Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOOG7nMOy4bqr4bq24bqjeOG6oHnhuqN4dkHGsOG7ncOy4bqjaeG6uWfhuqNm4buPbXg3L+G7jcSDODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu4zDreG6rWjhuqE44buMc+G7m+G6o+G7neG6reG6tjLhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o+G6sy3huqcy4bqj4buNcGfhuqN34buP4bud4buN4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o2dj4bqj4budQcWpZ+G6o+G7neG7n+G7j+G6o2fhu4154budw7LhuqPEguG6q+G6o3h2auG7neG6o2nhu5Hhuq3huqNm4bqr4bud4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o+G7neG7n+G7j+G6o3bhu49q4budw7LhuqNpZOG6o2fhu43DteG7neG7jeG6o3jhu43DgWfhuqNmQcWpZ+G6o8SC4bqr4buj4bqj4budxJHhu5vhuqPhu41wZ+G6o+G7m8Wp4buP4bqj4bqvw6Phuq/Egy3huq/Do+G6r+G6rzPhuqPhu6zhu43hu5/hu53DsuG6o8SC4buPauG7neG6o0bhuqnhu6PhuqPhu6zhu43DveG6o1jhu41w4bqjaWThuqNn4buf4bqj4bub4bq5eOG6o3hi4buP4bqjZ+G6qWfhuqN4dkHGsOG7ncOy4bqj4buNcGfhuqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o3jhu5Phu53hu43huqNpbuG6o8Oy4buN4buP4bqjxqFi4buP4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4buX4buNw7XhuqNn4bu34bqt4bqjxqFv4bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjw7Lhu49j4budw7LhuqNn4bu54budw7LhuqPhu53hu41B4bqjeMOq4bub4bqjeEEy4bqj4budw7J54bq2beG7neG6o8SCcOG7ncOy4bqjxILhuqvhuqNnY+G7m+G6o+G6sMO9Z+G6o2fhu7fhuq3huqNn4bqpZ+G6o3jhu43hu4HhurbhuqNnc+G6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjxILhuqvhuqNn4bqpZ+G6o8Ot4bub4bqj4buNcGfhuqN34buP4bud4buN4bqjeHZBxaln4bqj4bubw7p44bqj4budxJHhu5vhuqPhu41wZ+G6o2nhurln4bqjZuG7j2144bqjxILFqeG7j+G6o+G7neG7jeG7j2x54bqjaeG7j27hu5vhuqPhu5vFqeG7j+G6o2fhu41B4bqt4bqjeMOA4budw7LhuqNn4buf4bqjeHZBxaln4bqjacOq4bq24bqjaOG7o+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNj4bud4buN4bqj4buNQeG7q+G7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o2jhu5Fn4buN4bqjZm3hu53hu43huqNH4buiJuG7jkgtxIPhuqczNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7muG7peG7j+G6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjaWvhu53huqN4dkHGsOG7ncOy4bqjxqHhuqvhuqPhu5vDunjhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o8SCeeG7jzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqPhuq3GoXh74bqh4bqh4bqjd3Zne+G6oeG7jXh44butMC8vZuG6reG7o+G7reG7jXl44buN4bujM8SC4budL1l3w612w5Phu4/GocOtdy/hu4/hu5vhuq3DssOtL8Oy4buP4bqt4bujLWh5Zy/hu5fhu4/hu5tb4bqvw6NoeWdb4bqvw6Phuq81xIM2M+G7lOG7rMOS4bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o8Oi4bqzw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqj4bq34bqx4bq14but4bqwMeG6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG7muG6reG7ncOy4bqj4budw6x44bqjaeG6uWfhuqN4dkHhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPhu5vDunjhuqN4dkHGsOG7ncOy4bqjeOG7j2554bqj4buNcGfhuqN4dnnhu53DsuG6o2h5MuG6o3h2Qcaw4budw7LhuqNY4buPbnnhuqPhu41wZ+G6o+G7luG7j+G7m+G6o0nDgWcy4bqj4bqwZOG6o+G7luG7j+G7m+G6o0nDgWcy4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o+G7reG7jXThuqMm4buPbXjhuqNYdsO04bqj4budw6nhu5vhuqN4dmrhu53huqPGoUHhu53DsuG6o2l14buPM+G6o+G7rOG7jcO14bqt4bqjeHZBxaln4bqjxqHhuqvhuqNpdeG7ncOy4bqjdnnDuuG7ncOyMuG6o+G6reG7o+G6o2fhuqky4bqj4budw7Jz4buP4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o+G7m+G6reG7ncOy4bqjxqFi4buP4bqjZ+G7jeG7o+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53DskHGsOG7j+G6o3jDgOG7ncOy4bqjaWvhu53huqNpw6rhurbhuqNnY+G7m+G6o8Oy4buP4bqpZ+G6o3jhu43huq3hu53hu43huqNmw7Thu53hu40zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFfhuqnhu53DsuG6o3fFqeG7mzLhuqPhu53hu43hu49seeG6o+G7reG7jeG7teG6o+G7jXnhurbhu53hu43huqNpw4Hhu53DsuG6o+G7ncOy4buj4bqr4buP4bqjZ8O54budw7Iy4bqj4bub4buj4budw7LhuqPhu53DsuG7n+G7ncOy4bqjZ+G7jcOB4budw7LhuqPhu5fhu49r4bud4bqjw7Lhu4/DquG6tuG6o+G7reG7jcO9eOG6o2fhu6Phu53huqPhu5vDtOG7neG7jeG6o2jhuqDhuqPGoW/huqPhu5fhu43huq3hu4/huqPDsuG7j2Phu53DsjPhuqNH4buf4bqjxqHEqTLhuqNpw6rhurbhuqPGoeG6q+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu63hu43hu7XhuqPhu4154bq24bud4buN4bqjZ+G7n+G6o2fhu6Phu53huqPhu41wZ+G6o8ahxanhu63huqPEgzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqj4bqtxqF4e+G6oeG6oeG6