Cập nhật:  GMT+7
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tMSp4bug4buU4buk4bqqWz/hu6DhuqpPLuG6vuG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6DhurIv4bueQ+G6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3hu4fhu4zhur7Dk+G6qOG6tOG7m+G7oWot4bqqw6zhu57hu67hu6bhu6LhuqrDk8SoP+G6qsOSKOG7uE/huqrhu6bhu44m4bqq4bueV+G6quG7nkDhu6DhuqomJeG7kuG7puG6qsOa4bueP+G7ruG7puG6quG7pMONJsOD4bqq4buu4bum4bui4bqqxKnhu6I/IOG7muG7puG6quG6qUfhu6bhu6Lhuqrhu6Hhu57hu4bhu6bhu57huqpA4bqqw5rhu54/4bqq4buh4buI4bum4bqq4buh4bug4buY4bumw4Phuqom4bueUuG6qiYlxKjhu6bhuqrhu6Hhu57hur7hu6bhu57huqrhu5/hu7Lhu6bDg+G6quG7nj8g4buW4bum4bqq4buh4bue4bq+4bum4bue4bqq4buf4buy4bum4bqqT+G7nsWo4bqqTuG7oOG7mCbhuqDhuqrEqUfhu6ThuqpEQkNFw4Phuqom4buu4bug4bqqTuG7gOG7puG6qsOSKOG7uE/huqrhu57hu7Lhu6bhuqpDxIJCQkLhuqpPxajhu6bhuqrDmeG7uOG7psOD4bqqJiU84bqqJuG7nuG7tuG7oOG6qsOS4bugxqDhu6ThuqrDkko/4bqq4bumR+G7pOG6quG7ouG7oOG7gOG6quG7nuG7suG7oOG6qibhu57EqD3huqom4bueUeG6qiY84bqqJuG7nuG7gOG7puG7ouG6qsOJ4bqq4bui4bug4buA4bqq4bum4bueUE/hu57huqrDk0rhu6bDg+G6qsOS4buY4bum4bqqJuG7nuG7tuG7oOG6qsOS4bugxqDhu6ThuqpPP1bhu6Dhuqrhu6ZH4buk4bqqw5Io4bu4T+G6qiY84bqqReG6uMSCQkJC4bqqw5Lhu5jhu6bhuqpF4bq6xIJCQkIvw5rhu6LEguG6quG7oVDhu6bhu57huqpOUeG7puG7nuG6qiQ/4buI4bumw4Phuqrhu6TDneG7oOG6qk/FqOG7puG6qibhu67hu6DhuqrDmUbhu6DhuqrDmuG7nsWo4buE4bum4bui4bqq4bq4QkLEgkJCQuG6qsOS4buY4bum4bqq4bq6QkLEgkJCQuG6qsOSV+G7puG7osSC4bqq4bupSyDhuqrDmeG7huG6quG7pkfhu6ThuqpEQkNF4bqqTyHhu6bhu6Lhuqom4bueP+G6qsOSKOG7uE/huqpb4buG4bug4bqqJiVH4buk4bqqJiXhu6Dhu5Y/xILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6sibhur5Ow5nhu4zhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qOG7pOG6viXhu6Lhu6Dhu6bhuqBEPSLhuqrhur4/JsWo4bqo4bq04bqyJiXhurThurImw5PhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Egk7hur7FqD3hu54/JuG7nsWoxIJb4bumL8OT4buMKsOaJsWoPS/hu6bhu4xdKi9Dw4lCQi9F4bq8w5PDiUPhurhDQ0JCJsSQ4bq44bq4ReG6vMOZQ8SCVT3hu6Lhuqjhuqov4bq04bqyLybDk+G6tOG6si8mJeG6tOG6siYl4bq04bqyJsOT4bq0xKnhu57hu7bhuqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6DhuqrDmeG7uOG7puG6qiU84bum4bui4bqqw5nhur7hu6DDg+G6quG7pkfhu6ThuqokP+G6vuG6quG7ouG7oOG6vuG6qsOSUeG7puG7nuG6quG7ruG7puG7ouG6quG7h+G7huG6quG7qUfhu6bhuqrhu6nhu6Dhu5Ym4bqqQOG6qiJG4bqq4bupR+G7puG6quG7iz/hu67hu6bhu6LDg+G6quG7nj8g4buW4bum4bqq4buh4buI4bum4bqq4buf4buy4bum4bqqT8av4bqqJuG7nj/huqrhu6bhu55LPeG6quG7okrhu6bhuqpFQkLhuqomJeG7oOG7lj/huqrDklfhu6bhu6LEguG6si8mw5PhurThurIvJiXhurThurIvJuG6vk7DmeG7jOG6tOG6sj3hurTEqUfhu6ThuqpEQkNF4bqqw5nhu4bhuqrhu6RYJuG6quG7pkfhu6Thuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqT+G7nkfhu6bhuqrhu6Y/4buu4bug4bqqT8av4bqqw5Io4bu4T+G6quG7puG7oOG7lOG7pOG6qls/4bug4bqqTkDhu6DhuqrDk1JP4bue4bqqTuG7luG7puG7nuG6qlAmw4Phuqrhu6Lhu6Dhu4DhuqomKOG7suG7puG7ouG6qsOSVuG7oOG6qlnhu6bhuqrDklLhu6bhu57EguG6quG7oeG7nuG7tuG7oOG6qsOS4bugxqDhu6Thuqrhu6bhu4Ygw4Phuqrhu6Lhu6Dhu4DhuqrDmeG7uOG7puG6quG7nuG7suG7oOG6qk5R4bum4bue4bqqJD/hu4jhu6bhuqrDmuG7nsWo4buE4bum4bui4bqqRcOJxIJCQkLhuqrDklfhu6bhu6Ivw5rhu6LhuqLhuqrDmeG7uOG7puG6quG7puG7osWo4bum4bqq4bui4bug4buA4bqqw5rhu57FqOG7hOG7puG7ouG6qsOJQsSCQkJC4bqqw5Lhu5jhu6bhuqrDiUTEgkJCQuG6qsOSV+G7puG7oi/DmuG7ouG6ouG6quG7ouG7oOG7gOG6quG7ouG7huG6quG6usOJxIJCQkLhuqrDklfhu6bhu6Ivw5rhu6LDg+G6quG7ouG7huG6qibhu57hu4ThuqpbKOG7tuG7puG6qiY84bqqw4rDicSCQkJC4bqqw5Lhu5jhu6bhuqpDQkLEgkJCQuG6qsOSV+G7puG7oi/DmuG7osSC4bqq4buh4bue4buMxajhuqrDkz7huqrDksWo4buA4bumw4Phuqom4bue4bu24bug4bqq4bui4bug4bq+4bum4bqqJuG7tOG7oOG6quG7ouG7oOG7gOG6qk/Gr+G6qibhu57GoOG6qirhu5DhuqpP4buo4bum4bqqJkfhu6bhu6Lhuqrhu6bhu57DlcSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurTDs+G7puG7ouG6quG7i+G7kuG6quG7qUfhu6bhuqrhu4c/4buW4bqqQOG6qiJG4bqq4bqtUuG6qsSpSz/Dg+G6quG7nj8g4buW4bum4bqq4buh4bq+4buk4bqqxKnhu67hu6bhu6LhuqpP4buG4bum4bui4bqqWz/hu6Dhuqrhu57hu7Lhu6bhuqpOQOG7oOG6quG7pkfhu6ThuqokP+G6vuG6quG7puG7nuG7tuG6qk7hu4Dhu6bhuqrhu6Lhu4bDg+G6qltSJuG6quG7pOG7huG6quG7ruG7puG7ouG6qsOSRuG6qk/Gr+G6qibhu6Dhu5Thu6bhuqpPxKgm4bqqw5Io4bu4T+G6qk9H4bum4bqq4bum4bue4buG4bqq4buk4bu04bug4bqqJiVS4bqq4bui4bug4buA4bqq4buiSuG7puG6quG6uEJC4bqqJiXhu6Dhu5Y/4bqqw5JX4bum4bui4bqqJuG7nuG6viDhuqom4bue4buY4bqqT+G7nsWo4bqqT0fhu6bhuqrhu6bhu57hu4bhuqpPIcSC4bqqw7Phu6bhu6Lhuqrhu4c/4buW4bqqw5rhu57DjOG7puG7ouG6qsOSUuG7puG7nuG6oOG6quG7oeG7ruG7oOG6quG7pj/hu67hu6Dhuqrhu57hu7Lhu6bhuqrhurzEgkJCQuG6qk/FqOG7puG6qltSJuG6qsOSw5Thuqpb4buG4bqqw5rhu57FqOG7hOG7puG7ouG6qsSQxIJCQkLhuqrhu6Lhu4bhuqol4bug4bqqw5nhur7hu6DEguG6qsSp4bue4bu24bqq4bumP+G7ruG7oOG6quG7ouG7hsOD4bqqW1Imw4PhuqpO4buA4bum4bqqJiUp4bum4bui4oCm4bqq4buk4buG4bqq4bui4bug4bq+4bqqw5JR4bum4bue4bqqJuG7ruG7oOG6qibhu54/4bqqw5Io4bu4T+G6quG7okrhu6bhuqpD4bqqJjPhuqrDklfhu6bhu6LEguG6qsSpR+G7pOG6qiQ/4bq+4bqqT+G7nkfhu6bhuqrhu6Y/4buu4bug4bqqT8av4bqq4bum4bue4bug4buUP+G6qibhu54/S+G7puG6qsOZ4bu44bug4bqq4bum4bueKOG6qibhu57hu7bhu6Dhuqom4bug4buYJuG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqJD/hu4DhuqrDmuG7nkhP4bqq4bum4bui4bue4bug4buWJsOD4bqqw5NST+G7nuG6qk7hu5bhu6bhu57huqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qj3hu57hu4Am4bqqKuG7oOG7puG7nuG6qlvhu7Thu6DhuqokPyDhuqrhu6Thu67huqrDmeG7tOG7psOD4bqq4bui4bug4buA4bqqKuG7hOG7puG6qj3hu55M4buk4bqqJijhu7Lhu6bhu6LhuqrDklbhu6DhuqpZ4bum4bqqw5JS4bum4buexILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7geG7oOG7gOG6qsOZ4bu44bumw4Phuqrhu6Lhu4bhuqomR+G7puG7ouG6qsOSRuG6quG7osavPeG6qj3hu55K4bum4bqq4bum4buI4bum4bui4bqqT+G6vsWo4bqqJuG7nj/huqrhu6bhu55LPeG6qk/hu57FqOG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6Dhuqrhu6bhu54o4bum4bui4bqqw5LGoOG6quG7ouG7oH3huqrDkijhu7hP4bqqWeG7puG6qsOSUuG7puG7nuG6qlvhu4bhuqpO4buU4bum4bqqW33hu6bhu6Lhuqom4bueUeG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6DDg+G6qsOSw41P4bqqTuG7oOG7libhuqrDmeG7huG6qk/hu4BP4bqq4bueWOG6qk/hu55H4bum4bqq4bumP+G7ruG7oOG6qibhu57hu4zFqOG6qiQ/IOG6quG7pOG7ruG6qiYl4bq+4bum4bui4bqqJiXhu4Lhu6DDg+G6quG7ouG7oOG6vuG6qiYl4buC4bug4bqqT0rhu6bhuqom4bue4bq+IOG6qsOSWeG7oOG6qsOTSuG7puG6qj3hu54o4buy4bum4bui4bqqPeG7nuG7gD3huqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6DhuqpPIeG6ouG6quG7gD3huqrDkyzhu6bhu6Lhuqom4bug4buY4bum4bqqTljhuqrDmjThuqom4bueP0smw4PhuqpP4buAT+G6qibhu6Dhu5I/4bqqT+G7nj9M4bum4bqq4bq+4bum4bqqJsWo4buG4bum4bqqJuG7nj5P4bqqPeG7nkzhu6Thuqrhu6bhu54o4bqq4bup4bug4buMJuG7gTXhu5vhuqpb4buGxajhuqrDksag4bqqT8av4bqqT+G7gE/huqoq4buE4bum4bqqPeG7nkzhu6Thuqrhur7hu6bhuqomxajhu4bhu6bEguG6quG7sUbhuqrhu55Y4bug4bqq4bum4bui4buGIOG6qk/hu4bhu6bhu6Lhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bDg+G6qiDhu5I/4bqqT0o/4bqqTy7hur7huqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqJuG7oOG7kj/huqrDkzvhu6bhu6LhuqpP4buG4bum4bui4bqqw5Io4bu4T+G6quG7puG7iOG7puG7ouG6qk/hur7FqOKApuG6qiDhu5g/4bqqJlbhuqrhur7hu6bhuqomxajhu4bhu6bhuqom4buePk/huqo94bueTOG7pOG6qsOS4bq+4bum4bui4bqqw5Io4bu4T+G6qsOSw40m4bqqw5nhu5Lhu6bhuqrhu57hu4bhu6bhu6LhuqrDkko/xILhuqrhu6Elxajhu6bhu6LhuqomKOG7suG7puG7ouG6qsOZ4bq+4bugw4Phuqpb4bug4buWT+G6qk/hu55H4bum4bqq4bumP+G7ruG7oMOD4bqq4bui4bug4buYJuG6quG7pFnhuqoq4buQ4bqqw5Io4bu4T+G6qsOa4bugxqDhu6Thuqoqxajhu4Am4bqqT+G7nsONJuG6qk/hu57hu5DhuqrDksag4bqqT8av4bqqJuG7nsag4bqqJD/hu4Thu6bhuqrDmTDDg+G6qibhu57hu4zFqOG6qsOT4bus4bug4bqqJlHhu6bhu57huqrhu55R4bum4bue4bqqw5NST+G7nuG6qk7hu5bhu6bhu57huqLhuqrDmuG7oMag4buk4bqqKsWo4buAJuG6qlvhu6Dhu5ZP4bqq4bukP+G6vuG6qk7hu4Dhu6bhuqrhu6Lhu6Dhur7huqoqOk/Dg+G6quG7ouG7oOG6vuG6qk9K4buk4bqi4bqqw5Phu5rhuqrDk+G7huG7puG7ouG6qiYlPyDhuqoiP8SoJuG6quG7puG7oj9X4bum4bqq4buiVk/EguG6quG6peG7kuG7puG6qk/hu4Lhu6bhu57huqrDksavw4Phuqrhu6bhu5Thu6bhuqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6Dhuqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrDkuG7guG7oOG6qirhu5Dhuqoixq/hur7huqpO4buw4bqqJlHhu6bhu57huqomJeG7guG7puG7ouG6qk/hu55H4bum4bqq4bumP+G7ruG7oOG6quG7pOG6vuG7puG7nuG6quG7pDrhu6bDg+G6quG7puG7nuG7sOG6qsOZw5TDg+G6qiQ/IOG6quG7nsWo4buCT+G7nuG6qibhu57hu4bhu6bhu57huqpP4buAT+G6qsOa4bueP+G6qk/hu55H4bum4bqq4bumP+G7ruG7oOG6qiZLPeG6qiYlP+G7puG7ouG6qsOSxqDhuqrDk+G7muG6qsOa4bugxqDhu6Thuqoqxajhu4Am4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qibEqCbhuqpP4buE4bqqT+G7gE/huqrDmuG7nuG7iD/EguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buh4bue4bug4buYJuG6quG7puG7ouG7nlTDg+G6qsOSxqDhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6DhuqokPyDhuqrhu6Thu67huqrDmeG7tOG7psOD4bqqT0rhu6bhuqo94bue4buE4bug4bqqJks94bqqJiU/4bum4bui4bqqPeG7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqqT+G7gE/huqpbSybhuqrhu6Y/4buu4bug4bqqT8av4bqqJuG7nuG7mOG6quG7pOG7guG7puG7nuG6ouG6qk/Gr+G6qk/hu55Q4bum4bue4bqqKuG7gE/hu57huqokPyDhuqrhu57FqOG7gk/hu57huqrDksSoJuG6qsOS4bq+4bugw4PhuqrDklLhu6bhu57huqrhu54o4bu04bum4bui4bqqw5nhu4g/4bqqw5Phu4bhu6DDg+G6qlnhu6bhuqrDklLhu6bhu57huqpP4buAT+G6qls74bum4bui4bqqT+G7nkfhu6bhuqrhu6Y/4buu4bugw4PhuqpP4buu4bum4bui4bqq4bum4bui4bue4bug4buWPcOD4bqqTuG7gOG7puG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y94bqi4bqqT+G7njrhuqomJeG7quG7puG7ouG6qk/hu54/IMag4bum4bqqw5JZ4bug4bqqw5Phu6Dhu5bhu6bhuqomUE/hu57huqrDksSoJuG6qk/hur7hu6bhu57huqom4buAT+G6qsOa4buO4buk4bqq4bue4bug4buWP+G6qiQ/4buE4bqqKuG6vuG7puG7ouG6qk/hu55H4bum4bqq4bumP+G7ruG7oOG6qiZLPeG6qiYlP+G7puG7ouG6ouG6qk5W4bqqJiVQ4bqqKuG7hOG7puG6qiI/xKgmw4PhuqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6Dhuqrhu6JI4bum4bqqW+G7tOG7oOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqInvhuqrDmTDhuqpP4buexKgm4bqqJuG7nuG7hOG7oMOD4bqq4bum4buiR+G7puG6quG7puG7ojzhur7huqpb4buG4bqq4bui4bug4buE4buk4bqqJuG7nuG7oMagP+G6quG7ruG6quG7puG7nuG7oOG7muG7pOG6quG7pOG7ruG7oOG6qiYlKOG7tuG7puG7ouG6ouG6qsOSKOG6vuG6qiXhur7huqpP4buAT+G6quG7ouG7oOG7hOG7oOG6qj3hu57hu4A94bqqw5o04bqqJuG7nj9LJuG6qk/hu55H4bum4bqq4bumP+G7ruG7oOG6quG7nuG7uD3huqrDmTDDg+G6qk/hu57hu6rhu6bhuqrhu6Lhu6BW4bum4bui4bqqJlYmw4Phuqom4bueKU/huqpH4bum4bqqT+G7nkfhu6bhuqrhu6Y/4buu4bug4bqqT+G7ruG7puG7ouG6quG7puG7ouG7nuG7oOG7lj3huqrDkuG7hOG7pOG6qk7hu4TFqOG6ouG6qk9K4bum4bqqJeG7huG6qirFqOG7gCbhuqpb4buG4bqqJD8g4bqq4buexajhu4JP4bue4bqqw5nhu4Lhu6DhuqrDksSoJuG6qsOS4bq+4bugw4Phuqrhu55R4bum4bue4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qk/hu4BP4bqqw5rhu54/4bqqT+G7nkfhu6bhuqrhu6Y/4buu4bug4bqqJeG7oOG7kuG7puG7ouG6qk7hu6Dhu5Ymw4Phuqrhu6Thur7hu6bhu6LhuqomUOG7puG7nuG6qk/hu67hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y9w4PhuqrDklhP4bqqw5lLPcOD4bqqT+G7gE/hu57huqoi4bq+4bqqw5Phu4jhu6bhuqpPKMSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu4ksT+G6qibhu6Dhu5I/4bqqIuG7iCDhuqrDkz7hu6bhu6Lhuqrhu6bhu5Thu6bhuqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6Dhuqrhur7hu6bhuqomxajhu4bhu6bhuqoq4bug4bum4bue4bqq4bue4buqT8OD4bqqTuG7lOG7puG6qlt94bum4bui4bqqw5Io4bu4T+G6qsOS4buU4bqqJeG6vuG6qiYlxajhu6bhu6LhuqpOVuG7oOG6qk/hu4Thu6bhu57huqrhu6bhu6Lhu4bhu6bhu57huqpP4buo4bum4bqqw5JW4bug4bqq4bukw40m4bqqW+G7tOG7oOG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrhu6Lhu6Dhur7hu6bhuqrDmuG7nsavw4Phuqrhu6bhu6Lhu4bhu6bhu57huqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6Dhuqrhu57hu6Dhu5bhu6bhuqrhu6bhur4g4bqqTyHhu6bhu6LhuqpPSuG7puG6qk/hu54u4bqqw5JY4bum4bui4bqq4buePyDhuqrDkljhu6bhu6LhuqpP4buAT+G6quG7puG7oj9X4bum4bqqw5k+T+G6qsOSSj/huqomKOG6qibhu4Lhu6DhuqrDklLhur7huqpO4buG4bum4bqqw5LGoOG6quG7nsOd4bqqJiXhu7jhuqrhu6bhu6Lhu4bhu6bhu57huqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6Dhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bEguG6quG7oSXFqOG7puG7ouG6qsOSxq/huqpP4bueOuG6qiYl4buq4bum4bui4bqqw5JKP+G6qiYo4bqqPeG7nuG7gCbhuqomJeG7oMag4bum4bqqT+G7gE/huqoq4buE4bum4bqqPeG7nkzhu6Thuqrhu6Thu4bhuqrDklLhur7huqo94bueKOG7suG7puG7ouG6qk/Gr+G6qsOZ4bu44bug4bqqJuG7nuG7mMOD4bqqJjzhu6bhu6LhuqpOKOG7tE/huqoi4buIIOG6qsOTPuG7puG7ouG6qk/hu55T4bqqw5NN4bum4bqqw5JS4bq+4bqqw5kww4Phuqoi4buIIOG6qsOTPuG7puG7ouG6qibhu54o4buy4bum4bui4bqq4bue4bug4buWP8OD4bqqJuG7gsWo4bqqw5nhu7jhu6Dhuqom4bue4buY4bqqT+G7guG7puG7nuG6qiYl4bq+4bum4bue4bqqT+G7nsWo4bqqKuG7hOG7puG6qj3hu55M4bukxILhuqrhuqXhu5Lhu6bhuqpP4buC4bum4bue4bqqw5M/IOG6qiYlUeG6qlvhu4bhuqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqomWeG7puG7ouG6qsOS4buG4bum4bqq4bui4bug4bq+4bqqKjpPw4Phuqrhu6Lhu6Dhur7huqpPSuG7pMOD4bqqT0rhu6bhuqom4bug4buYPeG6qiYsT+G6qk/hu5464bqqJiXhu6rhu6bhu6Lhuqrhu6bhu4jhu6bhu6LhuqpP4bq+xajhuqpP4buexKgm4bqqw5ko4bu44bum4bui4bqqw5Lhu4bhu6bEguG6quG7geG7oOG7gOG7pOG6qirhu4Am4bqqPeG7nijhu7Lhu6bhu6Lhuqom4bueKU/huqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6DhuqpPLuG6vuG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqrDk+G7iOG7psOD4bqqw5rhu6DGoOG7pOG6qiYl4bq+4bqqJlfhu6bhuqrDkyjhuqpP4buexKgm4bqqw5rhu57hu4Dhu6bhu6Lhuqoq4bug4bum4buew4PhuqpP4buexKgm4bqqT8So4buk4bqqT8av4bqqJiXFqOG7puG7ouG6qibhu55SJuG6qsOSxqDhuqomPOG6qsOSxq/huqoi4buIIOG6qsOTPuG7puG7ouG6qk/hu4BP4bqqTuG7oOG7luG7puG6qj3hu57hu4A94bqqKuG7hOG7puG6qiI/xKgm4bqqJuG7nlIm4bqqw5Lhu4Thu6ThuqpO4buExajhuqpP4buexKgm4bqqw5ko4bu44bum4buiw4Phuqrhur7hu6bhuqomxajhu4bhu6bhuqom4buePk/huqo94