Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4bqs4bq94buLV8Os4bq5V8Oj4bqx4bqpw6NXP+G6qcOjV+G7iybEg1fhuqPEgz/Eg1figJzhu6084buTV8O1buG7heG7i1fhu4vDrTXigJ1X4buxJeG6q1dIw6PEqVfhu4rDo2RXLVfhu63EqWhXw5XhuqhI4buKV8OdWFkjxq8vw6NZ4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4MyJDBW4buoSOG7inbhu4pXLVfDleG7h8SDV8Osw7JXIMOj4buJW+G6qVci4bq3V+G6peG6tVfhuqduZ+G6qeG6o8OaV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV8OjJMSDV+G6qeG6oyrhu5NXMMSDw6DhuqlXw60kV+G6o8SDP8SDV+KAnOG7rTzhu5NXw7Vu4buF4buLV+G7i8OtNeKAnVfhu7El4bqrV0jDo8SpV+G7isOjZFctV+G7rcSpaFfDleG6qEjhu4pXw51YWSPDmlcgJSBXw7V94bqpVzHhur3huqnhuqNXw7XEgzfhuqlXMTpXIOG6ueG6qeG6o1fDo8SDOOG6qVcgw6PhuqtX4bqlw6Ml4bqpV+G6o8SDP1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhu4vDrX3huqlX4buLw60k4bqpw6NX4buLKsSDVzHhurPhuqnDo1cgJOG6q1fDteG7h8SDV2jDo+G6q+G6qeG6o1cx4bq9V+G7i8OjxINXMT7hu4lX4buL4bq54buLV+G6qcOjPuG7i1fDtSpX4buLxIPhuqnDo1fhu4vDo3vhuqlX4buLw6PDoVfhu4vDoyThuqtX4oCc4bqhJMSDw61XaOG6pyThu5PigJ1X4bqpw6M+4buLw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu7El4bqrV0jDo8SpV+G7isOjZFcxxINh4bqpV+G7i+G7jVfhu5HEg+G6qVfhuqPhu43Eg1fhu4vhu4fEg1cx4bq9IFfhuqPEgz9X4bqt4bq94buLV8Os4bq5V8Oj4bqx4bqpw6NXP+G6qcOjVyBsJFfhuqPEgz/Eg1fhuqk74bqtV+G6qSThu5NUxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL1kj4buyQC/hu7QjMFjDnVlZ4bu4w53hu7Lhu4tZ4bu4WOG7tuG7tOG7tuG6p1nDmcOiaOG6o1ZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7iuG6qyrhuqlXID/huqnDo1fhuqfDoFfhuqXDoyTEg1fhuq0mIFfhuqPEgz/Eg1figJzhu6084buTV8O14buF4buLV+G7i8OtNeKAnVfhu7El4bqrV0jDo8SpV+G7isOjZFctV+G7rcSpaFfDleG6qEjhu4pX4bqpO+G6rVfDnVhZI8avL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2jDo+G7ieG7i8Oj4bqrw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC9ZI+G7skAv4bu0IzBYw51ZWeG7uMOd4buy4buLWeG7uFjhu7bhu7Thu7bhuqfDncOZw6Jo4bqjVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4butJSBXw5V2w5VX4bqpw6Phuq9XMW7hu4UgV+G7i8OtZOG6qeG6o1fhu4sqxINXaMOjw6pXIsSDOOG6qVfhuqcmxINX4bqn4buJfeG7i1fhu4vDrW7hu4cgV+G6pcOjxINX4buLw6PEg1cxPuG7icOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL1kj4buyQC/hu7QjMFjDnVlZ4bu4w53hu7Lhu4tZ4bu4WOG7tuG7tOG7tuG6p+G7ssOZw6Jo4bqjVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buow4zDslfhu4t9aFfhu4vDreG7ieG6qeG6o1cgJOG6q1cx4bq9VyBsJFcgJSBXw7V94bqpVzHhur3huqnhuqNXw7XEgzfhuqlX4bqpw6Phuq9X4bqlw6PEg1fhu4vDo8SDVzE+4buJw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvWSPhu7JAL+G7tCMwWMOdWVnhu7jDneG7suG7i1nhu7hY4bu24bu04bu24bqn4bu0w5nDomjhuqNWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvWSPhu7JAL+G7tCMwWMOdWVnhu7jDneG7suG7i1nhu7hY4bu24bu04bu24bqn4bu2w5nDomgy4bqjVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL1kj4buyQC/hu7QjMFjDnVlZ4bu4w53hu7Lhu4tZ4bu4WOG7tuG7tOG7tuG6p+G7uMOZw6Jo4bqjVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL1kj4buyQC/hu7QjMFjDnVlZ4bu4w53hu7Lhu4tZ4bu4WOG7tuG7tOG7tuG6p0DDmcOiaOG6o1ZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6osSDPOG7k1dow6PEqeG7i1c74bqpV+G6rcOz4bqp4bqjVyDDo8SDOOG6qVfhu4vDoyzhuqnhuqPGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvWSPhu7JAL+G7tCMwWMOdWVnhu7jDneG7suG7i1nhu7hY4bu24bu04bu24bqnI8OZw6Jo4bqjVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4butJSBX4buLJOG7k1fDteG7heG7i1fhuqnhu49XaMOjJeG7i1fDo+G7ieG7k1fDrGZX4buLw61u4buD4bqp4bqjV+G6p8SD4bqpw6NXw6Phuqsm4buLV+G6rTnhuq1XMDXhuqtX4bqpw6Nu4bqp4bqjVyBt4bqp4bqjV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4bqlM+G6rVdow6N74bqpV+G6rSbhuqnDo1fhuq02xq