o3d2Z3vhuqHhu414eOG7rTAvL2bhuq3hu6Phu63hu415eOG7jeG7ozPEguG7nS9Zd8OtdsOT4buPxqHDrXcv4buP4bub4bqtw7LDrS/hu47hu5rDkl/Do+G6peG6peG6pTPhu5Thu6zDkuG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPhuqfEg+G6peG7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPDouG6s8Oj4but4bqwMeG6oeG6oy84R3PhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o+G7nMOyeeG6tm/hu53huqNY4buN4buR4bqjWOG7jeG6q+G7neG7jeG6o8SC4bqr4bqjw63hu5vhuqPhu4wz4buMM0fhuqN4YuG7j+G6o8ahb+G6o+G7l+G7jeG6reG7j+G6o8Oy4buPY+G7ncOyNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFfhuq154bqj4buX4buN4buP4bqj4buNQcWp4budw7LhuqNo4buF4bud4bqjZ+G6qWfhuqNn4buj4bud4bqj4bqwa+G7reG6o+G7jeG6q+G7ncOyMuG6o8SC4buF4bq24bqj4buN4buj4bqtMuG6o2dz4bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6o1jhu43hu5HhuqNY4buN4bqr4bud4buNMuG6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjxILhu49q4bud4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o1jhu49ueeG6o+G7jXBn4bqj4buW4buP4bub4bqjScOBZ+G6o3h2Y+G7j+G6o8ah4buh4budw7Iw4bqjxqDFqeG7reG6o+G6r0jhuqPGoeG6q+G6o8ahxanhu63huqNp4bq5Z+G6o2bhu49teOG6o2fhu7fhuq3huqN4dkHGsOG7ncOy4bqj4buX4buN4buP4bqjZ+G7n+G6o+G7neG7jeG7j2x54bqjZmLhu53huqPhu53DqeG7m+G6o3h24buj4budw7LhuqPhu5fhu4154bqjZ+G6qWfhu43huqPGoeG6tuG6ozXhu5fhu4154bqj4bqv4bqjxILhuqvhuqPhu5fhu4154bqjxIPDozbhuqNn4bu34bqt4bqj4bqwZOG6o+G7luG7j+G7m+G6o0nDgWfhuqN4duG7o+G7ncOy4bqjaeG7qXjhuqNo4buRZ+G7jeG6o8SCw4Dhuq3huqPhu6954bqtM+G6o1jhu43hu4fhu5vhuqNn4buNw7Uy4bqjZ+G7n+G6o+G7m8O6eOG6o2Zi4bud4bqj4bubZWfhuqNmbeG7neG7jeG6o+G7jeG7j27hu5vhuqPhu53DsuG7jcOo4bujMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTgmw4Dhuq3huqPhu53hu5/hu48y4bqjZ3PhuqNY4buN4bqr4bud4buN4bqjxILDgOG6reG6o2fhu43hu5PhuqN44bqt4bq24bqjxIJs4bqj4but4buNw7Xhuq3huqNn4buHeeG6o2bDrOG6o+G7jDPhu4wzRzPhuqNH4buHeeG6o2bDrOG6o2bhu5HhuqNn4buN4buD4bud4bqjaeG7o+G6qeG7neG6o+G7m2Vn4bqjZm3hu53hu43huqN54budw7LhuqN44buNQeG6o+G7m+G6qXkz4bqj4buM4bqr4budw7LhuqN44buN4bqp4budw7Iy4bqjw63hu5vhuqNpbHnhuqPhu63hu41j4buP4bqjaWvhu53huqNmbeG7neG7jeG6o8SC4buPbeG7neG6o2lu4bqjxqHhuqvhu5vhuqNn4bqpZ+G6o+G6sMOseOG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7m+G6o8SC4bqr4bqjaeG7j2x54bqjeHbhu5HhuqNmbeG7neG7jTPhuqNGdOG6o+G7m+G7i+G6o8Ot4bub4bqjaWx54bqjxqHhuqvhu5vhuqNnc+G7ncOy4bqj4bud4buNw6rhu50y4bqj4buX4buP4bud4buN4bqjeGvhuqPDsuG7j+G6reG6o2nDtOG7neG7jeG6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2hB4bqjw7Lhu49jM+G6o+G7nOG7jcO04bud4bqjZmzhuqPhu53DsuG7o+G6q+G7j+G6o8Ot4bub4bqj4buX4buN4buj4buJ4bqj4bubYuG7neG7jeG6o+G7neG7jUHhu53DsuG6o+G7m+G7peG7j+G6o8ah4buB4bud4bqjaeG7j+G6o8SC4buPbeG7neG6o8SCbDLhuqPDreG7m+G6o+G7m2144bqj4bubceG7j+G6o8SC4bqr4bqj4bq2a3nhuqPhu43hu6fhu53huqPhu43hurvhu50z4bqjR3PhuqNY4buN4bqr4bud4buN4bqjZmPhu6PhuqNn4buf4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7jXPhu5vhuqPDreG7m+G6o+G7m214MuG6o2nhuq154bqj4buX4buN4bufZ+G6o8ah4buPauG7neG6o3jhu7Vn4bqjaeG7oeG7j+G6o8Oy4bq54but4bqj4bub4buLMuG6o2dz4bqj4but4buNY+G7j+G6o2nDuuG7ncOy4bqjxILhu49q4budMuG6o+G6reG7neG6o+G7t+G7j+G6o8Ot4bub4bqjZ3ThuqPDsmXhu53DsuG6o+G7jXBn4bqjZ+G7jeG7j2x54bqj4bub4buL4bqjd8Sp4bqjxIJs4bqjaeG7n+G7nTPhuqNHw4HhuqPhu53hu41B4bqjxILhu4fhurYy4bqj4budxJHhu5vhuqPhu53huq3hurbhuqPhu4wz4buMM0fhuqNpZOG6o2ZBxaln4bqjxqFq4bud4bqjxqHFqeG7reG6o+G6r+G6o3hi4buP4bqj4budw7Jz4buP4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o+G7neG6q+G6tjM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqj4bqtxqF4e+G6oeG6oeG6o3d2Z3vhuqHhu414eOG7rTAvL2bhuq3hu6Phu63hu415eOG7jeG7ozPEguG7nS9Zd8OtdsOT4buPxqHDrXcv4buP4bub4bqtw7LDrS/hu47hu5rDkl/Do+G6peG6r+G6sTPhu5Thu6zDkuG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHDs+G7o+G7nXgtw7Phuq3hu5vhu4/GoeG6tjDhuqN44bqt4buN4buj4bub4bqtMuG6o8Oyw63hu53DrcSC4bqtMuG6o3fhuq3hu513LXfDrXbhu4/DszHhuqPDs+G7o+G7nXgtd+G7j3rDrTDhuqPEg+G6teG7reG6sDHhuqN4w63hurB4LeG6rcah4buPw7Lhu50w4bqj4buVeXd44buPw7PhurYx4bqj4bqu4buPaHjhu40w4bqjxIPhurHEg+G6p+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPDouG6s8Oj4but4bqwMeG6oeG6oy844buW4buN4buP4bqjeHPhu4/huqNpbOG6o