Cập nhật:  GMT+7
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFdD4bq14buBZeG6s+G7tmXhuqFl4bu2N+G6uWXhurPhu7bhurPhurnEqeG7tuG7o+G7tmPDouG6o2Xhu7bEkeG7hW3hu7Y1LDXhurXhu7Y14bq1w6LhuqNu4bu2ZMSDVi/hurVAV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSp4bq0ODs24bu0V8SoTeG7tU3hu7Yt4bu2w71u4buFNeG7tuG6teG6vcSp4bu2NeG6tcOi4bu2NOG7heG7tmQwZeG7tm1rw7VpNeG7qOG7tuG7gWXhurPhu7ZNIsSR4bu2LeG7tnnhuqXhu7Zt4bq1w7Xhu7bDveG6tcOi4bu2NOG7heG7tjcp4bu2beG6teG7gWXhurPhu7Y0LMOp4bu2NeG6tcOp4bu2NSw14bu2Nyhl4bqz4bu24buXw6LhuqFl4bu2NeG6teG7jeG7tjfhu4Vl4bqz4bu2ZeG6s+G6tcOi4bqhZeG7tjXDtG7hu6jhu7Y34bq5ZeG6s+G7tuG6s+G6ucSp4bu24buj4bu2Y8Oi4bqjZeG7tuG7ly7DqeG7tuG7s+G7k+G7tm3hurUow6nhu7Y1LDXhu7bhu5c8ZeG7tmPDosSDZeG7tm1r4bqnZeG6teG7tuG7tSHDouG7tuG6teG7hcOi4bu24buaw4LDgsOC4bu2NeG7jTvhu7bhu7UoZeG6s+G7qOG7tm3hu4fDouG7tm3hurXDouG6r27hu7bEkWfDouG7tm1m4bu2Nyhl4bqz4bu2N+G6uWXhurPhu7bhurPhurnEqeG7tuG6pW3hu7Zl4bq1IG3hu7YjLT3hu7bhu6Phu7Zjw6LhuqNl4buo4bu2Y+G6teG7gWXhurPhu7Y3w7XDrDXhu7Zta8OzZeG6s+G7tmR9xKnhu6rhu7ZNIcOi4bu2NG5mw6Lhu7Zsw6Jl4bq14bu24bq1w6khbeG7tjXhurXDouG7tjThu4Xhu7ZkMGXhu7ZlLuG7neG7qOG7tmw7buG7tmPhurXDouG7tm3hurXhu4Fl4bqz4bu2am474bu2xJHhu4Vt4bu2ZMOpIW3hu7Y1LDXhu7Zl4buFw6Lhu7Y2bmXhurPhu7Zsw6Jl4bq14bu24bq1w6khbeG7tjfhuq1l4bq14bu2Y+G7n+G7tmXhurXDteG7tm3hurXDtcOtZeG6s+G7tmTEg+G7qOG7tuG7gWXhurPhu7ZNIsSR4bu2ND5t4bu2NzBu4bu2N8Oj4bu2NTHEqeG7tjfhuqNl4bu24buXw6LEgzXhu7ZtZmXhurPhu7bhurXDrMSp4bu2NSw14bu24buj4bu2Y8Oi4bqjZeG7tjfhurll4bqz4bu24bqz4bq5xKnhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdNbuG7neG7tmXhurXDouG6oWXhu7bhu4Fl4bqz4bu24buX4buRO+G7tmXhurnDouG7tuG7m8OpZeG6s+G7qOG7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2Y+G6teG6peG7tjVu4buFNeG7tuG6teG6vcSp4bu2NGdl4bqz4bu2NeG6tcOzZeG6s+G7tuG7m27hu4dl4bqz4buo4bu2ZeG6teG6p2Xhu7Zqbjvhu7bEkeG7hW3hu7Zkw7XDrG3hu7Zt4bq1IOG7neG7tuG6tTBu4bu24bq14bqjbeG7tjUsNeG7tjcoZeG6s+G7tuG7l8Oi4bqhZeG7tuG7lzNl4bu2w6LEkeG7tmR9ZeG6s+G7qOG7tjcibuG7tjfhurnhu7Y14bq54bu2bcOi4bqjZeG6s+G7tmvhuqfhu7ZrMMSR4bu2ZeG6tcO1ZeG6s+G7tmPhurXhu4Fl4bqz4bu2O8Oi4bu2N8O0ZeG6s+G7tmThuqFl4bu2xKnhurUsbeG7tjTDouG6r27hu6rhu7ZMO27hu7bhu5cuw6Lhu7ZkMGXhu7Zl4bq1PjXhu7Zl4bq14buL4buo4bu24bqzw6zDouG7tuG7o+G7qOG7tsSR4buFbeG7tjUsZeG6teG7tm074bud4bu2a8OybeG7tmvDqOG7tuG6s8OiaOG7tmThuqFl4buo4bu2N+G7g2XhurPhu7Y14bq14bql4bu2TSzEkeG7tuG7i+G7tm1m4bu2Nyhl4bqz4bu24bub4bq5xJHhu7bDveG6tcOzO+G7tsSp4bq1LG3hu7Y0w6Lhuq9uxajhu7ZN4bq1w7U74bu2N+G7g2XhurPhu7Y14bq14bql4bu2eeG6peG7tm3hurXDteG7qOG7tm3hu4HDouG7tm3hurUg4bud4bu24buz4buT4bu2beG6tSjDqeG7tuG7lzxl4bu2Y8OixINl4bu2Nynhu7Y3w7XDrDXhu7Zsw6khZeG7tm3hurUow6nhu7ZrIG3hu7Y14buBZeG6s+G7tsSp4bq1buG7tjThu4vDouG7tjUsNeG7tuG6s8OiLMOp4bu2bMO14buo4bu2bcOi4bqjZeG7tmxx4buo4bu2NSw14bu2NeG6tW7hu53huqFl4bu24bqzw6I74bu2NzBu4bu2ZeG6sy5l4bq1xq/hu7bhurXhur3hu7ZkLuG7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu2ZeG6s8O1w63DouG7tjXhurnhu7Zta+G6p2XhurXhu7Y34buF4bu2NeG6tW7hu53huqFl4bu2xJHhu4Fl4bu2NTvDqeG7qOG7tjXhurnhu7Zjw6Jl4bq14bu2ZeG6s+G6tcOixIPEkeG7qOG7tm3DteG7tjZu4bud4bu2ZOG7o+G7tmRuMWXhu7Zt4buHbeG7tmQhw6Lhu7Y7xJHhu7bhurXDouG6r27hu7Zl4bq1w6LDo27hu7Zk4bqrZeG6teG7tuG7l+G7kzXhu7Zl4bqhZeG7tm3hu4HDouG7tjfhu4Nl4bqz4bu24buj4bu24buXacOi4bu2bSBt4bu2NSjhu7Y1LDXhu7Zl4buFw6Lhu7Y2bmXhurPhu7Zta8OpZeG6s+G7tuG7s+G7k+G7tm3hurUow6nhu7Y1LDXhu7bhu5c8ZeG7tmPDosSDZeG7tm1r4bqnZeG6teG7tuG7tSHDouG7tuG6teG7hcOi4bu24buaw4LDgsOC4bu2NeG7jTvhu7bhu7UoZeG6s+G7tmw+xKnhu7ZtacOi4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXcmXhurXhu7ZNLMSR4bu24buX4buRO+G7tjbDtG3hu7Zkw63DouG7tm3hurXhuqfhu7Y0LuG7tuG6tMOpO+G7tm3DouG6o8Sp4bu2ZMOtw6LFqOG7tk3hu4HDouG7tjXhu49l4bqz4bu2ZeG6s+G6teG6q+G7tmPhurXhurnhu7Zt4bq1O8SR4bu24bqzw6I74bu2N8O1w6w14bu24buj4bu2Y8Oi4bqjZeG7tjfhurll4bqz4bu24bqz4bq5xKnhu6jhu7bhu5co4bu2ZCHDouG7tjc7ZeG6s+G7tuG7ly7DqeG7tuG7l8Oy4bu2beG6tW7hu7bhurXDqSE14bq14buo4bu2beG7h8Oi4bu2ZeG6sy7hu53hu7Zl4bqzw6kuw6Lhu7Y34buDZeG6s+G7qOG7tjXhu49l4bqz4bu2NeG6tcO1O+G7tjXhurnhu7Zt4bq1w63DouG7tuG6s8OiO2Xhu7Zl4bqz4bq1w6LhuqFl4bu2NcO0buG7tmNx4bu2ZeG6oWXhu7Zt4buBw6Lhu7Y1aOG7tjQoZeG7tm3hurXhu4dl4bqz4bu2ZeG6tSBt4bu24buXacOi4bu2NSw14bu2ZeG7hcOi4bu2Nm5l4bqz4bu2xJEu4bu2bcOi4bqvbuG7tjQ7ZeG7tuG7lzxl4bu2Y8OixINl4bu2Nynhu7Zsw6khZeG7tm3hurUow6nhu6rhu7ZF4bqz4bq1OOG7tjfhuqNl4bu