Cập nhật:  GMT+7
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2McOV4buJN+G7j2vhurFsN2psw6Lhu5FqN+G7geG6q8OqN+G6vWzDrOG7qTfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o3YThhOS1hOGFhMC9rOTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6VL4buH4bqx4bq/NjHhu5Bq4bqzw4A34bqhL+G6r303w6rhu63hu5FqN+G7uXNsN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7qcWpaOG7kTfDqsOiN+G7kXhzw6p9N8Oq4bq3w6o34buHw7Q3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34bu54bqzN2ps4bq34buTN+G7uWxo4buRN+G7qeG6tWw3a3Lhu5E3xIPEgzg3w6pyN8aww7o3amzhurfhu5M34bq/4buvw6o34bupxalo4buRN+G7gW/hurE34bq94bqz4buRN+G7qcOz4buRazfhu4Hhu5/hu5FqN8O14buT4bq14bupN+G7qXA3w6precOqN8O14buJN+G7j2vhurFsN2psw6Lhu5FqWzfhu4Bsw63hu6s34buPa+G6t8OqN+G6vWzDrOG7qTfGsOG7kzfhu7lzbDfDtOG7l2w34buR4bqnw7Q3w7XhurM34bq/4buTN+G7qW7hu5FrN2tu4buRazfhur9vw6prN+G6vcOs4buRazfDiuG7kuG7uEzhur4tOeG6rzfhur9s4buJ4buRN+G6vWxp4buRN+G7pWt5w6o34bup4bq14bulfTfDqmvDszfDquG7mTdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu4Fl4burN8OqxJHhu6U3IsO1c+G7pTc5fTfDtXPhu6U34bqjfTfDtXPhu6U3OTggN+G7ueG6szfhu4HhurVsN+G6v2zDrOG7kTfDquG6t8OqN8O1c+G7pTfhu6lzbDfhur/hu7N9N+G7j2vhu53hu5FqN8Oq4buZN+G7pWvhu683a+G7q8OA4buRazfhu7nhurM34buB4bq1bDfhur9sw6zhu5E34bq94bqx4buRfTfhu5Fq4bqz4buRazfhu6lr4bqxw7Q3amzhurFbN8av4bujN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN8Oq4buV4buRN8O14bq1bDfGsGc34bupa+G6scO0N+G6v+G7szfDteG7iTfhu49r4bqxbDdqbMOi4buRajfhu6lr4buH4buTN2tu4buRazfhu6lrecOqN+G7qcWp4buzw6o34bup4burw4Bp4buRWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6jhurVsN+G7qWvhurPhu5FrN+G7pWvhu6M34bu4bMOs4bupN+G7qMWpbjAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEoN+G7kOG6p8O0N2vhu5fDqjfhu5HhurPDgDfhu6jFqXh04buRajfhu6hs4buL4burN2vhu5fDqjfhu45sw7Q34buAecOqN8Oq4buZN8Oj4bqhODdr4buXw6o3xrBs4buRa1s34buA4buLN+G7gcOiw7Q34bq9w6Lhu5M34bqx4buRN+G7qeG7k+G6s+G7kX03w7Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo34bupcDfDqmt5w6o34buB4buZ4buRN2HDoTg3a+G7l8OqN8awbOG7kWt9N+G7qcWp4buT4buRajfhu4Hhu5k3w6rhu5k3OeG6oeG6rzdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu49r4bujbDc5WzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfhurHDteG7qSw2NjfGsMWpw6osNmvhu6nhu6nhu6U+Ly/hur3hurHhu5Phu6Vr4bur4bupa+G7k1vhu7nhu5Ev4buqxrDhu4fFqcSobMO14buHxrAvbMO04bqxauG7hy9qbOG6seG7ky3hur/hu6vDqi/hu49sw7QhYTjhur/hu6vDqjlb4buM4bukSjY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8Oj4bqhOOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfDoOG6ocOj4bulw4F7NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5Bq4bqxw4A34bupw7034bqja8OhODfGsOG6t+G7kWp9N8Oq4bq3w6o34buHw7Q34buB4bqlN8Oq4buZN8O04bqr4bupN+G7qeG6tWw34bupxal4dOG7kWo34bupa+G7s8OqN2tsw6zhu5E3xrDhurfhu6k34buPa+G7q+G6ueG7kTfhu6nhurHDgDfhu7nhurM34buB4buTN+G7qWtk4buRN+G7kWtsw6zhu6lbNzk4OCE3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34buB4buH4buTN+G7j2vhurnhu6s34bupxanhurHhu5FqN+G7ueG6szfhu49r4bud4buRajfDquG7mTfhu6Vr4buvN2vhu6vDgOG7kWs34bupbGnhu5E34bu54bqz4buTN+G7j2vhu6s34bu54buzw6o3xrBk4buRN+G7qcWpeHThu5FqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfhurHDteG7qSw2NjfGsMWpw6osNmvhu6nhu6nhu6U+Ly/hur3hurHhu5Phu6Vr4bur4bupa+G7k1vhu7nhu5Ev4buqxrDhu4fFqcSobMO14buHxrAvbMO04bqxauG7hy9qbOG6seG7ky3hur/hu6vDqi/hu49sw7QhYTjhur/hu6vDqiFhOGFb4buM4bukSjY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8Oj4bqhOOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfDoMOh4bqj4bulw4F7NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDiuG7nTdqbOG6t+G7kzdL4bq34buRN+G7qGtvN+G7qGvhu6vhuqA3w5XhurHhu5E3LTdLbMOs4burN+G7qcWpeMO64buRajfhu6nFqXh04buRajfhu49rYuG7kWo34buBb+G7kWs+N+G7qGvhu7PDqjdrbMOs4buRN+G7qWvhu4fhu5M3w6prw7M34buB4bq14buTN8OqduG6sTfhu6rhurzhu5Dhur434bupa+G6s+G7kWs34bula+G7ozfhu7nhurM3xq/DujdK4bq+KeG7gOG7qH034buRa+G6szfhu6nFqXh04buRajfhu6lwN8Oqa3nDqjfDteG7iTfhu49r4bqxbDdqbMOi4buRajfhu7lzbDfhu6fhu6vDgDfDtOG7nTfhu5FrxqF9N2rhu5fhu5E34buRa3jhu5FqN+G7ueG6u+G7kTfhu4HDosO0N+G6vcOi4buTN+G7qcWp4bqx4buRajfhu6nFqeG7l+G7kWo34bu54bqzN+G6oDfhu5Fqa8Oy4bqxWzfhu5DhuqfDtDdr4buXw6o3w7RzbDfhu6lrZcOAN+G7ueG6szfhu6nFqeG7lTfhu5Fr4bqzN+G7qcWpeHThu5FqN+G7gcOt4burN+G7p+G7q8OAaeG7qTfhu6lkw7Q34bq/4burw4A34bupxaluN+G7qWvhurPhu5FrN+G7qW3Dqms34bu54bqzN+G7pWvEkeG7kTfhu4HEkeG7qzfhu4HhurXhu6k34buPaeG7qTfhu6fhu6vDojfDquG6seG7kzdrcuG7kTfhu5Hhu7fhurFbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN+G6scO14bupLDY2N8awxanDqiw2a+G7qeG7qeG7pT4vL+G6veG6seG7k+G7pWvhu6vhu6lr4buTW+G7ueG7kS/hu6rGsOG7h8WpxKhsw7Xhu4fGsC9sw7ThurFq4buHL2ps4bqx4buTLeG6v+G7q8OqL+G7j2zDtCFhOOG6v+G7q8OqIWE4w6Bb4buM4bukSjY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8Oj4bqhOOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfDoOG6oznhu6XDgXs2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kGtk4buRN+G6v2/hu6U34buR4bqzw4B9N+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo34buB4bqlN+G7qcWp4bqx4buTNznEgzfGsOG7q8SR4bupN2vhu5fDqjfhur1w4buRajfhu7nhurM34bun4bur4bqzN8Oqa+G7kzfDquG6t8OqN+G7h8O0N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN8Oq4buZN2vhu5PhurPhu5E3w6rDouG7kWs34buPa+G7mTfhu49r4bqn4buRN+G7uXhy4buRN8O1aOG7kTdr4buXw6o34bupw6nhu6U34bup4buj4bupWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5Bq4bqxw4A3xrDhurHhu6s3w7Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWp9N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7ucOtN8O1c+G7pTfhu7nhurM34buBeHXDqjfhu6VrcDfhur1saeG7kTfhu7nDrTfhu5Hhu6FsN+G7p+G7q8OAfTfhu6fhu6vDgDfhu4Fv4buRazfDqnfhu5FqN+G7kWt4N+G7qWt0bDfhu49r4buT4bq3N+G6vWzhu4vhu6tbN+G7kGrhurPDgDfDtOG6sWw3IuG6oy/huq8gfTdr4buXw6o3xrBs4buRazfGsGc3w6prbeG7kWs34bupa3nDqjfhur14c8OqN+G7ueG6s+G7kzfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o3w7RzbFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buoa+G6seG7kWs34buoxanhurMwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ov4bup4bupIWE44bq94bqx4buTIWE44bupxanhu5MhYTjhu6nFqeG7hyFhOOG7h8O0IWE4w7Thu5MhYTjDquG7k2whYTjhur3hu6Xhu6khYTgiYSBb4buN4bulajY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8Oj4bqhOOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHhuq/DoeG7pcOBezY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxSmzhurfDtDfhu4Hhu6PDqjfhu6jFqeG7q+G7kWo34bupZMO0N+G6vMOi4buTN+G7qcWpdTfhu6nFqWY34buHw7Q3w7Thu583w6rhu51sN+G7qeG6s+G7kTfhu6nDqeG7qTfhu7hsw6zhu6k34buoxaluN+G7geG7meG7kTdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu7nhurPhu5M3w7Vz4bulN8O04buh4bupMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MSg34buAbOG7i8O0N+G7geG6q8OqN+G6vWzDrOG7qTfhu6nFqeG7k+G7kWo3w7Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo3w7o34buoxanhu6vhu5FqN+G7qWTDtDfhurzDouG7kzfhu6nFqXU34bupxalmN+G7h8O0N8O04bufN8Oq4budbDfhu6nhurPhu5E34bupw6nhu6k34bu4bMOs4bupN+G7qMWpbjfDteG6szfDquG6t8OqN+G7h8O0N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN2vhurfhu6k34bum4bur4bujw6o3w6rhurE34bq94bqp4buRajfhu5Fq4bud4buRN+G7kWrhu7c34buP4bqgN2tsw6zhu6tbN+G6vOG6s2w34bula+G6t+G7qTfhur1s4buL4burN8O14buJN+G7j2vhurFsN2psw6Lhu5FqN8OqduG6sTfhu4Hhu5/hu5FqN8Oqa203SmzhurfDtDfhu4Hhu6PDqjfhu6jFqeG7q+G7kWo34bupZMO0N8Oqd+G7kWo34buBeHXDqjfhu6lr4buLN2tsw6zhu5E34bq94bqp4buRajdr4bqxbDfhu5Fq4bud4buRN+G7kWrhu7c+N+G7kGrhu53hu5E34buRauG7tzdkw7Q34bupa+G6seG7kWs34bu54bqzN+G7kWrhu53hu5E34buRauG7tzfhu4/huqA3a2zDrOG7q1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ov4bup4bupIWE44bq94bqx4buTIWE44bupxanhu5MhYTjhu6nFqeG7hyFhOOG7h8O0IWE4w7Thu5MhYTjDquG7k2whYTjhur3hu6Xhu6khYTgiw6EgW+G7jeG7pWo2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfDo+G6oTjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT43w6Dhuq/DoOG7pcOBezY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4oCLw4rhu5034bu54bqzN+G7qcWp4buVN+G7qMWp4bur4buRajfhu6lkw7Q34bq8w6Lhu5M34bupxal1N+G7qcWpZjfhu4fDtDfDtOG7nzfDquG7nWw34bup4bqz4buRN+G7qcOp4bupN+G7uGzDrOG7qTfhu6jFqW4wL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buQ4bqnw7Q3a+G7l8OqN2E4YTktYThhYX034buoxanhu6vhu5FqN+G7qWTDtDfhurzDouG7kzfhu6nFqXU34bupxalmN+G7h8O0N8O04bufN8Oq4budbDfhu6nhurPhu5E34bupw6nhu6k34bu4bMOs4bupN+G7qMWpbjfDquG7mTfhu6lw4buRajfGsOG7ozc5OWE3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3w7o3OTk3w7Vz4bulfTdq4bufw7Q+N+G7jmtsacO0N+G7qWtt4buRa3034buPa2xpw7Q34bupa2834bu54bqzN+G7j2vhu6vDgGnhu6k34bupw6nhu6k34bupxaltN+G7qeG7q8OsWzfhu6jFqXh04buRajfhu6lr4buzw6o3a2zDrOG7kTfhu5FrbMOsw7Q34bu54buvN2psw6Lhu5FqN+G6v+G6tcOAN+G7uXNsN8O04buvw6o34bupbGjhu6s3amzhu7Hhu6U3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3a27hu5FrN+G7qWvhurPhu5FrN+G7ueG6szfhu6Vr4bq34bupN+G7qcWpbOG7i+G7kTfhu5Fr4bu34buRajfDgGnhu6s34bup4bujN8Oq4bqn4buRN+G6vcOi4buRN+G7geG6q+G7qTfhu5HDreG7kTfDtOG7meG7kWo3w6pr4buTN8aw4buzN+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN2vhurNsN2vhu5XhurE34bu5w6034bupa+G7izfDqmvEkeG7qTfhu7nhurM34bupbOG7kWs34bupa2Xhu5F9N+G7pWvhurnDtDfDqmvEkeG7qTfhu7nhurM34buR4bqn4buRajfDteG7s8OqezdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/DqjfDqmvhu5M3w6rhurfDqjfhu4fDtDfhu7nDrTdqbOG6tzfhu6nFqW834bq9w6Lhu5E34bupa2Thu5F9N2ps4bqxN+G7gW7hu5FrfTfDquG7oeG7kWo34buB4buf4buRajfhu7nhurM34buRa+G7t+G7kWo34bupa+G7mWw34bun4bur4buH4buRfTfhu5HDreG7kTfhu5Fp4bulN8OqZeG7kTfhu6lrbGnhu6k34bupxanhu5Phu5FqN2vhu5fDqjfhu6nDqeG7pTfhu7nhurM3xrBs4buRazdr4buT4bq14bupWzdKbOG7seG7pTdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu6Vr4bq34bupN+G7qcWpbOG7i+G7kTfDquG6t8OqN+G7pWvhurnDtDfDqmvEkeG7qX034buR4bqn4buRajfDteG7s8Oqezfhu6nhu7M34buBbMOt4burN8Oqa8Oz4buRazfhur3DouG7kTfhu6lrZOG7kTfhu6lr4buH4buTN8Oq4bq3w6o3w6pr4bur4bq54buRN8O04buzw6o3w6pr4bur4buRajfDqnbhurE3w4HhuqU3a+G7oWx7N+G6vWxp4bupN+G7ucOp4buRN+G6v+G7r+G7kWo3w6rhurfDqjfhu6VreHLhu5FqN+G7pWvhurfhu6U3a+G7l8OqN+G7qcOp4bulN+G7qW3Dqms3w6rhu7PDqns3w6rhu5k34buRa+G7t+G7kWo3a2zhu4vhu6s34bq9bGnhu6k34bq94bqx4buRN+G7gWXhu6s34bu5w603w6rhurfDqjfhu5Fq4bqz4buRazfhu5Fqa8OtN+G7ueG6szfDquG7mTfhuqA34bupa3nDqjdreHPhu5FqN+G7kWprbMOs4bulN+G7geG7izfhu6lsaeG7pTfhu6nhu6/Dqjdr4buXw6o3w7Vo4buRN8OqxJHhu6U34bupxanhu6vhu5FqN2vhu5fDqn03a+G7l8OqN+G7kWprw603a+G7k+G6q8OqN+G7qWvhurHDtDdqbOG6sTfhu7nhurPhu5M3w6rhu6vhu6HDqjfGsOG7o+G7kWo3w7XhurHhu5M34buB4buh4buRan03a+G7leG6sTfhu5Frw6nhu6U3w6rhu6Hhu5FqN+G7geG7n+G7kWpbN+G7gOG7n+G7kWo34bupa3RsfTdrbuG7kWs34bupa+G6s+G7kWt9N+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN+G7j+G6rjfhu5Hhuqfhu5FqN8aw4buj4buRajfDqmXhu5E34bupa2xp4bupN8Oqa+G7kzfhu6nFqWY34buPa+G7q8OAaeG7qTfhu6nDqeG7qVtbWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfhurHDteG7qSw2NjfGsMWpw6osNmvhu6nhu6nhu6U+Ly/hur3hurHhu5Phu6Vr4bur4bupa+G7k1vhu7nhu5Ev4buqxrDhu4fFqcSobMO14buHxrAvbMO04bqxauG7hy9qbOG6seG7ky3hur/hu6vDqi/hu6nhu6khYTjhur3hurHhu5MhYTjhu6nFqeG7kyFhOOG7qcWp4buHIWE44buHw7QhYTjDtOG7kyFhOMOq4buTbCFhOOG6veG7peG7qSFhOCI5IFvhu4zhu6RKNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N8Oh4bqjxIPhu6XDgXs2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MUvhu5fDqjfGsGzhu5FrN2vhurfhu6k34bum4bur4bujw6o3w6rhurE34bq94bqp4buRajfhu5Fq4bud4buRN+G7kWrhu7c34buP4bqgN2tsw6zhu6swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxKDfhu6jhurVsN+G7qMWpeHThu5FqN+G7pOG7qDdL4buHxanDtOG6seG7keG7kTdKw7Thu4ds4buR4buHxak34bu4bMOs4bupN+G7qMWpbn034bup4buT4bqz4buRN+G6veG7oTfDquG6t+G7kTfhur3hu6E3amzhurfhu5M34bu5bGjhu5F9N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G6v+G7szfhur3hu6twbDfDteG7iTfhu4HDreG7qzfhu6lr4buzw6o3a2zDrOG7kTfhu4Hhu4fhu5M34buPa+G6ueG7qzfhu6nFqeG6seG7kWp9N+G7geG7kzfhu5FrbMOs4bupN+G7geG7oTfhu7nhurM34bupa+G7s8OqN2tsw6zhu5E3xrDhurfhu6k34buPa+G7q+G6ueG7kTfhu6nhurHDgDfhu6nFqXhzw6o34buPa2w34bupa+G6scO0N+G6v+G7szfhur3hu6twbDfDteG7iVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ova+G7h8OqxanDtOG6seG7kSFhOOG6veG7peG7qSFhOCI5IFvhu43hu6VqNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N8OhxIPhuq/hu6XDgXs2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MUvhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7qMWpeHThu5FqN+G7pOG7qDdL4buHxanDtOG6seG7keG7kTdKw7Thu4ds4buR4buHxak34bu4bMOs4bupN+G7qMWpbjfhu6nFqeG7k+G7kWo34bq94burcGw3w7Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWowL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buQ4bqnw7Q3a+G7l8OqN2E4YTg34oCTN2E4YTl9N8O14bqzN8O04buh4bupN+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjfhu4Hhurfhu5FqN+G7kWtzN+G7j2tsN+G7geG6pTfDquG7mTfhu6lrdGw34buBbOG7i8O0N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7pWvDomw34bq/w73hu5FqN+G7gWnhu5E34bupxal4dOG7kWo34bq/4buTN+G6v2/Dqms3w4rhu5Lhu7hM4bq+LTnhuq9bN+G7qMWp4buT4buRajfhu6lrdGw3amzhurHhu5E34buB4buZfTfhu5Fr4bqzN+G7qcWpeHThu5FqN+G7geG6pTfDqmt2N+G7geG7oeG7kWp9N+G7ucOp4buRN+G6v+G7r+G7kWo3w7Vs4buRazdr4buT4bq14bupN8Oq4bq3w6o3a27hu5FrN+G7qWt5w6o34bq/4bq1w4A3a+G7l8OqN+G7uXNsN+G7pWt4cuG7kWo3w6prZMO0N+KAnOG7qeG6tcO0N+G6v8O94buRajfhu4Fp4buRN+G7qcWpeHThu5FqN+G7kWt44buRajfhu49r4bud4buRajfhur/DveG7kWo3a+G7l8Oq4oCdWzfhu5BrdDfhu4Hhu5l9N8Oqa8SR4bupN8O1eHXhu5FqN2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN8OqduG6sTfhu5Fr4bqzN+G7qcWpeHThu5FqN+G7ueG6u+G7kTfhu4F4dcOqN2ps4bu3N+G7ueG7t+G7kWpbNzk4OCE3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34buBcTfhu6nhu6Phu6k34buRamtsw6zhu6U34buoS+G7pOG7qFs3w4prxJHhu6k3w7V4deG7kWo3amzhurfhu5M34bq/4buvw6o3w7R3bDfhu5Fr4buX4buRN+G7gXh1w6o3w6rDomw34bupa2zDrOG7kVs34buQa+G6szfhu6nFqXh04buRajfDquG7mTfDocSDN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7geG6teG7qTdqbMOibDdr4buXw6o3xrBs4buRazdqbMahbDfDquG6t8OqN8O04bud4buRN+G7ueG6p+G7kTdr4buZ4bqxN+G7ueG6szfhu6lr4buzw6o3a+G6s+G7kWs34buR4bqn4buRajfhu49rbGnhu6tbN+G6ocSDN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7gXh1w6o34buRa8Op4buRN2vhu5fDqjfhur1w4buRajdL4buHxanDtOG6seG7keG7kVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ova+G7h8OqxanDtOG6seG7kSFhOOG6veG7peG7qSFhOCLDoSBb4buN4bulajY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8Oj4bqhOOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfDoGE44bulw4F7NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjFL4buXw6o3xrBs4buRazfhu6jFqXh04buRajfhu6Thu6g3S+G7h8Wpw7ThurHhu5Hhu5E3SsO04buHbOG7keG7h8WpN+G7uGzDrOG7qTfhu6jFqW43xrDhurfhu6k34buPa+G7q+G6ueG7kTfhu6nhurHDgDfhu6nFqXhzw6o34buPa2w34bu54bqz4buTN+G7j2vhurFsN2psw6Lhu5FqMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kOG6p8O0N2vhu5fDqjdhOGE5LWE4YWF9N+G7qMWpeHThu5FqN+G7pOG7qDdL4buHxanDtOG6seG7keG7kTdKw7Thu4ds4buR4buHxak34bu4bMOs4bupN+G7qMWpbjfDquG7mTc5W8OhYTg3a+G7l8OqN8awbOG7kWtbN+G7kGvhurM34bupxal4dOG7kWo34bupbGnhu6U34bup4buvw6o34buB4bq5w4A3w7ThurXhu5FrN2vhu5fDqjfhu6nDqeG7pTfhu7nhurM3w7XhurPDtDfhu6lr4buH4buTN+G7qXg34bupeMO64buRan034buB4bq14buTN+G7gXnDqn034bula+G7k+G7kWo3w6rhurfDqms3S+G7nzfDimttN8OUbOG7kWs34buRa+G6qcO0N+G7j2vhu53hu5FqN+G7kWrDveG7kWo34buRZOG7kWo3w6rhurHhu5M3w6prxJHhu6k3w7V4deG7kWo34buB4buhbDfhu5FqdzfDquG6t+G7kTfhur3hu6E34bun4burw6Lhu5E3w7XhuqB9N2ps4bq34buTN+G7uWxo4buRfTfhu6Vr4bq34bupN2vhu6vDgDfhu6nhu6Phu6k34bu54bqxbDfhu6nFqeG7lTfDqnbhurE3w6rhurfDqjfhu4Hhu5PhurPhu5E34bupa+G7izfhu6nFqeG7k+G7kWo34buRa+G6szfhu6nFqXh04buRajfhu5Fr4bqpw7Q34bup4bq14buTN8aw4buzN+G7geG7n+G7kWo34bq94buhN+G7qcWp4buT4buRajfDtOG7l2w3a+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqN+G7geG7izfDgWTDgDfhur/hu7Phu5FqN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo34bu54bu34buRajfDtOG6teG7kWt9N+G7qeG7k+G6s+G7kTfhur9sw6zhu5FbW1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxS+G6teG7kWs34buoa+G7scOAMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN+G6scO14bupLDY2N8awxanDqiw2a+G7qeG7qeG7pT4vL+G6veG6seG7k+G7pWvhu6vhu6lr4buTW+G7ueG7kS/hu6rGsOG7h8WpxKhsw7Xhu4fGsC9sw7ThurFq4buHL2ps4bqx4buTLeG6v+G7q8OqL+G7qEvDisavIWE44bu54bqx4buRIWE4w7XhurHhu5FqIWE4ImEgW+G7jeG7pWo2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfDo+G6oTjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT43w6Dhuq844bulw4F7NjcvMcOK4budN2ps4bq34buTN+G7qMWpeHThu5FqN+G7qEvDisavN+G7uOG6p+G7kTfDleG6seG7kWo34buPbOG7i8O0N+G7qcWp4bqxN+G7qWtk4buRN+G7kWtsw6zhu6k3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34bupc2w34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN8O0c2xbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MSg3S+G7leG6sTfDqmvhu6vhu5FqN+G7j2vhu53hu5FqN+G7j2ttN+G7qXjhu5FqN+G6vcO94buRajfhu6nFqeG7k+G7kWo34buRauG6s8OAN2vhu6FsN+G7j2vhurFsN+G7qcWpeHThu5FqfTfhu5Fq4bqzw4A34bqhL+G6r3034buoxal4dOG7kWo34buoS8OKxq834bu44bqn4buRN8OV4bqx4buRan034bupa+G6s+G7kWs34bula+G7ozfhu7hsw6zhu6k34buoxaluN8O14buT4buRajfhu6nFqeG7l+G7kWo34bupcDfDqmt5w6o3w5Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN2E4YTk3LTdhOGFhWzfhurzhurfDtDfGsOG6t+G7qTfDqmvDszfhu4HhurXhu5M3w6p24bqxN+G7pGvhu5Xhu5FqN0ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G7ueG6szfhu4DhurPhu5M34bup4bq14buTN+G7qWvhurPhu5FrN+G7pWvhu6M34bu54bqzN8OAaOG7qzfDqmXhu6s34bq9w6Lhu5M34buBw6LDtDfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o34bula+G7leG7kWp9N8Oqa+G7o+G7kWo34bq/b8OqazfDiuG7kuG7uEzhur4tOeG6rzfDqnbhurE3w6rEkeG7pTd2w4B9N8Oqa23hu5FrN+G7p+G7q8OAw63hu5E34buBb+G6sTfhu6VreHLhu5FqfTfhu6jFqXh04buRajfhu6hLw4rGrzfhu7jhuqfhu5E3w5XhurHhu5FqN+G7qXA3w6precOqN8O14buJN+G7j2vhurFsN2psw6Lhu5FqN+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjfDtHNsN+G7uXNsN+G7qWzhu5FrN+G7qWtl4buRN+G7j2vhurnhu5E34bupxal4cuG7kWp9N+G7kWvhurHhu5FrN2rhu5fhu5E34buRa3jhu5FqN+G7ueG6u+G7kTfhu4HDosO0N+G6vcOi4buTN+G7qcWp4bqx4buRajfhu6nFqeG7l+G7kWp9N+G6oDfhu5Fqa8Oy4bqxWzfhu5Br4bqzN+G7qcWpeHThu5FqN8Oqa8OzN+G7qcOp4bulN+G7qcWp4bur4buRajfhu4F2N8aw4bujN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7gWXhu6s3w6rEkeG7pTciw7Vz4bulN8aw4bq34burIDfhu4Fp4buRN+G7j2vhurFsN2psw6Lhu5FqN+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjfDtHNsezfGsOG7ozdr4buXw6o3xrBs4buRazfDquG6t8OqN+G7j2vhu6NsN8Oq4buV4buRN8O14bq1bDfDqnbhurE34buRa+G6szfhu6nFqXh04buRan03w7RxbDfDtXPhu6U3w6rhu7U34buB4bq1bDfhur9sw6zhu5E34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34bupc2w34bq/4buzWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5DhuqfDtDdr4buXw6o3YThhOC1hOGE5fTdr4buT4bq14bupN+G7geG7oeG7kWo34bq/4bq1w4A34bu54bqzN2vhu5fDqjfDqnbhurE34bupxal4dOG7kWo34buoS8OKxq834bu44bqn4buRN8OV4bqx4buRajfhur9s4buJ4buRN8Wp4bqxN+G7qcWp4buT4buRajfhur3hu6NsN8Oqw6Lhu5FrN+G7qW7hu5FrN2tu4buRazfhur9vw6prN8OK4buS4bu4TOG6vi054bqvN+G6v2zhu4nhu5E34bq9bGnhu5E34bula3nDqjfhu6nhurXhu6VbN+G7qOG7q8OAN+G7kWtsaOG7kX034bu5c2w34bq9w6034bq/ZcOAN+G7qcWp4burw4DDreG7kTfhu6lr4buj4buRajfhu7lmN+G7ueG6seG7kWo34bu54bqzN8aw4buzN+G7qW3Dqms3w6rhu7PDqn03w6prdjfhu4Hhu6Hhu5FqfTfhu5FxN8O14buzw6o34buPa+G6rcOqN+G7pWvhu6/Dqjfhu49r4buZN+G7j2vhuqfhu5E34bupxanhu5Phu5FqN+G6v+G6tcOAN+G7ueG6szdr4buXw6o3w6p24bqxN+G7qWtlw4A34bu54bqzN+G7qcWp4buVN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWp9N+G7qcWp4buT4buRajfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o34bu5w73hurE34bun4bur4bqxfTfhu6jFqXh04buRajfhu6hLw4rGrzfhu7jhuqfhu5E3w5XhurHhu5FqN+G7geG6pTfhu4HhurXhu6k34buRa2zDreG7qzfhu6lr4bqz4buRazfhu6ltw6prN+G7geG6t+G7kWo34bup4buzN2vhurPhu5M34bupxalo4buRN8Oq4bq3w6o3w7XDsuG7kWs34bu54buzw6o3w6rhu53hu5FqN+G7qeG6t8Oqezdr4buT4bqz4buRN+G7qWvhurPhu5FrN8OB4burxJHhu6k3xrDhuq3Dqjfhu49pN2vhu5PhurXDqms34buRa2zDrMO0N+G7ueG7rzfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o34buBw603xanhurFbN+G7jmnhu6k34bun4burw6I+Nzk4OCE3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3w4Fp4bulN8O14buT4bq1bDdr4bq14buRazfhu49s4buLw7Q34buOa+G6tzfhu7nhurM34buo4buj4bupezdrcuG7kTfhuq/huq8hN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN8OBaeG7pTfDteG7k+G6tWw3a+G7l8OqN8O14buzw6o34buOa+