Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7rhurfEkOG7qeG7gkbhu7nhu6lL4buET+G6qOG7qUvhu4TDg0vhu6lLUuG7jEbhu6nhuqhMS+G7qeG6rEFG4bupxKhGw4pRdS/hu4Thu7HDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I5Q+G7teG6qsaww7rhu4Fm4bq1LeG7qX3hurpL4bup4buI4buEUuG7qX3DlUvhu4Lhu6k+QUvhu6l5cOG7qVHhu4RJ4bupUeG7oOG6skvhu6nDsuG6uEvhu6nhurHDguG7onDhu6nhu4RSVsOKS+G7qcOy4bq4S+G7qeG6scOC4bui4bupc+G7geG7hFPhu6lm4buET3Thu6nhu7VG4bup4bqow5lL4buC4bup4bqsRuG6ulHhu6nhuqzhu7nhu6lm4buE4bq2S+G7qeG7sOG7ueG7qeG6qOG7hEbhu7Xhu6lQReG7qVDGr+G7qVHhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4bqow4FK4bup4buw4buURuG7qeG7hEzhu7lL4bup4bqow4FL4buE4bup4bqow5rhu7Xhu6nhuqzhu7nhu5/hu6l54bur4bupUVLhu5BGcOG7qeG6qOG7hOG7pOG7teG7qUrDlFHhu6lL4buC4bu5VuG7qULhu6TGoOG6qOG7qUvhu4Lhu4TDjeG7qUvhu4Lhu5hGcOG7qeG7rcO94bupS+G6oErhu6lL4bu1VuG7qUrDlFHhu6lR4bu1VuG7qeG6rOG7ueG7qeG6qOG7hOG6oErhu6lQTeG6qOG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bup4bqoTEvhu6lR4bug4bu1RuG7qeG6rEnhu6nhuqxBRuG7qcSoRsOKUeG7qUvDg0rhu6lKw5RR4bup4bqo4buE4buS4bup4buw4buURuG7qeG6rOG7tUzhu6nhu7DhurJR4bup4buww4Fw4bup4buI4buETeG7qUvhu4RP4bqocXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuuG7tEvhu4Thu6nhurHhu6Thu5hL4buC4bupbuG6oEvhu6l9RuG6vEvhu6kt4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhuqhMS+G7qeG6rEnhu6nhuqxBRuG7qcSoRsOKUeG7qeG6qMOa4bu14bup4bqs4bu54bupS+G6oErhu6lL4bu1VuG7qULDgOG7qXfhu6vhu6lRUuG7kEZw4bupUcWo4bupSsOUUeG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupQuG7uUvhu6nhu4xL4buC4bup4buI4buEw5ND4bupSkFL4buEcOG7qeG6qOG7hOG6tkvhu6nhuqjhu4ThurJRcOG7qVDhu7VS4bupSsOUUeG7qVHhu7VG4bupS0FL4bup4bu1S+G7hOG7qX1G4bq8S+G7qULDgOG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6lK4bu1VuG7qUrhuqJL4bup4bqsSeG7qeG6rEFG4bupxKhGw4pRcOG7qeG7rcO94bupS+G6oErhu6lL4bu1VuG7qeG7tUvhu4Thu6lLw4NK4bup4bqs4bqyUeG7qULDlEvhu4Jw4bupSk9G4bupUEZL4buE4bup4buETEFR4bupS+G7hOG7luG7qeG7sOG7uUzhu6lL4buC4buk4buWRuG7qUrEkOG7qeG7gkbhu7nhu6lRUuG7kEbhu6nhuqjhu7VM4bupUOG7puG6qOG7qVbhurpScOG7qVHhu4Thu6Thu5ZL4buC4bup4buuUlbhurhL4bup4buOSuG7qULhu7VSceG7qeG7hUZL4buE4bup4buETEFR4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu4Thu7VG4bupSsSQ4bup4bqoTEvhu6nhuqzhu7nhu6lR4bug4buMS+G7guG7qeG6qMOB4bup4buw4bu5TOG7qVDhu47hu6lRRuG6vEvhu6lR4bugxqDhu6nhuqjhurLhu6Lhu6nhu67DgOG7qeG7hMOURuG7qUdR4bupw5NGceG7qeG6s+G7guG7pOG7lkbhu6nhuqhMS+G7qeG7guG7t0bhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6rOG7ueG7qcSo4bqyVuG7qeG6qOG7hMOVS+G7guG7qeG7guG6tEvhu6lL4buE4bu5cOG7qUvhu4Thu6RL4buC4bup4buETOG7uUvhu6nhuqjDgUvhu4Thu6nhuqjDmUvhu4Lhu6lR4buEUsOU4bqo4bup4bqqRsOKS+G7qULEguG6qOG7qeG6rEbDilHhu6nhu4jhu4RN4bup4buI4buE4bqgS+G7qUvhurhL4