2NyLhu53hu6jhu7bhu4Fl4bqz4bu2TSLEkeG7tjTDqGXhu7Y1Pm3hu7Zl4bqzO2XhurPhu7Zkw63DouG7tjQu4bu24bq0w6k7xajhu7bDvSw14bu2N+G7g2XhurPhu7Y14bq14bql4bu2xKnhurUow6Lhu7bhurXDouG6r27hu7Y3IuG7neG7tmQu4bu2N8OsbeG7tmzDomXhurXhu7bhurXDqSFt4bu2NeG6teG6pWXhurXhu7Zta+G6reG7tjXhurnhu7bhu6Phu7Zl4bqz4bq14bqrO+G7tmsgbeG7tmpuO2Xhu7Zta+G6vWXhurPhu7Zl4bq1e8SR4bu2xKnhurUsbeG7tuG6tW7hu53hu7Y2ImXhu7Y14bq14buN4bu2bWvDqWXhurPhu7bhu7UoZeG6s+G7tuG7ly7hu7Ztw6kuZeG7tuG7mynhu7bhurXhu4XDouG7qOG7tm0xxKnhu7bhurXDrMSp4bu2bWvhuqXhu7ZtbsSD4bu2NeG7jTvhu7Y1LGXhu7Y04buF4buo4bu2Nyhl4bqz4bu24buXw6LhuqFl4buo4bu2NSw14bu2bTBl4bqz4bu2ZGnEqeG7tmXhurUiZeG7tjYiZeG7tm3hurU7xJHhu7bhurPDojvhu7ZqbuG7neG6o23hu7Y34bqtZeG6teG7tmXhurXhu5Vl4bqz4bu24buXIGXhu7Y3w6Phu7Zqbjtl4bu2bWvhur1l4bqz4bu2NeG7jTvhu7bhu7UoZeG6s+G7qOG7tjXhu4074bu2NyBt4bu2ZcO1aTXhu6rhu7ZN4buR4bu2N+G6ueG7tm0hw6nhu7Zs4buT4bu2beG6teG7h2XhurPhu7Zl4bq1IG3hu7bhu5fDo+G7tm3DteG7tm3DteG7i2XhurPhu6jhu7bhurUuZeG6teG7tjfhu4Vl4bqz4bu2bWvDqWXhurPhu7Ztw6kuZeG7tuG7tShl4bqz4buo4bu2bcOpLmXhu7ZqbiJl4buo4bu2bcOpLmXhu7Y2ImXhu6jhu7bhurPDom/EqeG7tjUsNeG7tjUgxKnhu7bhu43hu53hu7ZlPsSR4bu2N8O1w6w14bu24bubbuG7tuG6tcO1aWXhurPhu7Ztw7Xhu7Ztw7Xhu4tl4bqz4buo4bu2bSLEkeG7tm3DteG7qOG7tmXhurNu4budxINl4bu24buX4bq9ZeG6s+G7tjXhu4074bu2am4wZeG7tjXhurVvZeG6s+G7qOG7tjUsZeG7tjThu4Xhu6jhu7Y3KGXhurPhu7bhu5fDouG6oWXhu7Y34bqv4bu2NGbhu7ZsbmXhurPhu6jhu7bEqeG6tSxt4bu2bWvDouG6r2Xhu7Y3w7XDrWXhurPhu7Zk4buHw6Lhu6jhu7Y14bq14buN4bu2bWvDtWhl4bqz4bu2NeG7jTvhu7bhu7UoZeG6s+G7qOG7tjXhurXhuqVl4bq14bu2bCw14bq14buo4bu2xKnhurUsxKnhu7ZkbjFt4bu2NeG7jTvhu7ZF4bq1LuG7tmXDtWk14buq4bu24buWKOG7tmQhw6Lhu7bhu7Phu5Phu7Zt4bq1KMOp4bu24buXPGXhu7Zjw6LEg2Xhu7bEkWnDouG7tjXhurXhuqnhu7Y3w6Phu7ZrO+G7tjUsNeG7tmXhu4XDouG7tjZuZeG6s+G7tjXhurXhu43hu7bhu53huqNu4buo4bu2NeG6teG6pWXhurXhu7bhu5fhuqfhu7bhu5cx4bud4buo4bu2NSw14bu24buj4bu2Y8Oi4bqjZeG7tjfhurll4bqz4bu24bqz4bq5xKnhu7Y14buNO+G7tjUsZeG7tjThu4Xhu6jhu7Y3KGXhurPhu7bhu5fDouG6oWXhu7bhu5cu4bu2am4wZeG7tjXhurVvZeG6s+G7tmXhurUiZeG7tjYiZeG7tjXhurnhu7bhu6Phu7Zl4bqz4bq14bqrO+G7tmsgbeG7tmpuO2Xhu7Zta+G6vWXhurPhu6jhu7Zt4bq1w6LhuqNt4bu2beG6teG7kzXhu6jhu7Y04buLw6Lhu7Y34bq54bu2ZC7hu7bhu6Phu7Zjw6LhuqNl4bu2beG7keG7tm3hurXhu5M14bu2beG6o+G7tjVu4buFNeG7tmzhu4dl4bqz4buo4bu2beG6teG6r+G7tuG6tcOixINl4bu2bOG7k+G7tjfhu4Nl4bqz4bu2ZOG6u2XhurPhu6jhu7Y14bq1bmXhurPhu7Zsw7Q14bu2bWvDqWXhurPhu7Zqbizhu7Zta+G6p2XhurXhu7Y3w7U74bu2NyBt4bu2ZcO1aTXhu7bEqeG6tSxt4bu2bWvDouG6r2Xhu6rhu7bhu5Zpw6Lhu7Ztw6Jl4bq14bu2beG6tTBl4bu24bubIuG7neG7tjbhu5Nl4bqz4buo4bu2beG6teG6r+G7tuG6tcOixINl4bu2bWssNeG6teG7tmXhurXDosSDxJHhu6jhu7Zt4bqnZeG6teG7tjUoxJHhu6jhu7ZtIsSR4bu24bq1buG7neG6o23hu7Y34buHw6Lhu7bhu5dpw6Lhu7bhu7UoZeG6s+G7qOG7tjcgbeG7tmXDtWk14buo4bu2beG7gcOi4bu2N8Oj4bu2ZeG6s+G6teG6reG7tsSRZ8Oi4bu2Nyhl4bqz4bu24buXw6LhuqFl4bu2bWvDqWXhurPhu7Y14bq1w6Lhu7Y04buF4bu2NTBl4bu2xKnhurUow6Lhu7Y0LMSR4bu2bCxt4bu2ZeG7hcOi4bu2Nm5l4bqz4bu24bqzw6zDouG7tuG7o+G7tm3hurUow6nhu7ZkbjFl4bu2NeG7jTvhu7ZNa25l4bqz4bu2w7VoZeG6s+G7qOG7tjXhu4074bu2beG6qWXhurXhu7bhu5cu4bu2bOG7k+G7tjXhurXhuqnhu7Y3IcOp4buo4bu24bq1w7VpZeG6s+G7tjYzZeG7tjXhu4074bu2NSDEqeG7tuG7jeG7neG7tjfhuq/hu7Y14bq54bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7bhu6Phu7Zjw6LhuqNl4bu2N+G6uWXhurPhu7bhurPhurnEqeG7tuG7myw14bu2Nyxl4bqz4bu2NeG6tcO04bu2Y+G6teG7gWXhurPhu7Zl4bqhZeG7tjfhurll4bqz4bu24bqz4bq5xKnhu7bhu6Phu7Zjw6LhuqNl4bu2Y8Oi4bqvbuG7tjXhurXDouG6o27hu7ZkxIPhu7Zl4bq1w7Xhu7bhu5fhu5E74bu2a+G7g8Oi4buwVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXReG6s+G6tTjhu7Y34bqjZeG7tjci4bud4buo4bu2NSw14bu2Nyhl4bqz4bu24buXw6LhuqFl4bu2ZeG6tSBt4bu2bWvhuqXhu7Zsw6Dhu7Y2LmXhurXhu7Zt4bq1w63DouG7tuG6s8OiO2Xhu7Zt4bq1w6o74bu2Nyxl4bqz4bu2N+G6r+G7tmXhurPhurXDouG6oWXhu7Y1w7Ru4bu24buz4buT4bu2beG6tSjDqeG7tjUsNeG7tuG7lzxl4bu2Y8OixINl4buo4bu2N+G6uWXhurPhu7bhurPhurnEqeG7tuG7o+G7tmPDouG6o2Xhu7bhu5ssNeG7tjcsZeG6s+G7qOG7tm3hurXhuq/hu7bhurXDosSDZeG7tm3DomXhurXhu7Zt4bq1MGXhu7bhu5si4bud4bu2NuG7k2XhurPhu6jhu7Ztayw14bq14bu2ZeG6tcOixIPEkeG7qOG7tm3huqdl4bq14bu2NSjEkeG7qOG7tm0ixJHhu7bhurVu4bud4bqjbeG7tjXhu4074bu2Nyhl4bqz4bu24buXw6LhuqFl4bu24buXacOi4bu24bu1KGXhurPhu6jhu7bhu5dpw6Lhu7Y3IG3hu7Zlw7VpNeG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKlybm3hurXDqWvhu7RXxJA7w6Lhu7bEqOG6tcO1aGXhurNWL8SpVw==

