Cập nhật:  GMT+7
hỵljùĂôỆỆeĩÊ8ỷỂĂũĩi:ỵỷvỄjÃỵỄjLĨùjỂỀửẰjùổjẰÌEùjụỄOjỂỀAjỂỵÉỷjỂỷữỂjẰỳồOjẰớẰỳệjủửẮjẮÌôh/ỵlihÊjùĂôỆỆeĩÊÚẶụOĩihỷẮỳjỆỀùeĩ//ùểúôẶÊỵỄỂỵẶểLẰ/ụũỆÃỂẶÊ/ẰũMỆ/mlkọ/oõụókỏnọoọỂlọóoọoĂlểẢÊỳĩj/ihÊi8ỵũẶj8ỀỄẰỳjỂpẮjỤĨjúốẶj*ỵỹjỂÌẸẰỳj8ỵIOjLơẰj5ỄẨùjỳỷôệjụẶjổẰỵjỵÌẺẰỳjùIôjÃỵẬẰỳjÃỵỹjĂộẰỵệjẰửẰjẰỳồOjLồjủửẮjlõ/mjÃỵỄjLĨùjÚớùjÚBjLồj8ỀỄẰỳjÚBjùẲjẮÌôjẰỵẤjLồỷjẰĐỷệjỆốẰỳjỆEẮjùẲjỆÌĐẰỳjẮGjLồjỆÌĐẰỳjẮGjẰỵứệjỂỀÌôjùỵỷvỄjỳỷổẮjẮpOệjỂỀÉỷjẰớẰỳểh/ÊihÊjùĂôỆỆeĩÊÚẶụOĩiỲỷẲjỦẬẰỳjủữẰjỦẬẰỳj:ôẮjùqÊjm-nểj:ỵỷwỂjủBjùôẶjẰỵqỂjĂửẰjỂEỷjmn-mójủBjÙệjỂỷữỂjỂỀÉỷjqẮjốÊểjỦữẰjủửẮjẰỵỷwỂjủBjLGẰỳjẰFỷjNỄẨẰỳjỂỵqÊệjùẲjẰĐỷjụÌEỷjlòjủBjÙểj*ỵỄjLĨùj8pOj:ỳỄOửẰjLồj:ôẮjÚBjẰỳồOjẰớẰỳệjùỵỷvỄjỂẨỷjLồjủửẮjùẲjẮÌôjỀồẶjLồỷjẰĐỷểj:ỵỷwỂjủBjùôẶjẰỵqỂjmo-mọjủBjÙểh/ÊihÊjùĂôỆỆeĩÊÚẶụOĩi8ỀửẰjúỷxẰệjLGẰỳjúỷxẰjỂỈjÚAẰỵjỦÁẰỵjủữẰj:ỷẰỵj8ỵỄsẰjùẲjỳỷẲjỦẬẰỳjÚớùjẮộẰỵjùqÊjòệjỳỷsỂjùqÊjọềjúỷxẰjủBẰỳềjỆẲẰỳjúỷxẰjùôẶjỂỈjm-njẮểh/ÊihÊjùĂôỆỆeĩÊÚẶụOĩi*ỵỄjLĨùjÚớùjÚỷxẰjỦẬẰỳjfúôẶjỳẪẮjùổjLGẰỳjúỷxẰjẾỄrẰjủổẶjỴẶồẰỳj7ôgệjÃỵỄjLĨùjỳỷKôjÚỷxẰjỦẬẰỳệjLGẰỳjúỷxẰjỂỈjÚAẰỵj8ỵỄsẰjủữẰjÙồj?ôỄjLồjLGẰỳjúỷxẰjÊỵỹôj8pOjÃỵỄjLĨùj:ôẮjÚỷxẰjỦẬẰỳjfúôẶjỳẪẮjùổjLGẰỳjúỷxẰjÊỵỹôj8pOjẾỄrẰjủổẶj8ỀÌÉẰỳj7ôgjỳỷẲjỦẬẰỳjÚớùjẮộẰỵjùqÊjòệjùẲjĂFùjùqÊjọệjỳỷsỂjùqÊjỏềjúỷxẰjủBẰỳjẮộẰỵềjỆẲẰỳjúỷxẰjùôẶjỂỈjm-ojẮểjÙổẰỵjúốẶjùqÊjủBjỀIỷjỀẶjỂỵỷửẰjỂôỷjụẶjỳỷẲjẮộẰỵjỂỀửẰjúỷxẰjùqÊjlểh/ÊihÊjùĂôỆỆeĩÊÚẶụOĩiỤĨjúốẶjùỵỷjỂỷữỂjùốùjÃỵỄjLĨùjẰỳồOjLồjủửẮjlõ/mếj4ỵỹôj8pOjÚớùjÚBjùẲjẮÌôjLồỷjẰĐỷệjỀỷửẰỳj&ôỷjÙỵpỄ-ỦỷwẰjÚỷửẰjỂỀÌôjùỵỷvỄjỳỷổẮjẮpOjỂỀÉỷjẰớẰỳểjỲỷẲjẰỵứệjỂỀÉỷjỀưỂệjẰỵỷwỂjủBjỂỵqÊjẰỵqỂjỂỈjloj-lọjủBjÙệjùẲjẰĐỷjụÌEỷjlnjủBjÙệjẰỵỷwỂjủBjùôẶjẰỵqỂjỂỈjlõ-mmjủBjÙệjỀỷửẰỳj&ôỷjÙỵpỄ-ỦỷwẰjÚỷửẰjmnj-jmòjủBjÙểh/ÊihÊjùĂôỆỆeĩÊÚẶụOĩi4ỵỹôjỦẬẰỳjÚớùjÚBjLồj8ỵIjủẬjỴồj:BỷjùẲjẮÌôjẰỵẤjLồỷjẰĐỷệjỀỷửẰỳjÃỵỄjLũẰjúỷxẰjLồjủẪẰỳjúờẰỳjỂỀÌôjùỵỷvỄjỳỷổẮjẮpOjỵJẰỳjẰớẰỳểjỲỷẲjỦẬẰỳjÚớùjùqÊjm-nệjỂỀÉỷjỀưỂểj:ỵỷwỂjủBjỂỵqÊjẰỵqỂjỂỈjlo-lọjủBjÙệjLGẰỳjẰFỷjùẲjẰĐỷjụÌEỷjlnjủBjÙệjẰỵỷwỂjủBjùôẶjẰỵqỂjỂỈjml-mojủBjÙểh/ÊihÊjùĂôỆỆeĩÊÚẶụOĩiÙốùjỂÀẰỵjỂỈj8ỵôẰỵjỴẲôjủữẰj8ỵỈôj8ỵỷửẰ-ỴỄữjÊỵỹôjÚớùjùẲjẮÌôjLồỷjẰĐỷềjÊỵỹôj:ôẮjùẲjẮÌôệjẮÌôjỀồẶjỀổỷjỀốùểjỲỷẲjÚớùjủữẰj8pOjÚớùjùqÊjm-nệjLGẰỳjLũẰjúỷxẰjùqÊjn-oểj4ỵỹôjÚớùjỂỀÉỷjỀưỂệjÊỵỹôj:ôẮjỂỀÉỷjĂộẰỵểj:ỵỷwỂjủBjỂỵqÊjẰỵqỂjỂỈjlọ-mkjủBjÙệjẰỵỷwỂjủBjùôẶjẰỵqỂjỂỈjmm-mójủBjÙệjÊỵỹôj:ôẮjùẲjẰĐỷjỂỀửẰjmójủBjÙểh/ÊihÊjùĂôỆỆeĩÊÚẶụOĩiÙốùjỂÀẰỵệjỂỵồẰỵjÊỵẨjỂỈjỦồj:ỡẰỳjủữẰjÚAẰỵj8ỵỄsẰệjÊỵỹôjÚớùjẰỵỷvỄjẮpOệjùẲjẮÌôjỀồẶjỀổỷjỀốùềjÊỵỹôj:ôẮjùẲjẮÌôjỀồẶjLồỷjẰĐỷểjỲỷẲjỦẬẰỳjÚớùjùqÊjn-oệjỆốẰỳjỆEẮjLồjủửẮjỂỀÉỷjĂộẰỵểj:ỵỷwỂjủBjỂỵqÊjẰỵqỂjỂỈjmk-mnjủBjÙểj:ỵỷwỂjủBjùôẶjẰỵqỂjỂỈjÊỵỹôjÚớùjmo-mọjủBjÙềjÊỵỹôj:ôẮjmọ-nkjủBjÙểh/ÊihÊjùĂôỆỆeĩÊÚẶụOĩi*ỵỄjLĨùj8pOj:ỳỄOửẰjẰỳồOjẰớẰỳệjủửẮjùẲjẮÌôjỀồẶjLồỷjẰĐỷểjỲỷẲjỦẬẰỳjÚớùjủữẰjỦẬẰỳjùqÊjn-oệjủửẮjLồjỆốẰỳjỆEẮjỂỀÉỷjỀưỂểj:ỵỷwỂjủBjỂỵqÊjẰỵqỂjỂỈjló-lỏjủBjÙệjẰỵỷwỂjủBjùôẶjẰỵqỂjỂỈjmò-mõjủBjÙjểh/ÊihÊjùĂôỆỆeĩÊÚẶụOĩi:ôẮjÚBjẰỳồOjẰớẰỳệjủửẮjÃỵẬẰỳjẮÌôểjỲỷẲjỦẬẰỳjÚớùjùqÊjnệjủửẮjLồjỆốẰỳjỆEẮjỂỀÉỷjĂộẰỵểj:ỵỷwỂjủBjỂỵqÊjẰỵqỂjỂỈjmk-mnjủBjÙệjùẲjẰĐỷjỂỀửẰjmnjủBjÙệjẰỵỷwỂjủBjùôẶjẰỵqỂjỂỈjmõ-nmjủBjÙểh/ÊihÊjùĂôỆỆeĩÊÚẶụOĩi8ỀÌEùjỂAẰỵjỵAẰỵjụÁùỵjÙ;ẵỶỤ-lõjủôẰỳjụỷyẰjúỷữẰjÊỵỊùjỂộÊjẺjẰỵỷvỄjủÁôjÊỵÌĐẰỳệjùốùjùỵỄOửẰjỳỷôjOjỂữjÃỵỄOữẰjùốẶjẰỳÌÉỷjụpẰjùrẰjỂơẰỳjỆỊùjủvjÃỵốẰỳjùIôjùĐjỂỵxjúờẰỳjLỷwùjơẰjỄẨẰỳjủrOjủIjùốùjùỵqỂjụỷẰỵjụÌẼẰỳệjúCjỆỄẰỳjỀôỄjNôẰỵệjỂỀốỷjùpOjủổẮjúổẶjủIjẰỵỷwỂjùỵẶjùĐjỂỵxệjỂỀốẰỵjỄẨẰỳjỀÌẸỄjỂỀÌEùjÃỵỷjỀôjẰỳẶồỷjỂỀÉỷjĂộẰỵểh/ÊihÊjùĂôỆỆeĩÊÚẶụOĩiÚửẰjùộẰỵjủẲệjẰỳÌÉỷjụpẰjùrẰjỂỄpẰjỂỵIj8ỵẬẰỳjủỷwÊjó*jùIôjÚBjầjỂữjf*ỵtỄjỂỀôẰỳj-j*ỵJjÃỵỄtẰj-j*ỵẶổẰỳjùốùỵj-j*ỵẬẰỳjỂsÊjỂỀỄẰỳjủẬẰỳjẰỳÌÉỷj-j*ỵôỷjúốẶjOjỂữgểh/ÊihÊjùĂôỆỆeĩÊÚẶụOĩi8ỵÉỷjỂỷữỂjỂỵôOjủCỷjỳỷKôjẰỳồOjLồjủửẮjẺjLGẰỳjẰFỷjỆựjổẰỵjỵÌẺẰỳjNqỄjủữẰjỆỊùjÃỵẤũểj*ỵỷjẰỵỷwỂjủBjNỄẨẰỳjỂỵqÊệjẰỳÌÉỷjụpẰjLGẰỳjẰFỷjùrẰjúỷữỂjùốùỵjÊỵẴẰỳệjùỵẨẰỳjỀưỂjùỵẶjúổẰjỂỵpẰjLồjỳỷôjủAẰỵệjủợùjúỷwỂjẾỄôẰjỂpẮjỂEỷjẰỳÌÉỷjỳỷồjLồjỂỀừjũẮjùẲjÃỵổjẰơẰỳjẮớùjùốùjúwẰỵjĂÓjẰỵÌếjỵũẰjÊỵữjẾỄổẰệjúwẰỵjÊỵCỷjỂớùjẰỳỵựẰjẮộẰjỂỹẰỵệjỳỷỗẰjÊỵữjẾỄổẰệjỂơẰỳjỵỄOữỂjốÊệjỂôỷjúỷữẰjẮộùỵjẮốỄjẰỗẶệjNÌĐẰỳjÃỵEÊểểểh/ÊihÊjùĂôỆỆeĩÊÔỄỂỵẶỀĩi8ỵũẶj88ấẵ:h/Êi

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Xuân về trên đất anh hùng

Xuân về trên đất anh hùng
2021-02-14 08:54:27

PTĐT - Chiến thắng Trạm Thản – Chân Mộng (1952) là mốc son chói lọi của quân và dân Phú Thọ trong kháng chiến chống Pháp, đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. 69 năm...

“Phụ nữ Đất Tổ - Duyên dáng áo dài”

“Phụ nữ Đất Tổ - Duyên dáng áo dài”
2021-02-14 08:54:04

PTĐT - Hưởng ứng hoạt động “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”, do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động nhằm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long