Cập nhật:  GMT+7
N+G7jcSD4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butWOG7j3jGocOt4bqhOOG7nMOyQcaw4buP4bqjaeG6q+G7neG6o3Phu53DsuG6o+G7nOG7jeG7h3jhuqNGY+G7neG6o3jhuqLhuqPEguG7o+G7ncOy4bqj4bur4bqj4buM4bqr4bqj4bucw7rhu4/huqNoQeG7p+G7ncOy4bqjeMO14bud4buN4bqjxILFqeG7j+G6o1fhuqxWVy1H4bujJi3huq83L+G7jcSDODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63hu4zDreG6rWjhuqE44busWElY4bqjLeG6o+G7nMOyQcaw4buP4bqjaeG6q+G7neG6o3Phu53DsuG6o+G7r3l0Z+G6o3jhu5Fn4buN4bqj4buc4buN4buHeOG6o0Zj4bud4bqjxILDgOG6reG6o2lB4bupZ+G6o+G7reG7jeG6qXjhuqPhu43hu49t4bud4bqj4buveeG6reG6o2nGsOG7j+G6o3hi4buP4bqj4buX4buNeeG6o8ahQXnhuqN4dsO94bqjeGLhu4/huqPhu5vDunjhuqPhu5fhu43huqln4buN4bqjd2Lhu53huqPhu6vhuqPhu63hu41BxrDhu53DsuG6o+G7rnlj4budw7LhuqPhuqzhu50y4bqjWMOq4bq24bqj4buMdTLhuqPhu4zhuqvhuqPhu5zDuuG7jzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4WHZ54budw7LhuqN4w6rhu5vhuqPhu5bhu49u4bub4bqjd+G7o+G6qXjhuqNmbeG7neG7jeG6o3jhu4d44bqjWOG7rOG6o+G7jOG6q+G6o+G7nMO64buP4bqjxILDgOG6reG6o2fhu5/huqN44buNc+G7ncOy4bqjZuG6qeG7o+G6o8SCbOG6o3h2Qcaw4budw7LhuqPhu43hu6nhu63huqNmbeG7neG7jeG6o+G7neG7jcOq4bud4bqjaEHhu6fhu53DsuG6o3jDteG7neG7jeG6o8SCxanhu4/huqNX4bqsVlctR+G7oyYt4bqv4bqj4bubxanhu4/huqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7neG6o+G7jOG6q+G6o+G7nMO64buPMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThH4bu14bqjeOG7jW4y4bqjaeG7n+G6o8ah4bqr4bqj4budw7JBxrDhu4/huqNp4bqr4bud4bqjc+G7ncOy4bqj4bqz4bq34bqjeHnDueG7jzLhuqPhu695dGfhuqN44buRZ+G7jeG6o+G7nOG7jeG7h3jhuqNGY+G7neG6o2lk4bqjZ+G6qWfhu43huqPGoeG6tuG6o3jhu4fhu63huqN4dnnhu53DsuG6o3hi4buP4bqjWOG7rOG6o+G7jHXhuqNH4buNw7XhuqPhu5rhu4/hu53hu43huqN4w4DhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o8SDw6It4bqxxIMvxIMz4bqjV+G6rXnhuqPhuq/huqPGoeG7geG7neG6o+G6sMOseOG6o+G7ncOy4buN4buPbeG7m+G6o8Oq4bub4bqjeMO14bud4buNMuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqjxIMv4bqvMuG6o2Zt4bud4buN4bqj4bud4buNw6rhu53huqN24bqt4bqj4buM4bqr4bqj4bucw7rhu4/huqN4dmrhu53huqNn4buNeeG6tmvhu53huqNm4bqt4bq24bqjJuG7nOG6r+G6s+G6t+G6o8SC4bqr4bqjxIJs4bqj4bur4bqj4buX4buN4bqpZ+G7jeG6o3di4bud4bqjV+G7o+G7m8Otd8OtdnjhuqPhu63hu41BxrDhu53DsuG6o+G7rnlj4budw7LhuqPhuqzhu50y4bqj4buveeG7h+G7neG6o1jDquG6tuG6o+G7jHUy4bqj4buM4bqr4bqj4bucw7rhu48zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOFh2Qcaw4budw7LhuqPhu43hu6nhu63huqPhu53huqvhurbhuqNpQeG7qWfhuqPhurDhuqln4bqjaeG7keG7neG7jeG