Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPhu4xk4buXP+G7g3E/Y8SR4buZ4buNP+G7g2R94buTP+G7jWRb4buRP+G7kcO1xJHhuqnhu4M/4bq/xJHhu4NkP+G7keG6pcOdP2PEkSDhu4c/4buDY2TDqOG7hT/huqHhuqfhu4M/cnHhu4NjQC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjQMSR4buHYz/DtMO14bqj4buqJi8v4bqj4buy4bqhfeG7heG7jWThu5Phu5Fk4buF4buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC87PigsLyE+w6M7OzooITos4buROyksLD464buBO+G7ssOq4buNYyY/LyNAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buCZG4/w7Thu6E/Y8SR4buZ4buNP8SDw7I/4bqjxqF9P+G6o1vhuqM/4bqjOOG7jT9ExKnEkcOdP2PEkX0/xIPDqeG7g2Q/4bqjZOG6uT/hu4Jj4buTdeG6q+G7gz/hu5Bk4bq5P+G7hsSR4buDZD/Dsz/hur9k4buTPzzDnT90MD9E4budbOG7g2M/4buCxKnhu4PDnT9k4buTdeG6reG7gz/hu5B94buHP+G7gsOs4buDYz/Eg+G7nW/huqM/cn11P3Lhu4vhu4M/4buDYzfhu4M/ZF3hu4NjP8SD4bqpP8SDOeG7kz/hu5Hhu50/4buNZFvhu5E/4buRw7XEkeG6qeG7gz/hur/EkeG7g2Q/4buR4bqlw50/xIPhuqXhu4M/4buDfXU/xIMwP+G7kWThu4Vb4buRP+G7g2Nkw6jhu4XDnT/hur/EkeG7g2Q/4buR4bqlP2rhu4M/xIPhurnhu4Nk4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu41E4bqvfcOjJiPhu4zhu5DEguG7kD8tP1Rb4bqjP8SD4bq54buDZD/hu5E54buHP+G7j+G7k33hu4M/4buRw7Vo4buDY8OdP3J9xJE/4buRw7Vnw50/cuG6uT/hu5Fk4bqlP+G6o8ahfT/hu41k4buXP+G7g3E/4buRw7Xhu4Xhu4NjP2PEkX3EkT/Eg+G7hSLhu4M/4buHbcSRw50/RMSpxJE/4buAxJHDouG7gz9kxJHhuq3hu40/4buMZOG7lz/hu4NxP+G7tuG7gEThu4zhu4Lhu7g/4buR4bq74buDZD/hu4Hhu5PDrOG7gz/hu4/hu5N94buDP+G7kTfhu4fDnT/huqNk4bq7P8SDIuG7hcOdP8SDxKnhu4NjP3LEkcOi4buDP2PEkeG7meG7jT/Eg8OyP2TEqcSRP3LEkcOi4buDP+G7gV0/4buNZOG7lz/hu4NxP+G7g2Nkw6jhu4U/4buNZFvhu5E/4buRw7XEkeG6qeG7gz/hur/EkeG7g2Q/4buR4bqlw50/auG7gz/Eg+G6ueG7g2Q/4bqj4buTxKnhuqM/w7Thu4vhu4Njw50/Y2bhu40/4buNZDnhu4M/4buRZOG7oeG6oz9kxJHhuq3hu4M/4bqjw6zhu4NjP+G7kVvhuqM/Y8SRIOG7hz/hu4NjZMOo4buFP+G6oeG6p+G7gz9yceG7g2M/4buRIsSRP8SD4bq5fT/hu41k4budbOG7g2Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buQw7Xhu4Xhu4NjP+G7g2Rx4buDYz/hu4Mx4buHP+G7j+G7k33DnT/huqNb4bqjP+G6ozjhu40/ZMSpxJE/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7keG6u+G7g2Q/xIMwP3Jh4buDP8SDxKnhu4NjP2TEqcSRP3LEkcOi4buDw50/4buNZOG7lz/hu4NxP+G7kWXhuqNkP+G6o+G7oeG6oz/hu5FkfeG7hz9jxJF9P2PEkeG7meG7jT/hu41k4buXP+G7g3E/4buDY2TDqOG7hcOdP2TEqT/hu41k4buXP+G7g3E/4bqjZj9k4buFXeG7gz/huqMg4buDZD/EgzThuqM/4bqhxJHhuq3hu5E/4bq/ZGY/4bq/ZDHhu4M/4bqhM+G7g2M/csSR4bqt4bqjP+G6v2R9xJE/4buRZFvhuqM/4bqjW+G6oz/hu4Nj4buT4buJ4buDP3Lhu4vhu4M/xIPhuqk/ZGs/4buRw7VvP2TEqcSRP3LEkcOi4buDw50/4buNZOG7lz/hu4NxP3Q3dT/Do+G7oeG7g2M/4bqjW+G6oz/hu4fDrD9kw6nhu4NkP+G6v8SR4buDZD/hu5HhuqU/4buNZOG7lT9kb+G7jeG7suKApj9ExJHhuq3hu4M/4buDfXU/RMSpxJE/4buNZOG7lz/hu4NxP+G6o1vhuqM/4bqjOOG7jT/hu5HDteG7heG7g2M/4buR4bq74buDZD/Eg33hu4NjP+G7j+G7kyDhu4M/4buBw7o/4buR4buL4buRP+G7g2Phu5Phu4nhu4M/cuG7i+G7gz9yfXU/xqF1P+G7kWRb4bqjP+G6o8ahfT/hu4JjN+G7gz9kXeG7g2M/4bqjZGXhu4NkP8O0W+G6o2Q/dDA/ZMSpxJE/cm3EkT/Do+G7nT/hu4NvP+G7kcO1w6Lhu4M/O+G7sjo6Oj/hu5Hhu6c/xIPhu4nhu4NjP+G6o2Thu4U/ZGzhu4M/ITrhu7I6Ojo/ZMSpP3J9dT/hu41kW+G7kT/hu5HDtcSR4bqp4buDP+G6v8SR4buDZD/hu5HhuqU/Y8SRfT/Eg8Op4buDZOG7sj/hu4Jj4buFXcSRP8O1fcOdP0TEqcSRP+G7gEThu4zhu4I/4buR4bq74buDZD/huqNn4buDP2RrP+G7kcO1bz/hu5HDtcOi4buDPyzhu7I6Ojo/4buRZF3hu4NkP3LEkcOi4buDP+G7jWThu5c/4buDcT/hu4NjZMOo4buFP3J9dT/hu5Hhu58/4buO4buTxak/ZGs/4buRw7VvP+G7jWThu5c/4buDcT/hu4NjZMOo4buF4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqDhu4XDo3UmI+G6ouG7leG7g2M/cm3EkT9yxJHhuq3huqM/ZGs/4buRw7VvP3Lhu4vhu4PDnT9ExKnEkT/hu41k4buXP+G7g3E/4bqjW+G6oz/huqM44buNP+G6o2TGoT/Eg8Sp4buDYz/hu4Fd4buHP+KAnOG6oznhu5M/4buD4buLxJHigJ3DnT/hu41k4buLxJE/ZG/hu40/cm3EkT/huqNkZeG7g2Q/4buP4buTdeG6p+G7gz9yXT/huqNb4bqjP+G7g2Nd4buDZD/huqNk4buj4bqjP+G7gzHhu4NjP8SDw6F1P+G7hyLhu4NkP+G6o8Os4buDYz/hu5Fb4bqjP+G7keG7k3XDouG7gz/hu5HDteG7k3Xhuqfhu4PDnT9yYeG7gz/Eg8Sp4buDY8OdP2Thu51t4buDYz/Do8Og4buDP2TEqcSRP3LEkcOi4buDP+G6o2Y/4buDZHHhu4NjP+G7keG7nT/Do+G7k3U/4buHbcSRw50/4bqjW+G6o2Q/4buBXeG7hz9kfXU/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7gX3hu4U/xIPEqeG7g2PDnT/DtCDhu4M/dOG7kzjhu5HDnT/hu4ci4buDZD/DoyLhu4M/4bqjZOG7k3Xhuqnhu4M/xINqxJE/4bqjbD/huqM44buTP+G6v8SR4buDZD/hu5HhuqXDnT/hu6Phu4NjP8Oj4buX4buDYz/hur9k4buFfT9kaOG6oz/huqPDrOG7g2M/4buDY2Thuq0/4buHbcSRP3Jd4buFP8O0IOG7gz904buTOOG7kT/hur/EkeG7g2Q/w6Phu4V94buDZMOdP+G7kTHhu4NjP+G7kWThu5M/4buDZGHhu43hu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjxILhuqk/4buDN+G7g2M/4bqjfeG7hT9kxJHhuq3hu5M/4buP4buTID/DtCDhu4M/dOG7kzjhu5HDnT/hur/EkeG7g2Q/w6Phu4V94buDZMOdP0TEqcSRP+G7gEThu4zhu4I/4buR4bq74buDZD/hu41k4buLxJE/ZG/hu40/cm3EkT/hu4fEqeG7kT/DtOG7iz/hu4NjXeG7g2Q/4bqjZOG7o+G6oz/hu4Mx4buDYz/hu5FkXeG7g2Q/4buBYeG7jT/huqNb4bqjP+G7h8OsP2TDqeG7g2Q/4buRaj/hu41k4buXP+G7g3E/4buBxJHDouG7gz/hur/huqXhu5HDnT/hu5FqP2Rv4buNP+G7kVvhuqPDnT9kb+G7jT/hu5Fb4bqjP3QwP+G7jWRb4buRP+G7kcO1xJHhuqnhu4M/w7Qg4buDP3Thu5M44buRw50/Y2bhu40/4buNZDnhu4M/4buP4buTfeG7gz/hu5HDtWjhu4NjP3Jd4buFP+G6omThu51s4buDYz/hu5HDtcOp4buDZD/hu4fhu5fhuqM/4buRxJHDouG7kz/hu47hu5Phu4vhuqM/Y8SRfT90N3U/w6Phu6Hhu4NjP+G7g8Os4buDYz/hu5Fkw6zhu4M/4buHbcSR4buyP8SCxJHhuqnhu4M/ZMOp4buDZD/hu4Nk4budWD/hu5BqP2Rv4buNP+G7kVvhuqM/4bqjZDHhu4M/4buD4buTw6zEkT9yaz/huqHhurHhu4U/4bqhZz/hu5Fk4bq54buRP3QwP1Lhur3hu4NkP+G7jGThu5k/4bu24buMZOG7lT/hu4LEkeG7g2Thu7hZP8O0IOG7gz904buTOOG7kT9yXT/hur/EkeG7g2Q/w6Phu4V94buDZD/DtX3hu5M/feG7gz/hu5Hhu4Vd4buDP3QwP+G7kOG7kz9S4bubP+G7tuG7kGR94buDZD/hu5BkxqF14bu4WT/DtCDhu4M/dOG7kzjhu5HDnT/huqNk4bqlP+G6ocSR4bql4buDP+G6o2TDqD994buDP+G7keG7hV3hu4M/dDA/4buA4budbOG7g2M/w5Rs4buDP+G7tlXDouG7gz/hu4Bh4buN4bu4WT/hu5BqP+G7gcSRw6Lhu4M/4bq/4bql4buRP+G7gV3hu4c/4buDY2Thuqc/4buHN3U/4buRw7Xhuq8/xIN94buDP+G7kSLEkT90MD9Vw6Lhu4M/4buQYeG7jT/hu7bhuqLDoeG7hz/hur5kw6Lhu7hZP0Rv4buNP+G7kVvhuqM/dDA/w7Qg4buDP3Thu5M44buRP3JdP8Oj4bq54bqjZD9y4buXP+G7g2bhu4M/4buBWz/DlH3EkT/hu4JjfT/hu7bhuqLDoeG7hz/hur5kw6Lhu7jhu7Lhu7Lhu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYjxILhuqXhu4M/4buRZDHhu4c/Y8SRfT/Eg8Op4buDZD/huqNk4bq5P+G6oOG7lcSRP+G7kGThurk/4buQZOG7nWzhu4NjP8OzP+G6v2Thu5M/e8OdP3QwP+G7kMSRw6Lhu4M/4buA4budbOG7g2PDnT9k4buTdeG6reG7gz/huqLDoeG7hz/hur5kw6LDnT/hu4NkceG7g2M/4buDMeG7hz/hu5HDteG7nW3huqM/xIM3dcOdP2Thu4Vd4buDP+G6oyDhu4NkP+G6v8SR4buDZD/hu5HhuqU/Y8SRfT/Eg8Op4buDZD/huqNn4buDP2M04buNP+G7g2TEkeG6p+G7kz/hur9kZj/hur9kMeG7gz/hu4PDouG7gz9ybz/huqNk4buJ4buDYz994buDZD/huqNk4bq5P+G7jWQgxJE/4bqh4budbOG7gz/huqNkIMSRP+G6v2Qy4buNP+G7g2zEkT9ybcSRP+G7g2TEkeG6p+G7kz/hu4NjZOG6pz/hu4fhu4Xhu4NjP+G6oyDEkT/hu5FkxJHhuq3hu4M/4bqj4buTxKnhuqM/w7Thu4vhu4NjP+G7g2Thu53hu4NjP+G6o+G7m+G7g2M/4bq/ZMOs4buDYz/hu4c4dT9q4buDP8SD4bq54buDZOG7sj/hu4Jkbj/DtOG7oT9kaz/hu5HDtW8/4bqjxqF9P0TEqcSRP+G7jWThu5c/4buDcT90MMOdP+G6o2Thurk/4buQZOG7nWzhu4NjP8SD4budb+G6oz9yfXU/Ljo/4buRw7XEkeG6reG7kz/Eg+G7ieG7g2M/4buR4bufP+G7g2Phu5Phu4nhu4M/cn11P3RmfT/Eg2bEkT9jxJEg4buHP+G7g2Nkw6jhu4U/4bqjxqF9P+G7gmM34buDP2Rd4buDYz/huqNkZeG7g2Q/w7Rb4bqjZD90MD9kxKnEkcOdP+G6o+G7leG7g2M/cm3EkT/huqNb4bqjP+G7g2Phu5Phu4nhu4M/cn11P+G6o8ahfT/huqNkxJE/ZMSpxJE/4buNZOG7lz/hu4Nxw50/feG7g2Q/4bqv4buHP+G6oSLhu4M/4bqhw6jDnT/huqNk4bq5P+G6o2Y/xIPhu51v4bqjP8O04buLP3Lhu4vhu4M/LDo6P+G7kcO1xJHhuq3hu5M/xIPhu4nhu4NjP8SDOeG7kz/hu5Hhu50/4buH4buTfT/hu4dbdT/hu4dm4bqjw50/4buHw7M/dOG7ncOz4buDYz/hu4d9deG7sj/EguG6peG7gz/hu4N9dcOdP3Thu53Ds+G7g2M/4buHfXU/4bqjxqF9P2PEkX0/xIPDqeG7g2Q/4bqjZOG6uT/huqNmPzsoP+G7h1t1P+G7h311w50/4buRIuG7hT9yxJHhuq3huqM/4buBXeG7hz/huqNk4buFP2Rs4buDPzs6P+G7gX3hu4U/xIPEqeG7g2M/4buDcT/hu5HDteG7heG7g2M/4buRIsSRP8SD4bq5fT/hu41k4budbOG7g2M/cm3EkT/hu4fhu6PhuqM/4buRZOG7kz/hu4NkYeG7