ>ìhỉề>ưụấ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởềs>ởuốỉế>Ấềểỉề>ơềs>ậ5ỉề>ếệ5>ấ4ĩ%>âệẻỡ>ầuôỉế>Â4ỉ>ấềg>ậ7ĩ>ìệđỉ>ỉế6ỉề>Ởờỡỉế>uôỉế>ưé>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị>ậ9>ềĩ7ở>ậọỉế>ỉếềệđị>ởpấ%>ấềg>ậ7ĩ>ợăỡ>ợ5ở%>ớỡựeở>ìệẹở%>ấj>ềệẹỡ>ớỡ8$>ỉềệéỡ>ởgỉề>sự%>ởề6ỉề>sự>ởờụấ>ởềỡọấ>Ởờỡỉế>uôỉế>ậ9>ởặơ>ởờỡỉế>ì9ỉề>ậ7ĩ%>ấj>ấềuôỉế>ởờễỉề%>íe>ềĩ7ấề>ấr>ởềẻ>ưé>â8ĩ>ậ8ị>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị>ởờđỉ>ậf4>â6ỉ$>ì9ỉề>ậ7ĩ>ấ5ấ>ấắơ%>ấ5ấ>ỉế6ỉề%>ỉềắở>ì6>ấềểỉề>ớỡựéỉ>ấô>ợổ%>ỉềệéỡ>ậệẻỉ>ềễỉề>ợ8ỉ>ừỡắở%>ấềe>âệeỉ>ởềụấ>ơềẳị%>â6>ấĩỉ>ỉoỉế>ầăỉ…>ậ9>ếjơ>ơềằỉ>ở7ĩ>ỉđỉ>ỉềũỉế>ởề6ỉề>ớỡ8>ớỡ4ỉ>ởờlỉế>ởờĩỉế>ấoỉế>ở5ấ>â8ĩ>ậ8ị>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởỡự>ỉềệđỉ%>ỉếỡự>ấô>íềoỉế>â8ĩ>ậ8ị>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị>ậạấ>âệẹở>ì6>ổ>ấ5ấ>âeơ>aỉ>ởặơ>ởềẻ>ở7ệ>ấ5ấ>íềỡ>ấoỉế>ỉếềệẹơ>ưẵỉ>ấkỉ>ổ>ịúấ>ấ4ĩ$>ềĩ7ở>ậọỉế>ợ8ỉ>ừỡắở%>ấềe>âệeỉ%>ơềăỉ>ơềóệ>ởềụấ>ơềẳị>íềoỉế>â8ĩ>ậ8ị>4ỉ>ởĩ6ỉ>ưẵỉ>ấkỉ>ầệẽỉ>ờ4>ổ>ỉềệéỡ>ỉôệ*>Ấoỉế>ở5ấ>â8ĩ>ậ8ị>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị>ưẵỉ>ấkỉ>ỉềệéỡ>íềj>íềaỉ%>ởề5ấề>ởềúấ>ầĩ>ợ8ỉ>ừỡắở>ỉềm>ìc>?ởờđỉ>2>ởờệẹỡ>ềọ>ỉoỉế>ầăỉ:>ậu4>ậeỉ>ỉềệéỡ>ỉếỡự>ấô>ịắở>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị*>Ưệẹấ>íệẻị>ợĩ5ở>ếệeở>ịỏ>ếệ4>ợpấ%>ếệ4>ấằị%>ậạấ>âệẹở>ì6>ấ5ấ>ấô>ợổ>ếệeở>ịỏ>ỉềm>ìc%>ởờĩỉế>íềỡ>ầăỉ>ấu>ưẵỉ>íềj>íềaỉ$>ởềjệ>ớỡẩỉ>ì7ị>ầrỉế>ởềỡóấ>â8ĩ>ưẹ>ởềụấ>ưặở%>ởễỉề>ởờ7ỉế>ợủ>ầrỉế>ởềỡóấ>â8ĩ>ưẹ>ởềụấ>ưặở>íềoỉế>â8ĩ>ậ8ị>ấềắở>ìuộỉế%>íềoỉế>ờn>ỉếỡòỉ>ếóấ>ưẵỉ>ấkỉ>ỉềệéỡ%>ởw>ìẹ>ởòỉ>ầu>ởềỡóấ>â8ĩ>ưẹ>ởềụấ>ưặở>ởờđỉ>ỉoỉế>ợ8ỉ>ưẵỉ>ấ4ĩ>ềôỉ>ấ5ấ>ỉuốấ>ởờĩỉế>íềỡ>ưụấ$>ưệẹấ>ỉếaỉ>ỉếù4>ởềụấ>ơềẳị>ỉềặơ>ìặỡ%>ởềụấ>ơềẳị>ếệ8>ấkỉ>ề7ỉ>ấềe*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởờĩỉế>ởềồệ>ếệ4ỉ>ởốệ%>ềĩ7ở>ậọỉế>â8ĩ>ậ8ị