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL1kj4buyQC/hu7QjMFjDnVlZ4bu4w53hu7Lhu4tZ4bu4WOG7tuG7tOG7tuG6pz3DmcOiaOG6o1ZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qEjDoyRXMX1oVyB74buJVzF74buTV+G7ieG7k1fhuqfDsiBXIGwkVyAlIFfDtX3huqlXMeG6veG6qeG6o1fDtcSDN+G6qcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL1kj4buyQC/hu7QjMFjDnVlZ4bu4w53hu7Lhu4tZ4bu4WOG7tuG7tOG7tuG6p1lYw5nDomjhuqNWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu7FqxINXSMOjbuG7geG6qeG6o1fhuqgk4bqtVy1XMeG6qyrhuqlXw5V2w5VXw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G6pjzhuq1X4buKw6Mk4bqrVzE6VzFu4buFIFcxw6nhuqlX4bqnN+G6qVfhu4vDo8SDVzE+4buJV2ZX4bqnbyRX4buL4buJw6rEg1dZI1ctV8Od4bu2V8OsJOG7iVfhuqXDo8SDV+G7i8SRV8OtJFfDtW7hu4Xhu4tX4buLw63hur3Eg1dmV+G6p28kV+G7i+G7icOqxINXWeG7tlctV1lAw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvWSPhu7JAL+G7tCMwWMOdWVnhu7jDneG7suG7i1nhu7hY4bu24bu04bu24bqnWVnDmcOiaOG6o1ZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6qOG6o+G7ieG7k8Og4bqpV0nhu4nhurkgV8ODZCBXLVcx4bqrKuG6qVfDlXbDlVfhuqY84bqtV+G7isOjJOG6q1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqd74bqpVyDhu4nhurnEg1cgauG6qeG6o1fhu4vDoyThuq1XMMOyV+G6o8SDP8SDVzE+4buJVyBt4bqp4bqjV1bhuqMh4buLVlfhu4vDozfhuq1XMW7hu4UgV+G6o8SDP8SDV+G6qcOjPuG7i1cgw6PhuqtXIj/huqlX4buLw6M84bqpV+G6reG6seG6qcOjw5lX4bqo4bqj4buJ4buTw6DhuqlXSeG7ieG6uSBXw4NkIFfDtSpX4buxasSDV0jDo27hu4HhuqnhuqNX4bqoJOG6rVcgbeG6qeG6o1cwKuG6qcOjV+G6qeG6o8OpxINXJVdp4buJPOG6qVdmV+G6qeG6vcSDVzDhu4nhuqnhuqNXMcOpxINX4bqpJOG6rVfhuqdvJFfhu4vhu4nDqsSDV1kjVy1Xw53hu7bDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2jDo+G7ieG7i8Oj4bqrw5nDteG6qS8wMsOs4bql4buL4bqraC/huqkyw7TDrC9ZI+G7skAv4bu0IzBYw51ZWeG7uMOd4buy4buLWeG7uFjhu7bhu7Thu7bhuqdZw53DmcOiaOG6o1ZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOVKlfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1cgJcSDVyIs4buLV+G7iyThu5NX4oCc4bqhJMSDw61XaOG6pyThu5PigJ1Xw6wk4buJV+G6reG6v8SDV+G7i8OtfeG6qVcxPuG7icOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL1kj4buyQC/hu7QjMFjDnVlZ4bu4w53hu7Lhu4tZ4bu4WOG7tuG7tOG7tuG6p1nhu7LDmcOiaOG6o1ZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6om7hu4HhuqnhuqNX4bqtIeG7i1cgw6M74bqtVyDDo8SpV+G7i8OjMuG6q1cwZcSDVyBsJFfhuqXDoyXhuqlX4bqjxIM/w5nDmcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL1kj4buyQC/hu7QjMFjDnVlZ4bu4w53hu7Lhu4tZ4bu4WOG7tuG7tOG7tuG6p1nhu7TDmcOiaOG6o1ZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOZw5nDmVfDtSpXw6NjV8OtMuG6q1fDteG7icSDV+G6rcOz4bqp4bqjV+G6p8SpIFfDtX3huqlXMeG6veG6qeG6o1fDtcSDN+G6qVfhuqPEgyrhuqnDo1cgw6PEgzjhuqlX4buLw6Ms4bqp4bqjxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1fDrMOtIOG7nlYvLyDDmSIk4bqraMOj4buJ4buLw6PhuqvDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL1kj4buyQC/hu7QjMFjDnVlZ4bu4w53hu7Lhu4tZ4bu4WOG7tuG7tOG7tuG6p1nhu7bDmcOiaOG6o1ZXL+G7qMavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qMOD4bq9xINX4buZV+G6o8SD4buPJFfhuq3hur/Eg1fhuqXDo8SDV+G6o8SDP8SDV+G6pyThuqvGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtow6Phu4nhu4vDo+G6q8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvWSPhu7JAL+G7tCMwWMOdWVnhu7jDneG7suG7i1nhu7hY4bu24bu04bu24bqnWeG7uMOZw6Jo4bqjVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4bqow6Phu4/huqnhuqNX4bqjxINk4buLV+G6qW7hu4cgV+G6rSzhu4tX4bqlw6PEg1fhu4vDo+G7iSRXIOG7ieG6vSBXMGpXMTpXw60+4buLVyDhurlX4bqjLOG6qeG6o8avL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu53hu4nhu4vDo+G6q8OtVuG7qOG6qMOjYuG6rVdIw5XGry9o4buo