jT/hu5HDtcOi4buDPy4/4buRw7XEkeG6reG7kz/Eg+G7ieG7g2Mv4buDY+G7nW7EkS/hu5FkW+G7g2Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4bqi4bub4buDYz/hu4FdP+G7h8Sp4buRP8SDxJHhuqnhu4M/ZMOp4buDZD/Eg+G7nW/huqM/4buRaj/huqNk4buj4bqjP0TEqcSRP2PEkeG7meG7jT/Eg8OyP3JdP3Lhu51s4buDP+G7gcOi4buDP+G7kWThu4Vb4buRP+G7g2Nkw6jhu4XDnT/huqNk4bq5P+G7gmPhu5N14bqr4buDP+G7kGThurk/4buGxJHhu4NkP8OzP+G6v2Thu5M/PMOdP3QwP0Thu51s4buDYz/hu4LEqeG7g8OdP2Thu5N14bqt4buDP+G7kH3hu4c/4buCw6zhu4NjP8SDMD/Eg+G7nW/huqM/RMSpxJE/4buAROG7jOG7gj90MD9jxJHhu5nhu40/xIPDsj9yfXU/cuG7i+G7gz/hu4NjN+G7gz9kXeG7g2M/xIPhuqk/4buNZFvhu5E/4buRw7XEkeG6qeG7gz/hur/EkeG7g2Q/4buR4bql4buyP+G6omY/cuG7i+G7g8OdP2PEkX0/xIPDqeG7g2Q/4bqjZOG6uT/Egznhu5M/4buR4budP+G6o2Qx4buDP+G7g+G7k8OsxJE/4buBb+G7g8OdP+G7kcO14buJ4buDYz/DtX3hu5M/4buHXeG7k8OdP2Thu4V9P+G7g2RdxJHDnT/hu4Phu5PDrMSRP+G7kWQgP+G6o1vhu7I/xILhuqXhu4M/4buDMeG7hz8sOjshw50/Y8SRfT/Eg8Op4buDZD/huqNk4bq5P8SDMD/hu5Fk4buFW+G7kT/hu4NjZMOo4buFw50/4bq/xJHhu4NkP+G7keG6pT9jxJFuP8SDN3U/xIMwP+G6v2RbP2PEkSA/ZGzhu4Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buCZOG7nT9yYXXDnT/hu5Hhu58/4bqjW+G6oz9k4buFIuG7kT/Eg8Sp4buDYz9kaz/hu5HDtW8/4buNZFvhu5E/4buRw7XEkeG6qeG7gz/hur/EkeG7g2Q/4buR4bqlP+G6o8ahfT/huqNb4bqjP+G6ozjhu40/RMSpxJE/4buNZOG7lz/hu4Nxw50/xIPhuqXhu4M/4buDfXU/4buR4buFXeG7gz/hu5Hhurvhu4NkP8SDMD/huqNmP+G7kcO1w6Lhu4M/POG7sjo6Oj9kxKk/4buDY2TDqOG7hT/Do+G7hT/hu41k4buXP+G7g3E/4buBXeG7hz/huqNkxqE/ZMSpP8SD4budb+G6oz9jxJHhu5nhu40/xIPDsj9y4bqnP3Lhu4vhu4PDnT/hur/EkeG6peG7gz/hu5Fk4buj4bqjw50/4bq/xJHhu4NkP+G7g2NkxJHhuq3hu4c/w7Qg4buDP3Thu5M44buRP+G7g2Qz4buHP3Lhu51s4buDP+G7gcOi4buDP+G7jWRb4buRP+G7kcO1xJHhuqnhu4M/4bq/xJHhu4NkP+G7keG6pcOdP2Nm4buNP+G7jWQ54buDP8SDW+G7g2M/4bq/4bqpP+G7kcO14buF4buDYz9yxJHhuq3huqM/Y8SRIOG7hz/hu5Hhu6c/4buB4bqtP2TEqT/hu4NjZMOo4buFP+G6o8ahfT/hu5Hhurvhu4Nk4buyP0TEqcSRP+G7gEThu4zhu4I/4buR4bq74buDZD/hu5HDtcOzP+G7kWRd4buDZD/Eg8SR4bqp4buHP+G7keG7oX0/cnHhu4NjP+G6o2Qy4bqjP+G6o8ahfT/hu41k4buXP+G7g3E/4buDY2TDqOG7hT/hu5HDteG7heG7g2M/4buNZFvhu5E/4buRw7XEkeG6qeG7gz/hur/EkeG7g2Q/4buR4bqlP2PEkeG7meG7jT/huqNk4bq5P+G6r+G7hz/hu5Hhu5/hu4NjP+G6oeG7nW3huqM/4buRZOG7hVvhu5E/4buDY2TDqOG7hcOdP3Lhu51s4buDP+G7gcOi4buDP+G7gV3hu4c/Y8SRXeG7k8OdP2Nm4buNP+G7jWQ54buDP+G7gzfhu4NjP+G6o33hu4U/cuG6uT/hu5Fk4bqlP+G7g2Phu51uxJE/4buNZOG7lz/hu4NxP+G7kcO14buF4buDYz9jxJF9P8SDw6nhu4NkP3JdP3QwP2TEqcSR4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43GsOG7k+G7kWThu4XDtSYjROG7hV3hu4NjP+G7juG7k8O6QC/hu40j

Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng
2024-05-30 07:50:00

baophutho.vn Với nhiều điều kiện thuận lợi từ tự nhiên, những năm gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển nuôi cá lồng trên các sông, ngòi, hồ,...

Biến khó khăn thành lợi thế

Biến khó khăn thành lợi thế
2018-12-23 07:30:08

PTĐT - Thời gian gần đây nhiều địa phương trong tỉnh đã chuyển diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả cao.

Bình ổn thị trường dịp cuối năm

Bình ổn thị trường dịp cuối năm
2018-12-19 07:09:31

PTĐT - Thông thường vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, lượng hàng hoá tiêu thụ thường có xu hướng tăng. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, các lực lượng chức năng của tỉnh ...

Toàn tỉnh có thêm 810 doanh nghiệp thành lập mới

Toàn tỉnh có thêm 810 doanh nghiệp thành lập mới
2018-12-18 16:12:58

PTĐT - Số liệu thông kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, toàn tỉnh có thêm 810 doanh nghiệp thành lập mới và 100 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở sau khi tạm dừng, đưa...

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị

Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị
2018-12-18 10:20:21

PTĐT - Nông nghiệp tuy chiếm tỷ trọng nhỏ (1,85%) trong cơ cấu kinh tế của thành phố Việt Trì nhưng có vai trò rất quan trọng trong phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân khu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long