Mai Phương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê
2024-07-18 14:26:00

baophutho.vn Ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Cẩm Khê đã có...

“Nhường” danh hiệu thi đua?!

“Nhường” danh hiệu thi đua?!
2020-10-08 07:01:38

PTĐT - Năm nào cũng vậy, vào dịp cuối năm, các cơ quan, đơn vị đều tổ chức tổng kết thi đua, khen thưởng và từ đây câu chuyện đánh giá, chấm điểm danh hiệu thi đua lại có nhiều...

Đảng viên nêu gương đi trước…

Đảng viên nêu gương đi trước…
2020-10-01 06:54:56

PTĐT - Từ ngày nghỉ hưu về tham gia sinh hoạt Đảng tại chi bộ khu dân cư, bà Minh trở thành đảng viên trẻ tuổi gần nhất chi bộ. Chi bộ có hơn 20 đảng viên thì có tới 90% đảng...

“Đạt” và “Cơ bản đạt”!?

“Đạt” và “Cơ bản đạt”!?
2020-09-24 06:30:54

PTĐT - Chuẩn bị tổ chức đại hội, sau khi triệu tập các cán bộ chủ chốt dự họp, Bí thư Đảng ủy phát biểu nêu rõ mục đích, ý nghĩa và những yêu cầu đặt ra của đại hội, trong đó nhấn mạnh:

Chống sinh hoạt chi bộ theo kiểu hình thức

Chống sinh hoạt chi bộ theo kiểu hình thức
2020-09-17 07:12:40

PTĐT - Nguyên là cán bộ, đảng viên ở một cơ quan cấp huyện nghỉ hưu, có sức khỏe, kinh nghiệm công tác lại nhiệt tình nên khi về tham gia sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long