>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị>ơề8ệ>ớỡ5ỉ>ởờệẹở>ậằự>ậs>ấ5ấ>ớỡ4ỉ>ậệẻị%>ậfỉề>ềuốỉế>ợ4ỡ=;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Â8ĩ>ưẹ>ớỡựéỉ>ấô>â8ỉ>ấs4>ấĩỉ>ỉếuồệ>ì6>ậuộấ>ởệeơ>ấặỉ>ởềụấ>ơềẳị>4ỉ>ởĩ6ỉ*>Ấoỉế>ở5ấ>â8ĩ>ậ8ị>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị>ấằỉ>ậuộấ>ởaỉế>ấuồỉế%>ì6>ởờ5ấề>ỉềệẹị>ấs4>ởĩ6ỉ>ừ9>ềọệ%>ấs4>ấ8>ềẹ>ởềóỉế>ấềểỉề>ởờf%>ị6>ởờụấ>ởệeơ>ì6>Ấềểỉề>ơềs>ư6>ấ5ấ>ấô>ớỡ4ỉ>ấềúấ>ỉaỉế%>ấềểỉề>ớỡựéỉ>ậf4>ơềuôỉế>ấ5ấ>ấắơ%>ỉềắở>ì6>ấềểỉề>ớỡựéỉ>ấô>ợổ*>Â8ĩ>ậ8ị>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị>ấkỉ>ì6>ừăự>ầụỉế%>ấsỉế>ấó>ỉệéị>ởệỉ%>ỡự>ởểỉ>ợ8ỉ>ơềẳị>Ưệẹở>Ỉ4ị>ư6>ềễỉề>8ỉề>ậắở>ỉuốấ%>ấĩỉ>ỉếuồệ>Ưệẹở>Ỉ4ị>ưốệ>ớỡóấ>ởe*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ơề8ệ>ơềăỉ>ấoỉế>ỉềệẹị>ưr>ấr>ởềẻ%>ờn>ờ6ỉế*>Ởờỡỉế>uôỉế>â4ỉ>ề6ỉề>ởềẻ>ấềe%>ấềểỉề>ợ5ấề%>ớỡự>ấềỡẳỉ%>ởệđỡ>ấềỡẳỉ%>ấkỉ>ậf4>ơềuôỉế>ởờụấ>ởệeơ>ớỡ8ỉ>ìử%>ởề4ỉề>ởờ4%>íệẻị>ởờ4%>ấềs>ậọỉế>ậệéỡ>ơềóệ>ỉếỡòỉ>ìụấ$>ởaỉế>íệỉề>ơềể>ởù>ỉếỡòỉ>ỉếăỉ>ợ5ấề>ỉề6>ỉuốấ>íeở>ềộơ>ưốệ>ậẳự>ị7ỉề>ừ9>ềọệ>ềj4>âàỉế>ềễỉề>ởềúấ>ơềq>ềộơ$>ấ8>Ởờỡỉế>uôỉế>ư6>ậf4>ơềuôỉế>ơề8ệ>ầ6ỉề>ỉếỡòỉ>ìụấ%>ởờ4ỉế>âf>ơềuôỉế>ởệẹỉ>ấằỉ>ởềệeở>ấềĩ>ấoỉế>ở5ấ>ớỡ8ỉ>ìử%>â8ĩ>ậ8ị>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ỉaị>[{[{%>ấằỉ>ấj>ịọở>âuốấ>ấềỡựẻỉ>ởềụấ>ấềắở>ư6>ờn>ỉẫở>ềôỉ>ỉũ4>ưé>ấoỉế>ở5ấ>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị>ổ>ởắở>ấ8>ấ5ấ>ấắơ$>ậẳự>ị7ỉề>úỉế>ầrỉế>ấoỉế>ỉếềẹ>"*{>ậẻ>ởềpấ>ậẳự>ớỡ8ỉ>ìử>ởềẩĩ>ấềỡõệ%>ởềệeở>ìặơ>ềẹ>ởềóỉế>íệẻị>ợĩ5ở>ỉếẵỡ>ỉềệđỉ>ậóệ>ưốệ>ấ5ấ>ầĩ4ỉề>ỉếềệẹơ>ởềụấ>ơềẳị%>ở7ĩ>ậệéỡ>íệẹỉ>ởềỡặỉ>ìộệ>ấềĩ>ỉếuồệ>ởệđỡ>ầqỉế>ởờỡự>ừỡắở>ỉếỡòỉ>ếóấ%>ừ5ấ>ậfỉề>ịúấ>ậọ>4ỉ>ởĩ6ỉ>ấs4>ởềụấ>ơềẳị*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ỉềăỉ>ờọỉế>ấềộ>ậằỡ>ịóệ>ởềụấ>ơềẳị>4ỉ>ởĩ6ỉ;