G6tzfhu7nhurM3SmzGoWx7Nzk4OCE3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34buPa+G7o2w34bqvN+G7gXh1w6o3w6rhu53hu5FqN+G7kWvDqeG7kTfhu6nhu6Phu6k34buRamtsw6zhu6VbN+G7gOG6q8OqN+G6vWzDrOG7qX034buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN2E4YTg3LTdhOGE5fTfDqmvEkeG7qTfDtXh14buRajdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/DqjfDtHdsN+G7kWvhu5fhu5E3w6p24bqxN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo3w6rhu5k3xrDhu7M34bupbGnhu5E34bq94buhN+G7uXh14bupN+G6vcOpw6o3w6rDojfhu7nDrTfGsOG7ozfDtXh14buRajfhu7nhurM3w6prxJHhu6k3w7V4deG7kWp9N+G7geG6teG7qTfhu6lreTdr4bq14buRajfDquG6seG7kzfhu6nFqeG7k+G7kWo34buPa+G7o2w3w6rhurfDqjfhu6nFqXh04buRajfhu6hLw4rGrzfDqnbhurE34bupw7Phu5FrfTfhu7lzbDfDo+G6r2E34buHw7Q34buB4bq14bupN+G6v+G6seG7kWs3a2zDrOG7qzdr4buXw6o3xrBs4buRazdqbMahbDfhu6nDvTfDqsSR4bulN+G7qWvhurPhu5FrN+G7pWvhu6M34bupxanDujfDtWjhu5E3IuG7qcWp4buT4buRajfhu4Hhu5l9N8Oq4buZN8OgxIM3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3amzGoWw3w6rEkeG7pTfhu6bhu6vhu6PDqjdqbOG6sTfhu7nhurM34buPa+G7qzfhu7nhu7PDqns3YcOg4bqvN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN2psxqFsN8OqxJHhu6U34bupw7Phu5FrezfDoOG6r+G6oTdr4buXw6o3xrBs4buRazdqbMahbDfDqsSR4bulN+G7qWvhurPhu5FrN+G7pWvhu6MgWzfhu6jFqeG7k+G7kWo34buP4bqiN+G7qWtsN+G7qeG7q8OA4buL4buRN8awbOG7kWs34bu54bqz4buTN8Oq4bq3w6o34bupxal4dOG7kWo34buoS+G7pOG7qH034buBbOG7i8O0N+G7qcWp4bur4buRajfhur1u4buRazfDquG6t8OqN8O04bud4buRN+G7qWtsN8OqduG6sTdr4buXw6o3xrBs4buRazfDtXPhu6U34bqvN+G7geG6teG7qTdqZeG7kTfDo33huqF7N+G7qcSCN8O1w6w3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34bupxal4dOG7kWo34buoS8OKxq834bu44bqn4buRN8OV4bqx4buRajfhu4FxN+G7ueG6s+G7kzfDquG6t8OqN+G7qcWpeHThu5FqN8Oq4bud4buRajfDtcOp4bulN+G7geG6teG7qTfhu6nFqWjhu5E34bqvOSF7N+G7qcWp4buT4buRajfhu4Hhu5l9N8aw4bujN8O1eHXhu5FqN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7qWtsN+G7gXE34bu54bqz4buTN+G7qcWpeHThu5FqN+G7qEvhu6Thu6g3w4pr4burw4Bo4buRN8OqduG6sTfhu6nDs+G7kWs3w7XhurM3OcOjYTfhu4fDtH03w6prbGnDtDfhuqFhITci4bupxanhu5Phu5FqN+G7geG7mTfDquG7mTc54bqvN+G7h8O0N+G7gXh1w6o34bup4burw4Dhu4vhu5E34bupa2Lhu5FqIDfhu7nhurM34buRa2zDreG7qzfhu6lrdjfhu49r4buT4bqxfTfhurc34buPa+G7k+G6sTfDqnbhurE3w6rhurfDqjfDtXPhu6U3w6pr4burw4Bo4buRWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfhurHDteG7qSw2NjfGsMWpw6osNmvhu6nhu6nhu6U+Ly/hur3hurHhu5Phu6Vr4bur4bupa+G7k1vhu7nhu5Ev4buqxrDhu4fFqcSobMO14buHxrAvbMO04bqxauG7hy9qbOG6seG7ky3hur/hu6vDqi/hu6hLw4rGryFhOOG7ueG6seG7kSFhOMO14bqx4buRaiFhOCI5IFvhu43hu6VqNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N8OhxIPhuqPhu6XDgXs2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7puG7q+G6seG7kWo3w6rDouG7kWs34bq94burcGw3w7Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo3w6p24bqxN8Oq4bq3w6o34bupa2XDgDfhu6nFqeG7lTfhu6jFqXh04buRajfhu6hLw4rGrzfhu7jhuqfhu5E3w5XhurHhu5FqMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kOG6p8O0N2vhu5fDqjdhOGE5Ny03YThhYX034buoxal4dOG7kWo34buoS8OKxq834bu44bqn4buRN8OV4bqx4buRajfDquG7mTfhu49r4buTw6Lhu5FqNzlbw6DhuqE4N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7uXNsN+G6o+G6oTfDquG6t+G7kTfhur3hu6F9N2ps4bq34buTN+G7uWxo4buRfTfhu5FrZOG7kTfhu7lsaOG7kVs34buQa+G6szfhu6nFqXh04buRajfGsGc34bupw6nhu6U34bupxanhu6vhu5FqN+G7qWvhu7PDqjdrbMOs4buRN+G7geG7n+G7kWo34bq94buhN8Oq4bq3w6o3amzDomw34bula+G6t+G7pTfhu4Hhu4s34buB4bq14bupN8O04buvw6o34bupbGjhu6s34buP4buD4bulN+G7qcWp4buT4buRajfhu6Vr4buV4buRan03w6pr4buj4buRajfhur9vw6prN8OK4buS4bu4TOG6vi054bqvN+G7ueG6szfhu6lwN8Oqa3nDqjfDquG6t8OqN2vhu5PhurXhu6k34buB4buh4buRajfhur/hurXDgDdr4buXw6o3w6p24bqxN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo34buB4bq14bupN+G7j2nhu6k34bun4burw6I3w6rhurHhu5N7N8Oqa+G7q+G6ueG7kTfhur1vN+G7j+G6rjfDquG6t8OqN+G7pWt4cuG7kWo34bq34buRfTfhu4Fsw63hu6s34buPbMOs4buRN+G7geG7izfhur/hurXDgDdr4buXw6o34bupxanhu7PDqjfhu6nhu6vDgGnhu5FbN+G7gOG6ucOAN8O04bq14buRazfhu4FwbDfDtHNsN8O04bq14buRazfDtGc34bula3hy4buRajfhu6Vr4bq34bulN+G6v+G6tcOAN2vhu5fDqjfhu7nhurM34buPbOG7i8O0N+G7qcWp4bqxN+G7geG6t+G7kWs3amzhurc34bupa+G7h+G7kzdreHPhu5FqN+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN+G7pWvhurnDtDfDqmvEkeG7qX034buR4bqn4buRajfDteG7s8OqN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrWzfhu6hsaeG7pTfhu6nhu6/Dqjfhu4FwbDfDtHNsN8Oq4bqn4buRN+G6vcOi4buRfTfhu6nhu5PhurPhu5E34bq/bMOs4buRN8Oq4bud4buRajfhu6nhurfDqjdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/Dqn034buB4bqz4buTN+G7qeG6teG7kzdq4bqt4buRN+G7uXNsN+G7gXBsN8O0c2w3w6preHLhu5FqN+G7qcWpbuG7kWs3xrDhurfDqms3amzhurfhu5M34buPa+G7k+G6sTfDtXPhu6U34bqjN+G7ueG6szfDgGjhu6s3w6pl4burN+G7kWThu5FqN8Oq4bqx4buTN8Oqa8SR4bupN8O1eHXhu5FqN2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G7qeG7k+G6s+G7kTfhur9sw6zhu5F9N2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN8O0d2w34buRa+G7l+G7kTfDqnbhurE34buRa+G6szfhu6nFqXh04buRals34buo4bqn4buRajfDqnh04buRajdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/Dqjfhu4/huq434buR4bqn4buRajfGsOG7o+G7kWo3w6pr4buTN+G7ueG6szfhu6lwN8Oqa3nDqjfDquG6t8OqN8awZOG7kTfDqmtybDfhu6nFqW034bup4burw6w3w6pr4buTN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrfTdq4buZ4bulN+G7pWtl4buRN8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo3w7Thu51sN+G7qcWpeHThu5FqN2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G6v2Thu5E3w6prdn034buPxII3w6p4cuG7kWp9N+G7kcOt4buRN+G7kWnhu6V9N+G6seG7kTfhu6nhu5PhurPhu5F9N+G7qWtk4buRN+G7qWtsw6zhu5E34bu54bqzN+G6vW7hu5FrN+G7gWLhu5FqN+G7qcWp4buT4buRajfhu5Fr4bqzN+G7qcWpeHThu5FqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjFLbMOt4buRN8OU4bqxbDAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEoN+G7qOG6tWw34buoxal4dOG7kWo34buobOG7i+G7qzdr4buXw6o34buoa+G7lzfGr3Lhu5EwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw5Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN2E4YTk3LTdhOGFhN8Oqa8OzN8Oq4buZN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN8O1c+G7pTc5N+G7ueG6szfDquG6t8OqN+G7qWtlw4A3w6rhu503amzhurfhu5NbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN+G6scO14bupLDY2N8awxanDqiw2a+G7qeG7qeG7pT4vL+G6veG6seG7k+G7pWvhu6vhu6lr4buTW+G7ueG7kS/hu6rGsOG7h8WpxKhsw7Xhu4fGsC9sw7ThurFq4buHL2ps4bqx4buTLeG6v+G7q8OqLzk5w6HDoVvhu43hu6VqNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6oTg44bulw4F7NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6jFqXh04buRajfhu6ls4buL4burN2vhu5fDqjfhu6hr4buXN8avcuG7kTfDteG6szfhu6nFqXh04buRajfhu4HhurXhu6k3w6pr4bur4bq54buRN+G7puG7q+G7o8OqN2ps4bqxN8O0ecOqN+G7geG7oTdhN8OqduG6sTfhu6nDs+G7kWs3LTfhu4F54buRajfhu6nhu6Phu6U34buBZeG7qzfhu6nFqeG7k+G7kWo34buPa+G7o2w3amzhurfhu5M34bq/4buvw6o34bupbOG7i+G7qzdr4buXw6o3w6p24bqxN+G7qWvhurPhu5FrN+G7pWvhu6M34bu54bqzN8OqduG6sTfhu6nDs+G7kWs34bu5w603w6prxJHhu6k3w7V4deG7kWo3amzhurfhu5M34bq/4buvw6o3w7R3bDfhu5Fr4buX4buRWzfhu5DhuqfDtDdr4buXw6o3YThhOC1hOGE5fTfhu6jFqXh04buRajdqbOG6s+G7kWs34buBeHXDqjfhu5FrbMOt4burN+G7qWt5N2vhurXhu5FqN8Oq4bqx4buTN+G7qcWp4buT4buRajfhu5Fr4bu34buRajfhu4/huqI34bupa2w3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34buR4bqn4buRajfhu49rbGnhu6s3w6rhurfDqjfDqsSR4bulfTfhu7lzbDdhOcOgN2psw6JsN8OqxJHhu6U34buoa+G6s+G7kWs34bula+G7o303w6E4w6E3amzDomw3amzDomw3w6rEkeG7pTfhu6nDs+G7kWs34bu54bqzN8OgYTdqbMOibDfDqsSR4bulN+G7puG7q+G7o8OqN2ps4bqxN8Oq4but4buRajdr4bqz4buRajfDqmvhu6/Dqjfhu4fDtDfhu4HhurXhu6k3amzDomw3w6rhurHhu5M34bupxanhu5Phu5FqN8Oq4bq3w6o34buP4bqiN+G7qWtsN+G7p+G7q+G7o8OqN+G7qWlbN+G6vGjhu5E3w6rhurXhu5FrN+G7geG7mX034buRa+G6szfhu6nFqXh04buRajfhu6lreHThu5FqN8OB4burw4Bo4buRN+G7qXA3w6precOqN8Oq4bq3w6o3w6rhu6vhu6HDqjfhu6lrbDfigJxL4buXw6o3w7ThurM3w6prcmx9N8Oqa3JsN8O04bqzN2vhu5fDquKAnTfDqmvhu5M3w6rhurfDqjfhu4fDtH034buRa3g3w6rhu6vhu6HDqjfhu6lrbD434oCcxajhu6vhu5FqN8Oqa+G7q+G7neG7kWo34bu54bqz4buRauKAnXs34oCc4buoa3RsN+G7qcWp4bqx4buRajdr4buXw6o34buBeHThu5Fq4oCdezfigJzDlOG7seG6sTfhur9k4buRN+G7uXfigJ19N+G7qWtsN+KAnOG7juG7izfDqmvhu6vDgMOs4buRN+G6veG6qeG7kWo34bupxanhurHhu5FrN+G7uWc34bu5w6034bq9bOG7i+G7kTfhu4HDouG7kzfhu6hwN+G7p+G7q+G7o8OqN+G7h8O04oCdN+G7ueG6szfhu6lwN8Oqa3nDqjfDquG6t8OqN2vhu5PhurXhu6k34buB4buh4buRajfhu5Fq4buT4bq1bDfhu49r4buZ4bqxN+KAnOG7qG7DtDfhu49sacO0N+G7qeG6s2w34buR4bqn4buRajfDlMOK4oCdN+G7uXNsN8Oqa3Y34buBw6034oCcw4pr4bux4buRajfhu4fDtDfhur1saeG7qTdy4buRN8O04buFN+G7ueG6szfDquG7nTdqbOG6t+G7k+KAnVtbWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5DhuqfDtDdr4buXw6o3YThhOTctN2E4YWF9N+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo34buB4buZ4buRN+G7kWvDqeG7kTdh4bqvYTdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu7nhurPhu5M3w7Vz4bulNzl9N+G7kWThu5FqN+G7qXDhu5FqN8aw4bujN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo3w7Vo4buRN2ty4buRNzlb4bqhxIM4N+G7h8O0fTfhu7lzbDfDocOjN8O1c+G7pTdr4buXw6pbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MUtsw63hu5E3w5ThurFsMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qOG6tWw3a+G7q8OAw6zhu5E34buoZOG7kTfGr3Lhu5EwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buQ4bqnw7Q3a+G7l8OqN2E4YTk34oCTN2E4YWF9N+G7qMWpeHThu5FqN+G7qEvhu6Thu6g34buoZOG7kTfGr3Lhu5F9N2vhu6vDgMOs4buRN+G7qGThu5E3xq9y4buRN8Oq4buZN2pl4buRN8OgODgvxIPDoOG6ozdr4buXw6o3xrBs4buRazfhur/hu7M3w7Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWpbN+G7gGTDgDfDteG6szfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o34buBZeG7qzfhu6lsaOG7kTfGsOG6seG7qzfhu49rbDfhu6nFqXh04buRajfDqmtt4buRazfhu6lrecOqN+G7gXh1w6o34buBcGw34bupaOG7kTfhu7nhurM3w6pr4burw4Dhu4vhu5E3xrDhurHhu5FqN+G7gW/hurE34buBbOG7i8O0N8O0c2w34bu5c2w3w6pyN8aww7o34bu5w6nhu6k3w6prxJHhu6k34buPa+G6seG7kWo34bupxanhurHhu5FqN+G7ueG6szfhu4Hhu5/hu5FqN+G6veG7oTdrcuG7kVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ov4bup4bqx4buRIWE4xrDhu5Phu5E5W+G7jeG7pWo2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfDo+G6oTjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT43xIPhuqHhuqPhu6XDgXs2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN+G6scO14bupLDY2N8awxanDqiw2a+G7qeG7qeG7pT4vL+G6veG6seG7k+G7pWvhu6vhu6lr4buTW+G7ueG7kS/hu6rGsOG7h8WpxKhsw7Xhu4fGsC9sw7ThurFq4buHL+G6veG7k8OBOSI5IFvhu43hu6VqNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6ozjhu6XDgXs2Ny8x4buoxal4dOG7kWo34buoS+G7pOG7qDfhu6hk4buRN8avcuG7kTfDquG7mTfhu6lsw63hu5E34bupa2Thu5E3w7XhurM34buoxal4dOG7kWo34buoS+G7pOG7qDfhu6hr4bq1w6prN+G7jmzDrOG7qX034buBeHXDqjfhu6lr4bqz4buRazfDtcOp4bulN+G7qcO9N+G7keG6p8O0Nznhuq/huq/Eg1s34buoxanDomw34bun4bur4bqxN2E4N+G7keG6p8O0N2tu4buRazfhu6lr4bqz4buRazfhu7nhurM34bula+G6t+G7qTfhu6nFqWzhu4vhu5F9N+G7qcWpeHThu5FqN+G7geG6pTfhu4HhurXhu6k34buBeHXDqjfhu5FrbMOt4burN+G7qWvhurPhu5FrN+G7qW3DqmtbN+G7qMWpeHThu5FqN8Oqa23hu5FrN+G7qWt5w6o34buBcGw34bupaOG7kTfhu6nDvTfhu5Fq4bqzw4A3YeG6oy/Egy9hOGE5N+G7qWvhu4fhu5M34bum4burw4Bp4bupN+G7gW/hu5FrN2E54bqj4bqhL+G7puG7gC3hu6rhurzhu5Dhur434buRauG6s8OAN2HhuqM34bupa+G6t+G7kWo3xIM34buR4bqnw7Q3YThhOTfDqnbhurE34buq4bq84buQ4bq+N+G7qcOz4buRa1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buow7034bqja8OhODfGsOG6t+G7kWp9N+G7kWtsw63hu6s3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34bu54bqzN+G7pWvhu683a+G7q8OA4buRazfhu4HhuqU3w6rhu5k3w7Thuqvhu6k34bupw703xanEkeG7qTfGsHPDtDfhu6lr4buzw6o3a2zDrOG7kTfhu7lsw6zDqjfhu4Hhu5M34bupa2Thu5E34buRa2zDrOG7qTfhu7nhurM3xanhu7XhurE34bup4bqxw4A3xrDhurfhu6k34buPa+G7q+G6ueG7kVs3OTg4ITdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu4Hhu4fhu5M34buPa+G6ueG7qzfhu6nFqeG6seG7kWo34bu54bqzN+G7gcOiw7Q34bq9w6Lhu5M34buPa+G7k8Oi4buRajfDquG6t8Oqazfhu49rbDfhur/hu7M3w7Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWpbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN+G6scO14bupLDY2N8awxanDqiw2a+G7qeG7qeG7pT4vL+G6veG6seG7k+G7pWvhu6vhu6lr4buTW+G7ueG7kS/hu6rGsOG7h8WpxKhsw7Xhu4fGsC9sw7ThurFq4buHL2ps4bqx4buTLeG6v+G7q8OqL+G7qeG6seG7kcaw4buT4buRw6Fb4buN4bulajY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8Oj4bqhOOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfDoMOhxIPhu6XDgXs2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qGtlw4A34buQauG7q8OA4buJ4buRN+G7uOG6p+G7kTdL4but4buRajctN0tsw6zhu6s34bupxal4w7rhu5FqN+G7qMWpeHThu5FqN+G7qEvhu6Thu6g34buoZOG7kTfGr3Lhu5E3w6pr4buTN+G6vWxp4bupPjfhu5Bq4bqxw4A34buRa+G7t+G7kWo34buRauG6s8OAN+G7gWXhu6s34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN8O0c2x9N+G7qWtlw4A34bu54bqzN+G7qcWp4buVN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo3xrBnN+G7qWxp4bulN+G7qeG7r8OqN8Oq4bujN2rhuq3hu5FqN+G7geG7izfDgXnhu5FqN+G7geG6t+G7kWo3w7XhurM34buRa+G7t+G7kWo34bupa2k3a8OsN+G7gWXhu6s34bupbGjhu5E3w6p24bqxN+G7qcWpeHThu5FqN+G7qEvhu6Thu6g34buoZOG7kTfGr3Lhu5F9N+G7qeG6teG7kzfhu5Fo4buRN+G6vXhzw6o34buB4buh4bupN+G7pWvhurc34bu5w603w6prxJHhu6k3w7V4deG7kWo3w7XhurM3w7Thu6Hhu6k34bupxanhu5Phu5FqN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7qcWpeHThu5FqN8O0bMOt4buRN+G7keG7sWw3w6p24bqxN+G7qcOz4buRazfDquG7mTfGsOG7szfhu6Vr4bq34bupN+G7qcWpbOG7i+G7kTfhu6nhu6Phu6k34buRa8SR4bupWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfhurHDteG7qSw2NjfGsMWpw6osNmvhu6nhu6nhu6U+Ly/hur3hurHhu5Phu6Vr4bur4bupa+G7k1vhu7nhu5Ev4buqxrDhu4fFqcSobMO14buHxrAvbMO04bqxauG7hy9qbOG6seG7ky3hur/hu6vDqi/hu6nhurHhu5EhYTjGsOG7k+G7kWFb4buN4bulajY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8Oj4bqhOOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfDoeG6ocOj4bulw4F7NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDleG7iTfhu49r4bqxbDdqbMOi4buRajfhu49p4bupN+G7qWvhu7HDqjfDteG7scOqN8SDa8OhODfGsOG6t+G7kWo34bupa2434bupxal0bDfhu4FwN8O0eOG6sX034buPa+G7neG7kWo3auG6q+G7pTfGsOG7szdqbOG6t+G7kTfhu4Hhu5PhurXhu5FbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG6vuG7kzfhu6lu4buRazdrbuG7kWs34bq/b8Oqazfhur3DrOG7kWs34bq/bOG7ieG7kTfhur1saeG7kTfhu6VrecOqN+G7qeG6teG7pX034buRa+G6szfhu6nFqXh04buRajfGsGc34bupxanhurHhu5FrN+G7qWt2N+G7qeG7o2w34buB4bqxN+G7qWt0bDdqbOG6seG7kTfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o34buB4buLN+G6v+G6tcOAN2vhu5fDqjfhu6nFqeG7s8OqN+G7qWxp4bulN+G7uXNsN2E34bq94burcGwvN+G7kWrhurPDgDfhu4Hhu4s34buBw6LDtDfhur3DouG7kzfhu5Hhu6FsN+G6v+G7q+G7kWo3w6preHLhu5FqN+G7qcWpbuG7kWs34bu54bqzN8Oqa8SR4bupN8O1eHXhu5FqN8Oq4bq3w6o3w7Thu53hu5E3a+G7l8OqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjFL4buT4bqz4buRajfhu6bhu6vhuqAwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buo4bq1bDdr4burw4DDrOG7kTfhu6Rr4butN+G7kGzhu5FrMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kGrhurPDgDfhuqEv4bqvfTfDoeG6o+G6oTdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu6jFqXh04buRajfDtGXDtDfhu5Hhu5Phu5E34buoa+G6seG7kWs3w5Vkw7Q3IuG7qWtvN+G7qcWpxJHhu5E34buka+G7k+G7kWo3w4prZOG7q303a+G7q8OAw6zhu5E34buka+G7rTfhu5Bs4buRayA34buB4buZ4buRN8O14buJN+G7j2vhurFsN2psw6Lhu5FqN+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjfDtHNsN2E4YTk3LTdhOGFhN8SRw7Q3w6rhu7Hhu5FqN+G7qWvhu4fhu5M34bupbOG7kWs34bupa2Xhu5E34oCc4buRauG6s8OAN2vhu6FsfTfhu5Fq4bqzw4A3w7Xhu4nigJ034bup4bq1bDfDquG6t8OqN+G7kWvhu5nDtDfDtXPhu6VbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN+G6scO14bupLDY2N8awxanDqiw2a+G7qeG7qeG7pT4vL+G6veG6seG7k+G7pWvhu6vhu6lr4buTW+G7ueG7kS/hu6rGsOG7h8WpxKhsw7Xhu4fGsC9sw7ThurFq4buHL2ps4bqx4buTLeG6v+G7q8OqL+G7qWvhurHhu5Frw7XhurHDtGEiOSBb4buN4bulajY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buow703xrDhurfhu5FqN8awc8O0fTfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o34buB4buTN+G7qWtk4buRN+G7kWtsw6zhu6k34bu54bqzN8aw4bq34bupN+G7j2vhu6vhurnhu5E34bup4bqxw4A34buBeHXDqjfhu6lr4buzw6o3a2zDrOG7kTfhu5Fq4bqxw4A34bup4bq1bDfDqnDhu5FqN+G7qcWpeHThu5FqWzc5ODghN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7ueG6szfhu6Vr4buvN2vhu6vDgOG7kWt9N2ps4bq34buTN+G7uWxo4buRN+G7qWvhu7PDqjdrbMOs4buRN+G7geG7h+G7kzfhu49r4bq54burN+G7qcWp4bqx4buRajfhu49rbDfhu4F44bqxN+G7geG7meG7kTfhu6nFqWY34buB4buLN+G7gcOiw7Q34bq9w6Lhu5M34bqx4buRN+G7qeG7k+G6s+G7kTfhu6Vr4buV4buRan03w6pr4buj4buRajfhur9vw6prWzfDiuG7nTfhu5Bq4burw4Dhu4nhu5E34buoa2834buoa+G7qzdL4burw4DDreG7kTctN0tsw6zhu6s34bupxal4w7rhu5FqN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo3w6pr4buTN+G6vWxp4bupPjfigJzhu6hr4buzw6o3a2zDrOG7kTfDqmvDszfhu4HhurXhu5M3w6pr4bur4buRajfDqnbhurE34buq4bq84buQ4bq+N+G7qcOz4buRazfhu7nDrTfhu49pN2vhu5PhurXDqms34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN8O0c2x9N+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo34bupcDfDqmt5w6o3w7Vs4buRazdr4buT4bq14bupfTfDteG7n+G7kWo3amvhu4Phu6U3w6rhurfDqjdr4buT4bq14bupN+G7geG7oeG7kWo34bup4bq1bDfDtXPhu6U34buRa3g3a+G6t+G7qTfhu6bhu6vhu6PDqjfDquG6sX034buB4buXw6o34bupa3g3w6p24bqxN8OKa3Y34bupb8Oqazfhu5F4c8OqN+G7geG7izfDquG6t8OqN8Oq4buT4buRN8Oqw6LDtDfhu5Frw6nhu5E34buBeHXDqjfhu49r4bud4buRajfhu49rbTfhu7nhurM34bqgN+G7kWprw7LhurE3w6p24bqxN+G7kWrhurPDgDfhu49r4bqxbDdqbMOi4buRauKAnVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ov4bupa+G6seG7kWvDteG6scO0OVvhu43hu6VqNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6oWE54bulw4F7NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6Rr4buvN2vhu6vDgOG7kWs3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34bq94bqzw4A34bupxqE3xrDhu7M3w4Bo4buRN+G7qWTDtDfhu49rbDfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o34bula+G7leG7kWp9N8Oqa+G7o+G7kWo34bq/b8Oqazfhu4F4dcOqN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo34bupa+G7s8OqN2tsw6zhu5E34buRamtsaMO0N+G7qeG7scOqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6jFqXhzw6o34buB4buZfTfhu4Hhu4s34buBw6LDtDfhur3DouG7kzfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o34bula+G7leG7kWp9N8Oqa+G7o+G7kWo34bq/b8Oqazfhur3DrOG7kWs3w4rhu5Lhu7hM4bq+LTnhuq834bupxalo4buRN+G7gW/hurE34bq94bqz4buRN+G7qcOz4buRa303w4prdjfhu6lvw6prN+G7quG6vOG7kOG6vjfhu6nDs+G7kWs34buB4buf4buRajfhuqA34bu5c2w34buBw603w4Hhu6vEkeG7qTfDqnbhurE3xq/DujdKbOG6t+G7kzfhur/hu6/Dqjfhu7nhurM34buA4bqz4buTN+G7qeG6teG7kzfhu7nDrTfhu7lsw6zDqjfhu6lwN8Oqa3nDqjfhu49r4bqxbDdqbMOi4buRajfhu7nhurM34bq/4bq1w4A3a+G7l8OqN+G7qeG6tWw3w6rhurfDqjfDqnI3xrDDujdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/Dqjfhu6nFqWjhu5E34buBb+G6sTfhur3hurPhu5E34bupw7Phu5FrN+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjdhOGE5Ny03YThhYTfhu6nhurVsN+G7uOG6p+G7kTfhur3DouG7kTfGsOG7ozfDocOj4bqvw6Ev4buq4bq84buQ4bq+LeG7jkrhu7gjN+G6veG6seG7kTdr4bqz4buRazfhu5Fq4bqzw4A3YeG6oS/Egy9hOGE5Wzfhu6hr4buH4buTN+G7geG7mX03w6rEkeG7pTdr4buXw6o3w7Rlw7Q34buR4buT4buRN+G7qXA3w6precOqN+G7j2vhurFsN2psw6Lhu5FqN+G7qWvhu4fhu5M3a27hu5FrN+G7qWt5w6o34oCc4buRauG6s8OAN2vhu6FsfTfhu5Fq4bqzw4A3w7Xhu4nigJ034bup4bq1bDfDquG6t8OqN+G7kWvhu5nDtDfDtXPhu6VbN+G7gOG7n+G7kWo34bupa3RsfTfDquG6t8OqN8OqcjfGsMO6N2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G7qWvhu7PDqjdrbMOs4buRN+G7kWprbGjDtDfhu6nhu7HDqjfDquG6t8OqN+G7p+G7q8OAN+G7gW/hu5FrN+G7ucOtN+G7pWvhu5Xhu5FqfTfDqmvhu6Phu5FqN+G6v2/Dqms34bq9w6zhu5FrN8OK4buS4bu4TOG6vi054bqvN+G7qcWpaOG7kTfhu4Fv4bqxN+G6veG6s+G7kTfhu7nhurM34bun4burw4A34buBb+G7kWs34bqh4buON8OqduG6sTfhurzhu6E3PTfhu6lpWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6hr4butw4A34buoxanhurHhu5FqMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qOG6tWw3a+G7q8OAw6zhu5E34buA4buT4bqx4buRN0vhu63hu5FqMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2Mcav4bq34buRajfhuqEt4bqvfTfhu6nhurVsN+G7qMWpeHThu5FqN+G7qEvDisavN+G7qGTDgDfDiuG7o8OqfTdr4burw4DDrOG7kTfhu4Dhu5PhurHhu5E3S+G7reG7kWp9N8O14buJN+G7j2vhurFsN2psw6Lhu5FqN+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjdhOGE5N+KAkzdhOGFhN+G7geG6pTfhur9s4buJ4buRN8Wp4bqxN+G7qcWp4bqx4buRajfhu6nFqeG7l+G7kWp9N+G7kWvhurHhu5FrN2rhu5fhu5F9N+G7qeG7q2Thu5E34bupa3Y3w6rhurfDqjfDgGjhu6s3w6pl4burN+G7pWvhu5Xhu5FqfTfDqmvhu6Phu5FqN+G6v2/Dqms3w4rhu5Lhu7hM4bq+LTnhuq9bN+G7qGvhurHDtDfhur/