bueTOG7pMSC4bqq4bqpxqDhuqrDmuG7nj8g4buY4bum4bqqw5rhu55QT+G7nuG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqrDk+G7iOG7puG6qibhu57hur7hu6Thuqrhu6Lhu6Dhur7huqpPP+G7puG7ouG6qinhu6bhu6LhuqpP4buAT+G6qirhu4Thu6bhuqo94bueTOG7pOG6qibhu55SJuG6qirhu4JP4buew4PhuqrDkuG7hOG7pOG6qk7hu4TFqOG6quG6vuG7puG6qibFqOG7huG7puG6qibhu54+T+G6qj3hu55M4bukw4PhuqpPSuG7puG6qirhu7Thu6Thuqoi4buIIOG6qsOTPuG7puG7ouG6qk/hu54/w53hu6DhuqrDkuG7hOG7pOG6qk7hu4TFqOG6quG6vuG7puG6qibFqOG7huG7puG6qlvhu5bhuqoq4bug4bum4bue4bqqJuG7nj5P4bqqPeG7nkzhu6Thuqom4bueUibhuqomPOG6qsOa4bue4buIP+G6quG7ouG7oFbhu6bhu6LhuqrigJPhuqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6DhuqrigJPhuqrhu6Lhu6Dhu5gm4bqq4bukWeG6quKAk+G6qibhu6Dhu5I/4bqqJuG7nizEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bupxKjhu6bhuqrDkuG7lOG6qsOSUuG7puG7nuG6quG7nijhu7Thu6bhu6Lhuqpb4buG4bqq4bui4bug4buE4bug4bqqPeG7nuG7gD3huqo94bue4buAJuG6qiYl4bugxqDhu6bhuqpP4bueR+G7puG6quG7pj/hu67hu6DhuqpO4buU4bum4bqqW33hu6bhu6LDg+G6quG7nuG7oOG7lj/huqokP+G7hOG6qiZH4bum4bui4bqqJuG7nj/huqrhu6bhu55LPeG6qk/hu57FqOG6quG7puG7oijhu7bhu6Dhuqrhu6bhu67hu6bhu6LhuqrDk+G7iOG7puG6qsOZ4buG4bqqT0rhu6bhuqom4bue4bug4buYJuG6qlvhu4bhuqpPxKg94bqqTuG7gE/hu57Dg+G6quG7osavPeG6qj3hu55K4bum4bqq4bum4buI4bum4bui4bqqT+G6vsWo4bqqw5Lhu7bhu6DhuqoqVuG7puG7ouG6qk8u4bq+4bqq4bum4bue4buI4bum4bqqw5Phu4jhu6bDg+G6qiLhu4gg4bqqw5M+4bum4bui4bqq4bum4buu4bum4bui4bqqJuG7nuG7ruG7puG6quG7pOG7tOG7oMSC4bqqxKnhu6LFqOG7huG7oOG6qj3hu57hu4Am4bqqJiXhu6DGoOG7puG6qk/hu55H4bum4bqq4bumP+G7ruG7oOG6qiZLPeG6qiYlP+G7puG7ouG6qibhu57hu4zFqOG6qiQ/IOG6quG7pOG7ruG6qiYl4bq+4bum4bui4bqqJiXhu4Lhu6DDg+G6quG7ouG7oOG6vuG6qiYl4buC4bug4bqqW03hu6bhuqpPxq/huqom4buexqDhuqrDkz8g4bqqJiVR4bqq4bueUeG7puG7nuG6qibhu54pT+G6qk/hu55H4bum4bqq4bumP+G7ruG7oOG6quG7puG7ruG7puG7ouG6quG7nljhuqrhu6bhu54o4bum4bui4bqqJuG7nuG7jMWo4bqq4bueUeG7puG7nuG6qibhu54pT+G6qk/hu67hu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Lhu57hu6Dhu5Y94bqqKuG7kOG6quG7ouG7oDo94bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qk/hu55H4bum4bqq4bumP+G7ruG7oOG6qibhu54/4bqqw5Io4bu4T+G6qsOZ4bu44bug4bqq4bum4bueP0vhu6bhuqpP4bq+xajhuqrhu57hu7Lhu6bDg+G6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqT+G7qOG7puG6quG7psOd4bug4bqqw5nFqOG6quG7ouG7oOG7gOG6qk/hu4Thuqom4buexKgm4bqqJuG7nijhu7bhu6bhu6LDg+G6qiDhu5Lhu6bhuqom4buI4buk4bqqw5JKP+G6qiYo4bqqKuG7hOG7puG6qiI/xKgmxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7hzvhu6bhu6Lhuqrhuqco4bu24bum4bui4bqyLz3hurQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển
2024-06-21 08:42:00

