Cập nhật:  GMT+7
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xINU4buV4bqweMahw6LigJzhu5XGoeG6pMOicsOCw6nigJ3Domrhurlqw6Lhu7Xhu5d1dOG7lcOiw4Hhu7nhurt1w6Mv4buX4bqnxIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg8OjxqFz4buVw6JB4bu5ajLhurUvL2rDocSpw6l14bu14buXw4DDgeG7l3XDoeG6pnQva21BccOBdeG7tS90beG6rEEv4bqnxJHhuq1jL+G6q8SRa2Lhuqdi4bqt4bqr4bqnxJHDgeG6p2LEkcSRxJFkcuG6p8OhcOG7teG7leG6tcOiL8SDw6Phu7XEg+G7tCNMIy3hu5bGocO0dMOicuG6u8OixKjhu5vDosOB4buX4bqww6Jq4buXxqHDosSp4buxw6Jx4buXw4DDouG7teG7l+G7qcOiUsOpw6Lhu7Thu5fhuqJhw6LDgeG7l+G7o8Oiw4Hhu7lpdMOiI+G7l8OpdOG7l8OiI+G7l8SC4bqqYcOi4buXw4DhuqrDtHTDoiPhu5fDqXThu5fDoiPhu5fEguG6qmHDosawdOG7lcOiKeG6rsOi4buW4burdOG7lcOiUeG7l8OpdOG7l8OicsOAxrB0w6J04buNw4DDomrDqXXDosOBxqF04buXw6LDgeG7l8OtdMOiw4Hhu7nhurlq4buXw6J04buXxqHDtHNhw6Lhu5fhu4/DgcOicsO5dOG7lcOi4bqm4budw6JraHRhw6Jyw4DGsHTDouKAnOG7lcah4bqkw6Jyw4LDqeKAncOiauG7l3XDomrhurlqw6Lhu7Xhu5d1dOG7lcOiw4Hhu7nhurt1w6JqxILDqcOiceG7l8OAw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDUeG7l8OAw6Lhu7Xhu5fhu6nDolLDqcOi4bu04buX4bqiw6Lhu5fGocO0dMOiasO6w6Lhu5d2dMOi4bqp4bql4bqlw6Lhu5fhu7HDomtodGHDosOB4bu5dXThu5XDomzDusOiasO6w6Lhuq1lNMOia2h0w6JB4bupw6Jy4bq7w6Jq4bq5dMOixKnhu7HDomzDqXThu5XDomrGsHThu5XDosOB4bq5asOiw4Hhur3GocOi4buXw4DhuqrDtHRhw6Lhuqvhuqk0w6JraHTDokHhu6nDonLhurtzw6J0xrB04buVw6J04buV4buXxqHDtOG7tcOhw6JU4buX4bqkdOG7lcOidOG7gXPDomXhuqXDomrEgsOpw6LDgeG7l+G7j8OiccSQw6LDgeG7ueG6sHdqYcOibHjGocOiQeG7qXThu5XDomrEgsOpw6J04buV4bqweMahw6JraHTDomrDuXTDouG7leG7heG7tcOidOG7l8ahw7XDgMOiceG7l8O6w6Jx4buX4buBdGHDomzhurB4dOG7lcOiw4Hhu7l1dOG7lcOiceG7l8OAw6Jsw7XDgMOicuG6u8OibOG6sHh04buVw6JsacOBYcOidOG7l+G7p8Oi4buXb+G7tWHDosOB4buddOG7l8Oi4buX4buddOG7l8Oiw4lUIyPDouG7teG7l+G6tmrDosOB4bq94bu1w6HDoiPhu7nhurB3asOiw4Hhu5fhurRqw6LDgeG7ueG6vXThu5XDomzDumHDosawdOG7lcOiauG6onThu5XDouG6pnfGocOiauG7l8ahw6LEguG6qsOixKnhurt0w6LEqeG6vWrDosOB4budc8Oi4buVxqHDqsahw6Lhu7Xhu5fhurnhu7XDosOB4buX4bqgasOibOG7i+G6qsOi4bu14buX4bq5w4HDosOB4bu5xqHhu5F0w6JxxqF04buXw6LDgeG7j8OiLcOi4bqo4bq/w6Lhu5fhu7HGocOiasSCw6nDonHhu5fDgMOi4bu14buX4bupw6HDoiPDrHTDomvDg3Thu5XDonJ5xqHDosOB4buX4buPw6LDgeG7n3Thu5fDonLhu7HDouG6qeG6p2Nhw6Lhuqnhuqdkw6Jq4buX4bq94bqqw6Lhu7fDgMOpYcOixrB04buVw6LhuqbDrHTDomzhu7F04buVw6J04buV4bqweMahw6JraHTDokHhu6l04buVw6LDvcOic+G7hcOBw6Js4bqweHThu5XDonPDvcOiasOCw6nDouG7l+G6u3Thu5XDonHGoXThu5fDomt1w6l04buXw6Jr4bujauG7l8Oi4bqmw4PDonThu5fhurDDosSpw4DGsHTDosSp4bq5dMOi4bqmw6zDgcOiw4HhurBhw6LhuqbDrHTDosOBw6rGoWHDouG7gXTDosOA4bupdOG7leKApsOibOG7kcOiw4Hhu4F04buVw6LDgeG7l+G7jXPDosOB4buXw4DDonThu5fDrOG7tWHDomzhu6t04buVw6LDgeG7l3jGocOiw4Hhu5fhurt04buXw6Jyw6zhu7XDomXDosOB4butw6JyxqHhu410w6Lhu5XGocOpw6LDgeG6tMOi4bu3w4DDqnRhw6LhuqfDosOB4butw6LDqXTDonTGoXThu5fDomzhu5HDomzDqnPDosSpw6p1w6LDgeG7nXThu5fDouG7l+G7nXThu5fDosOpdMOidMahdOG7l8Oiw4Hhu7nDrMOBw6LDgeG6tMOiasSCw6nDonHhu5fDgDnDosOB4buX4bq7dOG7l8OicsOs4bu1w6LhuqfDokpSxKjDouG7l+G6ucOBw6I+dcOpdGHDouG6p8OibOG7scahw6Lhuqbhu4F0w6J04buV4buXw7TDonThu5XhurB4xqHDomrDqXXDosOBw4Dhu63GoWHDouG6rcOibOG7scahw6LEqcO6dOG7lcOiauG7l8OA4bqqw7V0w6Lhu5d2xqHDocOi4buWxqHDtHTDonTDqeG6qsOic+G6tmrDosOB4buXw4DDonThu5fDrOG7tcOixKnhu5104buXw6Lhu7fDgGh0w6JqxILDqcOidOG7leG6sHjGocOia2h0w6Jx4buXw4DDouG7teG7l+G7qcOiUsOpw6Lhu7Thu5fhuqLDomzhur3DgcOi4buXdnTDouG6q+G6pcOiw4Hhu7nGocO0w4DDomzhu6t04buVL3Thu5XhurB4xqEvdOG7gXNhw6Jx4buXw4DDomrhu5fhu5/DomrDuXTDouG6q8Oi4buX4buxw6J04buV4buXw6h1YcOiYsOi4buX4buxw6Jqw6x0w6J04buV4buXw6h1w6LDgeG7uXV04buVw6Jsw7rDomrDusOi4bqnw6Lhu5fhu7HDonThu5XhurB4xqHDouG7lcah4bq7w6J0bXXDomx2dMOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg+G6p8SRw6J04buBc8Oi4buVaOG6qsOia+G6tHThu5XDomrhurlqw6Lhu7Xhu5d1dOG7lcOiw4Hhu7nhurt1w6LDvcOiceG7l8OAw6Lhu7Xhu5fhu6lhw6LGsHThu5XDolHhu5fDqXThu5fDonLDgMawdMOi4buV4bqwdnThu5XDonPhu4nDgMOibMahw6Jsw63DgMOiw4Hhu7l1dOG7lcOiw4Hhu5fhurRqw6Lhu5fGocO0dMOiauG6uWrDouG7teG7l3V04buVw6LDgeG7ueG6u3Vhw6Jq4bq5asOiasOA4buxasOi4bqmw6x0w6Js4buxdOG7lcOhw6Lhu7Thu5d1dOG7lcOiauG6uWrhu5fDouKAnHPGocO0dOG7lcOidMO6xqHDosOBw6nhuqrDonLhurtz4oCdw6JqxILDqcOixrB04buVw6Js4bq/w6Jy4bq7w6LEqeG7g3Thu5XDomrhu5fhurZ04buVw6LDgeG7l8OA4bqq4buPw4HDouG7teG7l8ODasOibOG7kcOiauG6uWrDouG7l+G7scOia2h0w6JqxILDqcOiceG7l8OAw6Lhu7Xhu5fhu6nDosOBxqF0w6LDgeG6sMO9dOG7lcOi4bqm4bq7w6Jy4bq7c8Oiw4Hhu5dtdcOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgyl3xqHDonThu5fhuqR04buVw6Jsw7p04buVw6Lhu5XDuuG7tcOiasSCw6nDonPhu5104buXYcOixrB04buVw6Js4bq/w6Js4bqweWrDoiPhu5904buXw6LEguG6qsOiw4Hhu4V04buVw6LEqOG7g3Thu5XDonHhu5dtdMOibMOqdOG7lcOi4bqmxqHhu410w6Lhu5d14bq7dMOiw4Hhu5fhurt04buXw6LhuqjDgGnDgcOiQeG7h2rDonThu5fGocO0c8Oi4bqmw4PDomLDonThu4Fzw6JyxqHDtXTDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XDicOAw4Hhu5d14bu54bq1xINK4buXxqHDouG7luG6sHZ04buVw6Mv4bu1xIM=