hu7M3w7Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo3w6rhu5k3w6rhurfDqjfhu6lrZcOAfTfDquG7nX034buB4bq1bDfhur9sw6zhu5E3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3w6rhurfDqjfhu49r4bujbDfDtXPhu6U3w6N9N8SDfTfhuq834bu54bqzNzk5ODfhu4fDtDdr4buXw6o3xrBs4buRazfDtXPhu6U34bqjN8OqduG6sTfhu6nFqXh04buRalswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ov4bq/4buT4bqx4buRIWE4a+G7q+G7kWohYTjhu49r4bqxbCFhOGps4bqx4buRaiFhOOG6veG7peG7qSFhOCI5IFvhu4zhu6RKNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N8Oh4bqvYeG7pcOBezY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buQ4bqnw7Q3a+G7l8OqN2E4YTgtYThhOX03w6rhu53hu5FqN+G7qeG6t8OqN+G6v+G6tcOAN+G7ueG6szdr4buXw6o3w6p24bqxN+G7qWtlw4B9N+G7qcWp4buVN+G7qMWpeHThu5FqN+G7qEvDisavN+G7qGTDgDfDiuG7o8OqfTdr4burw4DDrOG7kTfhu4Dhu5PhurHhu5E3S+G7reG7kWo3w6rhu5k3xrDhu7M34bupbGnhu5E34bq94buhN+G7uXh14bupN+G6vcOpw6o3w6rDojfhu7nDrTfGsOG7ozfDtXh14buRajfhu7nhurM3w6prxJHhu6k3w7V4deG7kWpbN+G7kHBsN+G6vcOp4bupfTfDqmvEkeG7qTfDtXh14buRajdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/DqjfDtHdsN+G7kWvhu5fhu5E34bun4bur4bqxN8Oq4bq3w6o34buP4bqiN+G7qWtsN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7keG6p+G7kWo34buPa2xp4burfTfhu5Fr4bqzN+G7qcWpeHThu5FqN+G7geG6pTfhu4HhurXhu6k34buBeHXDqjdhOTdqbMOibDfDqsSR4bulN2vhu6vDgMOs4buRfTfhur3hurnDgDdqbMOibDfDqsSR4bulN+G7qcOz4buRa3s3w4Fp4bulN+G7qWt5N2vhurFsN+G7qcWp4buT4buRajfhur3DouG7kWo34bupa+G6s+G7kWs34bupbcOqazfDqmvhu6vhu5FqN+G7qeG7k+G6s+G7kTdr4burw4DDrOG7kVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ov4bq/4buT4bqx4buRIWE4a+G7q+G7kWohYTjhu49r4bqxbCFhOGps4bqx4buRaiFhOOG6veG7peG7qSFhOCJhIFvhu4zhu6RKNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N8Og4bqhxIPhu6XDgXs2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2McOKa+G7q+G6ueG7kTfhur1vN+G7qeG7o+G7qTfDtOG7l2w34buBbMOt4burN+G7j2zDrOG7kTfhu6nFqWzhu4vhu5E34buPa+G6sWw3w6preHLhu5FqN+G7qcWpbuG7kWs3amzhurfhu5M34bq/4buvw6o34bula3A34bupa+G7neG7kWo3w7RzbDfhu4Hhu6NsN+G7uXNsN8O1c+G7pTfhuqM34bupxanhu5Phu5FqN+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjdhOGE5LWE4YWF9N+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo34buB4bqlN+G7qXA3w6precOqN8O14buz4bqxN8Oqa+G7l+G7kX034buB4bq34buRazdqbOG6tzfDquG6t8OqN+G6veG7oTfGsOG6t8OqazdqbOG6t+G7kzfhu49r4buT4bqxN+G7geG7seG7kWo34bupa+G7h+G7kzfhu6fhu6vDgDfhu4Fv4buRazfDqnbhurE34bq84buhN0rhur4p4buA4buoN8awY+G7kTfGsOG6s+G7kWo34bupxals4buL4buRN+G7j2vhurFsN+G7qcWp4buT4buRajfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o3w7RzbFs34bu4c2w34buRa+G7t+G7kWo34bupa+G6s+G7kWs34bupbcOqazfhu4HhurXhu6k34buBeHXDqn03w7XhurM34buRauG7q+G7n+G7kTfDteG7s8OqN8OqcDfhu7l3fTfhu4Hhu6Hhu5FqN+G7uWxo4buRN+G7qWtlw4A34bu54bqzN+G7qcWp4buVN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo34bupbGnhu6U34bup4buvw6o34bu5eHLhu5E3w7Vo4buRN+G7j2ti4buRajfhu4Fv4buRazfhu7lvN+G7qWtpN+G7qcWp4buT4buRajfhu6Vr4buT4buRajfhu6nFqeG6s+G7kzfhu6lrbDfhu4Hhu6vhurE34oCc4bq+4bq1w4A34bup4buj4bupfTdr4buXw6o34bup4buj4bup4oCdfTdqbOG6s+G7kWs34bupa+G6s+G7kWs34bupbcOqazfDquG6seG7kzfhu6nFqeG7k+G7kWo34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN8O0c2x9N+G7pWvEkeG7kTfhu4HEkeG7qzfDgXnhu5FqN+G7geG6t+G7kWo3w7XhurM34buBbOG7i8O0N8aw4bq34buRajfDqnbhurE34buRauG6s+G7kWs3amzhurfhu5M34bq/4buvw6o34buAxJHhu6k34bq8eMO6bFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ov4bq/4buT4bqx4buRIWE4a+G7q+G7kWohYThb4buM4bukSjY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8Oj4bqhOOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqHDoMOh4bulw4F7NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6bhu6vhuqLhu5FrN8OKa2wwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buo4bq1bDdr4burw4DDrOG7kTfhu6hr4bqx4buRazfGr3Lhu5EwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxKDfDleG7iTdqbMOi4buRajfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o3YThhOTctN2E4YWE34buBeHXDqjfDquG6t8OqN+G7qWtlw4A3w6rhu5034buoxal4dOG7kWo34buka3A34bupa+G7neG7kWo34bq+ZOG7kTfhu6nhu6HDqjfhu5Hhu6FsN+G7qcWp4buxN+G7qEvDisavN2vhu6vDgMOs4buRN+G7qGvhurHhu5FrN8avcuG7kTfhu6lwN8Oqa3nDqjfhu6nFqeG6seG7kWo34bupxanhu5fhu5FqN+G7ueG6szfhuqA34buRamvDsuG6sX034bup4bq14buTN+G7j2vhu53hu5FqN+G7j2ttN+G7ueG7q2w34bupeHJsN8Oqa+G7kzdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu6nFqeG7k+G7kWo34buRauG6s8OAN+G7qeG7s+G7qzfhu6nFqXh04buRals34buQa+G6szfhu6nFqXh04buRajfhu6fhu6vhurfhu5E34bupxalsw6zhu6k34bup4buT4bqz4buRN+G6veG7oTfhu6lr4bqz4buRazfhu6VrZeG7kTfhu6lr4bqxw7Q34bq/4buzN+G6veG7q3BsN8O14buJN+G7pWvDomw34bupa+G7s8OqN2tsw6zhu5E34buRamtsaMO0N+G7qeG7scOqN8Oq4bq3w6o34bun4burw4A34buBb+G7kWs34bu5w6034bula+G7leG7kWp9N8Oqa+G7o+G7kWo34bq/b8Oqazfhur3DrOG7kWs3w4rhu5Lhu7hM4bq+LTnhuq83w6p34buRajfhu5FreDfhu6fhu6vDgDfhu4Fv4buRazfhuqHhu443w6p24bqxN+G6vOG7oTc9N+G7qWlbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN+G6scO14bupLDY2N8awxanDqiw2a+G7qeG7qeG7pT4vL+G6veG6seG7k+G7pWvhu6vhu6lr4buTW+G7ueG7kS/hu6rGsOG7h8WpxKhsw7Xhu4fGsC9sw7ThurFq4buHL2ps4bqx4buTLeG6v+G7q8OqL+G7qWvhurHhu5FrIWE4xrDhu5Phu5EhYTjhu49r4bqxbCFhOGps4bqx4buRaiFhOOG6veG7peG7qSFhOCJhIFvhu43hu6VqNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N+G6oTjhuq/hu6XDgXs2Ny8x4buoxal4dOG7kWo34buka3A34bupa+G7neG7kWo34bq+ZOG7kTfhu6nhu6HDqjfhu5Hhu6FsN+G7qcWp4buxN+G7qEvDisavN2vhu6vDgMOs4buRN+G7qGvhurHhu5FrN8avcuG7kTfhu6lr4buzw6o3a2zDrOG7kTfhu5Fqa2xow7Q34bq9bMOs4buRN+G7pWvhurfhu6U34bula+G7leG7kWp9N8Oqa+G7o+G7kWo34bq/b8OqazfDiuG7kuG7uEzhur4tOeG6rzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5DhuqfDtDdr4buXw6o3YThhOC1hOGE5fTfhu6jFqXh04buRajfhu6RrcDfhu6lr4bud4buRajfhur5k4buRN+G7qeG7ocOqN+G7keG7oWw34bupxanhu7E34buoS8OKxq83a+G7q8OAw6zhu5E34buoa+G6seG7kWs3xq9y4buRN+G7geG6pTfhu4HhurXhu6k34buBeHXDqjfhu5Fr4bu34buRajfhu49p4bupN+G7p+G7q8OiN+G7geG6t+G7kWo34buPa23Dqms3w7XDrD434bqjYSE3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34buB4bq14bupN2vhu5fDqjfDteG7s8OqN+G7jmvhurd9N0psxqFsezc5ODghN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7qeG7o+G7qTfhu5Fqa2zDrOG7pTfhu6hLw4rGr3034bupxal4dOG7kWo3w6rhu5k3YcOgN2psw6JsN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7keG6p+G7kWo34buPa2xp4burN8OqxJHhu6U3a+G7q8OAw6zhu5FbW1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ov4bupa+G6seG7kWshYTjGsOG7k+G7kSFhOOG7j2vhurFsIWE4amzhurHhu5FqIWE44bq94bul4bupIWE4IjkgW+G7jeG7pWo2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfDo+G6oTjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT43w6HhuqPhuq/hu6XDgXs2Ny8xS+G7l8OqN8awbOG7kWs34buoxal4dOG7kWo34buka3A34bupa+G7neG7kWo34bq+ZOG7kTfhu6nhu6HDqjfhu5Hhu6FsN+G7qcWp4buxN+G7qEvDisavN2vhu6vDgMOs4buRN+G7qGvhurHhu5FrN8avcuG7kTfhu6lr4bqxw7Q34bq/4buzN+G6veG7q3BsN8O14buJN+G7j2vhurFsN2psw6Lhu5FqMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kOG6p8O0N2vhu5fDqjdhOGE5Ny03YThhYX034buRa+G6szfhu6nFqXh04buRajfhu4Hhu5nhu5E34bqvODfhu4fDtDdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu7nhurPhu5M3w7Vz4bulN+G6o3034buRZOG7kWo34bupcOG7kWo3xrDhu6M3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34buRa+G6szfhu6nFqXh04buRajfDoeG6ocSDN+G7h8O0Wzfhu7hzbDfDtOG7r8OqN+G7qWxo4burN+G7gXBsN8O0c2w3w6rhu53hu5FqN+G7qeG6t8OqN+G6v+G6tcOAN+G7ueG6szdr4buXw6p9N+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo34bupbGnhu6U34bup4buvw6o34buRcTfDteG7s8OqN+G7pWvEkeG7kTfhu4HEkeG7q3034bun4burw4Bp4bupN+G7qWTDtDfhu4HhurXhu6k34buBeHXDqjfhu5FrbMOt4burN+G7qWvhurPhu5FrN+G7qW3Dqms3w6rhurHhu5NbN+G7gOG7izfhu6Vr4bq34bupN2vhu6vDgDfhu5Fr4bu34buRajfhu49p4bupN+G7p+G7q8OiN+G7geG6teG7qTfhu4F4dcOqfTfhu5Fr4bqzN+G7qcWpeHThu5FqN+G7qWxp4bulN+G7qeG7r8OqN+G7kWThu5FqN8Oq4bqx4buTN8Oqa8SR4bupN8O1eHXhu5FqN2psw6Lhu5FqN+G6v+G6tcOAN+G7ueG6szdr4buT4bqz4buRN+G7qWvhurPhu5FrN+G7qeG7o+G7qTfhu5FrbMOsw7Q34bu54buvN8Oqa+G6p8O0N8aw4buZw6o34bu54bqzN+G7keG7q+G7nWw34bq/eMO54buRajdr4buXw6o3xrBs4buRa1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxS2zDreG7kTfDlOG6sWwwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxKOG7qMWpeHThu5FqN+G7qGzhu4vhu6s3a+G7l8OqN+G7qGt4deG7kWo3w4rhu7Xhu6t9N2vhu6vDgMOs4buRN+G7qGvhurHhu5FrN8avcuG7kTfDquG7mTdqZeG7kTfDoDg4N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7qeG6tWw34buBbOG7i8O0N+G7qcWpeHThu5FqN8Oqa23hu5FrN+G7ueG6szfhu49r4burN8O1ZjfGr2zhu5FrN+G7qOG6s+G7kVs34buoxal4dOG7kWo3w6rhu5k3OeG6ozfhu6Vr4buV4buRajdr4buXw6p9N+G7qcWp4buT4buRajfhu4Hhu5k3w6rhu5k3OcOgN+G7pWvhu5Xhu5FqN2vhu5fDqjfhu49saOG7kTfDquG7o303a+G6sWw34bula+G7leG7kWo3a+G7l8OqN+G6veG6t+G7kTfhu49saOG7kTfDquG7o1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ov4buPa+G6sSFhOMOq4bur4burIWE44bupa+G6seG7kWshYTjGsOG7k+G7kVvhu43hu6VqNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N8Ohw6HEg+G7pcOBezY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxxq/hurfhu5FqN+G7kWrhurPDgDfhuqEv4bqvfTfhu6nhurVsN+G7gWzhu4vDtDfhu6nFqXh04buRajfDqmtt4buRazfDujfhu49r4burN8OV4bqzbDfDimvhurfhu6t9N8Oq4bq3w6o34bupa2XDgDfDquG7nTdqbOG6t+G7k303a+G7l8OqN8awbOG7kWs34buB4bqlN+G7qcOp4bulN+G7qcWp4bur4buRajfhu6nDvTfGsHPDtDfhu4Hhu4s34bupa+G6scO0N+G6v+G7szfDteG7iTfhu49r4bqxbDdqbMOi4buRals3w4rhurfDqjfhu4fDtDfDqmvEkeG7pTdr4bqz4buRazfhu6nhu6Phu6k34bu5bMOsw6o34buB4buH4buTN+G7j2vhurnhu6s34bupxanhurHhu5FqfTfGsOG6t+G7qTfhu49r4bur4bq54buRN+G7qeG6scOAN+G7ueG6szfhu4Hhu5M34bupa2Thu5E34buRa2zDrOG7qVs3w5Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo34buBeHXDqjfhur9s4buJ4buRN8Wp4bqxN+G7kWvhurHhu5FrN8Oqa+G7meG7kWp9N2rhu5fhu5E34buRa+G7hTfhu5FreOG7kWo34bu54bq74buRN+G7gcOiw7Q34bq9w6Lhu5M34bupxanhurHhu5FqN+G7qcWp4buX4buRalswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw4rhu5034buQauG7q8OA4buJ4buRN+G7qGtvN8OK4bq5w7Q34buoa+G7scOANy03S2zDrOG7qzfhu6nFqXjDuuG7kWo34buRa+G6szfhu6nFqXh04buRajfDqmvhu5M34bq9bGnhu6k+N+G7gOG7meG7kWo34bupxalo4buRN+G7gW/hurE34bq94bqz4buRN8OB4bqlN+G7geG6q8OqN+G6vWzDrOG7qTfhu49r4buZN+G7j2vhuqfhu5F9N+G6r8SDfcOgITdr4buXw6o3xrBs4buRazfDteG6szfhu5FqeHRsN+G6v2Thu5E34bup4buhw6o34bupa2zhu4vhu6s3xrDhu6N9N+G7qcWpbuG7kWs34buB4buhN+G6v2Thu5E34bupxaltN+G7j2vhu53hu5FqN+G7geG7n+G7kWo34buBw63hu6s34buRaOG7kTfDouG7kWs3a3jDuuG7kWo34buRa2zDreG7qzfhu4Fp4buRN8Oqa8SR4bupN8O1eHXhu5FqN2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN8OqduG6sTfhu5Fr4bqzN+G7qcWpeHThu5FqWzfhu6jhu6vDgDfhu5FrbGjhu5F9N+G7qcWp4buT4buRajfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o34buR4bqzw4B9N+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo3xrBnN8Oqa+G7sTfhu6nFqeG7l+G7kWo34bupbsO0N+G7kWtk4buRN+G7qeG7ozfhu4Hhu4s34bq94bufbDfhur94w7nhu5FqfTfhu6VrxJHhu5E34buBxJHhu6s34bupw73hu5FqN+G6vXhzw6o3amtsN+G6v8SR4burN8SR4buRN+G7ueG6s+G7kzfhu6lr4bqz4buRazfhu6ltw6prN8Oqa+G7q+G7kWo3w6p24bqxN2vhu6vDgMOs4buRWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6jFqeG7k+G7kWo34buR4bqnw7R9Nzk4OCE3xrDhu6M3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34buBeHXDqjdr4buXw6o3YTfhur3hu6twbC/hu5Fq4bqzw4A34buB4buLN+G7gcOiw7Q34bq9w6Lhu5M34buPaTdr4buT4bq1w6prN2psw6Lhu5FqN+G6v+G6tcOAN+G7qcWp4buT4buRajfhu6lu4buRazdrbuG7kWs34bq/b8OqazfDiuG7kuG7uEzhur4tOeG6rzfhu7nhurM34buRZOG7kWo3w6rhurHhu5M3w6prxJHhu6k3w7V4deG7kWo3amzhurfhu5M34bq/4buvw6o34buB4bq1bDfhu6nFqeG6szfhu6lr4buH4buTN+G7qcO94buRajfhu6lr4bq34buRalswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4bq8w6Lhu5M34buOa+G6t+G7kWswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buo4bq1bDdr4burw4DDrOG7kTc9aOG7kTfDlcOp4bulMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kGrhurPDgDfhuqEv4bqvfTdr4buXw6o3xrBs4buRazfDquG6t8OqN8OqcjfGsMO6N2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G7qcWpaOG7kTfhu4Fv4bqxN+G6veG6s+G7kTdr4burw4DDrOG7kTc9aOG7kTfDlcOp4bulN+G7geG6pTfhu6lr4bqxw7Q3amzhurE3w7Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN8O0c2w3YThhOTfigJM3YThhYVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo3xrDFqcOqLDYvL8OqW+G6veG6seG7k+G7pWvhu6vhu6lr4buTW+G7ueG7kS/hur/hu4fGsOG7j+G7qeG7k+G7pS/hu5Hhu4dBxrAvYTnDoeG6oS85OTnhur84OTg44bqjODjhu6k5w6Phuq/DoTg5w7Vhw6Bb4buN4bulajY3LzFL4burw4DDrOG7kTc9aOG7kTfDlcOp4bulN8Oq4buZN+G6ozk34bupxal4dOG7kWo3a+G7l8OqN+G7ueG6szfDqnI3xrDDujdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/Dqn034bupxanhu5Phu5FqN+G7geG7mTfDquG7mTfhuqHDoTfhu6nFqXh04buRajfDquG7neG7kWo3w7XDqeG7pTfhur/hu5M3a+G7q8OAw6zhu5E34bun4burw6Lhu5E3w7XhuqB7N+G6veG7o+G7kTfhu6nFqXh04buRajfhu6VrcDfhu6lr4bud4buRajfhur/hu5M3xq/DujdK4bq+KeG7gOG7qDfhu6fhu6vDouG7kTfDteG6oHs34bq94bqxN+G7qcWpeHThu5FqN8O0ZcO0N+G7keG7k+G7kTfhu6l4N+G7qWvhu6/Dqjfhu7nhurM3w7Thu6Hhu6k34bupxanhu6vhu5FqN+G7qWTDtDdK4bq+4buQ4buQLUrhur7hu6gjWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5zhu5FqN0vhurM34buo4burxJHhu5E3S8OibDfigJM34buka+G7mTfhu6jFqXjDuuG7kWo34bula+G7leG7kWo3Smzhurfhu5M34bq/4buvw6o34bu54bqzN+G7gOG6s+G7kzfhu6nhurXhu5M3a+G7q8OAw6zhu5E3w6pr4buTN+G6vWxp4bupPjfhu5DhuqfDtDdr4buXw6o3YThhOTfigJM3YThhYTfhur3huq3hu6k34buBZeG7qzfhu6nFqeG7k+G7kWo34buBbMOt4burN+G7j2zDrOG7kTfhur9vw6prN+G6vcOs4buRazfDiuG7kuG7uEzhur4tOeG6rzfhur9s4buJ4buRN+G6vWxp4buRN+G7pWt5w6o34bup4bq14bulfTfhu5Fq4bqz4buRazdK4bq+LeG7gOG7qDdr4burw4DDrOG7kTc9aOG7kTfDlcOp4bulN+G7geG6pTfhu6fhu6vhurHhu5E34bupZMO0fTfDqmvDszfhu4HhurXhu5M3w6rhurfDqjfhu6nFqXh04buRajdr4buXw6o34bupxalo4buRN+G7gW/hurE34bq94bqz4buRN8Oqa3Y34buB4buh4buRajfhu6nFqeG7k+G7kWo3w6rhu53hu5FqN+G7qeG6t8OqN+G6v+G6tcOAN2vhu5fDqjfhu7nhurM34bula+G7leG7kWp9N8Oqa+G7o+G7kWo34bq/b8Oqazfhur3DrOG7kWtbN+G7gOG6q8OqN+G6vWzDrOG7qX034bupw6nhu5E34bq/4buv4buRajfhu6nhu6NsN+G7geG6sTfhu6lrdGw3amzhurHhu5E3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34buBaeG7kTfhu6nFqXh04buRajfhu4Hhu4s34bupxanhu6vDgMOt4buRN+G7geG6teG7qTfhu5Fr4bu34buRajfhu49saeG7kTfhu6lrecOqN8Oq4buj4bupN8O14bubbH034bupxanhu5fhu5FqN+G7qWTDtDfhu6lr4buH4buTN+G7geG7seG7kWo34bupbOG7kWs34bupa2Xhu5E3w6prw7M34buB4bq14buTN8OqduG6sTfhurzhu6F9N8OqduG6sTfGr8O6N0rhur4p4buA4buoezfhu6nDqeG7pTfhu6nFqeG7q+G7kWo3w6prw7M34buB4bq14buTN+G7qWvhu7PDqjdrbMOs4buRN8Oqa3hy4buRajfhu6nFqW7hu5FrN2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G7pWtwN+G7qWvhu53hu5FqN+G7keG6p8O0N2E4OcSDfTfhu4HhuqvDqjfhur1sw6zhu6k34buB4bujbDfhu7lzbDfDtXPhu6U3YTfhu7nhurM3w7Vz4bulN+G6o1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4bu4bMOsw6o34bupcDfDqmt5w6o3w7Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo3auG7l+G7kTfhu5Fr4buFN+G7uXNsN8aw4buzN+G7qWvhurHDtDdqbOG6sTfDqnbhurE3OTg4ITdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu4Fl4burN8OqxJHhu6V9N8Oq4bq3w6o34buPa+G7o2w3w7Vz4bulN8Oq4buV4buRN8O14bq1bDdq4bufw7Q34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN8awbOG7kWsvw7Vz4bulWzfhu6jhu5PhurPhu5E34bq94buhN2ps4bq34buTN+G7uWxo4buRN+G7ueG6szdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu4F4dcOqN8OAaOG7qzfDqmXhu6s3xanhu7XhurE34bup4bqxw4A3xrDhurfhu6k34buPa+G7q+G6ueG7kX034buPbOG7i8O0N+G7qcWp4bqxN+G7qWtk4buRN+G7kWtsw6zhu6k34bu54bqzN+G7qcWp4bqx4buRajfhur1vN+G7j2vhurnhu6s34bupxanhurHhu5FqN+G7gWXDgDfhu4F2N+G7kWrhurHDgDfhu6nDvTfDqnDhu5FqN+G7qcWpeHThu5FqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhur7hu5M34buBbMOt4burN+G7j2zDrOG7kTfhu6nFqXRsN8Oq4buZN8O0eOG6sTfDtXPhu5E34buRaOG7kTfDquG6t8OqN+G7qcWpeHThu5FqN+G7qcWpaOG7kTfhu4Fv4bqxN+G6veG6s+G7kTfhu4HhuqU3w7Vs4buRazdr4buT4bq14bupN+G7qXA3w6precOqN8O14buJN+G7j2vhurFsN2psw6Lhu5FqN+G7qWvhu4fhu5M34bupa3RsN2ps4bqx4buRN+G7pWvhu603a3Xhu6V9N+G6vcOi4buTN+G7gcOiw7Q34bupxanhurHhu5FqN+G7qcWp4buX4buRan034bqx4buRN+G7qeG7k+G6s+G7kX034buRauG6reG7kTdq4buX4buRfTfhu6lrbGnhu6k34bupa+G7s8OqfTfhu6nhurXhu5M34buPa+G7neG7kWo34buPa2034bu54burbDfhu6l4cmw34bula8SR4buRN+G7j2vDumw3w6p24bqxN+G7kWrhurPDgDfhu49r4bqxbDdqbMOi4buRajfhu6lr4buH4buTN+G7geG7seG7kWo34bupbOG7kWs34bupa2Xhu5E3w6prw7M34buB4bq14buTN8OqduG6sTfDimt2N+G7qW/Dqms34buq4bq84buQ4bq+N+G7qcOz4buRazfhu7nDrTfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o34bula+G7leG7kWo3w6pr4buj4buRajfhur9vw6prN8OK4buS4bu4TOG6vi054bqvWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEo4buo4bq1bDfhu6jFqXh04buRajfhu6hs4buL4burN2vhu5fDqjfDlXhy4buRajfGr3Lhu5E34bqwfTfDgeG6pTfDlXhy4buRajfGr3Lhu5F9N2vhu6vDgMOs4buRNz1o4buRN8OVw6nhu6UwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ovw4Dhu4fhu5EhYTjDteG6seG7pSFhOCFhOCJhIFvhu4zhu6RKNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N8Og4bqhOeG7pcOBezY3LzE5ODghN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN8O1c+G7pTc5N+G7qMWpeHThu5FqN+G7qGzhu4vhu6s3a+G7l8OqN8OVeHLhu5FqN8avcuG7kTfhurA34bupa+G6scO0N+G6v+G7szfDteG7iTfhu49r4bqxbDdqbMOi4buRajfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o3YThhOTctN2E4YWEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buoxal4dOG7kWo34buobOG7i+G7qzdr4buXw6o3w5V4cuG7kWo3xq9y4buRN+G6sDfDquG7mTc54bqvN8O1c+G7pX034bu5c2w34bqjYTg3a+G7l8OqN8awbOG7kWt9N+G7qcWp4buT4buRajfhu4Hhu5k34bupxalo4buRN8SDOCE3w7XhurM3w6rhu5Phu5E34buHw7Q34buB4buf4buRajfhur3hurPhu5M34bq/ZOG7kTfhu6nhu6HDqjfhu6lrbOG7i+G7qzfGsOG7o1s34buo4buT4bqz4buRN+G6veG7oTdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu7nhurM3amzhurfhu5M34bu5bGjhu5E34bupa+G6scO0N2ps4bqxN8O14buJN+G7j2vhurFsN2psw6Lhu5FqN+G7gXh1w6o3xanhu7XhurE34bup4bqxw4A3xrDhurfhu6k34buPa+G7q+G6ueG7kTfhu7nhurM34buPbOG7i8O0N+G7qcWp4bqxN+G7qWtk4buRN+G7kWtsw6zhu6l9N+G7qcWp4bqx4buRajfhur1vN+G7j2vhurnhu6s34bupxanhurHhu5FqN+G7qcWpeHPDqjfhu49rbDfhu7nhurPhu5M3w6pw4buRajfhu6nFqXh04buRals3S+G7l8OqN8awbOG7kWs34bu54bqzN2ps4bq34buTN+G7uWxo4buRN+G7qWvhurHDtDdqbOG6sTfhur3hu6twbDfDteG7iTfhu4F4dcOqN+G6veG7ozfhu6nFqW034buRauG7n2w3amzhuqXhu5E3w6rhurfDqms34bupa+G7h+G7kzfhu6fhu6vDgDfhu4Fv4buRa1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw4rhu503amzhurfhu5M34buQauG7q8OA4buJ4buRN+G7qGtvN+G7qG3hu5FrN+KAkzdLbMOs4burN+G7qcWpeMO64buRajfhu5Fr4bqzN+G7qcWpeHThu5FqN8Oqa+G7kzfhur1saeG7qT434buoxanhu5Phu5FqN+G7keG6p8O0N2vhu5fDqjfhu5HhurPDgH034buRa+G6szfhu6nFqXh04buRajfhu4F4dcOqN+G7quG6vOG7kOG6vjdr4burw4DDrOG7kTfhu4F44bqxN+G7ueG6s+G7kzfDgWTDgDfhur/hu7Phu5FqN+G7qcWpw7o34bupa+G6s+G7kWs34bupxal4dOG7kWo34bupxanhu5fhu5FqN+G7gWzhu4vDtDfDqmvEkeG7qTfDtXh14buRajfDqnbhurE3a+G7q8OAw6zhu5F7N+G7geG7oWw34buRanc3amzhurfhu5M34bu5bGjhu5E34buBeHXDqjfhur1wN8aw4bur4buRan034buBbMOt4burN+G7geG7oeG7kWo3w6pyN+G6vcOi4buRN+G7gWXDgDfhu4F2N+G7gcOiw7Q34bq9w6Lhu5M34bu5bMOsw6o3amzDouG7kWo34bq/4bq1w4A3w6rhurfDqjfhur3hu6E3w7Thu53hu5F7N+G7pWvhu683a+G7q8OA4buRazfhu6nhurXhu5M3w7Thu5dsN+G7gWzDreG7qzfhu49sw6zhu5E34buB4buLN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7gWnhu5E34bupxal4dOG7kWp7N+G7qW3Dqms3w6rhu7PDqjfhu6lr4bqxw7Q3amzhurE3duG7kWo3a+G7oTfhu49s4buRazfhu6VrbTfhu6Vr4buvw6o34bu54buvN8Oq4bq3w6o3a+G7k+G6teG7qTfhu4Hhu6Hhu5FqN+G6v+G7q8OAN+G7qeG7q303xrDhu7XhurE3w6pr4bu34bqxN+G7kWvGoTfhu7nDrTfDqnI3xrDDujfhu7nDqeG7qTfDqmvEkeG7qX034bq9cDfGsOG7q+G7kWo34bupa2xp4bupN+G6vW834bq/4bq1w4A3a+G7l8OqWzfhu5Br4bqzN+G7qcWpeHThu5FqN+G7geG6pTfhu6nDqeG7pTfhu6nFqeG7q+G7kWo34bup4burw4Bo4buRN+G7qcWp4burw4DDreG7kTfhu4Fp4buRN+G7qeG7k+G6s+G7kTfhu6lr4buLN8Oq4bq34buRN+G6veG7oX03amzhurfhu5M34bu5bGjhu5F9N+G7pWvhu683a+G7q8OA4buRazdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu6nhu6tk4buRN+G7qWt2N+G7kWprbGjDtDfDquG6t8OqN+G7p+G7q8OAN+G7gW/hu5FrN+G7pWvhu5Xhu5FqfTfDqmvhu6Phu5FqN+G6v2/Dqms3w4rhu5Lhu7hM4bq+LTnhuq99N+G7geG7n+G7kWo34bupa3RsN8Oq4buZN+G7pWt4cuG7kWo34bq34buRN+G7qXA3w6precOqN2psw6Lhu5FqN+G6v+G6tcOAN+G7pWvhu603a3Xhu6U34bupa+G7h+G7kzfhur9s4buJ4buRN+G6vWxp4buRN8OqduG6sTfhur9vw6prN+G6vcOs4buRa1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ovw4Dhu4fhu5EhYTjDteG6seG7pSFhOCFhOCI5IFvhu4zhu6RKNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N8Og4bqh4bqv4bulw4F7NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5Bq4