Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjhu6Lhu4V0W0tma+G7hVtiOGvhu4VbceG7heG7p+G6qVtxZuG6vWpba+G6oWvhu4M/W8SpxqFmW3Hhu4XhurtbccWpW+G7hWFbceG6tWvhu4Nb4buDZjdsW3Hhu4Xhu41r4buDIS/hu4UiKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4buEYzfhuqt9KFHhu4Xhu5dmW+G7g2Y3a1vhu59yNz9b4buFcnbDqmtb4bui4buFdFtLZmvhu4VbYsOgW3HDouG7o1tx4buhcmvhu4Nba+G7g3LDtWtbxKnGsOG6qT9bceG7oWbhur9rW+G7ieG7hTdmW2vhu4Vm4bq9clvhuqvGsFs4a1vhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4Nb4bufcjdrW3Hhu6Fva+G7g1tx4buh4bq5a1tiaTdb4bqtOWs6W+G7sGbDquG6qVti4bq1cltx4bulW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW+G7hWFbceG6tWvhu4Nb4buDZjdsW3Hhu4Xhu41r4buDW2LDoFtq4bubW+G7oTdb4bqp4buZW+G7hcO0Zltx4buFc+G6qVti4bqldlvhu4lma+G7hVtx4bq7W+G7ieG7hXJb4buxxrDhuqlba+G7jWvhu4NbceG7heG7jWtb4buxOVtx4buFclvhu4VzcVtx4buF4bq5altr4buFZuG6vXJb4bqrxrBbOGtb4bufcnZbauG7jVti4bq7a1ti4bq1cltx4bulP1vhuqnDoWZbceG7hWbDqmtb4bqr4bq3a1twZmvhu4U/W3Hhu4Vz4bqpW2LhuqV2W+G7iFEt4buu4buEW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/azohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6qDfhu6NxZmxrfSghZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h9ZuG6qGNrcWPhu6F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbNDJd4buj4buvJlvhu4VjZuG7g+G7hXEqWzE2M+G7o+G7ryZ9W3Dhu6Hhuqnhu7h9Ly/huqk64bqtN2zhu6Phu4VyceG7hWw64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8gICAyLyIiIuG6qzIiXV00MTNxIjUiIMSpMS1mauG7gy0iIDY2OuG7i+G7o+G7g31bN8SpceG7uH3hu6Lhu4V0W0tma+G7hVtiOGvhu4VbceG7heG7p+G6qVtxZuG6vWpba+G6oWvhu4M/W8SpxqFmW3Hhu4XhurtbccWpW+G7hWFbceG6tWvhu4Nb4buDZjdsW3Hhu4Xhu41r4buDfVvhu61m4bqrceG7heG7uH00Ml19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH0xNjN9Wy8oUeG7hWZb4bqp4buNa+G7g1ti4bul4buXa+G7g1vhurZyW+G6qOG7mVvhu59yN1tiaTdb4bqtOWtb4buFcnbDqmtb4bui4buFdFtLZmvhu4U6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oS+G7hcOia1tx4buF4bun4bqpW2Lhu6XGoeG6qVtx4bq1alvhu59yN2tbceG7oW9r4buDW+G6qcO6N1vhu4JRS1FbYuG7j2Zb4bux4buVZlvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4buIUS3hu67hu4Rb4bqpw7o3W2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDP1vhu6Phu4Vsa+G7g1tx4buhOWxbxKk5alti4bul4buXa+G7g1vhu4JRS1FbYuG7pcah4bqpW+G7r8OgW+G7ouG7hXRbS2Zr4buFW