Cập nhật:  GMT+7
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7izdBSW3DoUHhuqxtR0F34bqybW/DsuG7kW3FqeG7mW3hurLhu5/FqW3FqCHhuqcjxq8tb+G7k23hurLhurrDgW1H4buEw4LhurThu7ltb8OzbeG7ucOB4bq8beG7gkjhu5nDrC9Bb+G7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGQOG7q+G7mcawbOG7i8OhS23DtUFt4bupeOG6tG1v4buRQW3hurThu7nhu5fhu4xtb+G7kS9vZm1H4buEd+G6tG3hu6nhuqLhu5lt4bun4buX4bq0bUfDg+G6tEFt4bu5QcOBbeG6tEHDuuG6tG1HQXfhurJtb8Oy4buRbcWp4buZbeG6suG7n8WpbcWoIeG6pyPGry1v4buTbeG6suG6usOBZm1H4buEw4LhurThu7lt4bup4bqkbcWp4bqkbeG7j25tR+G7hMSo4bq84bq04bu5bUHDiuG7hm1H4buEw4LhurThu7ltxanEkOG6tOG7uW3hu6lE4bq04bu5Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDoeG7hMOC4bq04bu5bW/DsuG7kW3FqeG7mW3hurLhu5/FqW3hurLhurrDgWZtw6E3beG6p8OBw71HbcOh4buE4bqgbcWp4bqkbcOyw7Jtxanhu5ltaeG7psahxalBbUDGocWpbcOzZm3Gr05IbTtzSG1vZm3hu7jDgeG7mW3FqMO54bqybW9mbTrDgeG6sm3hu6hKxaltb2ZtLMOB4bq0QW03QcSo4bq44bq04bu5bcOzZm0uQuG6tOG7uW3DoeG7hOG7meG6tOG7uW3hu49mbcOh4buExKjhurThu7lt4bqnxKjhurjhurThu7ltb2Ztw6Fz4bq0bcavc+G6tG1vZm3DoUHhu5nhurRBbeG7qOG6oOG6tEFtw7RmbcOhQeG7meG6tEFtLMOBeEhtw7NmbcOhQcOM4buMbeG6p3PhurRtw7NmbcOhw4F34bq0bcWo4buVR23Ds2Zt4bqnc+G6tG03QUltw7NmbcOhQeG6rG1h4bq44bq0bcOzZm3huqdz4bq0bcWo4bq4bcOzw63hu4VtQUjhu4zDveG6tG3FqMO54bqybTpBd23Ds8OzbcWp4buZbWlAw43hurThu7lt4bqnw4HDvUdtw7NmbcOhQcOM4buMbTvDgeG7tUhtb2ZtLuG7uUJt4bqp4buVbW9mbeG6q3fhurRtw6HDuuG7hm3hu41mbTdBSW06QXdtb2ZtN0HEqMOK4bq04bu5beG6p+G7km3hu41mbcOhxqFt4bqp4buVbcO0Zm1AxKjhurjhurThu7ltO0jhurThu7ltw7PDreG7hW1BSOG7jMO94bq0bcOhc+G6tG1h4bq44bq0bW/hu5Ftxanhu5ltaeG6p+G7o+G6tG07SELhurThu7ltw7JmbTrDgeG6sm3DoUHEqMOK4bq04bu5bW9mbSzhu5Jtw6FBSMO64bq0bW9mbcOhQUhtxahJxaltw7NmbSzDgeG6tEFt4buo4buXw4Ftw7JmbeG6qUhz4bq0beG7qOG7l8OBbcOzZm06w4HDvUdtYeG6uOG6tG1vZm3DoXPhurRtYeG6uOG6tG1vZm3DoUFIbS7hu7nGocWpbcOzZm3DoUHGocWpQW06w4HDvUdtw7PDreG7hW1BSOG7jMO94bq0bcOh4buZ4bqybS5C4bq04bu5bW/hu49txanhu5ltaeG7puG7n8WpbWHhurjhurRtb2ZtQMSo4bq44bq04bu5bS7EkOG6tG1vZm3huqfGoeG6tG3huqlIc+G6tG1vZm3DoUHhuqxt4bqn4buj4bq0bW9mbTvhu5nhurJtYeG6uOG6tG1vZm3DocOhbUDEqOG6tOG7uW1A4bqk4buZbeG7jWZtw6FB4buZ4bq0QW3DoOG7jHfhurRt4buNZm3Gr+G6om0uw7pIbW9mbUDDgXnhurRtOEjhu5nhurRtb8Ot4buFbUFI4buMw73hurRtw6FB4buZ4bq0QW1h4bq44bq0bW9ubcWp4buZbWnDoUHDjMWpbTtI4buMw73hurRtb2Zt4bqn4bqqbSzDgXhIbW9mbcWoTG3DoUHhu5/hurThu7ltb2Zt4bqn4buj4bq0bSzDgXhIbcOzZm1AxKjhurjhurThu7ltxah14bq0beG7jWZtw6FBxKjDiuG6tOG7uW3FqE1IbW/DreG7hW1BSOG7jMO94bq0beG6q3fhurRtO8O64buGbW9ubcWp4buZbWnhuqlIc+G6tG3DoUHhu4rhu4xtb2Zt4buoROG6tOG7uW3DoUHhuqLhurRBbcOyZm07xKjhurjhurThu7ltYeG6uOG6tG3DsmZt4buoROG6tOG7uW07xqHFqW1vZm3DocOhbeG6q3fhurRtO8O64buGbW9mbcOhQcSow4rhurThu7ltO8OC4bq04bu5bW/DreG7hW1BSOG7jMO94bq0bcOhQeG7meG6tEFt4bum4buZbeG7kW3FqeG7mW1pQMOC4buX4bq04bu5bcWoxKjhurjhurThu7ltb2ZtOEjhu5vhurThu7lt4bqrd+G6tG1vZm3huqdz4bq0bTvEguG6tEFtb2ZtLMah4bq0bTvGoeG6tG3Ds2Zt4buoROG6tOG7uW3huqlIc+G6tG1vZm3FqEHDgG3DocOBd+G6tG1vZm0uw4HhurRBbcavc+G6tG1vw63hu4VtQUjhu4zDveG6tG07c+G6sm3DoUHhu5nDgm3DtG3FqeG7mW1pxajhu5nDgm3huqnhu5Vtb2Ztw6FKbeG6qeG7nW3Ds2ZtN0HDjeG6tOG7uW0u4bu5SOG7jHfhurRtw7NmbcOhw4F34bq0bTrDgXfhurRtb2Zt4bqpSHPhurRtQEjhu4xtb8Ot4buFbUdB4bqibcOS4budbTdBSW3DoUHhuqxtw7Vtxanhu5ltaTdBSW1AxJBtw7NmbUDhu5dtw6FBxqHFqUFtb2ZtQMON4bq04bu5beG6p8So4bq44bq04bu5bcOyw63hu4VtQUjhu4zDveG6tG1AxqFtQOG6puG7mW3hu49txanhu5ltaeG6p8SC4bq0QW3FqEFz4bq0bcOzZm3huqt34bq0bTtIw7pHbcOzZm3huqlIc+G6tG3hu5ThurThu7ltb8Ot4buFbUFI4buMw73hurRtw6FB4buZ4bq0QW3DoUHhu4rhu4xt4buNbcWp4buZbWlAw4Lhu5fhurThu7lt4bqp4buVbcOzZm3DoUht4bqn4buIbcOzw61nw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i8Oh4buEw4LhurThu7ltb8Oy4buRbcWp4buZbcWp4bqkbcOy4buRbUfhu4TEqOG6vOG6tOG7uW1Bw4rhu4ZtR+G7hOG6vm1PeW1HS21A4buXbS7EkMOBZm1A4buXbeG7uMOB4buZ4bq04bu5Zm1A4bqm4buZbeG7puG6oOG6tEFt4bup4budbeG7qcSow4rFqW3hu6nhuqLhu5lt4buGQcSo4bq44bq04bu5bcWp4buVxalBbeG6tuG7jGZt4buCSOG7m+G6tG3hurbhu47hu4Vt4buPbm1H4buExKjhurzhurThu7ltQcOK4buGbUdLbeG7tm9tQcOCcMWpbUfhu4TDguG6tOG7uW1Pw43hurThu7ltxanhu5XFqUFt4bq24buMZm3hu4ZBw4LhurThu7ltR+G6qOG7mW3hu6nhu51t4bupxKjDisWpbeG7gkjhu5vhurRt4bq24buO4buFbeG7j25tR+G7hMSo4bq84bq04bu5bUHDiuG7hm3hurLhu5/FqW3hurLhurrDgW3FqcSQ4bq04bu5beG7qUThurThu7ltR8ahw4Ftw6E3beG6p8OBw71HbcOh4buE4bqgbcOzbm3FqeG7mW1pOsOB4bqybeG7qErFqW1vZm0sw4HhurRBbTdBxKjhurjhurThu7ltw7NmbcOhQeG7meG6tEFt4buo4bqg4bq0QW3DtGZtw6FB4bqsbWHhurjhurRtb2Ztw6FBw4zhu4xt4bqnc+G6tG3Ds2Ztw6HDgXfhurRtxajhu5VHbW9mbeG6p3PhurRtxajhurhtw7NmbeG6p3PhurRtN0FJbW9mbS5C4bq04bu5bcOh4buE4buZ4bq04bu5bcOyw61mbUFI4buMw73hurRtw6Fz4bq0bWHhurjhurRt4buNbcWp4buZbWnhuqfhu6PhurRtO0hC4bq04bu5bcOyZm3DoUHGocWpQW06w4HDvUdtb8OtZm1BSOG7jMO94bq0bcOh4buZ4bqybS5C4bq04bu5beG7j23FqeG7mW1p4bum4bufxaltYeG6uOG6tG1vZm3DoUHhuqxt4bqn4buj4bq0bW9mbTvhu5nhurJtYeG6uOG6tG1vZm3DocOhbUDEqOG6tOG7uW1A4bqk4buZbcOzw61mbUFI4buMw73hurRtw6FB4buZ4bq0QW3hu6bhu5ltw7Vtxanhu5ltaThI4bub4bq04bu5beG6q3fhurRtb2ZtLMah4bq0bTvGoeG6tG3Ds2Zt4buoROG6tOG7uW3huqlIc+G6tG1vZm3FqEHDgG3DocOBd+G6tG1vZm0uw4HhurRBbcavc+G6tG1vw61mbUFI4buMw73hurRtO3PhurJtw6FB4buZw4Jtw7Jtxanhu5ltaTdBw43hurThu7ltLuG7uUjhu4x34bq0bW9mbcOhSm3huqnhu51tw7PDrWZtR0HhuqJtw5Lhu51tN0FJbcOhQeG6rG3DtW3FqeG7mW1pN0FJbUDEkG3Ds2ZtQOG7l23DoUHGocWpQW1vZm1Aw43hurThu7lt4bqnxKjhurjhurThu7ltw7LDrWZtQUjhu4zDveG6tG1AxqFtQOG6puG7mW3Dsm1p4bqnxILhurRBbcWoQXPhurRtb2Zt4bqrd+G6tG07SMO6R21vZm3huqlIc+G6tG3hu5ThurThu7ltb8OtZm1BSOG7jMO94bq0bcWow7nhurJtOkF3bcOzbcWp4buZbUfGocOBbcOS4budbTdBxKjDiuG6tOG7uW3huqfhu5JmbUFI4buMw73hurRt4bqrd+G6tG07w7rhu4Ztb23FqeG7mW1HxqHDgW3DoUHhuqJtR+G7hHThurRt4bqrd+G6tG07w7rhu4Znw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7iy5BxKhtT8O64buMZm1H4buEw4LhurThu7ltw7Phu41t4bu5w4Hhurxt4buCSOG7mWZtR8OC4buX4bq0bUfDg+G6tEFt4bu5QcOBbeG6tEHDuuG6tG1vw7XDtG3FqeG7mW3hurLhu5/FqW3FqCHhuqcjxq8tb+G7k23hurLhurrDgWdt4bqp4budbUDDgXnhurRtOEjhu5nhurRmbUFI4buMw73hurRtw6Hhu5nhurJtLkLhurThu7lt4bu5QcOBbeG6tEHDuuG6tG3FqeG7mW3hu6fDveG6tEFt4bupdUhtR8OBd+G6tGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7mEhHQcOC4buEbOG7i+G6p+G7o+G6tG074buZ4bq04bu5w6wv4buG4buL

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiền có giúp giảm cân không?

Thiền có giúp giảm cân không?
2024-07-19 09:02:00

Chế độ ăn kiêng và tập thể dục giúp giảm cân, quản lý cân nặng hiệu quả, nhưng thiền cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Nhân lên nghĩa cử cao đẹp

Nhân lên nghĩa cử cao đẹp
2022-01-18 08:01:00

baophutho.vn Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái, thương người như thể thương thân. Những giọt máu tình nguyện là nguồn sống vô...

Ghi nhận 84 trường hợp mắc COVID-19 mới

Ghi nhận 84 trường hợp mắc COVID-19 mới
2022-01-14 21:04:00

baophutho.vn Theo báo cáo của Sở Y tế, từ 6h đến 18h ngày 14/1 tỉnh Phú Thọ ghi nhận 84 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó, 32 trường hợp mắc COVID-19...

Ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới

Ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới
2022-01-14 08:15:00

baophutho.vn Theo báo cáo của Sở Y tế từ 18h ngày 13/1 đến 6h ngày 14/1, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, 1 trường hợp mắc mới trong...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long