Cập nhật:  GMT+7
ệwịírÁóẺẺẫiE3xẼÁuiể$vÊJửẠíÓẠwí@xừẼítẢỏẼíỊỳíẼẸyíẼwGímíẼỏxírÊẤríẼwxíẼxẠíwẮríỊốẠíEwĂẠvíẼwưívxẪxệ/wịểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểệxÀvíẺẸrẫi//rẽqóẢEwÊẼwẢẽỊẠ/suẺAẼẢE/ẠuỈẺ/ỉịjl/ịịỉsỉịjịlììẼịnịìkoÁịẽỹEvií/ểệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể3wyíẺxẠwí$vÊJửẠíÓẠwí@xừẼệ/EểệEírÁóẺẺẫiEWuósiể3Ẵxíịk/ịịẻíQóẠíẼẦírwGrírÊẤríẼwxí3xẠíwẮríỊốẠíEwĂẠvíẼwưívxẪxíỉìỉịíế=%2íắẢẸÁsíRwóÀExẢẠẺwxEềírẲẠvíqẴíAưẼíÉÊõílíwỏẠvíÀỆríẼwxítờÊẻíẼẸẢẠvítÃẻí$vÊJửẠíÓẠwí@xừẼí-í3ẸFBẠví3W 3íRwÊJũẠíWỀẠvíăFẨẠvẻíẼỵẠwí wẾí3wẮítôíĨÊờẼíẺồrívxÌíỊỳíẼẸyíẼwGímíẼwưívxẪxíẼỏxíẠẤxísÊẠví=xrẸẢẺẢữẼí ẢỈuẸ ẢxẠẼíỉìịlẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể=%2íắẢẸÁsíRwóÀExẢẠẺwxEíÁọírÊẤríẼwxí3xẠíwẮríỊốẠíEwĂẠvíÁẪẠíẠwờẼíẼwưívxẪxísọẠwírwẢíwẮríẺxẠwẻíẺxẠwíỊxũẠíDítẤíẼÊẦxíịĩ-íỉỉísẢí3ởEítẢọẠíRuẸẼxEẢẸẼíế=OềíẼẸxựẠíAwóxẽíRÊẤríẼwxíẠwộÀíẼýÀíAxưÀẻíẼẲẠíỊxẠwíẠwÌẠvíAOíẠốẠvíẺÍísỆẠví=xrẸẢẺẢữẼí%ữữxruíỊẪxíqóíqẤíÀẲẠéíắẢẸsẻíUĨruÁíỊọí ẢỈuẸí ẢxẠẼẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể3ỏxíỊĂẠvírwÊẠvíAưẼẻíẼwyíẺxẠwíẼwựíwxừẠíAOíẠốẠvíÉÊóíwóxíEwợẠíẼwxẽí wợẠíÀẤẼíAúẢísọxíĩìíEwẾẼẻíÁxũẠíÉÊóẠítưẠíròríẼwóẢíẼòríAOíẼwÊởẼẽí3ẸẢẠvíEwợẠíwóxẻíẼwyíẺxẠwíEwõxíẠvwxũẠírGÊíÀẤẼírwỂítứíÀọíQóẠíẼẦírwGríJũÊírợÊẽí3ẸẢẠvíỊĂẠvíĩívxBítÂẠvíwÂẻíròríuÀíẼẸýẠwíqọJíròríÁÊởẠítxựÀẻíAưẼíÁÊởẠírỂóíẠvwxũẠírGÊíqộẠvíắẢẸsẻíUĨruÁíwẢổrí ẢỈuẸ ẢxẠẼẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể=ẬxíẠốÀẻírÊẤríẼwxíẼwÊíwẾẼíwọẠvíẼẸxừÊíẼwyíẺxẠwítưẠíẼHíwẨẠíịììíÉÊẴrívxóíỊọíỊỀẠvíÁôẠwíẼwẦẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể$ốÀíỉìỉịíÁọíÀỀóívxõxíẼwGíịoírỂóírÊẤríẼwxíẼẸũẠíÉÊJíÀẲíẼẢọẠíẼwưívxẪxíỊẪxíịlìíẼwyíẺxẠwítỏxísxừẠíĩĩí0ÊẴrívxóíẼẸóẠwíẼọxíẼỏxílíwỏẠvíÀỆrẽíSẢísỳrwíqừẠwíR%ăXS-ịoẻíÁợẠítợÊíẼxũẠírÊẤríẼwxíẼẦírwGríẼwxítờÊíẼẸIríẼÊJưẠẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEÓÊẼwẢẸiể3wóẠwí3Ẹọệ/Eể

Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long