6o3h24buj4budw7LhuqN4w7Thu53hu43huqN4dmLhu53DsuG6o2lk4bqjeOG6ouG6o8SC4buj4budw7LhuqPEguG6q+G7o+G6o3h04buP4bqjxIPhurEv4bqvM+G6o+G7jOG7j23hu53huqNn4bun4bqj4buveeG6reG7neG6o2dz4budw7LhuqPhuq3hu53huqNp4bqt4budw7LhuqNp4buPbHnhuqN4duG6reG6o8SC4bqr4bqjeOG7j2vhu53huqPhu43huqvhu53hu43huqPhu5fhu43huqnhu5vhuqPhu53DsuG7jeG7j23hu5vhuqNpbuG6o+G6sOG6qWfhuqNp4buR4bud4buN4bqj4budw7J54bq2auG7neG6o+G7neG7jcOq4bud4bqjeOG6ouG6o8SC4buj4budw7Iz4bqjWOG7jcOt4buj4bqj4bus4buN4buf4bqjw5Lhu4/huqnhu5vhuqNpdGfhuqNHSEfhuqPhu4zhuqvhuqPhu5zDuuG7j+G6o1h2QeG7p+G7ncOy4bqj4buueeG6reG7ncOy4bqjJuG7j214MuG6o3jhu6Phuqvhu53huqNmw7rhuqPhu5fhu4154bqjxILhuqBn4bqjZ+G7n+G6o8ah4buPauG7neG6o+G7r3nhuq3hu53huqNp4bqt4budw7LhuqNpQeG7qWfhuqNn4bqpZ+G7jeG6o8ah4bq24bqjxILhuqvhuqPhu63hu4154bud4bqj4buX4buN4bqi4bqj4buX4buNeeG7g+G7neG6o3jhu43DreG7o+G6o2nDveG7ncOy4bqj4buveeG6tuG6o3h2w7Thu53hu40zNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOCZs4bqjxILhu49tZ+G6o3h2eeG6tuG6o8SCa3gy4bqjduG6q+G6o3fhu6Phuql44bqjxqHhu5Fn4buN4bqjeHbDtOG7neG7jeG6o2fhu7fhuq3huqNmbeG7neG7jeG6o+G7neG7jcOq4bud4bqj4bud4bqr4bq2MuG6o3Phu53DsuG6oybhu49teOG6o2fhu43hu6PhuqNm4buPa3jhuqN4dkHFqWfhuqPhu5tleOG6o0dIR+G6o+G7jOG6q+G6o+G7nMO64buP4bqjd8Sp4bqjxqHhu49q4bud4bqj4buNbeG6o8SCxanhu4/huqPhu53hu6fhu4/huqPhu53DskHGsOG7j+G6o+G7neG6q+G6tuG6o8ah4bqr4bub4bqjxILhu49tZzLhuqN4dsO1Z+G7jeG6o+G6sHnhur944bqj4buNw7Thu53hu43huqNj4bud4buN4bqjeMOA4bqjZ+G6reG7m8OtduG6reG6o3hi4buP4bqj4bud4buNw4Phu53DsuG6o+G7neG7p+G7j+G6o+G7ncOyQcaw4buP4bqj4bud4bqr4bq24bqjaWvhu53huqNpbuG6o3jDtOG7m+G6o+G7l+G7j2vhu5vhuqNn4bqpZ+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqPhu43hu6nhu63huqN4w4Dhu53DsuG6o8Oy4bq54but4bqj4budYuG7neG6o+G7neG7jcOq4budMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThHSEfhuqPhu4zhuqvhuqPhu5zDuuG7j+G6o3jhu41z4budw7LhuqNm4bqp4bujMuG6o+G7neG7jcOD4budw7LhuqPhuq3hu4/huqN4w4Dhu53DsuG6o8Oy4bq54but4bqjZm3hu53hu43huqPhu53hu43DquG7nTLhuqN4w4Dhu53DsuG6o2lr4bud4bqjZ+G6qWfhuqNp4buR4bqt4bqjaeG7j27hu5vhuqN4dmrhu53huqNn4buz4budw7LhuqN44buNxrDhu4/huqNp4buPbuG7mzLhuqPGoeG7j2rhu53huqPhu41t4bqj4budw7Lhuq3hurbhuqPEgsWp4buP4bqjeHZi4bub4bqj4bq24bqjeGsy4bqjeHZ54budw7LhuqN4w6rhu5vhuqPhurbhuqN4a+G6o3h2auG7neG6o2nhu5Hhuq3huqNm4bqr4budMuG6o+G7jeG7o+G6uWfhuqPDsnDhu4/huqNp4buPbeG7neG6o3jhu41z4budw7LhuqNm4bqp4buj4bqjaWvhu53huqN3dOG6o2nhu49t4bud4bqjeOG7jeG7o2Lhu48w4bqjw6PhuqfhurXhuqctw6PhuqXhuq8txIPEg+G6szHhuqPDo+G6p+G6t+G6py3hurHhuqfhurUtxIPEg+G6szA3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4xIMz4bqj4buW4buN4bqpZ+G7jeG6o3di4bud4bqj4buORuG7jlcy4bqjWOG7rOG6o+G7jHXhuqNH4buNw7XhuqPhu5rhu4/hu53hu40y4bqjaWrhu5vhuqPhurHEgy/Egy/huq/Do+G6r8SDMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhuq8z4bqjR+G7jXnhurZr4bud4bqjZuG6reG6tuG6oybhu5zhuq/hurPhurcy4bqjeMOA4bqjxIPEg+G6o8Oy4buPxrAtxIPhurHhuqPDsuG7j8aw4bqj4bqvw6PhuqPhu63hu43DvXjhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o8SDL+G6ry/huq/Do+G6r8SDMuG6o3jDgOG6o1jhu6zhuqPhu4x14bqjR+G7jcO14bqj4bua4buP4bud4buN4bqjduG6reG6o+G7jOG6q+G6o+G7nMO64buPMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhurEz4bqj4buW4buN4bqpZ+G7jeG6o3di4bud4bqjV+G7o+G7m8Otd8OtdnjhuqM/w613eOG7reG7o+G7j+G7nXgy4bqjd3ThuqPhuq/huqNpQcaw4budw7LhuqNYw6rhurbhuqPhu4x1MuG6o+G7rnlj4budw7LhuqPhuqzhu50y4bqjWMOq4bq24bqj4buMdTLhuqN4w4DhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o8SDLcSD4bqxL+G6ry/huq/Do+G6r8SDMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjhurcz4bqjWOG7oeG6reG6o+G7neG7jeG6q+G6o1d54bud4bqjVsOtaOG6o1bhu4/EgsOtdjLhuqN3dOG6o+G6r+G6sTLhuqPhu6zhu43huq3hu53huqNH4buNeeG6o1h24buP4bud4buNMuG6o+G7jOG7o+G6q+G7neG6o+G7luG7j2vhu5vhuqM14bus4bqnw6PhurHhuqPEguG6q+G6o+G7nOG7jeG6q+G6o+G7jeG6q+G7ncOy4bqjWOG7o+G7l+G6tuG7o+G6o1bDrWjhuqPDknbhu4/Gocah4bqjeOG7geG7ncOy4bqj4bqv4bqjNcSD4bqvLcSD4bqx4bqjw7Lhu4/GsOG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqj4bqvL+G6rzYzNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOOG6szPhuqPhu5zhu43huqvhuqPhu43huqvhu53DsuG6o+G7jOG6rWfhu43hu4/huqPhu5V54bqj4buN4bqtZ+G7jeG7j+G6o3d04bqjxIPhurXhuqXhuqM6ecOq4bud4bqjSOG7j215MuG6o+G7rnlj4budw7LhuqPhuqzhu50y4bqjWMOq4bq24bqj4buMdTLhuqPEg+G6pS3huq/Do+G6o8Oy4buPxrDhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o+G6sS/huq8v4bqvw6Phuq/EgzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE44bq1M+G6o+G7rOG7jeG7oeG7ncOy4bqj4buX4buN4bqp4bub4bqjZm3hu53hu43huqNW4bqtw7PGocOtd+G6o+G7msOtaOG7j2fhuq3GoTLhuqN3dOG6o+G6s8SD4bqjOnnDquG7neG6o0jhu49teTLhuqPhu655Y+G7ncOy4bqj4bqs4budMuG6o1jDquG6tuG6o+G7jHUy4bqjd+G6qeG7ncOy4bqj4bq3L+G6ry/huq/Do+G6r8SDMuG6o+G7ncOy4bqr4bq24bqj4bqlL+G6ry/huq/Do+G6r8SDMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oTjDojPhuqPhu5zhu43huqvhuqPhu43huqvhu53DsuG6o1jhu6N24buP4buX4buPZ+G7jeG7j+G6o3d04bqjw6LhurPhuqPhu5bhu4/hu5vhuqPhu5pk4bqjWOG7jUHhu6