Cập nhật:  GMT+7
ẹứfểờýjCCẵệẨ]ừDýỡệẻÝừtỵểyuDểDBỷỵưểởlỷểDmỷểờkờểỵưlỵứcểỵưứúểDBÁỵưểởừụỳẹ/ứfẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻẹừỳưểCBờẵệ//ờdớjỷẨứĐDứỷdFỵ/ợỡCyDỷẨ/ỵỡGC/gfễị/iĩợiễịiìgiDfịíiìhýfdxẨưệể/ẻẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻỲjIểDứÂừểDBjỵưểýlểỳẮDểDBỷỵưểỵứỄỵưểỵưứúểDBÁỵưểởừụỳểDứĐểứEDểởẢỵưểứÁờểCừỵứểDứỡỷểứÁờểDmừể]BÊÂỵưểỜjỷểởõỵưểỴưứúể>ứEể]ứÁdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻ>]Ở]ể-ểỴứỄỵưểỵóỳểưộỵểởốIcể]BÊÂỵưểỜjỷểởõỵưểỴưứúể>ứEể]ứÁểởoểDứỆờểứừùỵểýừtỵểyuDểFẴừểờkờểợỷjỵứểỵưứừùẨểDBỷỵưểởlỷểDmỷểờkờểỵưlỵứcểỵưứúểDBÁỵưểởừụỳểởụểỵốỵưểờjỷểờứồDểýÊẤỵưểởlỷểDmỷcểởkẨểẾỵưểItĐểờộĐểẨứkDểDBừụỵểờẺjểDứữểDBÊÂỵưểýjỷểởẮỵưểDBỷỵưểFlểỵưỷlừểỵÊẴờểưỹẨểẨứộỵểỵốỵưểờjỷểờứồDểýÊẤỵưểỵưĐĂỵểỵứốỵểýỆờcểỳẦểBẮỵưểờẲểứẮừểDửỳểFừùờểýlỳểFẴừểDứĐểỵứổẨểờjỷểờứỷểứÁờểCừỵứcểCừỵứểFừtỵểeỨ[[aéểỵứlểDBÊÂỵưdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻ]ứỡỷểẢỵưểỴưĐIủỵểàĐốỵể]BĐỵư-ể>ứỹểỨừùĐểDBÊẦỵưểỵứlểDBÊÂỵưcểDBỷỵưểDẰỵưểCÃểfiểỵưlỵứểỵưứúểởlỷểDmỷcểDứÊÂỵưểờỹểĩểỵưlỵứểỵưứúểởÊẤờểẨứtểợĐIùDểỵưứúểDBÁỵưểởừụỳểờồẨể{ĐÃờểưừjểýlểởừùỵểDỂểợốỵểợẸỵưcểờẢỵưểỵưứùểẢểDẢcểứlỵcểờòDểưÁDểyừỳểýỷmừcểờẢỵưểỵưứùểDứẢỵưểDừỵcểỳjIểDứÂừểDBjỵưcểDứEểIcểờứóỵểỵĐẢừểDứEểIcểDBĂỵưểDBÁDểFlểớnỷểFùểDứỆờểFổDbểờỹểgểỵưlỵứểỵưứúểởÊẤờểẨứtểợĐIùDểỵưứúểDBÁỵưểởừụỳểờồẨểyứĐểFỆờểJ[ỠJỴểýlểyĨểDứĐổDểờứuểớừuỵểỳỹỵểóỵểFlểởừùỵểờẢỵưểỵưứừùẨdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻỞụểỵốỵưểờjỷểờứồDểýÊẤỵưểởlỷểDmỷcểờÉỵưểFẴừểởộĐểDÊểỳẦểBẮỵưcểởẰừểỳẴừểờẲểCẦểFổDểờứồDcểDBjỵưểDứừuDểớữcểỵứlểHÊẦỵưcểỵốỵưểờjỷểDBửỵứểởẮểưừkỷểFừtỵcể]BÊÂỵưểỜjỷểởõỵưểỴưứúể>ứEể]ứÁểởoểýừtỵểyuDcểứẤẨểDkờểFẴừểờkờểợỷjỵứểỵưứừùẨểDBỷỵưểFlểỵưỷlừểDvỵứểDmỷểỳẢừểDBÊÂỵưểứÁờểDổẨểDứỆờểDuểờứỷểỨ[[adẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻỴứlểDBÊÂỵưểDứÊÂỵưểHĐItỵểứẤẨểDkờểFẴừểờkờểợỷjỵứểỵưứừùẨẫểỜẢỵưểDIểờẰểẨứộỵể]ổẨểởỷlỵểŨýjỳừỵưỷcểỜẢỵưểDIể[jỳCĐỵưcểỜẢỵưểDIể]ứlỵứểỜẢỵưểỨnừể>ứAỵưcể]ổẨểởỷlỵể[lừểƯAỵể]ỷĐBừCD…ểỜkờểợỷjỵứểỵưứừùẨểờÉỵưểDứjỳểưừjểFẴừểỵứlểDBÊÂỵưểHốIểợỆỵưểyứĐỵưểờứÊẲỵưểDBửỵứểợmIểứÁờểýừỵứểứỷmDcểFỀjểởnỳểớnỷểờứÊẲỵưểDBửỵứểẪĐIểởữỵứcểFỀjểởkẨểẾỵưểItĐểờộĐểờẺjểợỷjỵứểỵưứừùẨểFlểDứữểDBÊÂỵưểýjỷểởẮỵưdể]ứẢỵưểẪĐjểDứÂừểưừjỵểứÁờểDổẨểDmừểợỷjỵứểỵưứừùẨểởoểưừEẨểờkờểỡỳểẨứkDểDBừụỵểDỷlỵểợừùỵbểờkờểợỷjỵứểỵưứừùẨểDmỷểởừúĐểyừùỵểờứỷểCừỵứểFừtỵểDứỆờểDổẨểFlểDĐIụỵểợẸỵưểDBỆờểDừuẨểCjĐểyứừểDÃDểỵưứừùẨdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻ}ừtỵưểFẴừểờkờểỨ[[aểDứỡỷểứÁờểờkờểỵưlỵứểởừùỵểDỂcểờẢỵưểỵưứùểẢểDẢcểứlỵ…cểFừùờểởÊẤờểDừuẨểờổỵểFẴừểờkờểợốIểờứĐIúỵểCnỵểHĐồDểứừùỵểởmừểDmừểợỷjỵứểỵưứừùẨểBồDểẪĐjỵểDBÁỵưcểyứẢỵưểờứvểưừEẨểờkờểỡỳểờỹểyĨểỵóỵưểDứỆờểứlỵứểDÃDểỳlểờAỵểờỹểDứụểDừuẨểờổỵểởÊẤờểờẢỵưểFừùờểỵưjIểyứừểBjểDBÊÂỵưcểyứẢỵưểỳồDểDứÂừểưừjỵểởlỷểDmỷểýmừdểYứẢỵưểờứvểỨ[[acểởụểỵốỵưểờjỷểờứồDểýÊẤỵưểưừnỵưểợmIểởkẨểẾỵưểItĐểờộĐểDứỆờểDừủỵcể]BÊÂỵưểỜjỷểởõỵưểỵưứúể>ứEể]ứÁểờAỵểờỂểởẮừểỵưẼểưừkỷểFừtỵểởừểDổẨểứĐồỵcểứÁờểDổẨểỵốỵưểờjỷểDBửỵứểởẮcểứlỵưểỵóỳểưừkỷểFừtỵểờẺjểỵứlểDBÊÂỵưểởúĐểờỹểDứÂừểưừjỵểởừểứÁờểDổẨcểDứỆờểDuểDmừểợỷjỵứểỵưứừùẨdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻỨừùỵểỵjIcểỵứlểDBÊÂỵưểờỹểưộỵểgdễễễểỨ[[aểDứỡỷểứÁờểờkờểỵưlỵứểỵưứúểDBÁỵưểởừụỳcểDBỷỵưểởỹểờỹểỵưlỵứểỵưứúểDứĐểứEDểởÊẤờểDỀểgíễểởuỵểiễễểỨ[[aểDứỡỷểứÁờdểỴứÂểDứỆờểứừùỵểDÃDểởlỷểDmỷểưòỵểFẴừểDứữểDBÊÂỵưểýjỷểởẮỵưcểưừnừểẪĐIuDểFừùờểýlỳểởEỵưểFẴừểờứĐItỵểỵưlỵứểởÊẤờểởlỷểDmỷcểDỈểýùểỨ[[aểờkờểỵưlỵứểỵưứúểDBÁỵưểởừụỳểyứừểDÃDểỵưứừùẨểờỹểFừùờểýlỳểởEỵưểờứĐItỵểỵưlỵứểởmDểĩễấcểờjỷểứẲỵểCỷểFẴừểDỈểýùểỵlIểẦểờkờểỵưlỵứểỵưứúểyứkờểyứỷnỵưểfễấ-fíấdẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨỚỷợIệẻ]ứÂừểưừjỵểDẴừcểỵứlểDBÊÂỵưểDừuẨểDẸờểDổẨểDBĐỵưểởlỷểDmỷểFlỷểờkờểỵưlỵứcểỵưứúểờỹểỵứĐểờộĐểýẴỵểỵứÊểờẢỵưểỵưứùểDứẢỵưểDừỵcểyĨểDứĐổDểờứuểớừuỵểỳỹỵểóỵcểờẢỵưểỵưứùểẢểDẢểFlểẪĐnỵểýÍểyứkờứểCmỵdddểỞụểỵốỵưểờjỷểờứồDểýÊẤỵưểởlỷểDmỷểờkờểỵưứúểDBÁỵưểởừụỳcểỵứlểDBÊÂỵưểCsểờứĐIụỵểứÊẴỵưểDứừuDểyuểờkờểờứÊẲỵưểDBửỵứểởlỷểDmỷểờỹểyứnểỵóỵưểDứĐểứEDểỵưÊÂừểứÁờểyứkcểưừÀừểởụểờỹểỵưĐĂỵểỵứốỵểýỆờểờứồDểýÊẤỵưểờjỷdể]óỵưểờÊÂỵưểứẤẨểDkờểẪĐÃờểDuểDBỷỵưểởlỷểDmỷểỵưứúcểDừuẨểờổỵểờkờểờứĐỗỵểyứĐểFỆờểFlể{ĐÃờểDudểỞĂỵưểDứÂừểởỗIểỳmỵứểýừtỵểyuDểứẤẨểDkờểưừỄjểỵứlểDBÊÂỵưểFlểợỷjỵứểỵưứừùẨểDBỷỵưểởlỷểDmỷcểưừnừểẪĐIuDểFừùờểýlỳểởụểỵốỵưểờjỷểờứồDểýÊẤỵưểởlỷểDmỷểỵưứúcểởkẨểẾỵưểItĐểờộĐểFlểHĐểứÊẴỵưểứẮừểỵứổẨểẪĐÃờểDudẹ/ẨẻẹẨểờýjCCẵệẨJĐDứỷBệẻ>ứÊẲỵưể]ứjỵứẹ/Ẩẻ

Phương Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Xuân về trên đất anh hùng

Xuân về trên đất anh hùng
2021-02-14 08:54:27

PTĐT - Chiến thắng Trạm Thản – Chân Mộng (1952) là mốc son chói lọi của quân và dân Phú Thọ trong kháng chiến chống Pháp, đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. 69 năm...

“Phụ nữ Đất Tổ - Duyên dáng áo dài”

“Phụ nữ Đất Tổ - Duyên dáng áo dài”
2021-02-14 08:54:04

PTĐT - Hưởng ứng hoạt động “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”, do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động nhằm...

Lóng lánh Xuân về

Lóng lánh Xuân về
2021-02-13 08:26:00

PTĐT - Khi mùa Xuân đang “theo chân” những cô gái, chàng trai về tới con suối đầu làng, chúng tôi về khu Lóng, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn nơi sinh sống chủ yếu đồng bào dân tộc Dao.

Bước tiến mới trong chặng đường phát triển

Bước tiến mới trong chặng đường phát triển
2021-02-13 08:24:08

PTĐT - Năm 2020 đã khép lại, đánh dấu nhiều thành công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong dòng chảy chính trị của tỉnh, Sở Thông tin và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long