Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7huG6peG7kTjDquG6peG7mTjhurfhu5M44bur4buZ4bq14buTOGzDojjhu4Hhu7E4w7VsbThs4buhOEzhu5fhurc4w4pv4buTbDjDgOG6pTjDtHgxL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p0zhu4Phurfhu4E3MkDhurXhu5k4bOG7oW04YeG6oThrbXU44buTa+G6teG6oDjDoeG6oS/Doy/DocOhOcOhWzjhur7hu6Phu5NrOOG7q+G6oDjhu6psd+G6oDjhu4dt4buL4buTOEzhu5fhurc4w4pv4buTbDjhu5HDuTjhu5Fw4burOOG6v+G7t+G6tzjDgOG6pTjhu4fhurPhuqBdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MjFt4buRazjhur/DtOG6t+G7qeG7qS43beG6vuG7g+G7k+G7q+G7g8awOOG7geG7q2zhu7Hhu5HDqjjhu4FsbeG7geG7gzc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OMOjOTnhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s4w6Bh4bqj4bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur9dw6rhurfhu5nhu6ds4bux4burbOG7mV1B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6HDoeG6oy9hYWHhu4HhuqNhw6Nh4bqj4bqhYeG7q+G6r8Oh4bqxw6DDtOG6ry1hw6HDoF3hu4/hu6drNzjhurfDtOG7qy434buG4bql4buROMOq4bql4buZOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M4bMOiOOG7geG7sTjDtWxtOGzhu6E4TOG7l+G6tzjDim/hu5NsOMOA4bqlOMO0eDc4w4Ft4buB4burbC43w6M5OTc4bOG7g21rbOG7qy43w6Bh4bqjNzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu4bhu4k44bq/bHc44buHcOG7k2s44bq/4bqz4bq/OMOqbeG7i+G7kzjhu6ds4bqz4bunOMO94buTazjhu6ds4buVOOG7k2zhuqvhu5E4bMOi4buTOOG6v2zDrTjhu4fDreG7kzjhu5HDveG6vzjhu6tsZeG7pzjhu5NsZeG7qzjhur/hurPhur844burbG3hu4vhu6s4bMOibThBw6w44buTa3l1bThB4bq1OOG7q+G6tW044bup4bql4buTOOG6v+G7lTjhu6ts4buJOMOA4bql4bqgOMaw4bq3OMO5OGzDojjhu4Hhu7E44buB4buZOMOA4bqlOMO0eDhs4buhOEzhu5fhurc4w4pv4buTbFs4w4rhurfhu5M44bq+bMOyOGzhu7HhuqA44bumbOG7l+G7k2s44bq/bOG7n+G7k2s44burbG1p4buTOOG7q+G6t204QeG6tTjhu6rDleG6vuG7kjjhu6vDsuG7k2w44bq/4buVOOG6v+G7o+G7k2s4QeG6reG7kzjhuqBp4buxOOG6v8Op4buxOMOK4bq34buTOOG6vmzDsjhs4bux4bqgOOG7pmzhu5fhu5NrOOG6v2zhu5/hu5NrOOG7q2xtaeG7kzjhu6vhurdtOEHhurU44buqw5Xhur7hu5I44bq/4bqz4bq/OGzhu7HhuqDhu4vhu5M44buqbOG6t+G7k2w44buoc+G7k1s44buqbOG6t+G7k2w44buqbHfhuqBbOOG7quG6t+G7kTjhu5Lhu6Phu5NrWzjDlMSR4buROOG7qmzhurfhu5lbOOG7q2zhurXhu5NsOOG7p2zhu584QG3hu4vhu6s44buqxrBvOOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44bq/4bqz4bq/OMOqbeG7i+G7kzjhu6ds4bqz4bunXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6ps4buD4buZOOG7geG7nW044bq/bGLhu6s44bq/bGg44bq/4bqz4bq/OMOq4bql4buTOOG7q23hu5M44buB4bu1OMOq4bqz4buZWzjhur/huqXhu5NsOMOq4bqz4buZOOG7kXnhurc4w7R4OEHhurU44bq/4bqz4bq/OOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q23hu