Với nỗ lực không ngừng, miệt mài đổi mới, sáng tạo, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao bước sang năm thứ 62 xây dựng, phát triển (24/6/1962 - 24/6/2024) bằng...

Thanh Thủy phát triển sản phẩm OCOP

Thanh Thủy phát triển sản phẩm OCOP
2024-06-21 07:06:00

baophutho.vn Thời gian qua, huyện Thanh Thủy đã phát triển được nhiều sản phẩm OCOP chất lượng cao, có chỗ đứng trên thị trường trong nước và xuất khẩu, góp...

Triển vọng sản xuất công nghiệp

Triển vọng sản xuất công nghiệp
2015-01-02 14:55:00

PTO- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2011-2015) trong điều kiện không mấy thuận lợi, song dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy,...

Xuân mới Gò Thiều

Xuân mới Gò Thiều
2015-01-02 13:40:00

PTO- Vượt qua những đoạn đường dốc quanh co, chúng tôi có mặt tại thôn Gò Thiều. Nằm bên cạnh hồ Ly thuộc xã Thượng Long, huyện Yên Lập, thôn Gò Thiều đa số là đồng bào Dao,...

Những điểm sáng kinh tế 2014 và cơ hội cho năm 2015

Những điểm sáng kinh tế 2014 và cơ hội cho năm 2015
2015-01-01 14:47:00

Trước thềm năm mới 2015, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có những phân tích, đánh giá khái quát về những điểm sáng kinh tế năm 2014...

Làng đậu trắng ven sông

Làng đậu trắng ven sông
2015-01-01 10:40:00

PTO- Ai đã được ăn món rau, quả non, món canh đậu, chè đậu trắng… từ hạt "đậu Tây" ở xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy dù chỉ một lần cũng sẽ không quên bởi hương thơm và vị bùi đặc trưng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long