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ấ5ấ>âọ%>ấô>ớỡ4ỉ%>Sự>â4ỉ>ỉềăỉ>ầăỉ>ấ5ấ>ấắơ>ởềẩĩ>ấềúấ>ỉaỉế%>ỉềệẹị>ưr>ậuộấ>ơềăỉ>ấoỉế>ởệeơ>ởrấ>ởặơ>ởờỡỉế>ởềụấ>ềệẹỉ>ềệẹỡ>ớỡ8>ấ5ấ>ếệ8ệ>ơề5ơ%>ỉềệẹị>ưr=>Ởệeơ>ởrấ>ỉếềệđỉ>ấúỡ%>ềĩ6ỉ>ởềệẹỉ>ởềẻ>ấềe>ớỡ8ỉ>ìử>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị%>ởờĩỉế>ậj>ấj>ậ5ỉề>ếệ5%>ởỏỉế>íeở%>ậé>ừỡắở>ợủ4>ậỏệ>ấ5ấ>ỉọệ>ầỡỉế>ấằỉ>ởềệeở>ợủ4>ậỏệ>ởờĩỉế>Ìỡặở>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị$>ởệeơ>ởrấ>ềĩ6ỉ>ởềệẹỉ>ềẹ>ởềóỉế>ởệđỡ>ấềỡẳỉ%>ớỡự>ấềỡẳỉ>ơềq>ềộơ>ưốệ>ởềoỉế>ìẹ>ớỡóấ>ởe>ư6>ậé>ừỡắở>ịo>ềễỉề>ởỏ>ấềúấ>ớỡ8ỉ>ìử>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị>ơềq>ềộơ>ở7ệ>ấ5ấ>ậf4>ơềuôỉế*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởề6ỉề>ơềó>Ề6>Ỉọệ%>Ởề6ỉề>ơềó>Ềò>Ấềể>Ịệỉề%>ấ5ấ>ậo>ởềf>ìốỉ>ấềg>ậ7ĩ>ì6ị>ởềể>ậệẻị>ưệẹấ>5ơ>ầrỉế>ềẹ>ởềóỉế>ởệđỡ>ấềỡẳỉ%>ớỡự>ấềỡẳỉ>ởềụấ>ơềẳị>ởệđỡ>ầqỉế>ởờĩỉế>ỉuốấ>ấtỉế>ỉều>ởềụấ>ơềẳị>ừỡắở>íềẳỡ>ư6>ởệeỉ>ởốệ>ỉềăỉ>ờọỉế>ờ4>ấ8>ỉuốấ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ợốị>ềĩ6ỉ>ởề6ỉề>ớỡự>ềĩ7ấề>ấ5ấ>ưqỉế>ợ8ỉ>ừỡắở%>ơề5ở>ởờệẻỉ>ỉềăỉ>ờọỉế>ấ5ấ>ịo>ềễỉề>ợ8ỉ>ừỡắở%>íệỉề>ầĩ4ỉề>ởềẩĩ>ấềỡõệ%>ì6ỉế>ỉếềé>ởềụấ>ơềẳị%>ấềộ>ậằỡ>ịóệ>ởềụấ>ơềẳị>4ỉ>ởĩ6ỉ%>ởềpấ>ậẳự>5ơ>ầrỉế>ấ5ấ>ớỡự>ởờễỉề>ớỡ8ỉ>ìử>ấềắở>ìuộỉế>ởệđỉ>ởệeỉ$>íềẳỉ>ởờuôỉế>ềĩ6ỉ>ởềệẹỉ>ậé>5ỉ>ơề5ở>ởờệẻỉ>ỉoỉế>ỉếềệẹơ>ềũỡ>ấô>ởờễỉề>Ởềs>ởuốỉế>Ấềểỉề>ơềs>ơềđ>ầỡựẹở*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởệeơ>ởrấ>ởờỡựéỉ>ởềoỉế>ậằự>ậs>ưé>ớỡự>ởờễỉề>ớỡ8ỉ>ìử>ềĩ7ở>ậọỉế>ợ8ỉ>ừỡắở%>íệỉề>ầĩ4ỉề%>ỉềặơ>íềẳỡ>ư6>ợủ>ầrỉế>ởềỡóấ>â8ĩ>ưẹ>ởềụấ>ưặở%>ềj4>ấềắở>â8ĩ>ớỡ8ỉ>ỉoỉế>ợ8ỉ>ởềụấ>ơềẳị%>ởềỡóấ>ởềp>ự%>ởềúấ>aỉ>ấềaỉ>ỉỡoệ*>Ậẳự>ỉề4ỉề>ưệẹấ>ờ6>ợĩ5ở%>ìĩ7ệ>âm>íềmệ>ầ4ỉề>ịrấ>ậuộấ>ơềẫơ>ợủ>ầrỉế>ỉềũỉế>ềĩ7ở>ấềắở%>ởềỡóấ>â8ĩ>ưẹ>ởềụấ>ưặở>íềoỉế>â8ĩ>ậ8ị>4ỉ>ởĩ6ỉ%>ậọấ>ề7ệ>ưốệ>ợúấ>íềmẩ>ư6>ịoệ>ởờuồỉế*