Cập nhật:  GMT+7
Ò.ỖỘÝ]RẵẵIỒằÂ!â]ỶỒỌử,TếỘ.9!Ộ[%âỘỴ0T Ò/.ỖỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÒ!",ỘẵẳÝIỒ//ÝMYR0ằ.ấâ.0Mẻ /ỲỶẵ[â0ằ/ Ỷẽẵ/ỖQỜỞ/ỜQỲỖỔPỖỢỜỞâỖỞỠPỚQ]ỖM}ằ,ỒỘ/ỌÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌôSÝỘÝ.!Ộ.9!LỘỴ0T Ộâ.?Ộ[.ấỘƠƠLỘêÙỘt0T ,ỘÊSLỘ.ấế& ỘÂ.R .ỘÂ.ẫếỘ[ềỘ,!R0ỘcạÝỘâ.!ỘỴấRỘâU!Ộử,TếỘ.9!ỘỴU!ỘỴ0T Ộ[%âỘâ0T ỘỲỰ Ộâ9ÝMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌẰÂồÂỘ-Ộử.!*ấỘ Ụ"Ộ RếLỘỴÙỘâ.T .Ộâ.6 ,Ộ]&LỘÝdỘỴ% Ộâ.S ,ỘỖỖLỘÝSÝỘ[.ấỘỲỰ ỘÝcỘâẳ0 ,Ộâ> .Ộ]U!Ộẵ6!Ộ a!ỘâaỘÝ.dÝỘử,TếỘ.9!ỘỴU!ỘỴ0T Ộ[%âỘâ0T ỘỲỰ Ộâ9ÝLỘ[ễỘ !&"Ộử,TếỘâ.T .Ộ]VằỘựƯâỘâẳV ỘỲỰ Ộâ9ÝỘâ.7 ,Ộ .ỬâỘẺ!&âỘửR"ỘỖP-ỖỖLỘâa ,Ộ[%âỘÝSÝỘằ.0 ,ỘâẳT0Ộâ.!ỘỴấRỘăỘ[.ấỘỲỰ ỘÝcMMMỘồỰếỘÝ.( .Ộ]TỘẵdÝỘ"U .ỘỴ?ỘÝ9 ,ỘỴ8 ,ỘỲỰ ỘÝcỘêỰếỘỲe ,Ộ[.7!ỘỴU!ỘỴ0T Ộ[%âỘâ0T ỘỲỰ LỘÝ.ấ ,ỘẵdÝỘâ.eÝỘ.!& Ộâ.Ủ ,Ộ]ã!Ộ .!&"ỘẻẩỘằ.SâỘâẳ!? Ộ[! .Ộâ%-êÙỘ.9!LỘỴWếỘ]ậ!Ộâ&Ộ U ỘêÙỘ.9!LỘêỰếỘỲe ,Ộ 6 ,Ộâ.6 Ộ"ạ!LỘỴ6Ộâ.<ỘẻỤ Ộ"! .MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌứ.!Ộẵcà ,Ộẵạ"ỘÝ2 ỘYR0Ộằ.ẫLỘ ,cả!ỘỲỰ Ộ[.ấỘs2ỘẺ&LỘêÙỘÂ.cã ,Ộừ0 ,LỘ.ấế& ỘẾ$ ỘừVằỘỴÙỘ.S0Ộ.dÝỘỴ% Ộ .TỘẻỤ Ộ.1RỘâ.R"ỘỲeỘ“ử,TếỘ.9!ỘỴU!ỘỴ0T Ộ[%âỘâ0T ỘỲỰ Ộâ9Ý”MỘửỤ"Ộ RếLỘ ,TếỘ.9!ỘÝT ,ỘâẳăỘ $ ỘỴƯÝỘY!&âỘÝ1ỘềỘ ,.{RỘẻạ!ỘYTỘÝ0 ỘYă!Ộ[.ấỘỴcãÝỘÝ.3 ỘâaỘÝ.dÝỘỴ!?"ỘÝẫRỘ.ấế& LỘỴcãÝỘỴ1 ỘÝSÝỘỴ8 ,ỘÝ.(Ộ]Ù .ỘỴU0ỘÝẫRỘâ> .ỘẻTỘỴỘỴU0LỘâU0Ộ"3!ỘỴ!*ấỘ[!& ỘỴ?Ộ ,TếỘ.9!Ộâ.eÝỘẵeỘẻấ!Ộâcà!LỘ"R ,ỘềỘ ,.{RỘâ.ỦâỘÝ.ƯâỘâ) .ỘỴ0T Ộ[%âLỘ,Ủ ỘY1ỘÝẫRỘÝSÝỘỲỰ Ộâ9ÝỘẵ7 ,Ộâẳ$ ỘỴỘÝ2 ỘƠLƠÌMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌÂaỘÝ.dÝỘử,TếỘ.9!ỘỴU!ỘỴ0T Ộ[%âỘâ0T ỘỲỰ Ộâ9ÝỘăỘ[.ấỘỲỰ ỘÝcỘ .Ũ"Ộằ.SâỘ.ấếỘâẳấế* Ộâ.7 ,ỘỴ0T Ộ[%âLỘâ.!