Cập nhật:  GMT+7
ừỈỳyẸÒÃỤỤpxUĩĨỦÒÊxựbỊÃyẸĂÕyÉŨỜẸyẸĂẸyỲỪyỦBỎyẸỖỎỊyỌẰỎỊyÉÂỦyỎỊŨỚỎyỦWyẸỈẪŨy{ŨyỲẮyẫ%ừ/ỈỳựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựừĨỌỊyỤÙẸpx//ẸủÉÃÕUỈŨỦỈÕủỲỎ/ẺÊỤÓỦÕU/ỎÊỴỤ/ỳẢỵA/ỹẢẺAýÁỳẢỵỹỦỳÁAỹỳỵÒỳủOUỊxy/ựừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxUắÊÃẺxựíỈÔyăĨĂỌyẼƠẸyĩÙŨỎỊyỦẪỌyíỈẶỎyVỎỊyẫƠĨyẼÊyẺỒÃyỌẰỎỊyìŨƠẸyỊĨÃybỊÃybĨÓÕÒÃĨyẫŨÙÃỤỈÕỲyẸỈÕyÙẤỎỊyỈCŨyỈFỦyẸĂẸyẸŨỜẸyỦBỎyẸỖỎỊyỌẰỎỊyỎỈẤỌyỲẮÕyẸĂẸyỌỪẸyỦĨỄŨySybỊÃyÉÂỦyỎỊŨỚỎyỦWy4jyỲẮyẫ%ủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựbỊẮỸyỵÀ/ÁụyíỈÔyăĨĂỌyẼƠẸyĩÙŨỎỊyỦẪỌyíỈẶỎyVỎỊyẫƠĨyẼÊyẺỒÃyỌẰỎỊyìŨƠẸyỊĨÃybỊÃybĨÓÕÒÃĨyẫŨÙÃỤỈÕỲyẸỈÕyÙẤỎỊyỈCŨyỈFỦyẸĂẸyẸŨỜẸyỦBỎyẸỖỎỊyỌẰỎỊyỎỈẤỌyỲẮÕyẸĂẸyỌỪẸyỦĨỄŨySybỊÃyÉÂỦyỎỊŨỚỎyỦWyẸĂẸyỦÙŨỎỊyỦẪỌySyẩĨỄỎyỌĨỎỈyẸỈẪŨy{Ũyư4jứyỲẮyẫ%ủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựíỈĂỦyÉĨIŨyỦẰĨy1ỠyÚŨÃỎyĩỈỖỎỊyỦĨỎyìŨƠẸyỦFyịÕỤỤĨỸÃyỉÊỊÕẺỎỸÃụyỖỎỊyẫŨÙÃỤỈÕỲyẸĂÕyÉŨỜẸúyx1ĂẸyỦÙŨỎỊyỦẪỌyÓĨIỌyỤÕĂỦySyẸỈẪŨy{ŨyỲẮyẫ%yỦỈỮQỎỊyỶŨỸỄỎyẼỮRẸyỤYyẺỪỎỊyẸỈÕyẸĂẸyẸŨỜẸyỦBỎyẸỖỎỊyỎỈẤỌyỲẮÕyẸĂẸyỎỊŨỚỎyỦỈỖỎỊyỦĨỎybỊÃủxừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựẻỎỊyẫŨÙÃỤỈÕỲyẼẲyỲĨHỎyẺEỎyẺÝyÒĨHŨyẸỰÃyẸĂẸyẸỖỎỊyỦỸyÚŨƠẸyỦFyẸỈÕyÙẤỎỊyẸĂẸyỦỈXẸyỦỈIyẸÔyỦÙỪyỤSyỦẰĨyẫ%yÒẮyỎỊŨỚỎyẸỈJỎỈyẸỰÃyẸĂẸyỌƠĨyẼÊyẺỒÃyỌẰỎỊyỎỈỮyỲDỸủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựìŨÃỎyẸỈVẸyỎẮỸyỎỈBỎyỌẰỎỈyẸĂẸyUỈẪỎyỦJẸỈyẼGŨyẸỈÕyỦỈBỸyỈCŨyỈFỦyẸĂẸyẸŨỜẸyỦBỎyẸỖỎỊyẼGŨyỎỈẤỌyỌỪẸyẼJẸỈyẼĂỎỈyẸÂUyỦỈỖỎỊyỦĨỎyÒĨỄỎyÚŨÃỎyỦPĨyẸĂẸyẸỖỎỊyỎỊỈHyẸỰÃybỊÃyẼỮRẸyỤYyẺỪỎỊyỦÙÕỎỊyÒNỎỈyỲXẸyÚŨƠẸyUỈỐỎỊyỲẮyẸỖỎỊyỎỊỈĨHUyỈẰỦyỎỈẪỎụyỎẴỎỊyÒỮRỎỊụyẸỈFyỦẰÕyỦỄỎyÒYÃụyẸỬỎỊyỎỈỮyẸĂẸyỦỈỖỎỊyỦĨỎyỦWyẸĂẸyỌẰỎỊyÒỮPĨyẸỈJỎỈyÚŨỸGỎyÉÃỎỊủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựĩŨỸỄỎyÉƠyỦÙỄỎyẼỮRẸyẼỮÃyÙÃyỊCỎyỵyỦŨCỎyỤÃŨyÓỈĨyĩỢỎỊyỦỈƠỎỊyẫ%y2ÕỎÃÒẺyĩÙŨỌUyÉĂẸyÉỘyẸĂẸyỦỈỖỎỊyỦĨỎyỲGyỤXyỊĨÃyỦẴỎỊyỤƠyỲỪyỦBỎyẸỖỎỊyỌẰỎỊyẸỰÃyẫ%yỎỈẤỌyỲẮÕybỊÃyẼỮRẸyỦQybÊỴyổÕÙÓyĩĨỌÊỤyẸỖỎỊyÉƠyỎỊẮỸyỳA/ÁyỲWÃyÚŨÃủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựĩỈÊÕyẼÔụyÉĂÕyỎẮỸyẺEỎyÒQĨyẸĂẸyÚŨÃỎyẸỈVẸyẸỈJỎỈyUỈỰyẼỮỠỎỊyẸỈVẸyỲẮyẼẲyỎỊỈMyỈỮŨyẸỰÃyẫ%yẸỈÕyÉĨFỦyồÃỤỈĨỎỊỦÕỎyẼÃỎỊyẼĐỸyỌẰỎỈyẸỈĨFỎyẺLẸỈyỦBỎyẸỖỎỊyỌẰỎỊyỲẮyẸẮĨyỌẲyẼỜẸyỎỈẤỌyỲẮÕyỌẰỎỊyÒỮPĨyẼĨHỎyẸỰÃybỊÃyỎỈỮyỌỜỦyÒQĨyẸẶỎỈyÉĂÕyĩỢỎỊyỦỈƠỎỊybỊÃyốÒÃẺĨỌĨÙyíŨỦĨỎủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựẻỎỊyẸỈỰybỈẮyĩÙÂỎỊyẼẲyẸỈMyỦÙJẸỈyỦQyÉĂÕyỎẮỸyẸÔyxỈẮỎỈyẼỜỎỊyUỈẶỎyÚŨƠẸyỦỈXẸyỤXxyỲKyẼẴỎỊyÉẮĨyÉĨFỦyxỤÃĨyỤXyỦỈDỦxyỦÙỄỎủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựắỚĨyỎẴỌyỎỊÕĂĨụyìŨƠẸyỈỜĨyẫ%yẼẲyỦỈỖỎỊyÚŨÃyẼẰÕyÒŨDỦyỰỸyÚŨỸGỎyÚŨƠẸyUỈỐỎỊủyĩỈÊÕyẼÔụy0ỜyỦÙỮSỎỊyìŨƠẸyUỈỐỎỊyẫ%yẸÔyỦỈIyỰỸyÚŨỸGỎyẸĂẸyẸỈĨFỎyẺLẸỈyỌDỦyỦÙỄỎyÓỈỖỎỊyỊĨÃỎyỌẰỎỊyỌẮyÓỈỖỎỊyẸCỎyỤXyUỈỄyẸỈŨĐỎyẸỰÃyĩỢỎỊyỦỈƠỎỊủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự1ỬỎỊyỦÙÕỎỊyỎẴỌyỎẮỸụyĩỢỎỊyỦỈƠỎỊyĩÙŨỌUyẼẲyẸỈÕyUỈẾUy0Ờy1ỈMyỈŨỸyÓỈỖỎỊyỊĨÃỎyỌẰỎỊyỦÙXẸyỦỈŨỜẸyẩCŨybẴỌyăÔẸyỦĨFỎyỈẮỎỈyẸĂẸyẸỈĨFỎyẺLẸỈyỌẮyÓỈỖỎỊyẸCỎyỦỈỖỎỊyÚŨÃyỖỎỊủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU*ŨỦỈÕÙxựĩỈÊÕyĩĩộốbừ/Uự

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long