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4nhu4U3ZltxZ+G6qeG7hVvhuqnGsOG6qTpbS+G7heG7l1tx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1tx4buPcVvhuqnhu41r4buDW3E44bqpW+KAnOG6quG6t2tb4buxw6JrW+G7ieG7hWRs4oCdW+G7sTlb4bufcnZb4bqp4buF4bq7W+G6q+G6t2tb4bqp4buFw7pb4bubW+G6qeG7mVtw4bubP1vhu6/DoFtiw6Bb4bqp4buFw7pbYsO0a+G7g1vhu4nhu4U3Zltx4buFOOG6qVtx4buPZltiN1vhuqk44bqpW2vhu4Nyw7VrW+G7seG7j2s/W2vhu4XhurNxW8SpOVtrw7RmW8SpxrDhuqlbceG7oWxr4buDW+G6q+G6t2tbYm1r4buDW+G7g23hu6Nb4bqp4buNa+G7g1tw4bun4bqpP1txZuG6vWtb4bqpw7o3P1vhu4Vm4bq7a1ti4bqzcVti4bq/W8SpOWpbYuG7peG7l2vhu4Nb4buCUUtROiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KELDtWvhu4Nb4bqp4buFZ1tC4buTW+G7tWvhu4VbUXLhurNrWy1b4bqo4buFw7pbcWnhuqnhu4VbUuG6rEvhuqpb4buvw6Bb4bui4buFdFtLZmvhu4Vb4bqp4buFbFvhuq1m4bq7cSpb4oCcUcWpW+G6qeG7hcO6W3Hhu6Hhu6Xhu5lr4buDW+G7sTlbcMawW+G7scOia1tiw7Rr4buDW+G6qcO6N1vhuqnhurPhu6Nbw7p2W0LDoWvhu4M/W+G6qeG7hWdr4buFW+G7n3J24bq9a1tiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7gz9ba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1vhu6/DoFvhu6Lhu4V0W0tma+G7hVvhu4Vm4bq/clti4bulxqHhuqlb4buDZjhbceG7oWlb4bqpw7o3W+G7sWbDquG6qVvhu4Vm4bq7a1ti4bqzcT9bcTlmW3DDoWtbceG7oeG6uWtbYuG6s3FbYuG6v1tq4bubW+G7ocO0a+G7g1ti4bul4buXa+G7g1vhu7FoW8SpxqFmW2fhuqnhu4VbxKnhurdyW+G6qzlmP1tr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW2Lhu6XGoeG6qVvhu4Xhu6Xhu5tr4buDW3Hhu6HGsOG6qVtxZuG6u+G7oz9b4buxaFvhu7HDonY/W+G7heG6tXJb4buF4bq7cVvhuqk44bqpW3FyduG6u2tbYuG7peG7l2vhu4Nb4buJ4buFZltx4buhZuG6v2tb4buJ4buFN2ZbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtbYuG6vXJb4bqpbVtwxrBbw7pr4buDW+G7hcO0W+G6qcO6N1tr4buF4bq3a1vhuqvhurdrOlvhu4Rmw6prW3FhZj9b4buvw6BbYjdr4buDW3Hhu4XGsOG6qVvhu4Vmw6prW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4nhu4U3Zlvhu4U3ZlvhuqvGsFs4a1vEqTlqW2Lhu6Xhu5dr4buDKlvhuqrGsFs4a1txxalb4buecuG7j+G6qVvEqcO0WyBbYmZb4buJ4buFclvhuqnhu41r4buDW2vhu4Phu4Vmw6rhu6NbQsO1a+G7g1vEqGFr4buDW2vhu49mW+G7seG7lWZba+G7hTlb4bux4bqha1vhu4VtN1vhu4nhu4VyWzJb4buxOVtr4buFOGvhu4Vb4buhw6lbccWpW+G6qeG7j2vhu4Nb4bqp4buFcmZb4buJ4buFcls0W2JmW+G7nnLhu4/huqlbxKnDtFsgW+G6qzlmW3Hhu6HhurlrWyLhu4lqJlvhuqvGsFs4a1txxalb4bqp4buPa+G7g1vhuqnhu4VyZlvhu4nhu4VyWzNbYuG7peG7l2vhu4Nb4bqpN