Chi Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giải pháp phát triển Đảng ở thị trấn Sông Thao

Giải pháp phát triển Đảng ở thị trấn Sông Thao
2018-06-26 16:34:32

PTĐT-Tại thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê số lượng ĐVTN tham gia sinh hoạt tại địa phương chỉ chiếm 50% số lượng thanh niên toàn thị trấn, số còn lại đang theo học tại các...

Tân Sơn: Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em

Tân Sơn: Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em
2018-06-26 09:52:23

PTĐT-Trên địa bàn huyện Tân Sơn có hơn 21 nghìn trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có hơn 9 nghìn em dưới 6 tuổi. Trong những năm qua, các hoạt động chăm lo cho trẻ em đã được huyện...

Hiệu quả sau dồn đổi ruộng đất ở Thanh Hà

Hiệu quả sau dồn đổi ruộng đất ở Thanh Hà
2018-06-07 09:00:41

PTĐT-Trong thời gian qua, xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba đã hoàn thành công tác dồn đổi ruộng đất với tổng diện tích 133,20ha, chia làm 1.116 thửa ruộng, giảm 3.342 thửa so với...

Cây cầu xóm Né - Nối hai bờ vui

Cây cầu xóm Né - Nối hai bờ vui
2018-06-05 08:15:05

PTĐT-Cách trung tâm xã chưa đầy 5km, xóm Né là một trong 3 xóm nghèo của xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn. Vào mùa nước lên, xóm nghèo này lại trở thành “ốc đảo”, bởi cây cầu Bến...

Khởi sắc Đông Cửu

Khởi sắc Đông Cửu
2018-05-31 14:56:48

PTĐT-Là xã khó khăn của huyện miền núi Thanh Sơn, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với các chương trình, dự án đầu tư hỗ trợ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng,...

Hữu Đô nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Hữu Đô nỗ lực xây dựng nông thôn mới
2018-05-29 10:12:24

PTĐT-Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã Hữu Đô (huyện Đoan Hùng) đã có nhiều khởi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long