Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq/hu7bGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6peG6rOG7h3XhuqXGocO54bq54bqlw4BBw7p14buX4bqlw4DGoXnhu5vhuqVyROG6pXR44bub4bql4bu3xqHhur/hu5vhuqXDgEHhu7PhuqXDgMah4bq9dcah4bqldOG7rcOA4bqlbeG7rcOA4bql4bu3xqHhurvhuqVrxqHhu5vDtXXhuqVz4bq2w71rxIMvxqHhuq3huq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t8agbuG6uWzDouG6r1Xhu5fhur1C4bql4bqrL+G6reG6qcOh4bqlw4DDquG7m+G6pT3hu7bDoMag4bux4bqlS8ah4bud4bqlVOG7m3XGocOh4bqlxqDhu63hu5vhuqVt4buxdeG7l+G6pVND4bqlc+G6oOG7i3XhuqU9QeG6oHXhu5fhuqXhurZ3deG7l+G6peG7t8ah4bur4bub4bqlxqHDveG7t+G6peG6rHjhu5vhuqVNw6rhu5vhuqXGoeG7p2vhuqXhu7jhuqDhu6tr4bql4buX4bub4bq54bqlPeG7tsOgxqDhu7HhuqVLxqHhu53huqVU4bubdcah4bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bqlxqHhu63hu5vhuqXDgMah4bq/w7rhuqVyxqHDuuG6ueG6pcah4buna+G6peKAnFXGoeG6pnXhu5fhuqVt4bufdcah4bqlxqHhurZ4deG7l+G6pWvGoeG6ruG6pULDteG6oOG6pcOA4bubw7Xhu7fhuqXDgMSCa+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqldcO0deG6peG6rOG7h3XhuqXGocO54bq54bqlPOG7m+G7kcOA4bqlVeG6uXThuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu5fhu5vhurnhu5vhuqVtw7rDqnXhuqV0eOG7m+KAncOgxIPhu7fhuq89xqHhurl04bqlbMOC4bqlxqHhu63hu5vhuqXDgMah4bq/w7rhuqVrw7nhuqVr4bq7a+G6pW3hu7F14buX4bqla8ah4bud4bqlU+G7j+G6pT3GoeG6uXXGoeG6pcag4bq/4bubw6HhuqU/QuG6peG6rOG7m+G7j3XhuqVK4but4bqlS8ah4buddcah4bqlw4BB4bufw6HhuqVK4bud4bqlw4DGoeG6tuG6pT3GoeG6vXXGoeG6peG6rkLhuqU94bu2w6DGoOG7seG6pUvGoeG7neG6pVThu5t1xqFh4bql4bu24buWI8OgPSPhuqXhu7bGoeG6uXXhuqU9xqHhurl1xqHhuqVK4bujdcahw6HhuqU/QuG6peG6rOG7m+G7j3XhuqU9QeG6oHXhu5fhuqXhurZ3deG7l+G6pU3hur914buXw6HhuqXhu5bhu5vhurt04bqlbeG7q2vhuqVNw6rhu5vhuqXGoeG7p2vhuqXhu7jhuqDhu6tr4bql4buX4bub4bq54bqlPeG7tsOgxqDhu7HhuqVLxqHhu53huqVU4bubdcahYeG6peG7liPDoD0j4bql4bu2xqHDg3Xhu5fhuqXGoOG6puG6oOG6peG7tsah4bqiw6HhuqXhu7bGocO54bqlS8ah4bqu4bqlw4Dhu59rxqHhuqU9xqHhurZ5deG7l+G6pcOAQcOCa+G6pcag4but4bub4bqlbeG7sXXhu5fhuqVTQ+G6pXPhuqDhu4t14bqlPUHhuqB14buX4bql4bq2d3Xhu5dh4bqlbcOq4bub4bqlbOG7m+G7kXXhuqVz4buBdcah4bqlbcOqw7rhuqVr4bq7a+G6pWrhurl14bqldeG7l+G6vXXGoeG6pcOAQeG6oHXhu5fhuqXhurZ3deG7l+G6peG6rOG6veG6pT3hu7bDoMag4bux4bqlS8ah4bud4bqlVOG7m3XGoeG6pWvDg3Xhu5fhuqVt4bupdeG7l+G6pW3hur/DuuG6pWvhurtr4bqldcah4bq94bqldeG7l8ah4bub4buPdeG6pWvhurLhuqDDoeG6pXXGoeG6veG6peG6rOG7h3XhuqXGocO54bq5w6HhuqV1xqHhur3huqVyxqHDuuG6ueG6pcah4buna+G6pcOAQcO6deG7l+G6pWvhur/huqV14bq2eGvDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3DquG7m+G6pcah4but4bub4bqlw4DGoeG6v8O6w6HhuqVr4bq7a+G6pW3DquG7m+G6pWrhu5vhu5PhuqDhuqVt4buB4bqla+G6oHXhu5fhuqVrw63hu7fhuqXDgMah4buPdOG6pXXGoeG7m8O04bqg4bql4buXw7lr4bqldcah4bujdcOh4bqldcah4bubw7ThuqDhuqXDgMahw4Jr4bqlw4Dhu5vhu5l14bql4bu3xqHDunXhu5fhuqXhu7fGoeG6ouG6pWvhurB14buX4bqldcah4bq24bqla+G7h3XhuqVr4bqy4bqlcsahw7rhurnhuqXGoeG7p2vhuqVz4bq9dOG6pWt34bqlw4Hhu7PhuqVt4bq7dcah4bql4buX4bub4bq7w6HhuqVtw7ThuqXhuqrhuqDDrcOA4bqlbeG7n3XGoeG6pcah4bq2eHXhu5fDoeG6pXLhu5vDtXXhuqV14buXxqHhu5/huqVr4bq7a+G6peG7l+G7m+G6v+G7m+G6peG7t8ah4bq74bu34bqlw4DGoeG7m8O1w4DhuqXDgMahw4Jr4bqldcah4buFdOG6pcOA4bubw7Xhu7fhuqXDgMSCa+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqldcO0deG6peG6rOG7h3XhuqXGocO54bq54bqlPOG7m+G7kcOA4bqlVeG6uXThuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu5fhu5vhurnhu5vhuqVtw7rDqnXhuqV0eOG7m8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPDgOG6uWpzbuG6pcOBw4BCc24zw6J04bq5QeG7l+G7m3U54bqp4bu34bqq4bql4bq54bqgw4DDusOi4bqvxIPDgEHhuq/Eg8OAbOG6r8SD4bubdOG7l+G6peG7m2wzw6Jrw4Bz4bqn4bqnX0vDunXDgG51w4Dhu7Zz4bq5a27GoMO6c2xuQeG6rV8ka8OAQXNfS19VbuG6qMOBX05s4bubw4Dhuq1f4bubdOG7l+G7mlThurjhu5ZOX0zhu5oj4bu2U+G6uH3DouG6pcOBQWszw6LGocOAw4Dhu7c5Ly9s4bq5deG7l2vDunXhu5fDgeG6uXXDoOG6rHUva+G7t+G6rC8k4bu3c8O64bq5bC9VbuG6qMOBL+G6qeG6p+G6reG6qy/huq3huqkvw4BzNeG6qeG6p+G6qTXhuqnhuqfDgeG6oOG6ucOgceG7t+G7l8Oi4bqlw4HDgEJzbjPDokrDmkBMTkAtQOG7muG7lsagPTnhuqXDgeG7m3PhuqxuQeG6peG6reG7t+G6quG6pcOBw7pz4bubbGHhuqVKw5pATE5ALT3DmuG7tjnhuqXDgeG7m3PhuqxuQeG6peG6reG7t+G6quG6pcOBw7pz4bubbGHhuqVKw5pATE5ALVNO4buUPTnhuqXDgeG7m3PhuqxuQeG6peG6reG7t+G6quG6pcOBw7pz4bubbGHhuqU+4buaTD3GoDnhuqVi4bqn4bqn4bu34bqqYeG6pUrDmkBMTkAtSsOaPT3DmlQ54bqlw4Hhu5tz4bqsbkHhuqXhuq3hu7fhuqrhuqXDgcO6c+G7m2xh4bqlxqBO4bua4buWxqA9OeG6peG6q+G6qcOp4bu34bqqw6Lhuq/Egy/DgGzhuq/Egy/DgEHhuq/Eg8OAQeG6r8SDw4Bs4bqvxIPhu7fhuq9N4buxdeG7l+G6pWvGoeG7neG6pVPhu4/huqU9xqHhurl1xqHhuqXGoOG6v+G7m+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqVq4bub4buT4bqg4bqlw4DDquG7m+G6pcag4but4bub4bqlw4DGoeG6v8O64bql4bqj4bq/dcahOeG6pT1Tw6PEgy/DgGzhuq/Egy/DgEHhuq/Egy/DgOG6