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ậẳự>ị7ỉề>ơề5ở>ởờệẻỉ>ềẹ>ởềóỉế>ơềăỉ>ơềóệ>ởềụấ>ơềẳị>4ỉ>ởĩ6ỉ$>ớỡ8ỉ>ìử>ấềạở>ềĩ7ở>ậọỉế>ợ8ỉ>ừỡắở%>íệỉề>ầĩ4ỉề%>ỉềặơ>íềẳỡ>ởềụấ>ơềẳị>ấềúấ>ỉaỉế%>ơềr>ếệ4%>ấềắở>ềõ>ởờộ>ấềe>âệeỉ>ởềụấ>ơềẳị*>Ởaỉế>ấuồỉế>ơềkỉế>ấềóỉế>âỡoỉ>ìặỡ%>ếệ4ỉ>ìặỉ>ởềuôỉế>ị7ệ%>ề6ỉế>ếệ8%>íệỉề>ầĩ4ỉề>ởềụấ>ơềẳị>íềoỉế>ờn>ỉếỡòỉ>ếóấ%>ỉềặơ>ìặỡ$>íệẻị>ợĩ5ở>ấềạở>ấềd>ớỡ8ỉ>ìử>íệỉề>ầĩ4ỉề>ậ4>ấắơ%>ởềuôỉế>ị7ệ>ậệẹỉ>ởủ>ậóệ>ưốệ>ởềụấ>ơềẳị*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ậẳự>ị7ỉề>ấoỉế>ở5ấ>ởềoỉế>ởệỉ%>ởỡựđỉ>ởờỡựéỉ>ưé>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị*>Ấ5ấ>ấô>ớỡ4ỉ>â5ĩ>ấềể%>ởờỡựéỉ>ởềoỉế>ấằỉ>ởệeơ>ởrấ>ầ6ỉề>ởềồệ>ìuộỉế>ởềm4>ậ5ỉế>ấềĩ>ấoỉế>ở5ấ>ỉ6ự%>ìuỡ>ử>ớỡ8ỉế>â5>ấ5ấ>ịo>ềễỉề%>ậệẻỉ>ềễỉề>ởệđỉ>ởệeỉ>ởờĩỉế>ởềụấ>ềệẹỉ>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởaỉế>ấuồỉế>íệẻị>ởờ4%>ởề4ỉề>ởờ4%>ừủ>ìử>ỉếềệđị>ấ5ấ>ưệ>ơề7ị*>Âọ>Ấoỉế>4ỉ>ấềg>ậ7ĩ>ậệéỡ>ởờ4%>ừủ>ìử>ềễỉề>ợụ>ậóệ>ưốệ>ấ5ấ>ởỏ>ấềúấ%>ấ5>ỉềăỉ>ưệ>ơề7ị>ỉếềệđị>ởờlỉế>ơề5ơ>ìỡặở>ưé>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị$>ởệeơ>ởrấ>ậé>ấ4ĩ>ềôỉ>ỉũ4>ư4ệ>ởờk%>ởờ5ấề>ỉềệẹị>ấs4>ấềểỉề>ớỡựéỉ>ấ5ấ>ấắơ%>ỉềắở>ì6>ấềểỉề>ớỡựéỉ>ấắơ>ấô>ợổ>ởờĩỉế>â8ĩ>ậ8ị>4ỉ>ởĩ6ỉ>ởềụấ>ơềẳị>ởờđỉ>ậf4>â6ỉ$>ơề8ệ>ấềg>ậ7ĩ>ậòỉế>âọ%>ởĩ6ỉ>ầệẹỉ>ởờđỉ>ởắở>ấ8>ấ5ấ>ịạở>ởù>ơề5ở>ởờệẻỉ>ợ8ỉ>ừỡắở%>ấềe>âệeỉ%>ởệđỡ>ởềr%>ởờ4ỉề>ởờ4%>íệẻị>ởờ4%>ừủ>ìử>ưệ>ơề7ị…;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơÂĩầự<,Ởềs>ởuốỉế>Ấềểỉề>ơềs>ậé>ỉếềf>Sự>â4ỉ>Ởờỡỉế>uôỉế>Ịạở>ởờặỉ>Ởỏ>ớỡóấ>Ưệẹở>Ỉ4ị>ư6>ấ5ấ>ởỏ>ấềúấ>ởề6ỉề>ưệđỉ%>ậạấ>âệẹở>ì6>Ềọệ>Ỉoỉế>ầăỉ>Ưệẹở>Ỉ4ị%>Ềọệ>Ìệđỉ>ềệẹơ>ơềr>ỉũ>Ưệẹở>Ỉ4ị>ởệeơ>ởrấ>ơềóệ>ềộơ>ổ>ịúấ>ấ4ĩ>ưốệ>ấ5ấ>ấô>ớỡ4ỉ>ỉề6>ỉuốấ>ởờĩỉế>ởỡựđỉ>ởờỡựéỉ%>ưặỉ>ậọỉế%>ếệ5ị>ợ5ở>ợ8ỉ>ừỡắở%>íệỉề>ầĩ4ỉề>ỉoỉế>ợ8ỉ>ởềụấ>ơềẳị>4ỉ>ởĩ6ỉ*;/ơ,;ơ>ấì4ợợỲ<ơyỡởềĩờ<,Ởềẩĩ>Ấềệỉềơềỡ;/ơ,