bqxw4A3xrDhurHhu6s3w7Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWp9N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7ucOtN8O1c+G7pTfhu7nhurM34buBeHXDqjfhu6VrcDfhur1saeG7kTfhu7nDrTfhu5Hhu6FsN+G7p+G7q8OAfTfhu6fhu6vDgDfhu4Fv4buRazfDqnfhu5FqN+G7kWt4N+G7qWt0bDfhu49r4buT4bq3N+G6vWzhu4vhu6tbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kGrhurPDgDfDtOG6sWw3IuG6oy/huq8gfTdr4buXw6o3xrBs4buRazfGsGc3w6prbeG7kWs34bupa3nDqjfhur14c8OqN+G7ueG6s+G7kzfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o3w7RzbFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxKOG7qOG6tWw34buoxal4dOG7kWo34buoS8OKxq83I+G7q2Thu5E34bu4bGjhu5F9N8OB4bqlNyPhu6tk4buRN+G7uGxo4buRfTdr4burw4DDrOG7kTc9aOG7kTfDlcOp4bulMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN+G6scO14bupLDY2N8awxanDqiw2a+G7qeG7qeG7pT4vL+G6veG6seG7k+G7pWvhu6vhu6lr4buTW+G7ueG7kS/hu6rGsOG7h8WpxKhsw7Xhu4fGsC9sw7ThurFq4buHL2ps4bqx4buTLeG6v+G7q8OqL8OB4bur4bqx4buRIWE44bu5bOG7h+G7kSFhOMOA4buH4buRIWE4w7XhurHhu6UhYTghYTgiYSBb4buM4bukSjY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8Oj4bqhOOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfhuqE4OOG7pcOBezY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw5Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo34bup4bq1bDfhu6jFqXh04buRajfhu6hLw4rGrzcj4burZOG7kTfhu7hsaOG7kTfhu4F4dcOqN+G7qXA3w6precOqN+G7qcWp4bqx4buRajfhu6nFqeG7l+G7kWp9N+G7kWvhurHhu5FrN2rhu5fhu5F9N+G7pWvhu603a3Xhu6U34bu5c2w34bupbOG7kWs34bupa2Xhu5E34bula+G7leG7kWp9N8Oqa+G7o+G7kWo34bq/b8Oqazfhur3DrOG7kWswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buoxal4dOG7kWo34buoS8OKxq83I+G7q2Thu5E34bu4bGjhu5E3w6rhu5k3xIM3w7Vz4bulfTfhu6nFqWjhu5E3YWE4N2vhu5fDqjfGsGzhu5FrfTfhu6nFqeG7k+G7kWo34buB4buZN+G6r+G6ryE3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3w7XhurM3w6rhu5Phu5E34buHw7Q34buB4buf4buRajfhur3hurPhu5M3w6rhurfDqjfhur9k4buRN+G7qeG7ocOqN+G7qWts4buL4burN8aw4bujWzfhur54c2w3xrDhu7M3a3hz4buRajfhur/hurvhu5E3w6p24bqxN+G7quG6vOG7kOG6vjdr4burw4DDrOG7kX034buka+G7leG7kWo3SuG6vinhu4Dhu6g3a+G7q8OAw6zhu5F9N+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo34buB4bqlN+G7kWprbGjDtDfhu6nhu7HDqjfhu6lr4buzw6o3a2zDrOG7kTfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o34bula+G7leG7kWp9N8Oqa+G7o+G7kWo34bq/b8Oqazfhur3DrOG7kWt9N8Oqa3Y34buB4buh4buRajfhu6VreHLhu5FqN+G6t+G7kTfhu6lwN8Oqa3nDqjfDteG7iTfhu49r4bqxbDdqbMOi4buRajfhu7nhurM3w6preHLhu5FqN+G7qcWpbuG7kWt9N+G7j2k3a+G7k+G6tcOqazfhur/hurXDgDdr4buXw6o34bula+G7rTdrdeG7pVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buoa2XDgDdqbOG6t+G7kzfhurzhu61sN+G7puG7q+G7o8OqN0t4cuG7kWo34oCTN0tsw6zhu6s34bupxal4w7rhu5FqN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo3w6pr4buTN+G6vWxp4bupPjfhu5Br4bqzN+G7qcWpeHThu5FqN+G7geG6pTfDquG7mTfhu49pN2vhu5PhurXDqmt9N+G7pWt4cuG7kWo34bq34buRN+G6v+G6tcOAN2vhu5fDqjfhu5Fr4bqpw7Q34bupw6nhu5E34bq/4buv4buRajfhu6nhu6NsN+G7geG6sTfhu6lrdGw3amzhurHhu5E3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34buBeHXDqjdr4buXw6o34bupw6nhu6U34bupxanhu6vhu5FqN+G7qcWpaOG7kTfDtXPhu6VbN+G7qGvhu4fhu5M34buB4buZfTfhu5Fq4bqxw4A34bupw7034buBZeG7qzfhu5HhuqfDtDdr4buXw6p9N+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo3xrBnN+G7qXA3w6precOqN+G7geG6ucOAN+G7kWvhurHhu5FrN+G7qWxp4buRN+G7geG7oX034bup4bqn4buRajfDqnh04buRajfhur/hurXDgDfhu7nhurPhu5M3w6rhurfDqjfhur3hu6twbDfDqmtsw63hu6s34bupxanhu5Phu5FqN+G7qeG7q2Xhu5F7N+G7qWtsaeG7qTfhu49pN+G6veG6s2w3amzDouG7kWo34buRa+G6qcO0N8Oq4bur4buRajfDqsSR4bulN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7j2xp4buRN+G7qWt5w6o3w6rhu6Phu6k3w7Xhu5tsN+G7geG7izdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu5Hhuq3DtDfhu4F4dcOqWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfhurHDteG7qSw2NjfGsMWpw6osNmvhu6nhu6nhu6U+Ly/hur3hurHhu5Phu6Vr4bur4bupa+G7k1vhu7nhu5Ev4buqxrDhu4fFqcSobMO14buHxrAvbMO04bqxauG7hy9qbOG6seG7ky3hur/hu6vDqi/DgeG7q+G6seG7kSFhOOG7uWzhu4fhu5EhYTjDgOG7h+G7kSFhOMO14bqx4bulIWE4IWE4IjkgW+G7jOG7pEo2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfDo+G6oTjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT43w6BhYeG7pcOBezY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxS3hz4buRajfhur/hurvhu5E3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3xanhu7XhurE34bup4bqxw4A3xrDhurfhu6k34buPa+G7q+G6ueG7kTfhu6nFqXhzw6o34buPa2w34bu54bqz4buTN8OqcOG7kWo34bupxal4dOG7kWowL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buoxanhu5Phu5FqN+G7qW7hu5FrN2vhu6vhu6Phu5FqN+G6v2/Dqms34bq9w6zhu5FrN+G7qWxp4bulN+G7qeG7r8OqN+G6v2zhu4nhu5E34bq9bGnhu5E34bula3nDqjfhu6nhurXhu6V9N+G7j2vhu53hu5FqN+G7gcOiw7Q34bq9w6Lhu5M34bqx4buRN+G7qeG7k+G6s+G7kTfhu4Hhu4s3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34buBaeG7kTfhu6nFqXh04buRan034buRa+G6szfhu6nFqXh04buRajfGsGc34bupcDfDqmt5w6o34bq/4bq1w4A3a+G7l8OqN+G7qcWp4buzw6o34bup4burw4Bp4buRN8Oqa+G7kzdr4buXw6o3xrBs4buRazfhu6lr4buH4buTN+G7pWt4cuG7kWo3w6prZMO0N+KAnOG6v8O94buRajfhu4Fp4buRN+G7qcWpeHThu5FqN+G7kWt44buRajfhu49r4bud4buRajfhur/DveG7kWo34bu5bMOsw6o3a+G7l8Oq4oCdfTfhu4HDosO0N+G6vcOi4buTN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7gXh1w6o3a+G7l8OqN+G7geG7seG7kWp9N2vhu5fDqjfhu4F2N8Oqa3hy4buRajfhu6nFqW7hu5FrN+G7qWvhu4fhu5M34buPaTdr4buT4bq1w6prWzfhu4DhuqvDqjfhur1sw6zhu6k34bun4bur4bqx4buRN+G7qWTDtDfhu4Fp4buRN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN8O1c+G7pTfhuqM34bupa+G7h+G7kzfDqmt4cuG7kWo34bupxalu4buRazfGr0rhu443w7RzbDfhu7nhurM3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3w7Vz4bulN+G6rzfhu4Hhu4s34bud4buRN+G7qcOp4bulfTfhu6lrbDfhu6hL4buk4buoN+G7geG6teG7qTfhu49p4bupN+G7p+G7q8OiN8Oq4bqx4buTWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDlWg3S+G7k+G6s+G7kWowL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buo4bq1bDdr4burw4DDrOG7kTfDiuG6ucO0N+G7jmtoMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kOG6p8O0N2vhu5fDqjdhOGE5LWE4YWF9N+G7qeG7k+G6s+G7kTdr4burw4DDrOG7kTfDquG7mTdrcuG7kTc5Wzg4ODfDtXPhu6U3w6p24bqxN+G6rzg34bupxal4dOG7kWo3w5Rlw7Q34buR4buT4buRfTfhu6hs4buL4burN2vhu5fDqn034buoS8OKxq99N+G7qEvhu6Thu6g34bu54bqzN8O04buh4bupN+G7qMWp4bur4buRajfhu6lkw7Q3SuG6vuG7kOG7kDctN0rhur7hu6gjN+G7uXNsN+G7qcWpaOG7kTfDocOgWzg4ODdr4buXw6o3xrBs4buRazci4bupxanhu5Phu5FqN+G7geG7mTfDquG7mTdh4bqvN+G7qcWpeHThu5FqN8O0ZcO0N+G7keG7k+G7kTfhu7lzbDfEg1vhuq/Dozk34bupxalmezfDoTk34bupxal4dOG7kWo34bupbOG7i+G7qzdr4buXw6o34bu5c2w3OcOgW8Og4bqjw6E3a+G7l8OqN8awbOG7kWt7N2HhuqM34bupxal4dOG7kWo34buoS8OKxq834bu5c2w34bqvWzjhuqPhuqM3a+G7l8OqN8awbOG7kWs34bu54bqzN+G6veG6sTfhu6nFqXh04buRajfhu6hL4buk4buofTfDtOG7oeG7qTfhu6jFqeG7q+G7kWo34bupZMO0N+G7kWprw6034buRamtsw6zhu6V9N2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G7qWt4dOG7kWo3w4Hhu6vDgGjhu5E34bu5c2w3amXhu5E34bqhWzg4ODdr4buXw6o3xrBs4buRayBbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN+G6scO14bupLDY2N8awxanDqiw2a+G7qeG7qeG7pT4vL+G6veG6seG7k+G7pWvhu6vhu6lr4buTW+G7ueG7kS/hu6rGsOG7h8WpxKhsw7Xhu4fGsC9sw7ThurFq4buHL2ps4bqx4buTLeG6v+G7q8OqL8OjOWHDisOj4bqww6BhLTnhuqHDo8OjLcOgw6PEg8OjLeG6sMOjw4rEgy3hu4bEqOG6ocSow6Phurzhu4bhuqPhur7huqPhur7Dilvhu43hu6Xhu4dqNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N8OgYWHhu6XDgXs2Ny8xMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7gOG7izfhu4HDosO0N+G6vcOi4buTN8Oqa+G7kzfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o3w7RzbH03w6rhurfDqjfhu5Fr4bqzN+G7qcWpeHThu5FqN+G7geG6pTfhu6lsaeG7kTdr4bqz4buRazfFqeG6szfGsOG7k+G6t+G7qTfDteG6tWw3a8OsN+G7qWvhu6Phu5FqN8OqcjfGsMO6N+G7ucOp4bupN8Oqa8SR4bupfTfDgWTDgDfDtHNsN2vhu5PhuqvDqjfGsOG7teG6sTfDqmvhu7fhurE34bupxal4dOG7kWo3w7Vz4bulN2vhu5fDqn03w7Thu6vhurE3xrDhuq3DtDfDquG6t8OqN+G7qcWp4bqx4buRajfhu6lrbGnhu6k34bq9bzfhur/hurXDgDdr4buXw6p7N8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWo3w6rDouG7kWs34bun4bur4bqx4buRN8O04budbDfhu6nFqXh04buRajfGsHg34bula+G6tcO0N+G7kWrhurPDgDfDquG6s+G7kWo3w4HhurHhu5FrfTfGsOG6tcOqa3034buB4buF4bul4oCmN+G7gOG6q8OqN+G6vWzDrOG7qX03w6rhu53hu5FqN+G7qeG6t8OqN+G7pWvhu5Xhu5FqN8Oqa+G7o+G7kWo34bq/b8OqazfDiuG7kuG7uEzhur4tOeG6rzfhu4F4dcOqN8Oq4bq3w6o34buRa+G6szfhu6nFqXh04buRajfDqmvhu6vhurnhu5E34bq9bzfhu4/DsjfDtXjDueG7kWo34buRa3g+N+G7pGvhu6vhu5E34buPa+G7tTfhu49r4bur4bq54buRN+G7j2vhu6s34bu54buzw6o34bupxal4dOG7kWp9N8O1c+G7pX034bupxanhurHhu5FqN+G6vW834buBZcOAN+G7gXY34bq/4buv4buRajfDquG7rzfhu4Hhu5M34bupa2Thu5E34buRa2zDrOG7qX034buPa+G6ueG7qzfhu6nFqeG6seG7kWp9N+G7kXhzw6o3xanhu7XhurE34bup4bqxw4A3xrDhurfhu6k34buPa+G7q+G6ueG7keKApjAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDleG7iTfhu49r4bqxbDdqbMOi4buRajfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o3w7RzbDdhOGE5LWE4YWE34bupxalo4buRN+G7gW/hurE34bq94bqz4buRN2vhu6vDgMOs4buRN8OK4bq5w7Q34buOa2g34bq/bOG7ieG7kTfFqeG6sTfhur3DouG7kzfhu4HDosO0N+G7qcWp4bqx4buRajfhu6nFqeG7l+G7kWp9N+G6seG7kTfhu6nhu5PhurPhu5F9N+G7kWrhuq3hu5E3auG7l+G7kX034bupa2xp4bupN+G7qWvhu7PDqn034bup4bq14buTN+G7j2vhu53hu5FqN+G7j2ttN+G7ueG7q2w34bupeHJsN+G7pWvEkeG7kTfhu49rw7psN8OqduG6sTfhu5Fq4bqzw4A34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo34bupa+G7h+G7kzfhu4Hhu7Hhu5FqN+G7qWzhu5FrN+G7qWtl4buRN8Oqa8OzN+G7geG6teG7kzfDqnbhurE3w4prdjfhu6lvw6prN+G7quG6vOG7kOG6vjfhu6nDs+G7kWs34bu5w603w6rhu53hu5FqN+G7qeG6t8OqN+G7pWvhu5Xhu5FqN8Oqa+G7o+G7kWo34bq/b8OqazfDiuG7kuG7uEzhur4tOeG6r1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxw5ThurXhu5FrN+G7qGvhu6tl4buRMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qOG6tWw3a+G7q8OAw6zhu5E3w5Vkw7Q34buoa+G6seG7kzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu4Dhu7Hhu5FqN8Oja8OhODfhu6Vr4bux4bupN8aw4bq34buRajfhu5Fq4bqzw4A34bqhL+G6r303a+G7l8OqN8awbOG7kWs34bup4bq1bDfhuqE4N+G7qcWpeHThu5FqN8OUZcO0N+G7keG7k+G7kX034buobOG7i+G7qzdr4buXw6p9N+G7qEvDisavfTfhu6hL4buk4buoN+G7ueG6szfhu6jFqeG7q+G7kWo34bupZMO0N2