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qeG7gkZT4bui4bupQuG7pMag4bqo4bup4buCSOG7qeG6qOG7hEzhu6lKxJDhu6nhu7Dhu7nhu6nhu7VL4buE4bupUeG7oOG7tUZxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6PuG6oEvhu6lL4buE4bu54bupS+G7hMOT4bupS8ODSuG7qeG7nlJBS+G7hOG7qeG7hEZS4bup4buCRuG7quG7teG7qeG7oFLDlEvhu4Lhu6lCw5VL4buCcOG7qULDlUbhu6lLU0Zw4bupS+G7mEbhu6nhuqhN4bupSsOUUeG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupSsSQ4bup4buCRuG7ueG7qVbhurpS4bupQuG7tUvhu4Lhu6nEqEzhu6nhuqjhu4RBVuG7qVHFqEvhu4Lhu6nhuqzhu6rhu7Xhu6nhuqBL4bup4buw4bu54bupxKjhu7nhu6nhuqjhu4Thu5Lhu6nhuqrGr+G7teG7qeG6qMOa4bu14bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhuqhMS+G7qVHhu6Dhu7VG4bupd+G7q+G7qVFS4buQRuG7qeG6rEFG4bupxKhGw4pR4buh4bup4bua4bupQk1w4bup4bqoTeG7qUrDlFHhu6nhu4JG4bu14bupQkhL4buE4bup4bug4bqyUeG7qeG6qOG6tEvhu6lQxq/hu6lQReG7qeG6qOG7hEbhu7Vw4bup4buCRlPhu6Lhu6lC4buc4bup4bqow5rhu7Xhu6nhuqjDlEvhu4Lhu6lCw5VL4buCcXFxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO64bq3T0bhu6lQxq/hu6nhu4JGU+G7ouG7qULhu5zhu6nhu65GS+G7qeG7guG7qEbhu6nhu7Dhurzhu6lCSeG7teG7qeG6qOG7hMON4bufdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6c+G7sXThu6k84bu54bup4bqz4buCUlbhu4BL4bupZuG7hEnhu6lm4buE4bq2S+G7n+G7qeG6r+G7hFLhu6l9w5VL4buC4bupPkFL4bupeXDhu6lR4buESeG7qVHhu6DhurJL4bupw7LhurhL4bup4bqxw4Lhu6Jw4bup4buEUlbDikvhu6nDsuG6uEvhu6nhurHDguG7onDhu6lRw41L4buE4bup4buB4buEU+G7qWbhu4RPceG7qeG7heG7juG7qX1m4buf4bup4bur4buxeHdxw73DveG7r3Zxw715d+G7qXPhu7VL4buE4bupfUbhurxLdHUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDunPhu6104bupOcOURuG7qT5mfeG7qeG7hFJWw4pL4bupw7LhurhL4bup4bqxw4Lhu6Lhu5/hu6lm4buESeG7qVHhu6DhurJL4bupw7LhurhL4bup4bqxw4Lhu6Lhu6nigJPhu6nhu4RSVsOKS+G7qcOy4bq4S+G7qeG6scOC4bui4bup4oCT4bupUcONS+G7hOG7qeG7geG7hFPhu6lm4buET3Uv4buiw7rhu4Xhu47hu6l9ZuG7n+G7qeG7q+G7s8O94butceG7sXjhu7NxeeG7r+G7s3Uv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDunPhu6904bupOcOURuG7qT7hu4Thu6rhu6lR4buEw4Lhu6Lhu6lCw5Phu6lRw41L4buE4bup4buB4buEU+G7qWbhu4RPdS/hu6LDun1J4bu14bup4bqo4buEw43hu5/hu6lQ4buO4bup4buzduG7reG7qS3hu6l9QUbhu6nEqMOU4bupOVRL4buC4bupbuG7pOG7mEvhu4Lhu6kt4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhu6Lhu4Thu47hu6luRsOKUeG7qWbhu6BI4bupLeG7qVHDjUvhu4Thu6nhu4Hhu4RT4bupZuG7hE91L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7rhu4Xhu47hu6l9ZuG7n+G7qeG7q+G7reG7seG7q+G7r3Hhu7Phu7Hhu7FxduG7q3jhu6Hhu6l7feG7n+G7qeG7q+G7s+G7sXdx4bur4bux4buvceG7seG7r+G7rXUv4buiw7pm4bu5RuG7qeG7iOG7hEzDgUvhu5/hu6nhu6954bux4buvceG7rXHhu7Hhu6t2eOG7s+G7rXnhu6nhuq/hu4RM4bup4bqsQeG6qOG7qeG6s+G7hOG7ueG7qUvhu6Thu5Thuqjhu6lRw41L4buE4bup4buB4buEU+G7qWbhu4RPcXUv4buiw7o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nhịp cầu nhân ái