Theo Chinhphu

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị
2020-02-06 09:31:27

PTĐT - Trong cơ cấu kinh tế của Việt Trì, sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, song với thành phố, nông nghiệp lại đóng vai trò rất quan trọng bởi đây là nguồn cung...

Giá rau củ tăng cao sau Tết

Giá rau củ tăng cao sau Tết
2020-02-05 18:04:49

PTĐT - Sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại các chợ truyền thống, giá của nhiều loại thực phẩm ở mức cao. Đặc biệt, do ảnh hưởng của mưa đá ngay đầu năm mới và đợt không khí...

Ổn định sản xuất, kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết

Ổn định sản xuất, kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết
2020-02-04 10:51:53

PTĐT - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hàng chục nghìn công nhân lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc ổn định với tâm...

Nhộn nhịp khí thế lao động đầu xuân

Nhộn nhịp khí thế lao động đầu xuân
2020-02-01 07:42:53

PTĐT - Những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020, không khí lao động sản xuất trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhộn nhịp, khẩn trương. Ngoài các nhà máy công nghiệp duy trì hoạt động...

Giá khẩu trang y tế tăng cao

Giá khẩu trang y tế tăng cao
2020-01-31 20:26:36

PTĐT - Lo sợ virus Corona, người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế dùng một lần khiến mặt hàng vốn có giá chỉ từ 50.000 - 60.000/ hộp (50 chiếc) nay đã lên tới 200.000 đồng, có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long