+G7ncOy4buN4buR4bqjaUHhu6ln4bqjZ+G7jeG7teG7reG6o+G7m8O6eOG6o2bDgWfhuqNj4bud4buN4bqjZ+G7t+G6reG6o2dz4bqjWOG7jeG6q+G7neG7jeG6o8SC4bqr4bqjw63hu5vhuqPhu4wz4buMM0cy4bqjw63hu5vhuqNpZOG6o2l14budw7LhuqPhurIz4bqjR+G7h3nhuqNmw6zhuqPEgsWp4buP4bqjaXPhu4/huqPhu5tleOG6o2nDreG7neG6o8ah4bqp4bq2MuG6o3jhu41z4budw7LhuqPhu5vhu4/hu53hu43huqPhu43hu6fhu4/huqPhu53DskHhu6nhu53DsuG6o+G7ncOy4buz4budw7LhuqNpw4Hhu53DsuG6o2di4bud4buN4bqjZ3Mz4bqjw43hu5vhuqNmY+G7o+G6o2lr4bud4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o3bhur944bqjxIJ54buP4bqjxILDtOG6o2fhu5/huqN44buN4buB4bq24bqjZ3My4bqjZmLhu53huqNmw6jhuqPGoXlz4bud4bqjZmrhu53huqNnYuG7neG7jeG6o8Oy4buPw73hu63huqNp4buxM+G6o+G7nMSR4bub4bqj4buNcGfhuqPhu53huqvhurbhuqPDreG7m+G6o3fEqeG6o2d04bqjw7Jl4budw7LhuqNpYnjhuqNo4bqt4bud4buN4bqj4buN4buPbXnhuqPhu41wZ+G6o3fhu4/hu53hu43huqPhu5fhu43huqnhuqPDsuG7j3Hhu48zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOEdz4bqj4buM4bqp4bud4bqjWOG7jeG7keG6o1jhu4154bqy4bqjxqDhuq3hu53huqMt4bqj4buM4buPbXnhuqN4dkHhu6vhu53DsuG6o3h2Qcaw4budw7LhuqNn4buN4buj4bqjZuG7j2t4MOG6o0lu4bqjacO64budw7LhuqPEguG7j2rhu53huqN44buP4bud4buN4bqjeOG7jeG7geG7neG6o8Ot4bub4bqj4buMM+G7jDNH4bqjxILhuqvhuqPDsuG7j+G6reG6o2nDtOG7neG7jTLhuqN4YuG7j+G6o2Z5w7nhu4/huqPGoW/huqPhu5fhu43huq3hu4/huqPDsuG7j2Phu53DsjLhuqPhu53hu43huqvhuqN4dkHGsOG7ncOy4bqjaWThuqN44bq54budw7LhuqPDreG7m+G6o+G7jXBn4bqjZsO54budw7LhuqN4duG7keG6o8Oy4buP4bqp4bqj4bqv4bqjeHbhu49teeG6o2l14budw7Iz4bqj4buM4buP4bqjxIJw4budw7LhuqPDreG7m+G6o3fEqeG6o2fhu43hu49r4bud4bqjeOG7jWXhu53DsuG6o2Zt4bud4buN4bqjeOG7h3gy4bqjZ3ThuqPDsmXhu53DsuG6o3h24bur4bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o2fhu6Phu53huqPhu53DsuG7o+G6reG7nTLhuqN4duG7oeG6o8Oy4buPceG7j+G6o8SC4bqr4bqjxqHhuqvhuqPhu53hu49s4bub4bqjeOG6oOG6o+G7jeG6q+G7o+G6o2fhu43hu6PhuqPDsuG7j+G6reG6o2nDtOG7neG7jTM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqj4bqtxqF4e+G6oeG6oeG6o3d2Z3vhuqHhu414eOG7rTAvL2bhuq3hu6Phu63hu415eOG7jeG7ozPEguG7nS9Zd8OtdsOT4buPxqHDrXcv4buP4bub4bqtw7LDrS/hu47hu5rDkl/Do+G6peG6peG6rzPhu5Thu6zDkuG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPEg8Oj4bqx4bqv4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o8Oi4bqzw6Phu63hurAx4bqh4bqjLzhHc+G6o+G7jOG6qeG7neG6o1jhu43hu5HhuqNY4buNeeG6suG6o8ag4bqt4bud4bqjLeG6o+G7jOG7j2154bqjeHZB4bur4budw7LhuqNYdkHGsOG7ncOy4bqjWOG7j2554bqj4buNcGfhuqPhu5bhu4/hu5vhuqNJw4Fn4bqjeHbhuq3hu6PhuqPhu41wZ+G6o2bDueG7ncOy4bqjZ+G7jeG7o+G6o8Ot4bub4bqjRzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44bucw7LhuqvhurbhuqPhu5vhuq3hu48y4bqj4budxJHhu5vhuqPhu41wZ+G6o+G7m8Wp4buP4bqjd8Sp4bqjZmV44bqjaeG7gXkz4bqj4bucxJHhu5vhuqPhu41wZ+G6o+G7neG6q+G6tuG6o2fhu43DgeG6reG6o2nhuqDhu53DsuG6o2bhu49reOG6o2bhuq3hu6PhuqNmxJHhu53huqPhu5fhu43hu6PEkeG7neG6o2fhu7fhuq3huqN44buN4buB4bq24bqjZ3PhuqPDsuG7j+G6qeG7o+G6o+G7neG7p+G7j+G6o2nDquG6tjPhuqPGoOG6q+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqPEguG7s+G7ncOy4bqjxILDreG7neG6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhu63hu410MuG6o+G7neG7jeG7j2x54bqj4but4buN4bu14bqj4buNeeG6tuG7neG7jeG6o8ah4bqr4bqjZ3Phu53DsuG6o+G7neG7jcOq4budMuG6o+G7nXPhu53DsuG6o2jDquG7neG6o+G7nWrhu53huqNnecO6Z+G6o3d04budw7LhuqN24bq/eOG6o+G7l+G7jeG7n+G6o+G7l+G7jcSR4budM+G6o0dz4bqjWOG7jeG6q+G7neG7jeG6o2Zj4buj4bqjZ+G7jeG7k+G6o+G7m+G7o+G7ncOy4bqjaOG7kWfhu43huqNmbeG7neG7jeG6o3fFqeG7m+G6o2lB4bupZ+G6o2nhu4PhurbhuqPGoeG7s+G7jzLhuqNpbuG6o2fhuqln4bqjZ3My4bqjZ+G6qWfhuqN4duG7oeG6o2lB4bupZ+G6o3jFqeG7j+G6o8ahxanhu63huqNn4buNw4HhuqPhu41wZ+G6o+G7o+G7ncah4buP4budw63huqPEguG6v3jhuqPEgmPhuqPGoWXhu5sz4bqj4buc4buN4buPbHnhuqPDreG7m+G6o+G7neG7jeG6q+G6o+G7l+G7jXPhu53DsuG6o2fhu5/huqPhu63hu41B4bun4budw7LhuqN44buPbeG7neG6o+G7m+G6qeG6tuG6o+G7m+G7n2cy4bqj4but4buN4bu14bqj4buNeeG6tuG7neG7jeG6o8ahYuG7j+G6o+G7reG7jWPhu4/huqPGoWrhu53huqN44buH4bud4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o8ah4bq/4bq24bqj4but4buN4buPa3nhuqPhu41wZ+G6o3jhu4fhu63huqPEgmzhuqNn4buN4buj4bqjZ+G6qWfhuqNn4buj4budMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhu5bhu43huq3hu4/huqPDsuG7j2Phu53DsuG6o2nhu4F54bqjeOG7j2rhu53huqPhu6vhuqPhu53DsnPhu4/huqN4dkHGsOG7ncOy4bqj4bubxanhu483L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4N+G7j+G7m8Oy4bqj4bqtxqF4e+G6oeG6oeG6o3d2Z3vhuqHhu414eOG7rTAvL2bhuq3hu6Phu63hu415eOG7jeG7ozPEguG7nS9Zd8OtdsOT4buPxqHDrXcv4buP4bub4bqtw7LDrS/DsuG7j+G6reG7oy1oeWcveOG6reG7nXfhu6Phu51b4bqvw6M14bqxNjPhu5Xhu63DsuG6oeG6o3d44bq2xqHDrXvhuqHhuq7hu49oeOG7jTDhuqPDouG6s8Oj4but4bqwMeG6o+G7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o+G6peG6t+G6teG7reG6sDHhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjDjeG7m+G6o1hi4bqjWOG7jXnhuqPhu4zhu6Phuqvhu4/huqMt4bqj4buNcGfhuqN34buP4bud4buN4bqjxqHFqeG7reG6o8SDxIPhuqNYdkHGsOG7ncOy4bqjWOG7jOG7rFjhuqNYw6rhu53huqNX4bun4budNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFfhuqnhu53DsuG6o+G7neG6reG6tjLhuqPDreG7m+G6o1hi4bqjWOG7jXnhuqPhu4zhu6Phuqvhu4/huqPhu6vhuqPhurBk4bqjWOG7jXnhuqNHw71nMuG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjWMOq4bud4bqjV+G7p+G7neG6o2jhu4fhurbhuqN3xanhu5vhuqPhu43hu6fhu53huqPhu5tw4buP4bqj4budw7LhuqvhurbhuqNpbuG6o2fhu4154buD4bud4bqjZuG7keG6o2lr4bud4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o2nhu5/hu53huqPhu5fhu43huq3hu4/huqPDsuG7j2Phu53DsuG6o+G7ncSR4bub4bqj4buNcGfhuqPhu5vFqeG7jzPhuqNJw6rhurbhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPhu63hu41j4buP4bqjxqHhuqvhuqPGoeG7geG7neG6o2jhuqDhuqPGoW/huqPhu5fhu43huq3hu4/huqPDsuG7j2Phu53DsuG6o2nhu4F54bqjZ+G6v+G7reG6o2fhu7fhuq3huqPhu4zhu6Phuqvhu4/huqPhu53hu41B4budw7LhuqNn4bu54budw7LhuqN24bq/eOG6o2nhurln4bqjZuG7j2144bqjxILDtOG6o8Ot4bub4bqjxqHhuqvhuqPhu5vDunjhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4buN4bun4bud4bqjw6LDo+G6o+G7jXBn4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o0F54bqjeMO94bqjZ+G7t+G6reG6o+G7l+G7jXThu4/huqPEg8SD4bqjxILhuqvhuqPEg+G6r+G6o2lB4bupZ+G6o2fhu41w4bud4bqjaW7huqNo4bqg4bqjxqFv4bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjw7Lhu49j4budw7LhuqNp4buBeeG6o3jhu49q4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o1h2Qcaw4budw7LhuqNY4buM4busWOG6o1jDquG7neG6o1fhu6fhu50z4bqjR+G7jeG6ueG7ncOy4bqjaUHGsOG7ncOy4bqjaWvhu53huqN4dkHGsOG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7jOG7o+G6q+G7j+G6o+G6sOG6reG6o+G7jeG7p+G7neG6o+G7m3Dhu4/huqPhu53DsuG6q+G6tuG6o+G7nWrhu53huqNn4bu54budw7LhuqPEgsO04bqjxILhu4fhurbhuqNpZOG6o+G7l+G7jeG7j2vhu53huqPDreG7m+G6o2fhuqvhu53DsuG6o+G7jeG6qeG7o+G6o+G7jcOB4budw7LhuqPhu43hu6fhu50zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOMON4bub4bqjWGLhuqNY4buNeeG6o+G7jOG7o+G6q+G7j+G6o3jDquG7m+G6o3fhuqAw4bqj4bucxJHhu5vhuqPhu53huq3hurbhuqPGoeG6q+G6o8ahb+G6o+G7l+G7jeG6reG7j+G6o8Oy4buPY+G7ncOy4bqjZkHFqWfhuqPEguG6q+G7o+G6o8ahxanhu63huqPEg8SD4bqjZ+G7t+G6reG6o8Ot4bub4bqj4bud4buNQeG7ncOy4bqjw63hu5vhuqNnY+G7m+G6o3jhu43hur/hurbhuqN24bq/eOG6o2Z14buP4bqj4buNdeG7jzLhuqPhu43huqnhu6PhuqPhu43DgWfhuqPEgsO04bqjxqHhuqvhuqPhu53EkeG7m+G6o+G7jXBn4bqjaeG7gXnhuqN44buPauG7neG6o2lB4bupZ+G6o+G7jXBn4bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7ncOyc+G7j+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqPhu5vFqeG7jzPhuqPDjeG7m+G6o+G7r3nhurZreOG6o3jDquG7m+G6o3fEqeG6o2d04bqjw7Jl4budw7LhuqPhu41wZ+G6o3jhu4fhu63huqN44buN4buHeOG6o3h0eOG6o8SC4bqr4bqjduG6reG6o3fDgWfhuqN4eeG6o2hB4bux4budw7LhuqN2w6jhu53huqPGoXnhurZt4bud4bqjaWLhu6PhuqNpw4Fn4bqjaW7huqPDsuG7n+G7reG6o+G7reG7jeG7geG7neG6o+G6sMOq4bq24bqjaOG6oOG7ncOy4bqjZmzhuqNo4bqr4bq24bqjeOG7jeG6q+G7neG7jeG6o3jDtWfhu43huqN4dnnhurZs4bud4bqjeOG7jXThu53DsuG6o8SC4buJ4bqjxILhuq3hu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPhu53hu43huqvhuqN4dkHGsOG7ncOyMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqPhuq3GoXh74bqh4bqh4bqjd3Zne+G6oeG7jXh44butMC8vZuG6reG7o+G7reG7jXl44buN4bujM8SC4budL1l3w612w5Phu4/GocOtdy/hu4/hu5vhuq3DssOtL8Oy4buP4bqt4bujLWh5Zy944bqt4budd+G7o+G7nVvhuq/DozXhuq82M+G7leG7rcOy4bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG6ruG7j2h44buNMOG6o8Oi4bqzw6Phu63hurAx4bqj4buNw63hu4/DsuG7jXgw4bqjw6LhurHDo+G7reG6sDHhuqHhuqMvODcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThYYuG7j+G6o8ahb+G6o+G7l+G7jeG6reG7j+G6o8Oy4buPY+G7ncOy4bqj4budxJHhu5vhuqPhu41wZ+G6o+G7m8Wp4buP4bqj4bqvw6Phuq/Egy3huq/Do+G6r+G6rzLhuqPDreG7m+G6o+G7nMOyeeG6tm/hu53huqNY4buNY+G7o+G6oybDquG7nTLhuqPhu41wZ+G6o3fhu4/hu53hu43huqPGocWp4but4bqjxIPDo+G6rOG6teG6o2fhu43hu4/huq3huqN34buJMOG6o8ON4bub4bqjZ2Phu5vhuqN44buN4bq/4bq24bqj4buNYuG7neG7jeG6o+G7reG7jcO9Z+G6o8SC4bqr4bqjeOG6oOG6o+G7jeG6q+G7o+G6o2bhu6vhu4/huqNn4buNw73hu53DsuG6o8Ot4bub4bqjxqHhuqvhuqN44buNa+G6o+G7jW3huqPhu41wZ+G6o3fhu4/hu53hu43huqPGocWp4but4bqjxIPDo+G6o2nhu4F54bqjeOG7j2rhu53huqNn4bu34bqt4bqj4budw7Jz4buP4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o+G7m8Wp4buP4bqj4bub4bqt4budw7LhuqN4auG7neG6o+G7jXnhurZt4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7m8O04bud4buNM+G6o0fhu43DveG7ncOy4bqjw63hu5vhuqN44bqg4bqj4bud4buN4bu34bqjd8Sp4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4budw7LDgOG7ncOy4bqjZ+G7jcSR4bub4bqjZ+G7jeG7k+G6o+G7jXBn4bqjeOG7h+G7reG6o2lu4bqjd8Sp4bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4but4buN4bu14bqjd+G6oOG6o+G7m+G7o+G7ncOy4bqjaeG7qeG7jzLhuqPhu5fhurThuqPEgnDhu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqN44buN4buB4bq24bqjZ3PhuqPEguG6q+G6o8Oy4buP4bqt4bqjacO04bud4buNMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqPhuq3GoXh74bqh4bqh4bqjd3Zne+G6oeG7jXh44butMC8vZuG6reG7o+G7reG7jXl44buN4bujM8SC4budL1l3w612w5Phu4/GocOtdy/hu4/hu5vhuq3DssOtL2bhu6PhurDEgzXEgzYz4buV4butw7LhuqHhuqN3eOG6tsahw6174bqh4bqu4buPaHjhu40w4bqjw6LhurPDo+G7reG6sDHhuqPhu43DreG7j8Oy4buNeDDhuqPhurXDo+G7reG6sDHhuqHhuqMvOFh2Qcaw4budw7LhuqNY4buM4busWOG6o1jDquG7neG6o1fhu6fhu53huqNn4buf4bqjeOG7j2zhu53huqN44buNw6rhu53huqPGoeG6q+G6o1h2Qcaw4budw7LhuqNY4buM4busWOG6o1jhu41iZ+G7jeG6o+G7luG7j214MuG6o2lB4bupZ+G6o3jhu43huqvhu53hu43huqPGoeG7h+G7reG6o3jDgOG6o+G7ncSR4bub4bqjxIPhuqfhuqfhuqUz4bqjWHZj4buP4bqj4buveeG6reG6o+G6r8Oj4bqj4budxJHhu5vhuqPhu43DtOG7neG7jeG6o3jhu43huqvhu53hu43huqPEguG6q+G6o+G7reG7jeG6qXjhuqN4duG7j27hu50y4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o2lk4bqjaWJ44bqjaUHhu6ln4bqj4bud4buN4buPbHnhuqN44buN4bqr4bud4buN4bqjeMO1Z+G7jTLhuqN4YuG7o+G6o+G7nWrhu53huqPhu53hu43Dg+G7ncOy4bqjeHbhuq3hu53DsuG6o8SC4bqr4budw7LhuqN4dnnhurZs4bud4bqjeOG7jXThu53DsuG6o2fhu7fhuq3huqPhu51s4bud4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNo4bu1Z+G6o3jhu5Phu53hu43huqPEguG6q+G6o+G7jXnhurZt4bud4bqj4bud4buN4bqrM+G6o1h2Qcaw4budw7LhuqNn4buNw7Xhu53hu43huqN44buNw4Fn4bqjaUHhu6ln4bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o8SC4bqr4bqjZ+G7n+G6o3hq4bud4bqjeHZq4bud4bqjZmPhu53huqNpdeG6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWfhuqNY4buM4busWOG6o2fhu7fhuq3huqMm4buPbXjhuqPhu5zhuq3hu5vhuqN4w4DhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o+G6r+G6tS/huqUv4bqvw6Phuq/Eg+G6o3jhu43DreG7o+G6o+G7rnnhurZreOG6o2nhu5Hhu53hu43huqPhuq/Eg+G6teG6s+G6oy/hu65JLVlG4bucSOG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqj4bqv4bq14bqjeOG7jeG6qeG7ncOy4bqj4bql4bqj4budxJHhu5vhuqPhuq/Do+G6r8SD4bqjZ+G7t+G6reG6o1lG4bucSOG6o3jhu5Phu53hu43huqPEgmzhuqPEguG7j21n4bqjeOG7jeG6reG6tuG6o2nDueG7j+G6o2nhu5Hhuq3huqNp4buPbuG7m+G6o8SC4bqr4bqjacO54buP4bqjeGrhu53huqNYdkHGsOG7ncOy4bqjWOG7jOG7rFjhuqNY4buNYmfhu43huqPhu5bhu49teOG6o3jhu43huqvhu53hu43huqNYdkHGsOG7ncOy4bqjWOG7jOG7rFjhuqNYw6rhu53huqNX4bun4budMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThYduG7o+G7ncOy4bqj4budxJHhu5vhuqPhu41wZ+G6o+G7neG6q+G6tjLhuqN44buN4buB4bq24bqjeHbhu6HhuqNYdkHGsOG7ncOy4bqjWOG7jOG7rFjhuqNYw6rhu53huqNX4bun4bud4bqjaeG7n+G7neG6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o+G7neG7j2zhu5vhuqPEgnnhu4/huqPGocWp4bud4bqj4buX4buN4buP4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o2lB4bupZ+G6o2fhu4154bq2buG7neG6o8SCbOG6o3h2eeG7ncOy4bqjeMOq4bub4bqj4buNeeG6tm3hu50y4bqjxILFqeG7j+G6o2fhu6fhuqN34bur4bqjxILhu4d44bqjZ+G7jeG6v3jhuqPhu5fhu43huq3hu53DsuG6o3h24bqt4budw7Iy4bqj4buN4buPbeG7neG6o2li4buPM+G6o1fhuqDhuqN44buN4bqt4bq24bqjacO54buP4bqj4buN4buPbeG7neG6o+G7jcODeeG6o3