5M4w4DhuqU4w7R4OGzhu6E44bq/bMO94bq3fTjhu6txOOG6v2zDveG6vzjhu6ts4buj4buTazjDquG6s+G7mTjhu5Nr4bq34bqgOOG7h8Ot4buTOOG6v+G6s+G6vzjDgOG6p1s44bunbHl14buTa1s44burbMOzOOG7q8awZeG7k1s44buTa3l1bTjhu4HEkeG7k1s44bq/4bqz4bq/OOG6v2x3OOG7h8Op4buxOOG7q3k4QeG6tTjhu4dz4buTOEHDszjhur/hu5U44bq/4buj4buTazjhu6vGsG/hu5NsOOG7h+G6t+G7k2s44burbG044bq/4buj4buTa1s44bq/4bqz4bq/OOG6v2x3OOG7p2x5c+G7k2s44burbeG7i+G7kzhB4bq54buTOOG7q+G6pW044burbHfhuqBbOOG6v+G6s+G6vzjDqsOt4buTOOG7h+G7lzjhu5Nr4bq34buTa1s44bq/4bqz4bq/OOG6v3M44bupw7k44buT4bux4bujbTjhur/hurM4w7Thu6Hhu5NrWzjhur/hurPhur84bOG7mcOi4burOOG7h3Dhu5NrOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6s4w7Vt4buTbDjhu4Hhu5nhurfhu5NsOMO1bOG6t2044burbOG6s+G6vzjDtWzhu5nhurPhu5NrOOG7qeG6peG7kzjhu6vGsGnhu5M44bup4buj4buTa1s4QeG7g+G7kzjhu6nhu6Phu5NrOEHhurU44buTc204w6rhuqdtOOG7qeG7o+G7k2s4w6ptw63hu6s44burbOG7o+G7k2s44burbeG7kzjDgOG6pTjDtHg4bOG7oTjhu6tsd+G6oDjhu4dt4buL4buTOEzhu5fhurc4w4pv4buTbDjhu4fhu4k44bq/bHc44buHcOG7k2s44bq/4bqz4bq/OMOqbeG7i+G7kzjhu6ds4bqz4bunOOG7p2zhu5fhu5NrOOG7q8aw4bqz4buTbFs4w73hu5NrOOG7p2zhu5U44buH4bql4buROMOq4bql4buZOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M44bq/bOG7mTjhu5NreXVtOEHhurU44bur4bq1bTjhu6nhuqXhu5NdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vmzDsjjhu4fDouG7mTjhuqBp4buxOOG6v8Op4buxOOG6v+G6s+G6vzjhu6txOOG6v2zDveG6v1s44bq/4bqzOOG7k2zEkeG7kzjhur/hu5U4w7RtaeG7kzjFqeG7seG6t+G7kzjhu6ts4bq34buTbDjhu6ts4bqlbThsw63hu6s4QeG6ueG7qzjhu6t5WzhB4bq54burOMO0beG7i+G7sTjhu6vGsOG7meG7k2s4w7Thu5fhu5NrWzjDquG6p2044bup4buj4buTa1s44buH4buJOOG7h+G6peG7kTjDquG6peG7mTjhu6ts4buZ4bqz4burOMO0eH044bq/4buVOOG7p2x5c+G7k2s44bqz4buTOOG7gW044bq/bOG7seG6oOG7ieG7kzjhu5HhurPhuqA44buR4buV4bq/Wzjhu6tsbcOt4burOMOqw7M44buHw63hu5M44buTc2044bq34buTOOG7q+G7meG6teG7kzjhu6vGsOG6s+G7k2w44burbG3hu4vhu6s4bMOibTjDtWxtOMOA4bqlOMO0eDhs4buhOEzhu5fhurc4w4pv4buTbF04xq/hurU44bup4buZ4bqz4burOOG6v+G6s+G6vzjhu6dseXPhu5NrOOG6s+G7kzjhur9s4buf4buTazjDtHg44buH4bql4buROMOq4bql4buZOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M44bq/bOG7mThsw6I44buB4buxWzjhu4di4bq/OMOqbeG7i+G7qzjhur/hurPhur844burxrDGoeG7k2s44buHbeG7ieG7kTjhu4dpOOG7h23DrOG7sVs4w7Vs4buxOEHhu7Xhur844bupw6Lhu6s4w7TDuThs4buZYuG6vzjhur/hu5U44buTa+G7seG6oDjhur9zOOG7qcOi4burOMO0w7k4w6p1OOG7qeG7o+G7k2tbOMO1bOG7sTjhu4HEkeG7kzjhur95OOG7q+G6ueG7pzjhu6vGsOG7seG7k2s4w7k4w6rhuqdtOOG7qeG7o+G7k2t9OOG7qWThu5M44bup4bq14buTazjhu5NsxJHhu5M4w7Thu7Xhur9bOEHhurnhu6s44bureVs44bunbHlz4buTazjhu6tt4buL4buTOOG7h+G7iTjhu6ds4buX4buTazjhur9s4buf4buTazjDtHhbOOG7h+G6peG7kTjDquG6peG7mTjhu6vhu7HhuqDhu4vhu6s44buH4bufbTjhurfhu5M44bur4buZ4bq14buTOEHDrDjhu5NreXVtOEHhurU44bur4bq1bTjhu6nhuqXhu5NdOOG6vmx3OOG7h3Dhu5NrOMO1beG7ieG7kTjhu6vGsOG6t1s4QeG6ueG7kzhs4bq14buTbDjhur/hurPhur844bq/4buf4buTazjhu4F5dG044buHaTjhu4fhu4k44buH4bql4buROMOq4bql4buZOOG7k2vhuq3hu5M4w7R4OEHhurU44burbWnhu7E44but4buTazjDtcOz4bunOOG7q2x1bTjDquG6peG7mThB4buLOOG7qeG6peG7kzjDgOG7sWXhu6tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vuG7o+G7k2s44bur4bqgOOG7quG7kkxMOOG7kmzhurU44buTeXThur844buRcOG7qzjhu6ts4bq14buTbDhBbWnhu5M4w7Vs4bq3bTjhu6ts4bqz4bq/OOG6v+G7o+G7k2s44burxrBv4buTbDjhu6psd+G6oDjDtMO6bTjhu6Zs4butOOG7qmzGoTjhur9sdzjhu4dw4buTazjhu4FtOOG7gXVtOOG6v+G6s+G6vzjhu6vGsMOi4buROMOqc+G7kTjhu4Hhuqc44bq/bG3DreG7kzjDuThB4buD4buTOOG7qeG7o+G7k2s44buH4bql4buROMOq4bql4buZOOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5M4QeG6tTjhu6lk4buTOOG7qeG6teG7k2s44bunbHlz4buTazjhurPhu5M4w6pz4buROOG7q21p4buxOOG7h8OsOOG7p2zhu5fhu5NrOOG7kXnhurc4w7R04buTOGvEkeG6oDjhu5Nr4bq54bunOOG7reG7k2tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vuG7o+G7k2s44bur4bqgOOG6v3E44bunbMOp4buTOOG6tuG7mThA4bux4bq3OOG6v2x3OOG7h3Dhu5NrOOG7q2zhu7Xhur84bG3hu4vhu5M44bq/4bqz4bq/OMOqbeG7i+G7kzjhu6ds4bqz4bunOOG7p2zhu5fhu5NrOOG6v2zhu5/hu5NrOMO0eDjhu4fhuqXhu5E4w6rhuqXhu5k44bur4bux4bqg4buL4burOOG7h+G7n2044bq34buTOOG7q+G7meG6teG7kzhBw6w44buTa3l1bVs44bur4bq1bTjhu6nhuqXhu5M44burw6JtOMOVbOG7sTjDquG6p2044buTcW04w5Thurc44bumbOG7r10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhurbhu7Hhu6ts4buZxrA3MsOVXeG7qjEv4bunMg==

K.T

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng
2024-05-30 07:50:00

baophutho.vn Với nhiều điều kiện thuận lợi từ tự nhiên, những năm gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển nuôi cá lồng trên các sông, ngòi, hồ,...

Yên Lập: Mưa dông khiến 28 nhà bị tốc mái

Yên Lập: Mưa dông khiến 28 nhà bị tốc mái
2022-06-23 16:20:00

baophutho.vn Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, mưa dông từ đêm 22/6 đến sáng 23/6 đã làm tốc mái 28 nhà (6 nhà bị tốc mái hoàn toàn) và 4 điểm...

Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng

Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng
2022-06-23 06:43:00

baophutho.vn Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa Hè năm 2022 sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao, phổ biến...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long