Cập nhật:  GMT+7
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bul4bq14bu24bux4bugR8OAU+G7sU3hurBNRuG7sUJBQuG7sUfhuqJNRuG7scOVU8OV4buxQk/hu7FXxJDhu7FNRsOUTeG7sVfDg01Gw7kvR+G7r+G7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcO5SExG4buxUlFCxqHhu6svL0Jz4bqq4bu5TuG7oEdUU0dOc+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi92duG7r3cv4buvdnZDd+G7reG7t3jhu6/hu63hu61T4buv4bu1d3jDvXhL4buvc8So4bugRuG7q+G7sS/hu6Xhu43EkOG7sULhu5Lhu7FCR8OAWOG7sVNR4bq8TeG7sUzhu5JT4buxQuG7uU7hu7FTw5RC4bux4bui4buxw6LEkFbhu7Hhu49OUUpy4bux4bq14bu2cuG7seG7rsOBTuG7sVNHQU1G4bux4buzL3bhu6124buvc+G7sSRNR3Dhu7FmxJBUU8SQUVLDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oMOhxJDhu7lD4bur4bulfeG7luG7sVBU4bu5TeG7seG7uU3hu7FTTsOBTeG7sUZI4bu5TuG7sVNHw5VNRuG7sVBUw5RC4buxRkjhu7nhu7HhurXhu7bhu7F1w6LDoWhn4bu4w7rhu7FE4bqi4buxQeG7oOG7sUzGr0Lhu7Hhu6BHw4BT4buxU8ODTUbhu7FC4bu5TuG7sUTDlEjhu7Hhu67GoEjhu7FNR+G7rE1G4buxR+G6ok1G4buxV8SQ4buxSkfDlU1G4buxREHhu6Dhu7HGr01G4buxQkFC4buxUFRY4buxRMOMTUfhu7Hhu67hur7hu7FMxq9C4buxU0jhurxU4buxR+G7uU7hu7FNR0jhurxN4buxS0jhu4BU4buxRMOUSOG7seG7rsagSOG7sVfEkOG7sVPhu6jhu7FE4buaSOG7sXbhu63hu6/hu7fhu7FEw4pN4buxTeG7uVhz4bux4buFVFjDilPhu7FEw4xNR+G7sU3DgVjhu7FLw4Hhu7FM4buSU+G7sUJHSMOKTeG7sVNHxIJNRuG7sUTDlEjhu7Hhu67GoEjhu7FoxJBSS+G7ueG7sVNRTk1G4buxSkdI4buxQk/hu7FTR+G7huG7sUpHSMOKTeG7sU1H4busTUbhu7FH4bqiTUbhu7FXxJDhu7FKR0FC4buxTMOCU+G7sUfDgU1G4buxU1HDg0zhu7FTUUjhu4BU4buxaWdb4buxR07hurBC4buxR+G7lk1zw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulaFHFqMagQuG7sURPcuG7sUJHSU1H4buxUFRY4bq+TeG7sULhu6pU4buxU+G7mE1G4buxU0fDlE1G4buxW05N4bu5S0Phu7FoUVRM4bug4bux4buuw4FO4buxTUfhu6xNRuG7sU1Gw4FY4buxQlTDlEjhu7FNR0jhu4BM4buxSsOdcuG7sVNHQU1G4bux4buvL3bhu6124buvcuG7sUThuqLhu7FTUcON4buxR07huqJN4buxUFRY4buxRMOMTUfhu7FMxqBI4buxU1FOTUbhu7F24but4buvw73hu7Hhu67hur7hu7Hhu65I4buAQuG7sUHhu6Dhu7FMxq9C4bux4bugR8OAU+G7sUbDguG7oOG7sUTDlUjhu7FEw5RI4bux4buuxqBI4buxQkFC4buxR+G6ok1G4buxV8SQ4buxSkfDlU1G4buxRMOAU+G7sVNI4bq8VOG7sUJHVOG6rE3hu7FMxq9C4buxU0jhurxU4buxU0fDmeG7sU1HSOG6vE3hu7FLSOG7gFThu7FTUVRNRuG7seG6qsONTUfhu7F94bu4OSLhu7F1fU5R4bugTlHhu7lTxJDhu7Hhu7jhu67EkFHhu7lGxJDhu7E5VMSQS+G7sSJCTk1OTFjDuuG7sUrhu4bhu7FT4buo4buxV8SQ4buxROG7mkjhu7F24but4buv4bu3c8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7peG7hVRY4buxRMOMTUfhu7FC4buk4bu54buxw6LDoWhn4bu44buxROG6ouG7sUTFqOG7nELhu7FKWeG7seG7rsOBTuG7sU1Gw4FY4buxdngvd+G7seG7rsOB4buxUuG6uuG7sUJP4buxR0jhu4BU4buxS+G7qkLhu7FS4bu5VOG7scO94but4buxTUbDgVjhu7FExajhu5xC4buxV1TDglPhu7HhuqrhuqBN4buxU1HhurxN4buxQuG7mE1G4buxU0fDlU1G4buxU0hN4buxQuG7pOG7ueG7sUJHSU1H4bux4bugR+G7pOG7seG6teG7tnPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VoR8SQTuG7sURPcuG7sVfEkOG7sUThu5pI4buxduG7reG7r+G7ty124butduG7r+G7sVLhurrhu7FCT+G7sUzGr0Lhu7Hhu6BHw4BT4bux4buveOG7sWlnW3Lhu7FTw4NNRuG7sVPhu6jhu7F5cnnhu7FpZ1ty4buxRMOUSOG7seG7rsagSOG7sUzhu5RI4buxdnJ3eeG7sUtJUy/hu6/hu63hu63hu7FKTOG7seG7rsWo4bucU+G7sUzGr0Lhu7FTSOG6vFThu7FCR1ThuqxN4bux4buu4bq+4buxU0jhurxU4buxU0fDmeG7sU1HSOG6vE3hu7FLSOG7gFRy4bux4buuw4Hhu7FNR+G6tE3hu7FL4bq8TeG7sVNHxJBO4buxUsOU4buxV8SQ4buxROG6ouG7seG6qkFNc+G7scOzxqBI4buxV8SQ4buxROG7mkjhu7F24butdnZy4buxTMavQuG7seG7oEfDgFPhu7FLw4Hhu7Hhu6954buxaWdbc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWjDgEjhu7HhurXhu7Zy4buxU0jhurxU4buxQkdU4bqsTeG7sUzGr0Lhu7FTSOG6vFThu7FTR8OZ4buxTUdI4bq8TeG7sUtI4buAVOG7sVNRVE1G4bux4bqqw41NR+G7sUdI4buATeG7sU3hu7lY4buxRMOUSOG7seG7rsagSOG7scOVU8OV4buxQk5N4buxS8OB4bux4bu1cnl54buxS0lTL+G7r+G7reG7reG7sUpMc+G7seG6tcOZQuG7sVNI4bq8VOG7sULhu6Thu7nhu7FCR0lNR+G7seG7oEfhu6Thu7FLw4Hhu7FB4bug4buxQkdU4bqsTeG7sXhyd+G7sUtJUy/hu6/hu63hu63hu7FKTOG7seG7rsOBTuG7sXbhu612eXPhu7Hhu4VUWOG7sUTDjE1H4buxTUbDgVjhu7FCw4FNRuG7sUpHxIJT4buxSkfEkOG7sU1H4bquTOG7sULhuqBI4buxU0dI4buATeG7sUpH4bqg4buxTcODTUbhu7FTSMOKU+G7sUpI4buATOG7sU1HSOG6vE3hu7FLSOG7gFThu7FC4buk4bu54buxV8SQ4buxR+G7lkhy4buxROG7kE1G4buxU0fhu5pI4buxRkjhuqBM4buxSkdJ4buxU0fhuqBI4buxLeG7sVjDilThu7FTw5Thu7FCR0lNR+G7sUbhurRY4buxUeG7ueG7sUdI4buAVOG7scavTUbhu7FNR8OB4buxSklNR3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6XDs0nhu7FDw5nhu7FNw4pU4buxTOG7klPhu7FXxJDhu7FCT+G7sUzGr0Lhu7FTSOG6vFThu7FTR8OZ4buxTUdI4bq8TeG7sUtI4buAVOG7sUvDgeG7seG7r+G7rXLhu7fhu7FLSVMv4buv4but4but4buxSkzhu7F1QuG7uU7hu7FH4buWTeG7sXZyeHnhu7FLSVMv4buv4but4but4buxSkzhu7FSTuG7seG7rsagSOG7sVNI4bq8VOG7sUJHVOG6rE3DunLhu7FH4bqiTUbhu7HhuqpBTeG7seG7r+G7rXPhu63hu63hu63hu7FCR0jDikJy4buxTMavQuG7seG7oEfDgFPhu7FS4bq64buxS8OB4bux4buveeG7rXPhu63hu63hu63hu7FpZ1tzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulfUFC4buxR+G6ok1G4buxw5VTw5Xhu7FT4buoTUbhu7Hhu6BH4bqgTeG7sUTDlEjhu7Hhu65I4buAQuG7sVPDg01G4buxTMavQuG7seG7oEfDgFPhu7FTUU5NRuG7sXbhu63hu6/DvXLhu7FC4bqgTUfhu7HhuqpBTuG7sUJP4buxU0fhu4bhu7FLw4FM4buxU8ODTUbhu7FCR0jhu7Hhu6BHSeG7sULhu6Thu7nhu7FNRsOBTUfhu7FCw5VNRuG7sU1GR0jhu4Dhu6Dhu7FNw4FY4buxS+G6vE3hu7FJU+G7sU1Hw4JT4buxTOG7klPhu7FT4bu04buxaWdb4buxTOG7lEjhu7FNw4NMc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWhUWOG7sU1HSOG6vE1y4buxQkFC4buxR+G6ok1G4buxV8SQ4buxQk/hu7FTR+G7huG7sVNRQU1H4buxQkFC4buxSkdO4bqgTeG7seG7oEfDgFPhu7Hhuqrhuq5NRuG7sUJBQkfhu7FMVOG7ueG7sUvDgEjhu7FHw4BN4buxTMavQuG7sVPhu6jhu7FCQULhu7FEw5RI4buxU0fhu6Ry4buxREjhu4ZN4buxR8ONTUfhu7FLw4Hhu7FT4buo4buxQkFC4buxR+G6ok1G4buxV8SQ4buxREjhu4BNc+G7scOzSOG7gELhu7FNw4FY4buxQuG7pk1G4buxU8Wo4buWTUbhu7FT4buq4buxTUfFqOG7sUpHSOG7sUfDkuG7sUxU4bu5LeG6qkFN4buxR8OATeG7sUzGr0Lhu7FKR0nhu7FTR+G6oEjhu7FC4buk4bu54buxTUfhu7lUc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugZ05UUULEkOG7q+G7pWhHxJBO4buxw7NNxJBX4bugUcSQUlLDuS/hu6Dhu6U=

Theo Vnexpress

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không để ùn tắc đăng kiểm phương tiện

Không để ùn tắc đăng kiểm phương tiện
2024-05-21 08:05:00

baophutho.vn Dự báo từ nay đến cuối năm, lượng phương tiện đăng kiểm sẽ tăng cao do số xe được tự động gia hạn thêm 6 tháng đã đến hạn kiểm định. Trước thực...

Everest thế hệ mới ra mắt toàn cầu

Everest thế hệ mới ra mắt toàn cầu
2022-03-02 08:53:00

Everest thế hệ mới được giới thiệu trong buổi ra mắt toàn cầu của Ford ngày 1/3. Ở thế hệ này, ngoại hình của Everest và mẫu bán tải cùng nhà Ranger càng có nét tương đồng.

1,7 triệu xe Honda bị điều tra lỗi phanh

1,7 triệu xe Honda bị điều tra lỗi phanh
2022-02-28 10:24:00

Hiện Cơ quan An toàn Giao thông Mỹ (NHTSA) đã thông báo mở một cuộc điều tra về hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, sau 278 khiếu nại rằng việc phanh khẩn cấp có thể xảy ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long