uWpzbuG6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7tsah4bq7w4DhuqVq4bub4buT4bqg4bqlw4DDquG7m+G6pcah4but4bub4bqlw4DGoeG6v8O6w6HhuqVt4buxdeG7l+G6pWvGoeG7neG6pVPhu4/huqU9xqHhurl1xqHhuqXGoOG6v+G7m8Oh4bqlP0LhuqXhuqzhu5vhu4914bqlSuG7reG6pUvGoeG7nXXGoeG6pcOAQeG7n8Oh4bqlSuG7neG6pcOAxqHhurbhuqU9xqHhur11xqHhuqXhuq5C4bqlPeG7tsOgxqDhu7HhuqVLxqHhu53huqVU4bubdcah4bqlbcO04bqla+G7i+G7t+G6pW3DtXXhuqXhuqvhuqXhuqzDrXXhuqVtw7ThuqXhu7nhuqDhurl14bqlw4BB4bundeG7l+G6pcOAQcO6deG7l+G6pXXDtHXhuqXhuqzhu4d14bqlxqHDueG6ueG6pTzhu5vhu5HDgOG6pVXhurl0w6HhuqVtw7nhuqVz4bq94bql4bqsw7ThuqXhu5fhu5vhurvhuqXDgEHhu5/huqV1xqFpdeG6peG6rOG7h3Vh4bql4bqsw7ThuqXDgEHhuqBCw7R14bqlw4DGoeG7q3Xhu5fhuqXhuqzhur3huqXGoeG7m+G7kXXhuqVtw6rhu5th4bql4bqsw7ThuqV04bur4bub4bql4bu54bqg4bq5deG6pcah4buR4bqlbGl14bqlw4Dhu61r4bql4oCT4bql4bu54bqg4bura+G6pcOAw7XDoOG6pT3GoW7DuuG6pW3hu7F14buX4bqla8ah4bud4bqlU+G7j+G6pT3GoeG6uXXGoeG6pcag4bq/4bubw6HhuqVr4bqwdeG7l+G6pXXGoeG6tuG6pWvhur/huqV14bq2eGvDoeG6pcOAQeG7j3XhuqVt4buf4bq54bqlauG6vXXhuqU9xqHhur11xqHhuqXhu7fGoeG7q+G6pW3hurl14buX4bqlbOG7m+G7mXXhuqVB4bq54bqlw4HDguG6pWvGoeG6oELhu5N14bqlbOG7n2vGoeG6pWvhurtr4bql4buX4bub4bq74bqlw4BB4buf4bql4bqs4bq94bqla8ah4bqg4buJdeG6pXTDgmvhuqXDgEHhu4914bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6pWzhu5vhu5F14bql4bqs4buHdeG6pcahw7nhurnDoOG6pVXGoeG7m8O04bqg4bql4buX4bub4bq74bqlw4BB4buf4bqlw4BB4bqgQsO0deG6pcOAxqHhu6t14buX4bqla8O54bqldeG7l+G6oELhuqVrd+G6pXThurnhu5vhuqV04butw4DhuqXDgEHhurZ4a+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXDgMah4bq7a8ah4bqlw4DGoeG6smvhuqXhuqzhur3huqV1xqHhuqZ14buX4bqlQuG7j+G6oOG6pWvDrOG6oOG6pXR44bub4bqla+G6ruG6ueG6peG7ueG6oOG6u+G6pcOAQeG7o3XGoeG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N1w6DhuqVMw7rhuqXhuqzhu4tCw6HhuqVt4buxdeG7l+G6pWvGoeG7neG6pVPhu4/huqU9xqHhurl1xqHhuqXGoOG6v+G7m+G6pWvGocO64bqlQeG7hXXhu5fDoeG6pW3hu5PhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6peG6rOG7h3XhuqXGocO54bq54bqlPOG7m+G7kcOA4bqlVeG6uXThuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu5fhu5vhurnhu5vhuqVtw7rDqnXhuqV0eOG7m+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqXDgMah4buT4bqlcsah4bupdeG7l+G6pW1mw4DhuqVB4bq54bqldcah4bub4buRdOG6peG6rMSC4bqldeG7l8ah4bub4buPdeG6pWvhurLhuqDhuqXDgMah4buLw4DhuqVyw4nDoeG6pcOAxqHhu4vDgOG6pcOB4bq7w4DhuqVr4bq7a+G6pW1ma+G6pW3hu5vhu5N0w6HhuqVtZmvhuqXDgEHhurZ14buX4bqla+G6ruG6ueG6pcOAxqF54bub4bqlckThuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pcOA4bubw7Xhu7fhuqXDgOG6tOG6peG6quG7geG6pcah4but4bub4bqlw4BB4bqgQsO0deG6pcOAxqHhu6t14buX4bqlw4Hhurl14buX4bql4bqq4buB4bqlxqHhu63hu5vhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVtw6rhu5vDoeG6pW3hu5PhuqXDgEHhu4914bqla3fhuqXDgeG7s+G6pW3DueG6pcahw7rDqmvGoeG6pW3hu591xqHhuqVrxqHhu511xqHhuqXDgeG6u2vGoeG6pcahw73hu7fhuqVzQ8Oh4bqlcsahw7rhurnhuqXGoeG7p2vDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7liPDoD0j4bqlTeG7m3XGoeG6pXvhuqBpdeG6pUzhurB14buX4bqlw4DGoWd14buX4bqlw4DGoeG7g3XhuqV1xqHhu4t14bqlbeG7n3XGocOh4bqldOG7rcOA4bqlw4Hhu6vhuqVrxqHhuq7huqXDgEHhurZ3deG7l8Oh4bqlbeG6tnl14buX4bqlc+G7q+G7m+G6pWvhuq7hurnhuqVN4bq/deG7l+G6peG6rMO04bql4bqs4buHdeG6pcahw7nhurnDoeG6peG6rOG7h3XhuqXGoeG7p2vDoeG6pXXhu5fGoeG7keG6pcOAxqHhuqDhu4vDgOG6pUHDrcOA4bqla8ah4buLdOG6pW3hurbDvWvhuqXDgMah4buT4bqla8ahw7XhuqXGocO54bq54bql4bqs4bq94bqlbeG7qeG7m+G6pXLGoeG7m+G6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVt4bq2w71r4bqlw4DGoeG7k+G6pWvGocO14bqlxqHDueG6ucOg4bql4buWI8OgPSPhuqVN4bubdcah4bqle+G6oGl14bqlTOG6sHXhu5fhuqVtw7ThuqXhuqrhuqDDrcOAOeG6peG7tsah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bql4bqs4buHdeG6pcahw7nhurnhuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgMaheeG7m+G6pXJE4bqldHjhu5vhuqXhu7fGoeG6v+G7m+G6pcOAQeG7s+G6pcOAxqHhur11xqHhuqV04butw4DhuqVt4butw4DhuqXhu7fGoeG6u+G6pWvGoeG7m8O1deG6pXPhurbDvWvDoeG6pWvDg3Xhu5fhuqXhuqx44bub4bql4bqr4bqlbeG7rcOA4bql4bu3xqHhurvhuqXDgEHDunXhu5fhuqVzcHXGoeG6peG6rMOCa+G6pXLhu5t1xqHhuqXDgMO14bqlLeG6peG6quG7geG6pcah4but4bubw6HhuqXDgMOqw7rhuqXDgMah4bq9dcah4bqlw4HhurJr4bqldMOqdcah4bqlbeG7rcOA4bql4bu3xqHhurvhuqXDgOG7r3Xhu5fhuqXGocO94bu34bqlbeG7k+G6pcOAw6rDuuG6pXXhu4914bqlauG6tnhr4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqV0eOG7m8Oh4bqldcah4bq5dcah4bql4bqs4bq94bqlasO0deG6peG6rOG6pnXhu5fhuqVr4bqu4bq54bqlbcOtw4DhuqV14bq2eGvDoMSDL+G7t+G6r8SDw4Dhurlqc27huqXDgcOAQnNuM8OidOG6uUHhu5fhu5t1OeG6qeG7t+G6quG6peG6ueG6oMOAw7rDouG6r8SDw4BB4bqvxIPDgGzhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqXhu5tsM8Oia8OAc+G6p+G6p19Lw7p1w4BudcOA4bu2c+G6uWtuxqDDunNsbkHhuq1fJGvDgEFzX0tfVW7huqjDgV9ObOG7m8OA4bqtX+G7m3Thu5fhu5pU4bq44buWTl9M4buaI+G7tlPhurh9w6LhuqXDgUFrM8OixqHDgMOA4bu3OS8vbOG6uXXhu5drw7p14buXw4Hhurl1w6Dhuqx1L2vhu7fhuqwvJOG7t3PDuuG6uWwvVW7huqjDgS/huqnhuqfhuq3huqsv4bqt4bqpL8OAczXhuqnhuqfhuq014bqp4bqnw4HhuqDhurnDoHHhu7fhu5fDouG6pcOBw4BCc24zw6JKw5pATE5ALUDhu5rhu5bGoD054bqlw4Hhu5tz4bqsbkHhuqXhuq3hu7fhuqrhuqXDgcO6c+G7m2xh4bqlSsOaQExOQC09w5rhu7Y54bqlw4Hhu5tz4bqsbkHhuqXhuq3hu7fhuqrhuqXDgcO6c+G7m2xh4bqlSsOaQExOQC1TTuG7lD054bqlw4Hhu5tz4bqsbkHhuqXhuq3hu7fhuqrhuqXDgcO6c+G7m2xh4bqlPuG7mkw9xqA54bqlYuG6p+G6p+G7t+G6qmHhuqVKw5pATE5ALUrDmj09w5pUOeG6pcOB4bubc+G6rG5B4bql4bqt4bu34bqq4bqlw4HDunPhu5tsYeG6pcagTuG7muG7lsagPTnhuqXhuqnhuqli4bu34bqqw6Lhuq/Egy/DgGzhuq/Egy/DgEHhuq/Eg8OAQeG6r8SDw4Bs4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTcOq4bub4bqlauG7m+G7k+G6oOG6pcOAxqHhurl04bqlc+G6oOG7i3XhuqXDgMOq4bub4bqlxqDhu63hu5vhuqXDgMah4bq/w7rhuqXhuqPhur91xqE5PVPDo8SDL8OAbOG6r8SDL8OAQeG6r8SDL8OA4bq5anNu4bqvxIPhu7fhuq9N4bub4bqlw4Fp4bqg4bql4bqs4bq9w7rhuqVyxqHhu53hurnhuqVrw6p1xqHhuqVrxILhuqXDgMah4buTw6HhuqXhu7bhu5Yjw6A9I+G6peG7tsahw6p04bqlTOG6oELhuqVN4bqya+G6pW3DtOG6peG6quG6oMOtw4DhuqVrw6x14bqlw4Dhu4vhu7fhuqXDgEHhuqB14buX4bql4bqqaULhuqVsw4J14buX4bql4bqs4buHdeG6pcahw7nhurnhuqVy4bubdcah4bqlw4DDtcOh4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqXhuqzhu4d14bqlxqHDueG6ueG6pXLhu5t1xqHhuqVsw7rhurl1xqHhuqXhuqzhur3huqXhuqzhu4d14bqlxqHDueG6ueG6pWzDuuG6uXXGoeG6pXXGoWl1w6HhuqXhuqpudOG6pW1pQuG6pXPhur3huqV1xqHhu5vhu5F04bql4bqsxILhuqXhu7nhuqDhurl14bqlw4BB4bundeG7l8Og4bqlSuG7s+G7m+G6pcOAxqFuw7rhuqXhu6l14buXw6HhuqV1aXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqXDgOG7nXXGoeG6peG6rOG7h3XhuqXGocO54bq54bqlw4BBw7p14buX4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVy4bubdcah4bqlw4DDtcOh4bqlbcO04bqla+G6ucO64bqlw4BB4bq7a8ah4bqldcah4bub4buRdOG6peG6quG7geG6pcah4but4bub4bql4bqs4bq94bqlbcOqw7rhuqVt4bqya+G6pXXhu5fGocO04bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34oCmbeG7k+G6pW3hur904bqlauG6v8O64bqlw4HDguG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N1w6HhuqV1aXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqVrxqHDrcOA4bqlc+G6tsO9deG7l+G6peG6rOG6veG6pcOA4buddcah4bqlasO0deG6peG6rOG6pnXhu5fhuqVr4bqu4bq54bqldcO0