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G7kWprw6034buRamtsw6zhu6V9N2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G7qWt4dOG7kWo3w4Hhu6vDgGjhu5E3a+G7q8OAw6zhu5E3w5Vkw7Q34buoa+G6seG7kzfhu4HhuqU34bupcDfDqmt5w6o3w7Xhu4k34buPa+G6sWw3amzDouG7kWo34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN8O0c2w3YThhOTfigJM3YThhYVswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxMGzDtGo34bqxw7Xhu6ksNjY3xrDFqcOqLDZr4bup4bup4bulPi8v4bq94bqx4buT4bula+G7q+G7qWvhu5Nb4bu54buRL+G7qsaw4buHxanEqGzDteG7h8awL2zDtOG6sWrhu4cvamzhurHhu5Mt4bq/4burw6ovw5XhurHDtCFhOOG7qGvhurHhu5MhYTjhu49r4bqxbCFhOGps4bqx4buRaiFhOOG6veG7peG7qSFhOCI5IFvhu43hu6VqNjfGsOG7qcOAw7Xhu4csNkFs4bq/4bupaz43w6PhuqE44bulw4F7N2vhu4dsamvhu6k+N8OgYeG6r+G7pcOBezY3LzEwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buoxal4c8OqN+G7qW7hu5FrN2tu4buRazfhur9s4buJ4buRN+G6vWxp4buRN+G7pWt5w6o34bup4bq14bulN8OqduG6sTfhur9vw6prN8OK4buS4bu4TOG6vi054bqvfTfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o34buR4bqzw4B9N8Oq4bq3w6o34buRa+G6szfhu6nFqXh04buRajfhu6lwN8Oqa3nDqjfDteG7iTfhu49r4bqxbDdqbMOi4buRajfhu6nFqeG7k+G7kWo34bupa3RsN2ps4bqx4buRN+G7kWrhuq3hu5E3w4Hhu5Phu5FqN+G7ueG6u+G7kTfhu4HDosO0N+G6vcOi4buTN8aw4buzN+G7qcWp4bqx4buRajfhu6nFqeG7l+G7kWpbNzk4OCE3w6rhurfDqjfhu5Fr4bqzN+G7qcWpeHThu5FqN+G7qWvhu7PDqjdrbMOs4buRN+G7kWprbGjDtDfDquG6t8OqN+G7ueG6p+G7kTfhur3DouG7kTfDqmvDszfhu4HhurXhu5N9N2t4c+G7kWo34bq/4bq74buRN8OqduG6sTfDqsSR4bulN+G7qcWpaOG7kTfhu7nDrTfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o34bula+G7leG7kWo3w6pr4buj4buRajfhur9vw6prWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5DhuqfDtDdr4buXw6o3YThhOS1hOGFhfTfDquG6t8OqN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWo34bupbGnhu6U34bup4buvw6o34bupa+G7s8OqN2tsw6zhu5E34buQamtvN+G7p+G7q8OAaeG7qTfhu4DhurVsN2vhu6FsN+G7gMOi4buRajfhur3hu6E3a+G7q8OAw6zhu5E3w5Vkw7Q34buoa+G6seG7kzfDtWXhu5E34bupa3k3IyMjfTfhu5FrbMOsw7Q34buP4bqiN2E4YTgtYThh4bqhN+G7geG6pTfhu4HDrTfFqeG6sX034bupw6nhu6U34bupxanhu6vhu5FqN+G7gXBsN8O0c2x9N+G7kWThu5FqN8Oq4bqx4buTN8Oqa8SR4bupN8O1eHXhu5FqfTdrbMOs4burN+G7p+G7q8OiN2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G7ueG6szfhu4HhurPhu5M34bup4bq14buTezfhu6nDqeG7pTfhu6nFqeG7q+G7kWo34bu54bqz4buTN8Oq4bq3w6o34buRa2zDrMO0N+G7ueG7rzfhu6nFqeG7l+G7kWo34bupZMO0N+G7kWt4Pjfhu5Bk4buRajfDquG6seG7kzfDqmvEkeG7qTfDtXh14buRajfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o34bula3A34bq9bGnhu5F9N2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN+G7pWvhurfhu6U3w7Xhu6vDqeG7qTfhu6nFqeG7k+G7kWo3w6rhurfDqjfhu5Fr4bqzN+G7qcWpeHThu5FqfTdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/DqjfDqmtt4buRazfhu6nFqW834bupeDfhu6l4w7rhu5FqfTfhu4HhurXhu5M34buBecOqN+G7kWprw6034buRamtsw6zhu6U3w6pr4buTN+G7geG7oWw34buRanc3w6rhurfhu5E34bq94buhfTdqbOG6t+G7kzfhu7lsaOG7kTfhu7nhurM34buRa2Thu5E34bu5bGjhu5F7N+G7qcWpbOG7i+G7kTfhu49r4bqxbDdrbMOs4burN+G7p+G7q8OiN8Oqa3hy4buRajfhu6nFqW7hu5FrN8aw4bq3w6prN2ps4bq34buTN+G7j2vhu5PhurE3w7RzbHs34buRZOG7kWo3w6rhurHhu5M3eeG7kWo34bq/4buv4buRajfDquG7neG7kWo34buRamvDrDfhu6lr4bud4buRajfhu6ls4buRN+G7qcWp4buT4buRajfhu6fhu6vDouG7kTfDteG6oDdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/Dqns34bupbGnhu6U34bup4buvw6o34buBcGw3w7RzbDfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o34bupa2w34buB4bur4bqxN+G7j2vhu4fhu5E34bupa3jDuuG7kWp9N2rhuq3hu5E34bu5c2w3a2zDrOG7qzfhu6fhu6vDojfhu6lwN8Oqa3nDqjfDquG6t8OqN2vhu5PhurXhu6k34buB4buh4buRajdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/DquKApjAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfhurHDteG7qSw2NjfGsMWpw6osNmvhu6nhu6nhu6U+Ly/hur3hurHhu5Phu6Vr4bur4bupa+G7k1vhu7nhu5Ev4buqxrDhu4fFqcSobMO14buHxrAvbMO04bqxauG7hy9qbOG6seG7ky3hur/hu6vDqi/DleG6scO0IWE44buoa+G6seG7kyFhOOG7j2vhurFsIWE4amzhurHhu5FqIWE44bq94bul4bupIWE4ImEgW+G7jeG7pWo2N8aw4bupw4DDteG7hyw2QWzhur/hu6lrPjfDo+G6oTjhu6XDgXs3a+G7h2xqa+G7qT43w6HDocSD4bulw4F7NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5BrZOG7kTfhur9v4bulN+G7keG6s8OAfTfhu5FrbMOt4burN+G7gXLhu5E34bu5b3034bupcDfDqmt5w6p9N8Oq4bq3N+G7kWtk4buRW1tbN8Oqd+G7kWo34buB4bqlN2rhu7VsN8O1Y+G7kWo3a+G7k+G6sTfDqmvhu7HDqjfDtMO94buRajfDquG6t8OqN+G7kWvhurM34bupxal4dOG7kWp9N+G7geG7n+G7kWo34bupa3RsN+G6v+G6s+G7kWs34buRa+G7t+G7kWo34bula2Xhu5E34bun4bur4bqzN+G7qWtsaeG7qTfhu6lr4buzw6p9N+G6oDfhu5Fqa8Oy4bqxN+G7qcWp4bqx4buTN+G7qeG6q+G7kWo3a+G7l8OqN8awbOG7kWs3w6rhu5k3a+G7k+G6s+G7kTfDqsOi4buRazfhu49r4buZN+G7j2vhuqfhu5F9N+G7geG7oeG7kWo34bu5bGjhu5E34bupbOG7kWs34bupa2Xhu5E3w6rhurfDqjfhu4fDtDfhu6nFqXhzw6o34bupa8Otw7Q34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN8O0c2w3YThhOS1hOGFhWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu4B5w6o34buoa+G7q8Op4buRMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qOG6tWw3a+G7q8OAw6zhu5E34buoa+G6seG7kWs34bq84bqxMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7kGrhurPDgDfhuqEv4bqvfTfhu6lrZcOAN+G7ueG6szfhu6nFqeG7lTfDquG6t8OqN+G7qcWpeHThu5FqN+G7qEvhu6Thu6h9N+G7qEvDisavfTfhu6hs4buL4burN2vhu5fDqjfhu7nhurM3w5Rlw7Q34buR4buT4buRN+G7qcWpaOG7kTfhu4Fv4bqxN+G6veG6s+G7kTdr4burw4DDrOG7kTfhu4HhuqU34buB4buf4buRajfDteG7k+G6teG7qTfhu6lwN8Oqa3nDqjfDteG7iTfhu49r4bqxbDdqbMOi4buRajfhu5HhuqfDtDdr4buXw6o3YThhOS1hOGFhWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjEwbMO0ajfhurHDteG7qSw2NjfGsMWpw6osNmvhu6nhu6nhu6U+Ly/hur3hurHhu5Phu6Vr4bur4bupa+G7k1vhu7nhu5Ev4buqxrDhu4fFqcSobMO14buHxrAvbMO04bqxauG7hy9qbOG6seG7ky3hur/hu6vDqi/hu6hLIWE4IcOKw6Ah4bqvOCHhu4Y5IeG6vOG6vCHhuq/DoeG7kWohYTjDgeG7qyHDisOhIeG6sGHhu5Fb4buN4bulajY3xrDhu6nDgMO14buHLDZBbOG6v+G7qWs+N8Oj4bqhOOG7pcOBezdr4buHbGpr4bupPjfDoGFh4bulw4F7NjcvMTAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5DhuqfDtDdr4buXw6o3YThhODctN2E4YTk34bq/bOG7ieG7kTfFqeG6sTfhu6nFqeG7k+G7kWo34bupbuG7kWs3a27hu5FrN+G6v2/Dqms3w4rhu5Lhu7hM4bq+LTnhuq834bq94but4buRajfhu6Vr4bq34bupN+G7qeG6tWw34buRa2zDreG7qzfhu6nDs+G7kWt9N+G7qWvhurPhu5FrN+G7pWvhu6M34bupxanhu5Phu5FqN8Oqw6I34buReHPDqjfhu5FreOG7kWo34buRauG6s+G7kWs3Smzhurfhu5M34bq/4buvw6o3a+G7q8OAw6zhu5E34buoa+G6seG7kWs34bq84bqxN+G7geG6pTfhu5FxN8O14buzw6o34bula8SR4buRN+G7gcSR4burN+G7qWvhu7PDqjdrbMOs4buRN+G7qeG7o+G7qTfDtOG7r8OqN+G7qWxo4burN+G7j+G7g+G7pT434bu4w73hurE34bula+G7leG7kWo3w6pr4buj4buRajfhur9vw6prfTfhu7nDveG6sTfhu4HDosO0N+G6vcOi4buTN+G7j2k3a+G7k+G6tcOqa303w6prxJHhu6k3w7V4deG7kWo34buR4bqnw7Q3a+G7l8OqN+G7gcOtN8Wp4bqxN+G7ueG6szfhu4HhurXhu6k34buBeHXDqjfhu5FrbMOt4burN+G7qWvhurPhu5FrN+G7qW3Dqms34buRcGw34bq9w6nhu6lbN8av4bujN8O1eHXhu5FqN2vhu5fDqjfGsGzhu5FrN+G7geG6teG7qTdqbMOibDfhu6nFqeG7k+G7kWo3w6rhurfDqjfDquG7q+G7ocOqN+G7qWtsfTdqbOG6seG7kzfDtXjhu6s3w6rEkeG7pTfhu6nDs+G7kWt9N8OqxJHhu6U34bum4bur4bujw6o3amzhurE34bup4bqn4buRajfDquG6seG7k1s34bum4burw4A3w7Thu5034bupxal4dOG7kWp9N8O1c+G7pX03a+G7l8OqN8awbOG7kWs34buBeHXDqjfGsOG6reG7pTfDgWnhu6U3a3Xhu6U3w7XhuqBbN0tsw6zhu5E34bup4bq1bDfhu6nhu5PhurPhu5E3a+G7q8OAw6zhu5E3w6rhu5k34bqjOS/huqM5N+G7qcWpeHThu5FqN2vhu5fDqjfhu4HhurXhu6k3w6pr4bur4bq54buRN+G7puG7q+G7o8OqN2ps4bqxfTfhu4HhurXhu6k34bupxII3w7XDrDc5ODghfTfhu6nFqeG7k+G7kWo34buB4buZN8Oq4buZN+G7qeG6t8O0N+G7qcWpeHThu5FqN+G7geG6teG7qTfDqmvhu6vhurnhu5E34bum4bur4bujw6o3amzhurE3w7R5w6o34buB4buhN2vhurFsWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu5DhuqfDtDdr4buXw6o3w7RzbDdhOGE5Ny1hOGFhfTfhu6lrZcOAN+G7ueG6szfhu6nFqeG7lTfDquG6t8OqN+G7qcWpeHThu5FqN2vhu5fDqjfhu7nhurM34bup4buT4bqz4buRN+G7kWrhurPhu5FrN2ps4bq34buTN+G6v+G7r8OqN2vhu6vDgMOs4buRN+G7qGvhurHhu5FrN+G6vOG6sTfGsGc34bupbGnhu6U34bup4buvw6o3amzhu7c34bu54bu34buRajfhu7nhurM34bula+G6t+G7qTdr4burw4A34bupa+G6s+G7kWs34bupbcOqazfhu4HhuqU34buB4bq14bupN+G7gXh1w6o34buB4buf4buRajfhu6lrdGw34bupw6nhu6U34bupxanhu6vhu5FqN+G7ueG6s+G7kzfDquG6t8OqN+G7kWtsw6zDtDfhu7nhu6834bupxanhu5fhu5FqN+G7qWTDtD434buQZOG7kWo3w6rhurHhu5M3w6prxJHhu6k3w7V4deG7kWo34bu54bqzN2tsw6zhu6s34bun4burw6I3w6rhurfDqjdr4buT4bq14bupN+G7geG7oeG7kWo3amzhurfhu5M34bq/4buvw6p7N+G7pWvhurfhu6k34bupxals4buL4buRN+G7geG7oWw34buRanc34buRa+G6szdqbOG6t+G7kzfhu7nhurM3w6rhurfhu5E34bq94buhN+G7p+G7q8Oi4buRN8O14bqgN2ps4bq34buTN+G6v+G7r8Oqezfhu6lwN8Oqa3nDqjfhu6lr4buzw6o3a2zDrOG7kTfDqmt4cuG7kWo34bupxalu4buRazfGr0rhu443amzhurfhu5M34bq/4buvw6o34bula3A34bupa+G7neG7kWo3w7RzbDfhu4Hhu6NsN+G7uXNsN8O1c+G7pTc5fTfDtXPhu6U3YTfhu7nhurM3w7Vz4bulN+G6ozfhu4HDosO0N+G6vcOi4buTN8Oqa8SR4bupN8O1eHXhu5Fqezfhu6nhuqfhu5FqN8OqeHThu5FqN8OqcjfGsMO6N+G7ucOp4bupN8Oqa8SR4bupN+G7ueG6szfhu6lrbGnhu6k34bq9bzdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/Dqn03w4Fkw4A34bq/4buz4buRajfDqsOi4buRazfhu6fhu6vhurHhu5E3w7Thu51sN+G7qcWpeHThu5FqN8aweDfhu6Vr4bq1w7R9N8OBZMOAN+G6v+G7s+G7kWp9N2ps4bu3N+G7ueG7t+G7kWo34bu54bqzN+G7kWThu5FqN8Oq4bqx4buTN8Oq4bq3w6o3w7R5w6o34buB4buhN+G7qcWpeHThu5FqN8Oqa+G7q+G6ueG7kTfhu6fhu6vhu6PDqjdqbOG6sTfhu4Hhurfhu6U3eeG7kWo3w4Bo4burN8OqZeG7qzfhu4FwbDfDtHNsN+G7ucOtN8Oq4bud4buRajfhu6nhurfDqjdqbOG6t+G7kzfhur/hu6/Dqjfhu4HhurPhu5M34bup4bq14buTN+G7qcWp4buT4buRajdqbOG6sWw34buB4buT4bq14buRN8O0c2xbN8OK4but4buRajfhu7lzbDfhu4Hhu5k3w6pl4buRN+G7qWvhu7PDqjdrbMOs4buRN+G7kWprbGjDtDfDquG7neG7kWo34bup4bq3w6o34bula+G7leG7kWo3w6pr4buj4buRajfhur9vw6prN+G6vcOs4buRazfDiuG7kuG7uEzhur4tOeG6r1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYxS8OibDfDlGzhu5FrMC/hu6Ux


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thanh Ba sẵn sàng cho năm học mới

Thanh Ba sẵn sàng cho năm học mới
2021-09-02 14:50:00

baophutho.vn Chỉ còn ít ngày nữa, năm học mới 2021-2022 sẽ chính thức bắt đầu. Đến thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Thanh Ba đã hoàn thành...

Sẵn sàng tâm thế cho năm học mới

Sẵn sàng tâm thế cho năm học mới
2021-09-01 09:25:00

baophutho.vn Năm học 2021-2022 đang đến gần trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Các trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long