h2auG7neG6o3jDgOG7ncOy4bqjxqHFqeG7reG6o+G7jXBnMuG6o3jDgOG7ncOy4bqj4buX4buN4bujY+G7ncOy4bqjd8Oq4bud4bqjxILhuqvhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bud4bu14bqjZ0HGsOG7j+G6o+G7jcOq4bud4bqj4buN4buj4bqt4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o3jhu43hu4HhurbhuqPEguG6q+G6o3h24buh4bqj4bud4buN4bqr4bqjeHZBxrDhu53DsjPhuqPhu5rDunjhuqN4w6rhu5vhuqN44buNa+G6o+G7m8Wp4buP4bqjaWThuqNmZXjhuqNp4buBeeG6o+G7ncOy4bqt4bq24bqjeHbhu6Phu53DsuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjw7Lhu49j4budw7LhuqNp4buBeeG6o3jhu49q4budMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqPhuq3GoXh74bqh4bqh4bqjd3Zne+G6oeG7jXh44butMC8vZuG6reG7o+G7reG7jXl44buN4bujM8SC4budL1l3w612w5Phu4/GocOtdy/hu4/hu5vhuq3DssOtL3rhuq/DouG6scOi4bqx4bq34bq14bql4bqn4bql4bq34bqnxINf4bq3w6LEg+G6r+G6teG6rcOi4bq14bqtw7PDrcOz4bqvaGbhurFmw7No4bqnw63huq3hurVn4bqzaMOjw7PDreG6p8Oz4bqzM+G7leG7rcOy4bqh4bqjd3jhurbGocOte+G6oeG7jcOt4buPw7Lhu414MOG6o8Oi4bqzw6Phu63hurAx4bqj4bqu4buPaHjhu40w4bqjxIPDo+G6r+G6teG7reG6sDHhuqHhuqMvOFh2Qcaw4budw7LhuqNY4buM4busWOG6o1jDquG7neG6o1fhu6fhu53huqPhu5vFqeG7j+G6o2lB4bupZ+G6o2nhu4F54bqjeEEy4bqj4bqww6rhurbhuqNo4bqg4budw7LhuqPhu5fhu43huq3hu53DsuG6o3h24bqt4budw7Iy4bqjaXXhu53DsuG6o2bDujcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThY4buN4buB4bq24bqj4bucw7J54bq2b+G7neG6oybEkeG7neG6o+G7jOG7s+G7ncOy4bqjLeG6o+G7jOG7j2154bqjeHZB4bur4budw7LhuqNYdkHGsOG7ncOy4bqjWOG7jOG7rFjhuqNYw6rhu53huqNX4bun4bud4bqjZ+G7jeG7o+G6o2bhu49reDDhuqPhu5zEkeG7m+G6o+G7jXBn4bqj4bqvw6Phuq/Doy3huq/Do+G6r8SD4bqjxILDgOG6reG6o+G7r3nhuq3huqPGoeG6q+G6o+G7m8O6eOG6o+G7ncSR4bub4bqj4buNcGfhuqNp4bq5Z+G6o2bhu49teOG6o2bhu6vhu4/huqNo4buRZ+G7jeG6o2Zt4bud4buN4bqjR+G7oibhu45ILcSD4bqnMuG6o3jhu43hu4HhurbhuqPEguG6q+G6o3h24buh4bqj4bud4buN4bqr4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o+G7reG7jWPhu4/huqN44buN4bqgZ+G6o+G7jeG7j23hu53huqPhu53hu43hu49t4bub4bqjxILhu7XhuqPhu5fDrOG7rTLhuqPEgsOA4bqt4bqjaGLhurbhuqN4dHgy4bqj4buNcGfhuqN4dHjhuqPEguG6q+G6o+G7reG7jeG7oeG7ncOy4bqjZ+G7jXThu53DsuG6o2jhu5Fn4buN4bqjeHR4M+G6o+G7nOG7jcOD4budw7LhuqN4eeG7geG7neG6o+G7jXBn4bqjZ3l04buP4bqj4budxJHhu5vhuqPGoeG6q+G6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o2nhu5Phu53hu43huqNp4buPbuG7m+G6o2fhu7fhuq3huqPhu5vhu7Phuq3huqPhu43DqOG6o+G7nWXhu53DsuG6o+G7neG7n+G7ncOy4bqjxILhuqvhuqPhu6Phu4/huqNmw4FnMuG6o+G7m0Hhuq3huqNmZOG7ozLhuqPGoeG7ueG6o+G7r3nDrHjhuqPEguG6q+G6o3dieOG6o8ah4bur4bqjaeG6v3gz4bqj4buc4buNQeG7ncOy4bqjxILFqeG7j+G6o3fhuqDhuqPhu53hu6XhuqPGoeG6oGfhuqNndOG6o8OyZeG7ncOy4bqjZ+G7t+G6reG6o3jhu4fhu63huqN44buNbuG6o0dGw5Im4bqjxILhuqvhuqPhu41wZ+G6o3fhu4/hu53hu40y4bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjd+G6oOG6o+G7r3nhuq3hu53huqN4w6rhu5sy4bqjw7Lhu4/DveG7reG6o2nhu7Ey4bqjZ+G7jeG7k+G6o2li4buj4bqjd+G6qXjhuqN34bqt4buj4bqjZ+G7t+G6reG6o2fhuqln4bqjZ+G6v+G7reG6o8ahZOG7neG7jeG6o2li4bujMuG6o3fhuqDhuqNpdeG7ncOy4bqjeOG7jXnhu4fhu53huqNn4bu34bqt4bqj4bus4buM4buMV+G6o+G7neG7jeG6q+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqNpZOG6o+G7jeG7o+G6q+G7neG6o3jhu43huqvhu53hu43huqPhurB54bq/eOG6o3dlZ+G6o+G7neG7jeG7j23hu5vhuqPEguG7teG6o+G7ncSR4bub4bqj4buNcGfhuqPEgsWp4buP4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7l2t44bqj4buveWPhuqNp4bqp4budw7LhuqN44bqg4bqj4buN4bqr4bujMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjigJzhu5zEkeG7m+G6o+G7jXBn4bqj4bubxanhu4/huqNn4buNeeG7g+G7neG6o2bhu5HhuqNmZXjhuqNp4buBeTLhuqPhu53hu49s4bub4bqjxIJ54buPMuG6o+G7jeG6tuG6o8SCcOG7ncOy4bqjaWvhu53huqNn4buz4budw7LhuqPEgsWp4buP4bqjd+G6oOG6o8ah4buj4bqjxqFl4budw7LhuqPhu5fhu43hu4/huqNo4buRZ+G7jeG6o2Zt4bud4buN4bqjR+G7oibhu45ILcSD4bqn4bqjZ+G7oeG7neG6o2jhu49v4bud4bqjZuG7j2vhu53huqPhu63hu43DgWfhuqN4YuG7rTPhuqPhu5zhu41B4budw7LhuqPEgkHhu6l44bqjxqFq4bud4bqjeOG6v3jhuqNnYzLhuqN44buN4buB4bq24bqjxILhuqvhuqN4duG7oeG6o+G7neG7jeG6q+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqN3xKnhuqPhu63hu41j4buP4bqjeOG7j2vhu63huqN44bu1Z+G6o+G7neG7peG6o8ah4bqgZ+G6o2d04bqjw7Jl4budw7Iy4bqj4bqww4Hhu53DsuG6o2nhuqnhu53DsuG6o8ah4bqr4