Nhịp cầu nhân ái
2014-09-18 07:53:00

PTO- Với nhiệm vụ trọng tâm là vận động cứu trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh éo le, người già cô đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam...

3 chị em mồ côi cần được giúp đỡ

3 chị em mồ côi cần được giúp đỡ
2014-08-16 10:13:00

PTO- Đến giờ, ba chị em Nguyễn Thị Thanh Thúy (14 tuổi), Nguyễn Thị Thùy (13 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy (11 tuổi) dường như vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ.

Gia đình anh Hà Văn Chín được giúp đỡ

Gia đình anh Hà Văn Chín được giúp đỡ
2013-02-28 14:25:00

PTO- Chuyên mục Nhân đạo trên Báo Phú Thọ cuối tuần đã phản ánh hoàn cảnh của gia đình anh Hà Văn Chín ở khu 1, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn...

Bà Năm nghèo cần được giúp đỡ

Bà Năm nghèo cần được giúp đỡ
2013-02-21 15:43:00

PTO- Bà là Trần Thị Năm (sinh năm 1952) ở khu 1, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì. 61 năm nay, cơ thể của bà như 1 đứa trẻ, bà bị lùn từ nhỏ; không chồng con, bà Năm sống cô đơn...

Cụ Đinh Thị Ẹm được giúp đỡ

Cụ Đinh Thị Ẹm được giúp đỡ
2013-01-24 10:42:00

PTO- Cụ Đinh Thị Ẹm (85 tuổi) ở khu 7, xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ bị vỡ vú và tháo khớp chân, những khối u to nổi trên cổ mà không có điều kiện chữa trị bệnh.

Một gia đình cần hỗ trợ khẩn cấp

Một gia đình cần hỗ trợ khẩn cấp
2013-01-17 17:01:00

Nhận được đơn đề nghị của Hội CTĐ xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê về việc xin hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình ông Hoàng Quang Quý ở khu 1, xã Sơn Nga...

Hãy giúp đỡ gia đình em Hà Văn Nhượng

Hãy giúp đỡ gia đình em Hà Văn Nhượng
2013-01-10 09:15:00

PTO- Bố mất khi em trai mới được 2 tháng tuổi, mẹ một mình tần tảo nuôi 2 anh em ăn học. Đó là hoàn cảnh của gia đình em Hà Văn Nhượng học sinh lớp 12D Trường THPT Thạch Kiệt...

Trao 3 triệu đồng cho bệnh nhân mổ tim bẩm sinh

Trao 3 triệu đồng cho bệnh nhân mổ tim bẩm sinh
2012-10-30 08:09:00

PTO- Vừa qua, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ huyện Đoan Hùng đã đến thăm và trao 3 triệu đồng cho cháu Bùi Xuân Bắc ở thôn Song Phượng 1 xã Hùng...

Hãy chung tay giúp đỡ gia đình chị Tuyết

Hãy chung tay giúp đỡ gia đình chị Tuyết
2012-10-25 09:03:00

PTO- Trong căn nhà căn nhà sơ sài tạm bợ, người phụ nữ là lao động chính trong nhà, chị là chỗ dựa cho chồng bị bệnh suy tim độ 1 và hai người con bị huyết tán bẩm sinh.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long