Cập nhật:  GMT+7
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xINT4buxw4HDokpKxKjDonThu4F04buVw6Js4buxdOG7lcOjL+G7l+G6p8SDw6Phu7XEg8OjxqFz4buVw6LDqXLGoeG7lXQy4bq1cm3hu5nDgeG6tcOiQeG7uWoy4bq14buXw4HDgeG7tTgvL8Spw6l14bu14buXw4DDgeG7l3XDoeG6pnQvdXJra8Opw4HDqS/huqxtxKlBxqHDgW0v4bqmw6l0LeG7l3XDqS3huqjDqS3hu5d1xqEv4bqt4bql4bqn4bqnL+G6py/huqfhuq1i4bqtw4nhuqXEkWXhu5hL4bqlL+G6p+G6rWJl4bqn4bqp4bqlY+G6pWVj4bqlZV/huqXhuqXhuqVydeG7lXXDoXDhu7Xhu5XhurXEgy3DokzDusOicuG6u8OixrB04buVw6JU4buVw4Dhuqrhu5N0w6Ip4buBdMOiI+G6u8ahYcOiYsSRw6LDgcOA4butxqFhw6Jq4buXxqHDouG7l+G7scahw6LhuqfEkcOi4buW4buxxqHDokpKxKjDouG6qOG6v8OiTOG6u3XDoj7hurnDouG6oSPhu5fDqXThu5fDoiPhu5fEguG6quG6o8Ohw6LGr3Thu5XDoiPhurvGocOidOG7l8Os4bu1w6J04buV4bquw6J04buBc8Oi4bqnZWThuqdhw6Lhu7Xhu5fDg2rDouG6psah4buNdMOidOG7gXPDouG6p2VkZMOiw4Hhu7nDvcOi4bqmw7XDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6Lhu7fDgOG7jcOi4buX4bqwdnThu5XDouG6puG6u3XDomzhuqB04buVw6Jy4bqgasOi4buVxqHDqcOibOG7nXThu5fDomrDuXTDonThu5Xhu5fDqHVhw6Jq4buXxILDouG6quG7j8OAw6JB4bupdOG7lcOixKnhu4N04buVw6LDgeG7ueG7q3Thu5XDosOB4bu54bulw4Fhw6Jq4buX4buBdMOidMOAxrDGocOhw6LDncOiTOG6u3XDoj7hurlhw6JrxqHDtHTDosOB4bubauG7l8OiamjhuqrDonLhuqDDqcOiauG7l+G7n8OiasO6w6Lhuqcv4bqpw6Jqw7l0w6Lhuq0v4bqpw6JrxqHDtHTDosOB4bubauG7l8OicuG6u8OibOG7q8ahw6Lhu7nhurJ04buVw6HDoil5w6Jq4buX4burdOG7lcOixrB04buVw6Jy4bq7c8OicsODdOG7lcOi4bqmacOBw6LhuqbDqsOi4bu3w4DDqXThu5fDonThu4Fzw6Jz4bq7w6Lhuqbhu4l0w6LDgeG7l8ah4buPw4DDouG7gXTDocOixq904buVw6Ij4bq7xqHDonPhur104buXw6Jr4bq9dMOiauG7l8OA4bqq4buRdMOibOG7rcahw6JqdsOiamnDgMOiamjhuqrDosOB4bu54burdOG7lcOiw4HhurLDokHhu4d0w6JBw6l04buVw6JqaOG6qsOiauG7l8Oow6Jq4bq7dOG7l8Oiw4Hhu7nhu410w6Jiw6JB4bq7dcOibGnDgcOibOG7q8ahYcOiw4HDgOG6qsOibOG6v8OiasO6w6Lhu5fGocO0w4DDouG7t8OAw6rDouG7l3Z0YcOidOG7l+G6sHThu5XDomx4xqHDokHhu6l04buVw6JxxqF04buXw6LDgeG7j8OiauG6rnThu5XDomrhu5fhurDDqcOibOG6sHlqw6Jqw6rGocOiw4Hhu5fGocO0dMOicuG6u8Oic2nhuqrDocOj4bu1xINM4bq7dcOiPuG6ucOi4bu3w4Dhu43DosawdOG7lcOiasO6w6Lhu7Xhu5d1dOG7lcOiw4Hhu7nhurt1w6LDgeG7ueG7q3Thu5XDompo4bqqw6JyaeG6qsOi4buV4buvYcOiamjhuqrDomrGsHThu5XDonThu5Xhu5fGocO04bu1w6HDosavdOG7lcOiI+G6u8ahw6Jq4buXw4Dhuqrhu5F0w6JBw6l04buVw6LDgeG7ueG7q3Thu5XDouG7l3Z0w6Lhuqfhu5fDqcOicW11w6Jyw6nGoWHDosSp4bq9auG7l8OibOG6u3TDonPGsMOiw4Hhu7nhu410w6JrxqHDtHTDosOB4bubauG7l8OibOG7q8ahw6Lhu7nhurJ04buVw6JqxILDqcOi4buVxqHDqcOibOG7nXThu5fDocOhw6HDomrhu5fhu5/Domvhu4Fzw6J04buBc8OiQcOpw4DDomzhur/Domrhu5d1w6LDgeG7l8OAw6Lhu5d14bq9auG7l8Oi4buX4bq7dOG7lcOiauG7l8ODasOiw4Hhu7nGocO0w4DDomzhu6t04buVw6HDokrhuqJ04buVw6LhuqZ3xqHDouG6qcOiQeG6u3XDompp4bqqw6Jy4bqgw6lhw6LGsHThu5XDonPhurB5dMOiw4Hhu5fhu41zw6Lhu5d2dMOi4bqpw6JB4bq7dcOibGnDgcOiQeG7nXThu5fDonLDreG6qsOiasSCw6nDosSp4bq7w6JqdXTDosOB4bu5dXThu5XDonHhu5fDgMOi4bqm4bq0asOibOG7kcOiw4Hhu5doc8OiasOpdOG7l8OiamjhuqrDonThu5XGsMOibMawdOG7lcOhw6Ij4bqyw6J04buBc8Oi4bqt4bql4bql4bqtw6Js4buPdMOidMOp4bqqw6Lhu5XGocOpw6Js4buddOG7l8OixrB04buVw6LDgeG7l+G6sHh04buVw6LhuqjDgOG6quG7jXTDosOB4buXaHPDomrDqXThu5fDouG6qy1iw6JB4bq7dcOidOG7lcaww6JsxrB04buVw6LDgeG7ueG7jXTDomxpw4HDokHhu5104buXw6Jyw63huqrDomrhu5d1w6J04buBdOG7lcOiQcOAacOBw6Jqw6l1YcOiw4Hhu5fDgMOi4buX4bq7dOG7lcOiauG7l8ODasOiw4Hhur3DonThu5XGsMOic+G7r8ahw6LhuqbDg8Ohw6Phu7XEg0rDusOicuG6sHZ04buVw6LDgeG7l+G6tGrDosawdOG7lcOibMOtw4DDosOB4bqww6J0w4DGsMahw6Lhu5XhurvDosOB4buXw6rDouG6puG6sHh0YcOidOG7l+G6u8OixrB04buVw6Jy4bqgasOidOG6u3XDomrhuq504buVw6Jqw7rDosOB4bqyw6Lhuq1i4bqlLcOi4bqpYuG6pcOianV0w6Lhu5XhurvDomrhurlqw6JydeG6vcahw6HDouG7uMah4buNdOG7lcOiauG7l+G7gXTDonTDgMawxqHDouG7leG6u8Oic+G7r8ahw6J04buBc8Oiw4Hhu7nhurLDomrhu5fGocOi4bu14buX4bubw6LGsHThu5XDosOB4buXw4DDouG6psO1w6LDgeG6ssOiZS3huqfhuqXDosOB4bu5xqHDtMOAw6Js4burdOG7lcOhw6JU4buXeMOi4bq54bu1w6Jrw4N04buVw6LDgcah4buPdMOixKnhu7HDolHhu5ZRI8Oi4bqm4bq7dcOiauG7l+G7gXTDonTDgMawxqHDouG7leG6u2HDonThu410w6Js4bq7dMOi4buV4bq7w6JqxILDqcOixrB04buVw6Lhu5vDgcOi4buV4buF4bu1w6Jr4bujauG7l8OixKnDtHThu5fDocOj4bu1xINR4buXxrB04buVw6Jr4bqydOG7lcOiw73DosOB4bu54burdOG7lcOi4bu54bqydOG7lWHDomrhu5fhu4F0w6J0w4DGsMahw6LGsHThu5XDoiPhurvGocOic8O9w6LhuqjhurDDvXThu5XDomzDrcOAw6LDgeG6sMOic8OAw6nDomrhurlqw6JydeG6vcahw6Jz4bq54bqqw6Jq4bqww6nDomzhurZ04buVYcOiauG6sMOpw6J04buDc8Oi4bu14buXw4Nqw6LhuqbDg8Oi4bqow7PDouG7leG7r8OiauG7l3XDosSp4bq7w6JqdXTDosOB4bu5dXThu5XDonHhu5fDgMOi4bqm4bq0asOhw6I+4bqww7104buVw6LhuqjDs8OiasSCw6nDosawdOG7lcOi4bu14buXw4Nqw6LhuqbDg8OiauG7l3XDonThu5fDgMOiasOtw4DDouG6qGjhuqrDomvhurR04buVw6JqxILDqcOidOG7leG6sHjGocOia2h0w6LDgeG7ueG7jXTDomzhu6PDqcOixKnhurt0w6HDosavdOG7lcOiw4Hhu5fDgMOi4buX4bqgw4HDosOB4bqyw6JiLWPDonLDqXXDomzhu7F04buVw6LhuqjDs8Oi4buV4buvYcOibMO6dOG7lcOiauG6uXThu5fDomrDgsOpYcOiQcOqdMOi4bqow4Bpw4HDosSp4bq7dMOi4buV4buX4buPYcOi4buVxqHhurB4dOG7lcOiw4HEgmHDomzhurnhu7XDouG6tnThu5XDonThu5fDgMOiasOtw4DDomrhu5d1w6LEqeG6u8OianV0w6LDgeG7ueG7jXTDomzhu6PDqcOixKnhurt0w6HDolNp4bqqw6J04buBc8Oi4buVw610w6JsaOG6qsOixrB04buVw6Jq4buXw4Dhuqrhu410w6JBw6p0w6LhuqjDgGnDgcOi4bqm4bq5dMOibMO6dOG7lcOiw4Hhu7nDrXTDonThu5fhurvDomrhu5d1w6J04buXaHTDomtodMOiw4Hhu7l1dOG7lcOiceG7l8OAw6LhuqbhurRqYcOiauG6uWrDouG6qOG6v8Oicmh0w6Jqw6x0YcOiauG6uWrDouG7l8OA4bqqw7R0w6LhuqbhurvDomrDqsOidOG7lXXhurvGocOiw4Hhu5904buXw6HDo+G7tcSD4bu4xqHhu4104buVw6JBw6p0w6LhuqjDgGnDgcOibOG7q8Oic+G7sWrDosOB4bu54bqyw6Jq4buXxqHDouG7teG7l+G7m8OixrB04buVw6Ij4bq7xqHDosOB4buXw4DDonJ4xqHDomNiLWRiw6LDgeG7ucahw7TDgMOibOG7q3Thu5UvdOG7gXPDocOi4bu04buX4bq5w4HDouG7l8OA4bqqw6LDgcahdOG7l8Oiw4Hhu5fDrXTDouKAnMSoxrDDomzhu7HGocOiasODw6Lhu5bhu6vigJ3DosOB4bu54buNdMOic+G7hcOBw6LDgeG7ucOsdMOiccahdOG7l8Oiw4Hhu49hw6LGsHThu5XDonLDgMawdMOibOG7rcahw6Jzd8ahw6J04buP4bu1w6J04buV4buX4buhw6LhuqbhurvDomrhurlq4buXw6Jy4bq7c8Oi4bu14buX4bqiw6Lhu5d54bu1w6LhuqZ3xqHDosOB4buX4bujw6LDgeG7ueG6sHh04buVYcOibOG6ueG7tcOi4bq2dOG7lcOidOG7l8OAw6Jqw63DgMOiasSCw6nDonThu5dodMOia2h0YcOibOG6sHlqw6Jz4bulxqHDonThu5XhurB4xqHDosOBxqF0w6LDgeG6sMO9dOG7lcOhw6LGr3Thu5XDomzhur/DosOB4buXdeG6ucOBw6J04buV4buXw6h1w6LhuqbhurB2dMOicuG7jXTDonLhurtzw6Lhu5XGoeG6u8OAw6LhuqZ3xqHDouG7l3Z0w6LhuqfhuqXhuqVz4bqtw6J04buX4bq7w6Lhuqho4bqqw6Jz4bq5xqHDonThu5XDusahYcOibMOt4bqqw6JsxILDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6LDgcahw7R0w6JsxqHDonLhur3GocOi4bqm4bq7w6J04buV4buXbcOidOG7l+G7nXRhw6J0w4DGsMahw6Jq4bq5asOianV0w6LGsHThu5XDouG7gXTDouG7l+G7pWrDomrhu5fDgMOibOG6uXXDocOiSkrEqMOiVOG7lcOA4bqq4buTdMOiKeG7gXTDoiPhurvGocOiasO5dMOicuG6u8OiSuG7l8ahw6Lhu5fhu7HGocOiw4Hhu7nhurDDvXThu5XDokrhu5fGocOi4buX4buxxqHDonTGsHThu5XDomtodMOi4bqnxJFhw6Lhuqjhur/Dokzhurt1w6I+4bq5w6Js4bqweWrDompp4bu1w6Lhu5fDgOG6qsO0dMOiasawdOG7lcOidOG7l8OsdMOicuG6u8OiSuG7l8ahw6Lhu5fhu7HGocOidMawdOG7lcOia2h0w6LhuqjDgGnDgcOiQeG7h2rDocOiI+G7ueG7jXTDouG6qeG6pcOidOG7gXPDosOBw4Dhu63GocOiTMOqdOG7lWHDonLDgMawdMOicuG6u8OibMOqdOG7lcOi4bqmxqHhu410w6Lhu5d14bq7dMOiw4Hhu5fhurt04buXw6LDgeG7qcOBw6J04buXxqHDtHPDouG6psODYcOixrB04buVw6Ij4bq7xqHDonLhurvDonPhu7HDgcOi4buX4buxxqHDouG6psah4buNdMOiSkrEqMOi4buV4bqwdnThu5XDonPhu4nDgMOibOG6sHlqw6JMw6p04buVw6LEqeG7scOi4bqm4bq7w6J04buXaHTDomtodMOiw4HGoXTDomrDrOG6qsOhw6LEqOG6osahw6I+w4BodMOiSuG6oGo=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thông xe kỹ thuật cầu phao

Thông xe kỹ thuật cầu phao
2009-11-24 10:21:00

qua sông Hồng Sau hai ngày khẩn trương làm đường và lắp ghép, 4 giờ chiều ngày 23 -11, cầu phao bắc qua sông Hồng nhằm giảm tải cho cầu Thăng Long đang trong quá trình sửa...

Khu 11 xã Lương Lỗ - Khu dân cư tiêu biểu

Khu 11 xã Lương Lỗ - Khu dân cư tiêu biểu
2009-11-24 08:00:00

Khu 11 xã Lương Lỗ (Thanh Ba) là khu dân cư tiêu biểu. Toàn khu hiện có 86 hộ, thu nhập bình quân đạt 6,8 triệu đồng/người/năm. Số gia đình đạt gia đình văn hóa đạt tỷ lệ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long