ỘỴấRỘế$ấỘ cạÝỘÝẫRỘÝSÝỘâỮ ,Ộ]ạằỘ .Ự ỘỲỰ LỘâ.eÝỘ.!& ỘÝSÝỘ"ẩÝỘâ!$ấỘ[! .Ộâ%Ộ-ỘêÙỘ.9!LỘ,1ằỘằ.Ữ ỘÝẫ ,ỘÝ7LỘằ.SâỘ.ấếỘẵdÝỘ"U .Ộ[.7!ỘỴU!ỘỴ0T Ộ[%âỘâ0T ỘỲỰ Ộâ9ÝỘẻTỘ Ự ,ỘÝR0ỘẻR!Ộâẳ2ỘÝẫRỘựÂÂẶỘẺ!&âỘửR"Ộâẳ0 ,Ộâ.ả!Ộ[ệỘ"ạ!MỘửỤ"Ộ RếLỘõR ỘÂ.cả ,ỘâẳeÝỘẪếỘYR ỘựÂÂẶỘâ> .ỘỴÙỘẵạ"ỘÝ1Ộ.cạ ,ỘỲX ỘâaỘÝ.dÝỘ[ễỘ !&"ỘPQỘ Ụ"Ộử,TếỘâẳấế* Ộâ.7 ,ỘựƯâỘâẳV ỘÂaỘặấ7ÝỘẺ!&âỘửR"LỘử,TếỘ.9!ỘỴU!ỘỴ0T Ộ[%âỘâ0T ỘỲỰ Ộâ9ÝỘẻTỘ.că ,Ộd ,Ộử,TếỘẰ.SằỘ]ấVâỘẺ!&âỘửR"ỘQ/ỖỖỘâẳ$ ỘỴ .MỘÂ.ả!Ộ,!R ỘâaỘÝ.dÝỘử,TếỘ.9!ỘỲ!: ỘẳRỘâẳ0 ,Ộ[.0Ú ,ỘâđỘ ,TếỘỖ-ỘỖP/ỖỖLỘcấỘâ!$ ỘâaỘÝ.dÝỘẻT0ỘÝSÝỘ ,TếỘâ.dỘỠLỘÝ.ẫỘ .VâỘâẳcạÝỘ ,TếỘỖP/ỖỖMỘử9!ỘỲấ ,ỘÝ1Ộâ.?ỘâaỘÝ.dÝỘâẳ0 ,ỘỖỘ ,TếLỘ[%âỘ.ãằỘâaỘÝ.dÝỘ.0UâỘỴ9 ,ỘẻỤ Ộ.1RLỘẻỤ Ộ ,.&ỘYấa!ỘẵS ,Ộ[%âỘ.ãằỘẻạ!Ộ,ƯằỘ"ƯâỘ[.ấỘỲỰ ỘÝcỘYấa!ỘÝ.!*ấMÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằõ0ỲếỒỌửỤ"Ộ RếLỘÝSÝỘ.0UâỘỴ9 ,ỘâẳcạÝLỘâẳ0 ,ỘỲ<ằỘử,TếỘ.9!ỘỴU!ỘỴ0T Ộ[%âỘâ0T ỘỲỰ Ộâ9ÝỘỴcãÝỘâaỘÝ.dÝỘẻạ!Ộ .!*ấỘ 9!ỘỲấ ,LỘ.) .Ộâ.dÝỘằ.0 ,Ộằ.ầỘ .Ũ"ỘâU0Ộ[.(Ộâ.%Ộâ.!ỘỴấRỘẵ6!Ộ a!LỘ,1ằỘằ.Ữ Ộâ.eÝỘ.!& ỘÝ1Ộ.!&ấỘặấÚỘ .!&"ỘẻẩỘÝ.( .Ộâẳ<ỘÝẫRỘỴ .ỘÝ.0ỘY!%âJỘÂ.6 ,ỘặấRỘẻ!&ÝỘâaỘÝ.dÝỘỒử,TếỘ.9!ỘỴU!ỘỴ0T Ộ[%âỘâ0T ỘỲỰ Ộâ9Ý”Ộ.T ,Ộ Ụ"LỘÝSÝỘằ.0 ,ỘâẳT0LỘÝấ9ÝỘẻV ỘỴ9 ,ỘÝ1ỘẵdÝỘ]R Ộâ4RỘ"U .Ộ"=LỘ"7!ỘặấR Ộ.&ỘÝẫRỘ .Ự ỘỲỰ Ộâẳ0 ,Ộ[.ấỘỲỰ ỘÝcỘ ,TếỘÝT ,ỘỴ0T Ộ[%âLỘ,Ủ ỘY1MỘÂđỘôấ9ÝỘẻV ỘỴ9 ,ỘỒÂ0T ỘỲỰ ỘỴ0T Ộ[%âỘêỰếỘỲe ,Ộ 6 ,Ộâ.6 Ộ"ạ!LỘỴ6Ộâ.<ỘẻỤ Ộ"! .”LỘỴ% Ộ RếLỘâ0T Ộâ> .ỘỴÙỘÝ1ỘQỚỘêÙỘỴcãÝỘÝ6 ,Ộ .V ỘỴUâỘÝ.ấW Ộ 6 ,Ộâ.6 Ộ"ạ!LỘỴUâỘâễỘ]&ỘỚỠLỠÌMỘõ$ ỘÝU .ỘỴ1LỘâ.eÝỘ.!& ỘÝ.dÝỘ Ụ ,LỘ .!&"ỘẻẩỘâẳ0 ,Ộẻ!&ÝỘêỰếỘỲe ,Ộ[.7!ỘỴU!ỘỴ0T Ộ[%âỘâ0T ỘỲỰ Ộâ9ÝLỘựÂÂẶỘẻTỘÝSÝỘâaỘÝ.dÝỘâ.T .Ộẻ!$ ỘÝb ,Ộâ.cả ,Ộêấế$ ỘỴa!Ộ"ạ!Ộ 9!ỘỲấ ,LỘằ.cà ,Ộâ.dÝỘ.0UâỘỴ9 ,LỘâấế$ Ộâẳấế* LỘẻV ỘỴ9 ,ỘỴ0T Ộẻ!$ LỘ.9!Ộẻ!$ LỘÝSÝỘâỮ ,Ộ]ạằỘ .Ự ỘỲỰ Ộâ(Ý.ỘÝeÝỘâ.R"Ộ,!RỘẻT0ỘÝSÝỘÝ.cà ,Ộâẳ) .LỘỴ*ỘS LỘỲeỘS LỘÝSÝỘ.0UâỘỴ9 ,ỘâU!ỘỴ .Ộằ.SâỘâẳ!? MÒ/ằỌÒằỘÝ]RẵẵIỒằgấâ.0ẳỒỌh .Ộốcà ,Ò/ằỌ

Ánh Dương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Dự báo thời tiết, thuỷ văn trong tháng 11

Dự báo thời tiết, thuỷ văn trong tháng 11
2019-11-16 16:33:01

PTĐT - Theo dự báo của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong tháng 11, không khí lạnh từ phía Bắc sẽ hoạt động với cường độ mạnh dần và tần suất xuất hiện nhiều hơn (tập...

Ngày hội Đại đoàn kết khu 7, xã Đông Lĩnh

Ngày hội Đại đoàn kết khu 7, xã Đông Lĩnh
2019-11-16 11:46:33

PTĐT - Ngày 16/11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy đã chung vui ngày hội đoàn kết tại khu 7, xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba.

Trao tặng 60 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam

Trao tặng 60 xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam
2019-11-16 10:48:38

PTĐT - Sáng 16/11, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh tỉnh tổ chức chương trình trao tặng xe...

Trao quà cho học sinh huyện miền núi Tân Sơn

Trao quà cho học sinh huyện miền núi Tân Sơn
2019-11-16 10:47:37

PTĐT - Ngày 16-11, đồng chí Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tặng quà cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc...

Mỹ Lung khéo làm dân vận

Mỹ Lung khéo làm dân vận
2019-11-15 05:45:16

PTĐT - Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long