deG6pXLhu5t1xqHhuqXDgMO14bqlPOG7m+G7kcOA4bqlVeG6uXThuqXDgEHDunXhu5fhuqXGoeG7reG7m+G6pXXGoeG7i+G7t+G6peG7ueG6oOG7q2vhuqXDgMO1w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/hu7bGoeG6u8OA4bqlauG7m+G7k+G6oOG6pcOAw6rhu5vhuqXGoOG7reG7m+G6pcOAxqHhur/DusOh4bql4buWI8OgPSPhuqXhu7bGocODdeG7l+G6pcag4bqm4bqg4bql4bu2xqHhuqLhuqVyxqFndeG7l+G6pW3hu591xqE54bqlPUHDunXhu5fhuqXDgcOC4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4bqqaULhuqVsw4J14buXw6HhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6peG6rOG7h3XhuqXGocO54bq5w6HhuqV14buXw7rhur3hu5vhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlbWZr4bqlauG7m+G7kcOA4bqla8O64bub4bqlw4BB4bundeG7l+G6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6peG6rOG7h3XhuqXGocO54bq54bqla8ah4buddcah4bqlw4BB4buf4bql4bqjdcahw63DgOG6pXPhur3huqXhuqzhu4d14bqlxqHDueG6ueG6pcOAQcO6deG7l+G6pU3hur914buXw6HhuqXDgEHDunXhu5fhuqXGoeG7keG6pcOAxqHhu6t14buX4bqla8ah4buddcah4bqlw4BB4buf4bqlc+G6vXThuqVt4bub4buTdOG6pcOAw4LhurnhuqVrxqHDuuG6peG6rOG7h3XhuqXGocO54bq54bqla8ah4buddcah4bqlw4BB4buf4bqla+G6ruG6ueG6pcOAw7rhur114bqlbGl14bqlw4Dhu61rw6PDoeG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqldMOqdcah4bql4bqs4buHdeG6pcahw7nhurnhuqVy4bubdcah4bqlw4DDtcOh4bqla+G7pXXhuqVrw6x14bql4bu3xqHhur/hu5vhuqVtZmvhuqVq4bub4buRw4DhuqV1xqHDrXXhuqV0w6p1xqHDoeG6pW3DtOG6pWvhurnDuuG6peG6rOG6ueG7m+G6pcOAQeG7peG6pWvDunXhuqV14buX4bq2eeG7m+G6peKAk+G6pW3hurbDvWvhuqXhuqrhurtr4bqlbeG7n3XGoeG6pXPhur3huqV0xIJr4bqlw4Dhu5vhu4/huqDhuqVr4bqu4bq54bql4bqs4buHdeG6pcahw7nhurnDoeG6pXPhur3huqVrxqHhuq7huqXDgMah4buT4bqlw4Hhurt14buX4bqlw4DDqsO64bql4bqs4bq94bqlxqHhurbhu7N14buX4bqlw4DGocSC4bql4bqs4buHdeG6pcahw7nhurnDoOG6pU1pQuG6pWvhurB14buX4bqla8ah4buddcah4bqlc+G6veG6peG6quG6oOG6pcah4bq2eHXhu5fhuqVrxqHhuqB14buX4bqla+G6ruG6ueG6pXXGoWl14bqlc8O6w6rhu5vDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz3GoW7DuuG6pU1LIzxVxIMv4bu34bqv


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tàu chuối che nghiêng

Tàu chuối che nghiêng
2013-11-30 08:30:00

PTO- Cây chuối thân thiết với người dân Việt Nam như hình với bóng. Nhà ít đất trồng vài khóm chuối, nhà rộng vườn xanh tàu chuối chao nghiêng. Từ xa xưa đã có câu "Trẻ trồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long