2xbceG7j+G6qVtLw7RmW+G6rDlmLVvEqDlsW+G6qDdmW+G7ieG6u3Fba+G7j2ZbUcOta+G7hVvEqcO0WzAgMD9ba+G7hThr4buFW+G7ocOpW3HFqVtr4buFOVvhu7HhuqFrW+G7hW03W+G7ieG7hXJbM1tiZlvhu4nhu4VyWyBb4bqrOWZbceG7oeG6uWtbIuG7iWo6W+G6qDjhuqlbcXJ24bq7a1ti4bul4buXa+G7g1trOXZb4buJ4buFZlvhu4VsOWtbceG7hTlr4buFW3DDqVvhu4Nt4bujW+G7o+G7heG6tWtba+G6t2vhu4Nb4bqpN2xb4bqp4buF4bqzcVvEqeG7pcaha+G7g1txZuG6uXJb4bqp4buFZ1tw4buPWyBb4bux4bq9W+G7g2Y3bFtx4buF4buNa+G7gzpbQuG6u2tbazd2P1txw61bxKnDqlti4bul4buXa+G7g1vhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4NbYuG7pcah4bqpW+G6qeG7p2vhu4Nb4buFbTdbYmFxW3Hhu6HhurlrWzVdIzpb4buEYVtx4bq1a+G7g1vhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4Nb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G7g23hu6Nb4buj4buF4bq1a1ti4bqldltqYWvhu4Vb4bqp4buFcnbhur9rW+G6q2nhuqnhu4Vb4bqp4buZW+G6qeG6s3Jb4buJZmvhu4VbceG6uz9bceG6oWvhu4Nb4buDZjhbceG7oWlbceG7hXJba+G7hcOi4bujP1vhuqnDoWZbceG7hWbDqmtbYuG7l2ZbcOG7j2vhu4Nba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3azpb4buuw6Bb4buj4buF4bqza1ti4bqzclvhuqly4buPZltr4bqhalsgXSAgW3DDqVvhu4VsOWtbceG7hTlr4buFW+G7seG6vVtiZ+G6qeG7hVvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1vhu6/DoFtL4buNa+G7g1tx4buF4buNa1tq4buVZuKAnTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buFY2xbceG7heG7j2vhu4Nb4buJ4bq5P1tx4buh4bq5a1tiaTdb4bqtOWtb4buFcnbDqmtb4bqpbVsx4buJalti4bul4buXa+G7g1vhuqk3bFtx4buP4bqpW0vDtGZb4bqsOWYtxKg5bFvhuqg3ZiZbIjY/MeG7iWpbYuG7peG7l2vhu4Nb4buecuG7j+G6qVvEqcO0WyBb4bqp4buFYXZb4bqrb+G6qVtx4buFY2xb4bqp4buFZuG6vXJb4bqrOWZb4buFcnbDqmtb4bufcjdb4bqpOOG6qVvhu6/DoCpb4bui4buFdFtLZmvhu4U/W3Hhu4VpW3Hhu6HhurNrW+G7ouG7hWxr4buDW+G6qOG7heG6t3I/W+G7ouG7hXNbxKjDtOG6qT9bUWbhurlrW+G7ouG7hXM/W1Hhu6FhaltR4buFw6FrP1ti4bq3dlvEqTlbcXJ24bq7a1vhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4Nb4bufcjdrW3Hhu6Fva+G7g1txxalb4buEOVtLw7RmW2JmW+G6qTjhuqlbccOta+G7hVvhu6Phu4VnN1vhuqzhuqPhuqkmW3Hhu6HhurlrWzQz4buJalti4bul4buXa+G7g1txw61r4buFJltx4buh4bq5a1sxMOG7iWpbYuG7peG7l2vhu4Nb4buFcnbDqmsmW+G7g+G6tWtbIjMw4buJalti4bul4buXa+G7g1tx4buhdeG6qVvhu6/DoCZbceG7oeG6uWtbNTXhu4lqW2Lhu6Xhu5dr4buDW8SpZuG6uWtbceG7heG7jWsmWyAwXeG7iWpbYuG7peG7l2vhu4Nba+G7g8OyW+G7r21qJlsiXTbhu4lqW2Lhu6Xhu5dr4buDW2vDtGZbYsO1a+G7gyZbNjLhu4lqW2