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3jhu41r4bqj4buNbeG6o2nhu4F54bqjeOG7j2rhu53huqNn4bu34bqt4bqjWHZBxrDhu53DsuG6o1jhu4zhu6xY4bqjWMOq4bud4bqjV+G7p+G7nTLhuqN4YuG7o+G6o+G7nWrhu53huqNmQcWpZ+G6o2nDunjhuqPhu63hu43huqnhuqPEgmzhuqNn4buN4bq/eOG6o8ahQeG7qeG7ncOy4bqjxqHhuqvhuqPhu5vDunjhuqN4duG7o+G7ncOy4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o3h2Qcaw4budw7LhuqPhu5vhu49s4bud4bqj4budw73hu4/huqNn4bu34bqt4bqjeOG7k+G7neG7jeG6o2fhu5/huqN34bqg4bqj4but4buN4bqpeOG6o3h24buPbuG7neG6o3h0eOG6o+G7neG7jeG6v3gz4bqjWOG6v3jhuqNnY+G6o8SCw7ThuqPhu41wZ+G6o3fhu4/hu53hu43huqN44buNw6rhu53huqPhurZqeTLhuqPEgsO04bqjd+G6oOG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7reG6o+KAnHh2deG7ncOy4bqj4budw7JBxrDhu4/igJ3huqMt4bqjeOG7jeG7geG6tuG6o+G7jOG7s+G7ncOy4bqjZ+G7jeG7j+G6reG6o3fhu4kzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOMagb+G6o+G7l+G7jeG6reG7j+G6o8Oy4buPY+G7ncOy4bqjaeG7gXnhuqN44buPauG7nTcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqN3dmd74bqhLy9nM2bhuq3hu6Phu63hu415eOG7jeG7ozPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqvxIPhurHhurMvxIPEg8SDaMOjxIPDosSD4bqlw6PDo3jEg8Oi4bqn4bqxxIPEg8ah4bqnM+G7leG7rcOy4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4ScO94budw7LhuqPhurXhu43hurHDo+G6o+G7reG7jcO9eOG6o3fhuqnhu53DsuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqj4bqzL+G6pzLhuqNn4buN4buR4bqjWHbhu4Hhu53huqNY4buN4buR4bqj4buM4buj4bqr4buP4bqj4bqs4bud4bqjNeG7l+G7jXnhuqNGZOG7j+G6o1jhu43hu6fhu48y4bqjeOG7jeG7keG6o3h24bq/4bud4bqj4bus4buN4buj4budw7LhuqNH4buNw6p5MuG6o+G7jXnhurZt4bud4bqj4bus4buN4buz4bqj4buc4buP4bud4buNNuG6o8OycOG7j+G6o+G7jOG7o+G6q+G7ncOy4bqj4bua4buP4bud4buN4bqjLeG6o2fhu4d54bqjZ+G7o+G7neG6o3h24bqt4buP4bqjxILDgOG6reG6o3h24buh4bud4bqj4buN4bqt4buP4bqjeHnDueG7j+G6o2jhu4fhurbhuqPGoeG6q+G7m+G6o8SCbeG6o3fhu4/hu53hu43huqNn4bqp4bqj4bud4buNw6rhu53huqPEguG6q+G6o8SR4bud4bqjd+G6qeG7ncOyM+G6o+G7jHPhu5vhuqPhu53huq3hurbhuqPGoeG6q+G6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjxIJz4bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjaeG6uWfhuqNm4buPbXgy4bqj4budw7LhuqvhurbhuqPhu5fhu43huq3hu4/huqPDsuG7j2Phu53DsuG6o2nhu4F54bqjeOG7j2rhu53huqNn4bu34bqt4bqjZ+G7h3nhuqNmw6wz4bqjR2PhuqNn4buN4buR4bqjxILhuqvhuqNmw6zhuqNpbHnhuqN24bq/eOG6o+G7jeG6qeG7o+G6o+G7jcOBZzPhuqPhu5rhu4/hu53hu43huqPhu5vhurln4bqjZ+G7jeG7j2tn4bqj4bqp4buj4bqjaXXhu53DsuG6o+G7reG7jeG7tWfhuqPhu5vhuqt54bqjZ+G6reG7mzLhuqNpw63hu6PhuqNpc+G7j+G6o2jDrOG7reG6o+G7ncOyQcaw4buP4bqj4bud4buNbeG7neG6o0Hhuq3huqN44buNw7Vn4buN4bqjxILhuqvhuqPhu5vDunjhuqNn4buN4buPa2fhuqPhu5fhu43hu4N54bqjeHbhuq3hu53DsuG6o2lu4bqj4but4buN4buh4budw7LhuqNn4buNdOG7ncOy4bqjaOG7kWfhu43huqNH4buiJuG7jkgtxIPhuqcz4bqjRsOs4bqjZmLhu6PhuqNoYuG7nTLhuqN44bqg4bqjeOG7j+G7neG6o8SCw7ThuqNpZOG6o2lB4bupZ+G6o8ah4bqr4bub4bqj4buvecOt4bud4bqjxILFqeG7j+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqN4w4DhuqN4dkHFqWczNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFh54bq24bqj4bud4buN4buPauG7nTLhuqPhu5fhu43hu4/huqPEgsOA4bqt4bqjZ+G7jcWp4bub4bqjaWvhu53huqNnw7nhu53DsuG6o3h2Qcaw4budw7LhuqPhu5vhu4Hhu5vhuqPhu53hu6Phu53huqNY4buN4bqt4bud4buN4bqjxqDDquG7mzLhuqPhu4154bq2beG7neG6o+G7rOG7jeG7s+G6o+G7nOG7j+G7neG7jeG6o2fhu5/huqPGocSp4bqjxILDtOG6o3jhu43hur/hurbhuqN44buN4bq/4bq24bqj4buX4buNc+G7ncOy4bqj4buX4buNw7XhuqPhu5fhu43huqln4bqj4budw7LhuqvhurbhuqN44buNQcaw4budw7Iy4bqj4bua4buP4bud4buN4bqjxqHhu49s4bud4bqjc+G7m+G6o2fhu43hurl44bqjxqHhur/hurbhuqPhu5vhu4vhuqPEguG6q+G6o+G7l2p54bqj4buX4buN4bufZ+G6o2nhu6Hhu4/huqPEgmzhuqPhu53hu43huqsz4bqjWHnhurbhuqPhu53hu43hu49q4budMuG6o+G7l+G7jeG7j+G6o2lB4bupZ+G6o2dz4bqjw7Lhu4/huqnhu6PhuqNp4buj4bqjeOG7jcOq4bud4bqj4bud4buN4buPbXgy4bqjw6rhu53huqNn4buB4bud4bqj4buNceG7j+G6o+G7jeG6reG7neG6o8SC4bqr4bqjeOG6ueG7ncOy4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o2fhu43hu49rZ+G6o+G7l+G7i+G7o+G6o+G7m8O9eOG6o+G6sOG7j+G7neG7jeG6o+G6sOG7j+G7neG7jeG6o2lk4bqj4buX4buN4buPa+G7neG6o+G7muG7j+G7neG7jeG6o2bDtOG7neG7jeG6o3jhu5nhu53hu43huqPGoWLhu4/huqPEguG6q+G6o3jhu43DreG7o+G6o2dz4bqjxILhuqvhu6PhuqPGocWp4butMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTg34buP4bubw7LhuqN3dmd74bqhLy9nM2bhuq3hu6Phu63hu415eOG7jeG7ozPEguG7nS9ow6134buXeOG7o+G7rS/hu53DreG6rncv4bqvxIPhurHhurMvxIPEg8SDaMOjxIPDosSD4bqlw6PDo3jEg8Oi4bqn4bqxxIPEg8ahxIPDozPhu5Xhu63DsuG6oeG6oy84Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOMagxanhu63huqPhu43huq3hu4/huqN4ecO54buP4bqj4bus4buj4bud4bq24bqjxIPhuqNpQeG7qWfhuqN4duG6reG7ncOy4bqjeHbDteG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqNoY+G7j+G6o2bhu5/hu53DsuG6o2bhuq3hurbhuqPhu5vhuqt54bqjxILhuqvhu53DsuG6o2ZleOG6o+G7m2V44bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjduG6v3jhuqPhu53hu43hu49seeG6o2l14bqjxJHhu53huqPhu53DsuG7o+G7nTLhuqNm4bqr4bud4bqjw7Lhu41r4bqjaUHhu6ln4bqjd2Xhu63huqPhurBr4but4bqj4budw7Lhuq3hurbhuqPhu53DsmXhu50z4bqj4bua4buP4bud4buN4bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjZ+G6qWfhuqNmYuG7neG6o+G7neG7jXHhuqPhu5fhu43hu6Phuq3hu53hu43huqN44bqt4bq24bqjxqFq4bud4bqjZuG6q+G7neG6o+G7ncOy4buNw63huqNnc+G6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjw7Lhu4/FqeG7j+G6o3jhu43hu49teeG6o8SCbOG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjw7Lhu49j4budw7LhuqPEguG6q+G6o2lwZ+G6o3jhu41B4bqjZ+G7t+G6reG6o2bhuqln4bqjR+G7jeG7t+G6o3jhu5Fn4buN4bqj4budQcWpZzPhuqPhu5zhu43Dg+G7ncOy4bqjaXPhu4/huqPhu5tleOG6o+G7m+G7q+G6o3jhu6My4bqjeHbhu6Hhu53huqPhurDhu6PDreG6o8ahZeG7ncOy4bqj4budw7Lhu43DreG6o2fhu43EkeG7m+G6o2fhu43DveG6o2hBxrDhu53DsuG6o+G7neG7jUHhuqNn4bu54budw7LhuqNnY+G7m+G6o+G7neG7jeG7h+G7neG6o2lB4bupZ+G6o+G6suG6o+G7ncOy4buN4buZ4bqt4bqjeOG7jeG7j2rhu53DsuG6o8ah4buPauG7ncOy4bqjxILhuqvhuqPhu5fhu41z4budw7LhuqPhu5fhu43DteG6o+G7jcOq4bud4bqj4buN4buj4bqt4bud4bqjZ+G7t+G6reG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqj4buX4buN4bqt4buP4bqjw7Lhu49j4budw7IzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhODfhu4/hu5vDsuG6o3d2Z3vhuqEvL2czZuG6reG7o+G7reG7jXl44buN4bujM8SC4budL2jDrXfhu5d44buj4butL+G7ncOt4bqudy/huq/Eg+G6seG6sy/Eg8SDxINow6PEg8OixIPhuqXDo8OjeMSDw6LhuqfhurHEg8SDxqHEg8SDM+G7leG7rcOy4bqh4bqjLzg3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4R+G6v+G7reG6o+G7jXBn4bqj4bub4buB4bub4bqj4bud4buj4bud4bqjaUHhu6ln4bqjaeG6qeG7neG7jeG6o8Oy4buP4bqp4bqjxqHhuqvhuqNn4bqp4bud4buN4bqjZ+G6ouG6reG6o8Oy4buP4bqp4buj4bqjaOG7tWfhuqNp4buBeeG6o2nGsOG7j+G6o2fhu7fhuq3huqN4duG7ieG6o8Ot4bubM+G6o0nDquG6tuG6o2fhu7nhu53DsuG6o8ah4bqr4bqjZ+G6v+G7reG6o+G7jXBn4bqjaeG6qeG7neG7jeG6o2jhur954bqjxILhuq3hu4/huqN4duG7oeG6o+G7r3nhuq3hu53huqN4dnDhu53DsuG6o+G7neG7jeG6v3jhuqNn4bu34bqt4bqj4bud4buN4bqr4bqjeHZBxrDhu53DsuG6o8SC4bqr4bqjeOG7jeG7geG6tuG6o2dzM+G6o+G7luG7jXPhu53DsuG6o2fhu43hu5PhuqPhu4zhu6Phuqvhu53DsuG6o+G7muG7j+G7neG7jTLhuqNn4buN4buR4bqj4bqs4bud4bqj4bub4bqr4bqjeOG6v3jhuqNnY+G6o3jhu43hu4HhurbhuqNnc+G6o8Oy4buP4bqp4bujMuG6o+G7jXBn4bqjd+G7j+G7neG7jeG6o8SC4bqr4bqj4but4buN4bu14bqj4buNeeG6tuG7neG7jeG6o2fhu7fhuq3huqN4dkHGsOG7ncOy4bqj4bub4buB4bub4bqj4bud4buj4bud4bqjWOG7jeG6reG7neG7jeG6o8agw6rhu5vhuqNpbHnhuqPhu5vhu6Phu53DsuG6o2fhu43GsOG6o+G7m8O6eOG6o+G7ncSR4bub4bqj4buNcGfhuqPhu5vFqeG7j+G6o+G6reG7neG6o3jhu6Phuqvhu50y4bqjaOG7kWfhu43huqNmbeG7neG7jeG6o3fFqeG7m+G6o+G7l2t44bqjeOG7jcO9Z+G6o2lu4bqjZ+G6qWfhuqNn4buj4bud4bqjaUHhu6ln4bqjxIJ54buP4bqjZ+G7jeG7p+G7jzLhuqPhu41wZ+G6o3jhu4fhu63huqNpw73hu53DsuG6o+G7ncOy4buN4buZ4bqt4bqjxILhuqvhuqPhu41reOG6o+G7m8O04bud4buNMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63huqx5eOG7jeG7o3bhuqE44buc4buN4bujzIHhu5vhuqPhu6wm4bqjaeG7j8OtzKPMguG7neG6o3h5zJvMiTcv4butOA==

Nhóm PV điện tử

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thanh Ba sẵn sàng cho năm học mới

Thanh Ba sẵn sàng cho năm học mới
2021-09-02 14:50:00

baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2021-2022 sẽ chính thức bắt đầu. Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Thanh Ba đã hoàn thành...

Sẵn sàng tâm thế cho năm học mới

Sẵn sàng tâm thế cho năm học mới
2021-09-01 09:25:00

baophutho.vn Năm học 2021-2022 đang đến gần trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long