Cập nhật:  GMT+7
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEh44buy4bu04buwP8So4bukUDjEqMOd4bu0w5TEqOG7pHvDmsSo4bukw5Q6xKjDmsOgw5XEqOG7iCYuN8SoNsOUw5rhu7Lhu4jEqD/hu7Lhu7bEqOG7teG7ssOgxKjhu6QpxKjhurPhu7jEqFXhu5I/xKhVw6jEqHjhu7I5xKjhu7Xhu7IuRy/hu7JLSEfhu7Qmw53EqDY1w5rEkOG7iC8vw5rhu4ZVw5U6M+G7sjg34buyOuG7huG6sz8vw5nhu6Y2JTc6My8/4bum4bq1Ni9Lw5NOTi9O4buMw5lLSsOSS05KSjdLTUtKT8OTKkvhu4YkM8Od4buIxKgvSEcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM+G7keG7psOVw5nhu4hI4buRe+G7tMSoNsOUw5rhu7LEqMOZ4bu0WD/EqDXDlcSoNsOUP8OdxKg/w5XhuqXEqOG7hE1KL0tKRsSoN+G7kuG7tMSo4buJ4buS4bu0xKjhu7Iuw5rEqOG7s+G6o8SoM+G7suG7kibEqOG7keG7kMSocHvhu7Thu4ZHM0jhu5F74bu0xKg2w5TDmuG7ssSoN+G7suG7tOG7rDjEqD/hu7Lhu7TEqOG6syLhu7TEqMOa4buyw6DEqOG7pOG7rsSo4oCc4buJLsOaxKg2w5TDmuG7ssSoVeG7mj/DncSoNzXDlOG7tMSoN+G7tCbigJ3EqOG7pOG7lMSow5nhu7RYP8SoNcOVxKg2w5Q/w53EqD/DleG6pcSo4buETUovS0pGxKg34buS4bu0xKjhu4nhu5Lhu7TEqOG7si7DmsSo4buz4bqjxKgz4buy4buSJsSo4buR4buQxKhwe+G7tMSo4buENjzEqEtNw5PEqMOCOOG7oD/EqOG7teG7ssOg4bql4buAxKjhu5Hhu5DEqHB74bu0RuG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7ieG7tFcmxKg/4buyUD/EqMOaw6DDlcSow5rhu7LhuqNdP8OdxKg3NeG7uD/hu7LEqCrhu5DEqDPhu7Lhu7Thu7A/xKjhu6RQOMSow53hu7TDlMSoNsOUw5rhu7LEqMOaw6DDlcSow5rDlMOaxKjigJwmLjfEqDbDlMOa4buy4oCdxKg/4buy4bu24buGxKjhu7Xhu5Lhu7TEqOG7pOG7oOG6peG7gMSow5rDlMOaxKhV4buSP8SoP+G7siHEqOG7pOG7lMSoNzV9xKg34buQ4bu0xKg34buyOOG6peG7rDfEqDc14bu4P+G7ssSo4bukV8SoN+G7sjjhuqXhu6w3xKgz4buyw6HDmsSo4buke8OaxKjDneG7tOG7mMSoJjjDlcSoNsOUw5rhu7LEqOG6s+G7kMSow5rDlMOaxKjhurNSN8SoM+G7slMmxKgl4buyw5TDmuG7gMSoP+G7suG7mibEqMOd4bug4bqlxKg0OGLEqMOgP8OdxKjhu7J7xKg3NeG7qMSo4bumJsSo4bqzYT/DncSoJeG7sjvEqCXhu7Lhu5Y/4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hIw63hu7A/xKjDmuG7kj/hu7LEqOG7pDvhu4DEqOG7snvhu7TEqDbDlMOa4buyxKjDmiw/xKjDmjvEqOG7sl0/xKhNSsSow53hu7TDlT/EqOG7suG7kD/DneG7gMSow53hu7Qi4bu0xKg34buy4bu0VjjEqDci4bu0xKjhu6R7w5rEqMOd4bu04buYxKjDmsOUw5rEqDfhuq/DlcSoNsOUw5rhu7LEqMOZ4buQP+G7ssSow5rhu7I6xKg34buy4bu04busOMSoP+G7suG7tMSo4buEVcOVOsSow50+JsSow5rhu5jEqDbDlMOa4buyxKgmIuG7tMSo4bqz4buQxKg2w5TDmuG7ssSow5rhuqFGxKg34buyOHvDmsSoP+G7suG7tOG7rjjEqDfhu7JXxKgqOuG7kuG7tMSoJeG7ssOUw5rEqD/hu7LDlTjEqD/hu7LhuqPDisSoNsOUw5rhu7LEqOG6s+G7lj/EqOG7si7DmuG7gMSoNzU44bqlVj/EqDc1w5U/4buy4buAxKg2w5TDmuG7ssSoKkDDmuG7ssSoNuG6seG7gMSoNsOUw5rhu7LEqOG7pEDDlcSoKuG6p+KApkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISMOsw5TDmsSoVeG7kj/EqD/hu7IhxKjhu6Thu5TEqDfhuq/EqDfDleG6pcSoNzXDlT/DncSoNzXhu7bEqMOaw5TDmsSow53hu7TDlT/EqOG7suG7kD/DncSo4bqz4buQxKgq4buQJsSow5rDlMOaxKg24buYP8SoM+G7slMmxKjhu6Q+xKjDmuG7sl3hu7Thu4DEqOG7pD7EqCrhuqM4xKg/4bu0VibEqOG7pFfEqFXhu5DhuqXEqFXDlD/EqDfhu5Lhu7TEqOG7snvhu7TEqDbDlMOa4buy4buGxKjDreG7kj/EqOG7ieG7kDrEqOG7ieG7lj/DncSo4buLOOG6peG7gMSow5rhu7LDoMSoJns3xKjDneG7tMOVP8So4buy4buQP8OdxKjhurM44bu0xKjhurPhu6jEqMOa4buyOsSoVeG7tOG7rDfhu4DEqD/DncOV4bqlxKg3xIPEqOG7pFE4xKjDneG7tCDEqDbDlD/DneG7gMSo4buLOOG6pcSo4buk4buUxKhVw5Q/xKjhu6ThuqMww5rEqCXhu7LDlMSoP+G7suG7tOG7rjjEqDbDlMOa4buyxKjhurPhu5DEqOG7pD7EqMOa4buyXeG7tMSoN+G6r8SoKuG7kCbhu4bEqOKAnMSpJsSoNuG7qsSoNzXhu7bDmuG7ssSoJns3xKg/4bqxw5XEqDY8xKg34bu04buuP8SoN+G7sjjEqOG7pOG6ozDDmsSo4bukV8Sow5nhu5A/4buyxKg34bucP8OdxKjDmsOUw5rEqFXhu5I/xKg/4buyIcSow5o7xKjhu7I64buQP8Sow5rhu5g/4buyxKgl4buyO8SoJeG7suG7lj/hu4DigJ3EqMOaUjjEqFXFqMSow5rhu7Lhu7TDlcSoNuG7qOG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7tTU6P8OdxKgl4buyOCk/xKgl4buyfcSo4buye+G7tMSoNsOUw5rhu7Lhu4DEqMOaw5TDmsSow53hu7TDlT/EqOG7suG7kD/DncSoUybEqDfhu7Lhuq/DmsSoNzU44bql4buuP8SoN+G7sjw/w53EqMOa4bqhP8OdxKg34buyOMSo4buyOTfEqDbhuq/EqDQ4w5U/xKg34bugJsSow5rDoMOVxKjhu6QpP8OdxKjhu6Thu5g6xKgz4buyw6HEqOG7sjjhuqU/4buyxKjhurPhu5DEqMOaw5TDmsSoVeG7kj/EqD/hu7IhxKg34buyw5UmxKjDmeG6r8SoNuG6r8SoJeG7tFY/4buGRy8zSEfhu7Qmw53EqDY1w5rEkOG7iC8vw5rhu4ZVw5U6M+G7sjg34buyOuG7huG6sz8vw5nhu6Y2JTc6My8/4bum4bq1Ni9Lw5NOTi9O4buMw5lLSsOSS05KSjdLTUtKT8OTKkzhu4YkM8Od4buIxKgvSEcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7oXs3xKg/4bqxw5XEqDY8xKg34bu04buuP8SoN+G7sjjEqOG7pOG6ozDDmsSoN8SDxKjhu7J74bu0xKg2w5TDmuG7ssSoNuG7qsSo4buk4bqjMMOaxKjDmWE/w53EqMOd4bug4bqlxKg0OGLEqDfEg8SoN+G7suG7tFY/4buARy8zSMOgP8OdxKjhu7J7xKjDmsOUw5rEqFXhu5I/xKg/4buyIcSow53hu5wzxKg/4buy4bu04buuOMSoJeG7sjvEqCXhu7Lhu5Y/4buGxKjhu4TDqT/hu7LDisSo4buf4buwxKjhu7Xhu7I4xKjhu5Hhu5Av4bqy4bu04bumNz/DlSYrRkczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hI4buRe+G7tMSoNsOUw5rhu7LEqOKAnOG7iS7DmsSoNsOUw5rhu7LEqFXhu5o/w53EqDc1w5Thu7TEqDfhu7Qm4oCdxKjDmTrEqOG7teG7suG6o8So4bqz4bu0Vj/EqMOaez/DncSo4bukPj/DncSo4buzw5TDmuG7ssSo4bur4bu0xKjhu6ExxKjDvcOVxKjhurPhu5DEqD/hu7I7JsSow6w6P8So4bu14bqvxKjhu5Euw5rEqDd9xKjDmuG7ssOjw5rhur7EqD/hu7Lhu5omxKjDneG7tCLhu7TEqDfhu7Lhu7RWOMSoP+G7suG6tz/DncSow5o4PD/EqDbDlMOa4buyxKjhu7LDleG6pcSo4buk4busP8So4buke8OaxKjDneG7tOG7mMSoP+G7suG7tuG7gMSoN8SDxKjhu6Q7xKjDnTszxKgz4buyUT/EqCXhu7Jd4bu0xKjDmVLhuqXEqOG6s+G7kMSoM+G7ssOUN8SoNzXhu7RXP8SoN+G7uD/hu7LEqOG6peG7sDjEqDbDlMOa4buyxKjhurPhu5DEqD/hu7Thu64mxKjhu6TDlSbEqCbhu7DEqOG7pC7DmsSoNsOUw5rhu7LEqMOaw6DDlcSow5rDlMOaxKhV4buSP8SoP+G7siHhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu4nhu5Lhu7TEqMOZ4bu0Vj/EqFXDlT/EqDd9xKjDmuG7ssOjw5rEqMOa4buyOsSo4buyw5XhuqXhu4DEqCZ7N8SoP+G6scOVxKgqMOG7tMSoP+G7sjhSP8SoN+G7sjjEqOG7pOG6ozDDmsSoN8SDxKjhu7J74bu0xKg2w5TDmuG7ssSoNuG7qsSo4buk4bqjMMOaxKjDmWE/w53EqOG7pFfEqMOd4bug4bqlxKg0OGLEqDfEg8SoN+G7suG7tFY/4buAxKg34bucP8OdxKg2w5TDmuG7ssSo4bqz4buQxKg0OOG7kMSow5rhu7I6xKjDmsOUw5rEqOG7pibEqD/hu7IhxKg34buS4bu0xKjDouG7lMSocMOdKcSow4LDlMSo4buE4buyOOG6pVY/xKjDrFMmxKjhu6Phu7Lhu7Dhu4DEqHjhu7I5xKjhu7Xhu7IuRsSoLcSoJns3xKg3NTo/w53EqD/hu7Lhurc/w53EqOG7pEDDlcSoM+G7suG6o10/w53EqD/DneG7ssOoOsSoP+G7slA3xKjDmsOgw5XEqDcjP+G7ssSoeOG7sjnEqOG7teG7si7hu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu7Xhu7Lhu6Y6xKjhu7Xhu7XDguG6snBHLzNI


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nam Em xuất sắc lọt top 8 Hoa hậu Trái đất 2016

Nam Em xuất sắc lọt top 8 Hoa hậu Trái đất 2016
2016-10-30 07:13:00

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2016 vừa kết thúc cách đây ít phút. Đại diện Việt Nam - Nam Em xuất sắc lọt Top 8 chung cuộc và là thí sinh châu Á duy nhất vào Top 8.

Hội thảo về văn hóa ứng xử trong lễ hội

Hội thảo về văn hóa ứng xử trong lễ hội
2016-10-26 15:05:00

PTO- Ngày 26-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Cục Văn hóa cơ sở thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Hội thảo, tọa đàm về Văn hóa ứng xử...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long