Lhu6Xhu5dr4buDW+G7oTdbYsO1a+G7gz9bxKnhurlrW2LDtWYmWzM/NuG7iWpbYuG7peG7l2vhu4NbYuG7jVtx4buFaVvhu7E5WzLhu4lqW2Lhu6Xhu5dr4buDW+G6qeG7hXJ24bq5a1vhuqt0a+G7g1txxalbUeG7kWvhu4Nb4bqo4buNa+G7g1txdlvhu4Jm4bqzdlvhu7Bmw6pxW0s3alvhu6E3W+G6qcOha+G7g1vhu7VrW0JhbDpbQuG6u2tbazd2P1siXV0jW+G6qTjhuqlb4buvw6BbceG7oWxr4buDW+G7hXJ2w6prW2JhcVtxZuG6uXJb4bqp4buFZ1tw4buPWyBb4bux4bq9W+G7g2Y3bFtx4buF4buNa+G7g1tx4buhbGvhu4NbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtb4bqo4buF4bul4buZa+G7g1tx4buhaGvhu4VbanXhuqlbcWbhurlyW+G7nnLhu4/huqlb4buDZjdb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nba+G7jWvhu4NbceG7heG7jWtbauG7lWY6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30oIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4fWbhuqhja3Fj4buhfVtwcXbEqWPhu7h94butZuG6q3Hhu4UqWzQyXeG7o+G7ryZb4buFY2bhu4Phu4VxKlsxMzPhu6Phu68mfVtw4buh4bqp4bu4fS8v4bqpOuG6rTds4buj4buFcnHhu4VsOuG7sWsv4bqrY3Dhu4lxbOG7oy9rY+G7rXAvICAgMi8iIiLhuqsyIl1dNSI1cTMiXTDEqTYtZmrhu4MtMiA2Mjrhu4vhu6Phu4N9WzfEqXHhu7h94bui4buFdFtLZmvhu4VbYjhr4buFW3Hhu4Xhu6fhuqlbcWbhur1qW2vhuqFr4buDP1vEqcahZltx4buF4bq7W3HFqVvhu4VhW3HhurVr4buDW+G7g2Y3bFtx4buF4buNa+G7g31b4butZuG6q3Hhu4Xhu7h9NDJdfVvhu4VjZuG7g+G7hXHhu7h9MTMzfVsvKEvhu4Xhu5dbceG7hcaw4bqpW+G7hWbDqmtbceG7j3Fb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVvhuqvhurdrW+G7scOiaz9ba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1vhu6/DoFvhu6Lhu4V0W0tma+G7hVtiw6BbcWfhuqnhu4Vb4bqpxrDhuqlb4buFZuG6u2tbYuG6s3FbxKk5alti4bul4buXa+G7g1vhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4Nba+G7jWvhu4NbceG7heG7jWs6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oS+G7heG7q2vhu4Nba+G6oWpb4buD4bq1a1ti4bq3dj9bYuG7pcah4bqpW3DGsFvhu59yN2tbceG6t2pb4bqpw7o3W+G6qTjhuqlb4bqp4bqz4bujW8O6dltCw6Fr4buDP1vhuqnhu4Vna+G7hVvhu59yduG6vWtb4buxOVtwxrBbw7pr4buDW+G7hcO0W2vhu4Vmw6pxW3Foa+G7hVvhuqnDujdb4bqpOOG6qVtx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qT9b4bqpOFtr4buF4bq3a1vhu7E5W2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tb4bqp4buFbFti4bq1cltx4bulW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhu4XDqltx4buF4buPa+G7g1vhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4NbceG7oeG6uWtbYmk3W+G6rTlrW+G7hXJ2w6prP1tiw6FqW+G6rcOhbFvhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4NbYmZbxKlhZj9b4buDZjdsW3Hhu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G7hTlr4buDW+G7hW03W3Hhu4Vyw6JrW8SpxqFmOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFFydltiw6BbYmFxW2Lhu6XGoeG6qVtr4buF4bura+G7g1vhu4nhurtxW+G7n3LDoVtiOGvhu4Nb4buJ4bq/W3Hhu6Fsa+G7g1ti4bq1cltx4bulW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW+G7hWFbceG6tWvhu4Nb4buDZjdsW3Hhu4Xhu41r4buDP1tr4buF4bula+G7g1tx4buFxrDhuqlbceG6u1tr4buFclvhuqnhurVyW+G7seG7j2tbYuG6tXJbceG7pVvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tbamFr4buDW8Sp4bul4buVZlvhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4Nb4bqpw7o3W+G7hXJ2w6prW+G7oeG6s3FbxKnhu5VrP1tr4buDcsO1a1vEqcaw4bqpW2LhurVyW3Hhu6Vb4bux4bqna1vhuqlua1vhu4Vha1vhuqnhu4Xhurs6W+G7hOG7mWtba+G7qzdbasO0cVtw4buPW3FyduG6u2tbYuG7peG7l2vhu4Nb4bufcjdrW3Hhu6Fva+G7g1ti4bulxqHhuqlbYuG6tXJbceG7pVtxxalb4buh4bqzcVvEqeG6t3I/W2s3dltiw6Bb4buvcuG7j2vhu4Nb4bqp4bqz4bujP1tiZlvEqWFmW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqha1tr4buF4bulKltC4bul4buXa+G7g1vhu4VydsOqa1vhu6IiP1vhu6IgP1vhu6Fm4bq5a+G7g1ti4bul4buXa+G7g1vhu4VydsOqa1vhu6IwW+G7seG6p2tb4bqp4buF4bulN1ti4bulxqHhuqlb4bqp4buna+G7g1vhu4VtN1siXV0jP1tqw7RxW3Dhu49bYmxha1vhu7E5W3FyduG6u2tbYuG7peG7l2vhu4Nb4buvw6A/W3Hhu4Xhu41rW+G7r21qP1tx4buhdeG6qVtrw7RmW2LDtWvhu4M/W2Lhu6Xhu5dr4buDW+G7oTdbYsO1a+G7gz9bxKnhurlrW2LDtWZb4bux4bqna1vhuqlua1vEqTlbYuG7peG7l2vhu4NbYuG6s3E6W+G7sGhb4buxw6J2P1ti4bq/W+G7hWw5a1tx4buFOWvhu4VbanXhuqlbcWbhurlyW2Lhur1b4buhN1vhu4U5a+G7g1tr4bqhaltx4buFaFti4bq3dltx4buFxrDhuqlbcMawW8SpOVvhuq05ZltxbDhrW+G7ieG7hW06W+G6qmxbYm0/W+G7seG7lWZb4buj4buF4bul4buZa+G7g1vhuqnhu4XhurdqW0vhu4U5W2vhu6Xhu5Xhuqlb4buxOVtr4buF4bq3a1vhuqvhurdrW+G6qXRr4buDW8SpOWo/W+G7hXJ2w6prW+G7scOia1vhuqt1a+G7g1twOGvhu4NbcWFsW3Hhu4VyW+G7hXNxW+G6qTjhuqlba+G7g3LDtWtbxKnGsOG6qVti4bq1cltx4bulW3HFqVtr4buF4bq3a1vhuqvhurdrP1txxalbcMawW8O6a+G7g1vhu4XDtFvhuqnDujdb4bqpOOG6qVtx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qT9b4bqpOFtr4buF4bq3az9b4bqpOOG6qVvhuqnhu5lb4bufcjdrP1ti4buZa1vhu7FpP1vhuqtsN2vhu4Vba+G7g+G7hWbDquG7o1tx4buhbGvhu4Nb4buxOVtr4buDbDlmW2JpN1vhuq05azpb4buI4bq7cVvhu4XGoeG7o1vhuqk44bqpW2vhu4Nyw7VrW+G7seG7j2s/W+G6qeG7heG7peG7mWvhu4NbceG7oWhr4buFP1vhuqvGsFs4a1vhuqnhu4VsW2LhurVyW3Hhu6Vb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G7glFLUVtx4buh4bq5a1tiaTdb4bqtOWs6W1Hhu6Fsa+G7g1ti4bq1cltx4bulP1txw6Lhu6NbceG7oXJr4buDW+G6qTjhuqlbcXJ24bq7a1ti4bul4buXa+G7g1tx4buhb2vhu4NbYmbhur9qP1vhuqk44bqpW3FyduG6u2tb4buJ4bq7cVtr4buPZlvhu7Hhu5VmW3Hhu6Fya+G7g1tx4bq3alvhu4lma+G7hVtx4bq7P1txcnbhurtrW2vDtGZbceG7hWk6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4bqodVtx4buF4bq/W+G7hW03W0vhu4Phu4VpW+G7n3J24bq7cVvhuqnDujdbUcOta+G7hVvDunY/W+G7hEJL4bqqW3HDrWvhu4U/W+G7seG6oWtb4bqtw6FrW+G6qeG7hcOtW2JhbD9b4buJ4bq7W+G7hWxh4bqp4buFP1tL4buD4buFaVvhu59yduG6u3FbcOG7j1tdMltr4buDOXZbMCIvIiAvIF0gXVvhuqnDujdb4buEcnbDqmtbw7p2P1tL4buD4buFaVvhu59yduG6u3FbcOG7j1syXVtr4buDOXZbIDAvXTUvIF0gIlvhuqnDujdb4buEQkvhuqpb4buFcnbDqmtb4bux4bq9W+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW2LDtWvhu4Nb4bqtw7Rb4buJ4bq7cVvhuqnhurNyW+G7hWFbceG6tWvhu4Nb4buFcnbDqmtb4bui4buFdFtLZmvhu4Vb4buDZjdmW2JsYWtbIF0gIi0gXSAyP1vhu4U5a+G7g1tr4bqhaj9bUuG6rEvhuqpb4buFcnbDqmtb4bqp4buFw61bYmFsW+G7o+G7hW5r4buDW+G6qeG7hXJ24bq5a1tq4buNa1vhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1vhu4nhurtb4buFbGHhuqnhu4Vb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G7glFLUT9bYsO1a+G7g1tx4buF4buXZlvhu4Xhu6Xhu5Vr4buDW+G6q+G6p2tbUuG6rEvhuqpb4bqpOOG6qVvhu6/DoD9bceG7hWlbceG7oeG6s2tb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nb4buJ4bq7W+G7hWxh4bqp4buFW2LhurVyW3Hhu6Vb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G7glFLUVvhuqnDujdbYmk3W+G7o+G7heG7peG7mWvhu4Nba+G7hcOjaltiaWvhu4Vb4buF4bul4buVa+G7g1tqdeG6qVtxZuG6uXJbYuG6tXJbceG7pT9b4buvOOG6qVtiaWvhu4Vba+G7g3LDtWtbxKnGsOG6qVvhu7Hhu49rW2LhurVyW3Hhu6U/W+G7o+G7heG7peG7mWvhu4Nb4buj4buFOOG7o1vhu4Vydltiw7Rr4buDP1vEqcO1a+G7g1vhu4Phu4Vk4bujP1txw6Lhu6NbceG7oXJr4buDW2vhu4Nyw7VrW8SpxrDhuqlb4bqp4buFbFti4bq1cltx4bulW2rDtHFb4bqpOOG6qeG7hVvhu4Vmw6pyW+G7n3LDoTpbQsO1a+G7g1tx4buF4buXZlvhu7HDomtbYsO0a+G7g1tr4buF4bq3a1vhuqvhurdrP1vhuqk44bqpW3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW+G6qeG7hWdr4buFW3Hhu6FpW+G7r8OgW+G7hcO0Zlvhuql0a+G7g1tx4buFN2pb4buDZjdb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4M/W+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/az9b4bqtw6FsW+G7scOqW+G7ieG6u3Fb4bqp4bqzclvhu4VhW3HhurVr4buDW+G7glFLUTpbS+G7heG7l1tibT9bYuG6u2tbazd2P1txw61bxKnDqlvhu4JRS1FbceG7oeG6uWtbYmk3W+G6rTlrW+G7hXJ2w6prW2Lhu6XGoeG6qVvhuqnhu6dr4buDW+G7hW03W2JhcVvhu4PhurVrWzU1IzpbUeG7oWxr4buDW2JtP1ti4bul4buXa+G7g1vhu4VydsOqa1tiYXFbceG7oeG6uWtbNTYjP1ti4bul4buXa+G7g1tx4buhdeG6qVvhu6/DoFtiYXFb4buD4bq1a1s2MyM/W2Lhu6Xhu5dr4buDW3Hhu4Xhu41rP1vhu69taltiYXFbceG7oeG6uWtbNjYjOjo6WzNbceG7hThr4buDW2LhurVyW2vhuqFqWyBdICBb4buFcnZbYsO0a+G7g1tr4buDcsO1a1vhu7Hhu49rW2LhurVyW3Hhu6Vb4buFYVtx4bq1a+G7g1vhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4NbYmFxW+G7ieG7hWzDoWvhu4NbNF1bccOtW2LDtWvhu4M6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oQsO1a+G7g1vhuqnhu4VnW0vhu4NyduG7gWtb4buecjdr4buDW1Hhu4U3a+G7hS1b4bui4buFbVtR4buh4bul4buba+G7g1vhu6Phu4Vua+G7g1vhu4hma+G7hVtx4bq7Wy1b4buEYVtx4bq1a+G7g1vhu4VydsOqa1vhu6Lhu4V0W0tma+G7hVvhuqnhu4VsW+G6rWbhurtxKlvhuqjhu5lbcOG7m1vhu4VhW3HhurVr4buDW+G7g2Y3bFtx4buF4buNa+G7g1tiw7Vr4buDW+G6rcO0W8SpOVt24bq7cltx4buPW+G7n3I3a1tx4buhb2vhu4M/W3FhbFvhu6E3W3DGsFvhu4nhu4Xhu5tmW3DhuqPhuqlb4bqp4buFbFvhu4VsYXFbYsO0a+G7g1tx4buFclvhu4VzcVti4bq1cltx4bulW+G7sTlb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G7iWZr4buFW3Hhurtb4bqpw7o3W+G7hXJ2w6prW3Hhu6Fsa+G7g1tx4buF4buXZlvhu4NmN2tb4bufcjc6W1FhZlvhuqk44bqpW+G7r8OgP1vhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4Nba8O0Zltiw7Vr4buDW2Lhu6XGoeG6qVvhuqnhu6dr4buDW+G7hW03W3Hhu4VjbFvhuqnhu4Vy4bqla1tLUUpbYsOgW3FhbFtx4buFcsOia1vEqcahZlvhuqnhu4VsW+G6qTjhuqlb4buFbGFxW2LDtGvhu4NbcMOha1vhu69y4bqzcVtr4buNa+G7g1tr4buD4buFZsOq4bujP1tiY2pbxKlhZlvhu4NmOFtx4buhaVvhu4lma+G7hVtx4bq7W+G6qTdsOltCxIPhuqlb4bqtZsOqcT9bcDdyW+G7ieG7hWZb4bqpOOG6qVvhuqnhu41r4buDW3Hhu6Foa+G7hVvhu4NmN2xbceG7heG7jWvhu4NbceG7oW9r4buDW2Jm4bq/alti4bulxqHhuqlbYuG7pTdb4buxOWxbcOG7qVvhuqt1a+G7gz9bYsOgW3FhbFtx4buFcsOia1vEqcahZlvEqeG7lWtb4bqp4buFbFvhuqk44bqpW+G6q2w3a+G7hVtr4buD4buFZsOq4bujW2LhurtrW2LhurVyW3Hhu6U/W+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/az9bcWFsW+G7oTdb4buFOWvhu4Nba+G7g+G7hWhrW+G7sWbDquG6qVvEqTlqP1tibWvhu4Nb4buDbeG7o1txZ+G6qeG7hVvhuqnGsOG6qVvhuqnhu4VsW2vhu4PhurdrW3A44bqp4buFW3HDrWvhu4Vb4buxOVtiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buF4buXZlvhu4NmN2tbceG7lWY/W+G7hXJ2w6prW3Fm4bq74bujW3F14bqpW+G6qeG7hcO6W2LDtGvhu4M/W3Fn4bqp4buFW+G6qcaw4bqpW3Hhu49mW2I3W+G6qTjhuqlba+G7g3LDtWtb4bux4buPa1ti4bq1cltx4bulP1vhu6VyW3Fm4bq5a1vhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4buFw6pbceG7heG7j2vhu4Nb4buDZjdsW3Hhu4Xhu41r4buDP1tiOOG7o1vhu6dr4buDW2vhu4VyW+G6qeG6tXJb4buxw6JrW3HDoWZb4bqpw7o3W+G7r8OgW+G7hcO0Zltr4buDOXZb4bqpOWvhu4Nb4bqpN2wmW3HhuqFr4buDW+G6qeG7peG7l2vhu4Nb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVtx4buFN2vhu4Vb4buJZuG6v2pbceG7oTdb4buhOVtwbDhxW+G6qTjhuqlb4bqp4buNa+G7g1tx4buhaGvhu4VbYjdr4buDW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW2LDoWpb4bqtw6FsW+G6qeG7heG6s3FbxKnhu6XGoWvhu4MmW3Fm4bq74bujW3F14bqpW+G6q8O1a1tw4bun4bqpW+G7hWw5a1tx4buFZsOqa1vhu4VhW3HhurVr4buDW+G7g2Y3bFtx4buF4buNa+G7g1tx4buFY2xb4buF4bul4buVa+G7g1tiw7Vr4buDW+G6rcO0P1vhu4Vmw6prW2JhZj9b4buJ4buFcnbhurtrW+G7ieG7hWfhuqnhu4Vb4buDZjdsW3Hhu4Xhu6Xhu5lr4buDP1txYWxbceG7hXLDomtbxKnGoWZb4bqp4buFbFvhuqk44bqpW+G6q2w3a+G7hVtr4buD4buFZsOq4bujW2LhurtrW2LhurVyW3Hhu6Vb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rP1tr4bq3a+G7g1vhuqk3bFtx4buFcltr4buFw6Lhu6Nb4buxOVvhuqnDoWZbceG7hWbDqmtbYuG7l2ZbcOG7j2vhu4Nb4bqpw7o3W2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2s6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu7VyceG7hWzhu6F9KOG7tWvhu4VbUeG7heG7mSEv4bujKA==

Anh Thơ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng
2024-05-30 07:50:00

baophutho.vn Với nhiều điều kiện thuận lợi từ tự nhiên, những năm gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển nuôi cá lồng trên các sông, ngòi, hồ,...

Nâng cao hiệu quả mỗi xã một sản phẩm

Nâng cao hiệu quả mỗi xã một sản phẩm
2022-06-24 16:51:00

baophutho.vn Sau thời gian triển khai áp dụng mô hình OCOP trong tiêu thụ và quảng bá nông sản, tỉnh Phú Thọ đã đạt được những thành công bước đầu trong kế...

Yên Lập: Mưa dông khiến 28 nhà bị tốc mái

Yên Lập: Mưa dông khiến 28 nhà bị tốc mái
2022-06-23 16:20:00

baophutho.vn Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, mưa dông từ đêm 22/6 đến sáng 23/6 đã làm tốc mái 28 nhà (6 nhà bị tốc mái hoàn toàn) và 4 điểm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long