Nhóm PV

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm
2024-05-30 07:53:00

Rạng sáng 30/5, Olympiakos đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho Hy Lạp khi đánh bại Fiorentina 1-0 trong hiệp phụ, thuộc khuôn khổ trận chung kết Europa Conference League.

Watford 1-2 M.U: Áo hồng lại “đỏ”

Watford 1-2 M.U: Áo hồng lại “đỏ”
2018-09-16 07:38:45

M.U lại giành 3 điểm trọn vẹn khi thi đấu với chiếc áo hồng lạ lẫm. Trước chủ nhà Watford thi đấu kiên cường và hừng hực khí thế sau 4 vòng đầu toàn thắng, Quỷ đỏ vẫn được ăn...

Viễn thông Phú Thọ đồng hành cùng Cây vợt trẻ

Viễn thông Phú Thọ đồng hành cùng Cây vợt trẻ
2018-09-15 05:55:23

PTĐT - Là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, luôn đi đầu về lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin, Viễn thông Phú Thọ không chỉ chú trọng tới...

Quyết tâm giành chiến thắng

Quyết tâm giành chiến thắng
2018-09-14 15:10:02

PTĐT-Bước vào những ngày cuối cùng chuẩn bị cho giải“Cây vợt trẻ” Báo Phú Thọ lần thứ XIX - Cúp VNPT năm 2018 sắp diễn ra, đến giờ phút này tất cả cả vận động viên và huấn...

Cẩm Khê sẵn sàng cho Giải Cây vợt trẻ

Cẩm Khê sẵn sàng cho Giải Cây vợt trẻ
2018-09-13 06:07:13

PTĐT - Chuẩn bị cho Giải Cây vợt trẻ Báo Phú Thọ cúp VNPT năm 2018, đoàn vận động viên của huyện Cẩm Khê đã tích cực tập luyện, bồi dưỡng chuyên môn với quyết tâm hoàn thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long