nhu53DsjLhuqPGoOG7j+G7neG7jeG6o8ag4bqt4budw7Iy4bqjRuG6reG6o0nDtOG7neG7jTLhuqPEg+G6py3huq/Eg+G6o8Oy4buPxrDhuqPhu53DsuG6q+G6tuG6o+G6sy/huq8v4bqvw6Phuq/EgzM3L+G7rTg34but4bqjZ8ah4bqtd3d74bqh4butRuG7o2jhurbhuqE4JuG6q+G7o+G6o3fhuqnhu53DsuG6o8SD4bq3L+G6rzLhuqPhu4zhuqvhuqPhu5zDuuG7j+G6o8Oy4buN4buP4bqj4bud4buN4buH4bud4bqjeOG7jWrhu5vhuqPhuq/huqN4dkHGsOG7ncOy4bqj4buN4bup4but4bqjaEHhu6fhu53DsuG6o3jDteG7neG7jeG6o1fhuqxWVy1H4bujJi3huq/huqN4dmrhu53huqNp4buR4bqt4bqjZuG6q+G7nTPhuqNH4bu14bqjeOG7jW4wNy/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOC3huqPhu5wzWDPhu5oy4bqj4budw4My4bqj4bqz4bql4bqjeHnDueG7jzLhuqPGoeG6q+G6o+G7m+G7i+G6o2fhu7fhuq3huqNmbeG7neG7jeG6o+G7neG7jcOq4bud4bqj4bucM1gzWOG6ozVG4buc4bqj4bqvxIPhurfhuq82Ny/hu604N+G7reG6o2fGoeG6rXd3e+G6oeG7rUbhu6No4bq24bqhOC3huqPhu5wzWDNYM+G7jDLhuqPhu53DgzLhuqPhuqXhuqN4ecO54buPMuG6o8ah4bqr4bqjZ+G7o+G7neG6o2fhu7fhuq3huqNmbeG7neG7jeG6o+G7neG7jcOq4bud4bqj4bucM1gzWOG6ozVG4buc4bqj4bqvxIPhurfhuq82Mzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu61G4bujaOG6tuG6oThHY+G6o+G6r+G6o3h2Qcaw4budw7LhuqPhu43hu6nhu63huqNpbHnhuqN3dOG7ncOy4bqjZ+G7s+G7ncOy4bqjRuG7nOG6o+G6r8SD4bq34bqv4bqjeGLhu4/huqNp4buR4bqt4bqjZ+G7jeG7k+G6o0jhu6PhuqPhu4xiMuG6o1jhu49s4bud4bqj4bus4buN4buj4budw7Iy4bqj4buaauG6o8ag4buP4bud4buNMzcv4butODfhu63huqNnxqHhuq13d3vhuqHhu63huqx5eOG7jeG7o3bhuqE44bucw7J5deG7neG6oyZYJjcv4butOA==

Nguồn VTV

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giữ gìn sức khỏe trong ngày lễ, Tết

Giữ gìn sức khỏe trong ngày lễ, Tết
2021-02-14 08:53:32

PTĐT - Trong ngày lễ, Tết, bia, rượu là thức uống không thể thiếu trong các bữa liên hoan, tiệc tùng. Rượu, bia có hại cho sức khỏe nếu như bị lạm dụng. Bên cạnh đó, nếu cứ...

Thêm 53 ca mắc COVID-19 mới

Thêm 53 ca mắc COVID-19 mới
2021-02-13 18:37:25

PTĐT - Bản tin 18h ngày 13/2 - tức chiều mùng 2 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 53 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 49...

THÊM 31 CA MẮC MỚI COVID-19

THÊM 31 CA MẮC MỚI COVID-19
2021-02-11 21:59:56

PTĐT - Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, ngày 11/2, Việt Nam ghi nhận 31 ca mắc mới tại Hà Nội (1), Quảng Ninh (2), Hải Dương (27), Gia Lai (1)....

THÊM 21 CA MẮC MỚI COVID-19

THÊM 21 CA MẮC MỚI COVID-19
2021-02-10 18:51:51

PTĐT - Bản tin 18h ngày 10/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long