Cập nhật:  GMT+7
JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsKsOJ4bq54bq7LmjhurnhuqNoLl0+LuG7l+G7mXDhu41ow6ku4bq54buP4buRLmc24bqxLuG6sEnDmuG6uuG6ti0oIi5nw7LhurslL+G6uSgqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bq44bq1IOG6tywq4buW4bq54bq1aS7huq8waS7hurEwaS7hurHhu58gLuG7lMO1LuG7pi7hu5fhuqvhu7gu4buXci594bq5LuG6s+G6q2guKF3hurkuaMOpMeG7py4oPi8oLuG7l+G7gWjhurku4buQ4bq54bubLuG7luG6ueG7iy7DqeG6ueG6uy5o4bq54bqjaC5dPi7hu5fhu5lw4buNaMOpLuG6ueG7j+G7kS5nNuG6sS7hurBJw5rhurrhurYtKCIuZ8Oy4bq74bu4LuG7l+G7mWlow6ku4bqzw63hu7guPCku4buX4buZcOG7jWjDqS7hurnhu4/hu5EuZzbhurEu4bqwScOa4bq64bq2LSgiLmfDsuG6uy7hu5fhu5lpaMOpLuG6sW1ow6ku4bqzbGjDqUAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhurDhu6Mu4buX4bq5ZOG7tC7hu5bhu5Auw5rhurtj4buXLuG7luG7mcOqLihdLuG6sSAuPcOJ4bq7IC7hurDDo2cuPOG7uC5H4bq7aOG6uS7hu5Dhurlww7Now6kuKOG7uC5IamjDqS7hu5bhu5kgaMOpLjzhu7gu4buW4buZcGjDqS7DmnDDs2jDqS4o4bu4LuG7lsOhaC7hurbDoWguKOG7uC7hu5bhurkgaOG6uS7hurLDqmjhurkuKOG7uC7hu5bhurvhuqloLuG6sDDhu5cuPOG7uC7hu5bhurnhu4su4buUw7NoLinhu7guR+G6u2jhurkuSGpow6kuKeG7uC7DmsOhaC7hurDDsy4oJOG7ti7hu5bDoWgu4buUw7NoLig+LuG6sSAuPcOaNWguRsahamjDqS4p4bu4LuG7hOG6u2cu4buW4bq5cOG7j2jDqS4p4bu4Lkfhurto4bq5LuG6sjHhursuKOG7uC7hu6TGocOhaC7hurIx4bq7Ljzhu7gu4buWw6FoLuG7lMOzaC484bu4LuG7luG6ucahLkjDqTLhurEuKeG7uC7hu5bhurky4bqx4bq5LuG7hOG6u2Phu5cuKCThu7Yu4bqww6NnLuG7hOG6ueG6qS4oPC7hurEgLj3hu5YgZy7hu5TDs2guKOG7uC7hu5bhu5Yu4bqww6NnLuG7hOG6ueG6qS4o4bu4LuG7puG6qWgu4buW4bqj4buRLinhu7guw5o1aC7huq4waC4o4bu4LuG7ljIu4bukMC484bu4LuG6uHDDs2jDqS5GxqFow6kuKOG7uC7hu5bGoeG7py5GbeG6sS4p4bu4Lkfhurto4bq5LuG7lsOhaC4pJOG7ti7hu5YgZy5IamjDqS4oIS7hurEgLj3DmjJoLuG7pMahw6FoLijhu7gu4buW4bq5IGjhurkuxqDhu6fhuqloLlvhu7gu4buSxqEgaMOpLuG6uOG7m+G6sS4pJOG7ti7hu6bhuqloLkbhuqPhu5EuXS7hurEgLj1Iw6nhu4vhurEu4bqybGjDqS4p4bu4LkjDqeG7i+G6sS5G4bqj4buRLinhu7gu4bukxqHDoWgu4buW4bq54buf4bunLijhu7gu4buW4bq5cOG7j2jDqS5GaWjDqS4p4bu4Lkfhu7EuRsahaMOpLigk4bu2LuG7luG6uSBo4bq5LuG7lMOzaC5bLuG6sSAuPeG6suG6v+G6seG6uS7hu5LGoTMuKeG7uC7hurBzLuG7luG6uTZow6kuKOG7uC7hu5bDoWguRuG6o+G7kS4o4bu4LuG7puG6qWgu4buUw7NoLijhu7gu4buW4bq5NmjDqS7hu5TDs2guKSThu7Yu4buW4bukLuG7kOG6ueG7my7hu5bhurnhu4suPi7hurEgLj3hurgxLkZt4bqxLjzhu7gu4bq44budaMOpLsOacMOzaMOpLigk4bu2LuG7kOG6ueG7nS5I4bq7aOG6uS48LuG6sSAuPeG7kOG6ueG7nS5I4bq7aOG6uS4o4bu4LuG7kOG6ueG7my5GbeG6sS4o4bu4LsOJ4bq7IC7hu5bhurkgaOG6uS4oJOG7ti7hu5bhurkgaOG6uS7huq4gLjwu4bqxIC494bqyamjDqS7hu5bhurkxaOG6uS4o4bu4LuG6smpow6kuRuG7h2jhurkuKOG7uC7hurhpMWjDqS7hurBww7Now6kuKCThu7YuRsOhZy7hu5bhurkgaS48LuG6sSAuPeG7luG6uTLhurHhurku4buUw7NoLijhu7gu4buW4bq74bqpaC7hu4ThurvhuqloLijhu7gu4buW4buWLuG6uOG7nWjDqS7hu5TDs2guKCThu7Yu4bq4Mi7hurjDrCAuKC7hurEgLj3hu6bhuqloLkbGoeG6o+G7ly4oJEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5bhu5lpaMOpLuG6sTDhurEu4bqxIC5nNuG6sS7hurBJw5rhurrhurYtKCIuZ8Oy4bq74bu0LihdLuG7l+G7mXDhu41ow6ku4bq54buP4buRLuG7l+G7mcO1LsO6Yi7hu5dyLuG6uDEuSG3hurvhu7gu4bq4cGjDqS7hu6bhuqlo4bu4LuG7luG6uTDhursuSMOpxqHhu6fhuqloLuG6szQu4bqzcOG7j+G6sS7hurPhur8gLuG7keG6uXDDs2jDqS7hurEw4bqx4bq5Lmbhu6fhu7gu4buTxqEzaC5mxanhu7YuPD4u4buX4buZcOG7jWjDqS7hurnhu4/hu5Eu4buXci5FKC7hurlpOOG6sS7hu5fhu5lpaMOpLsO64budaMOpLuG6sTDhurHhurkuZuG7p+G7uC7hu5HhurlpaMOpLuG7l+G7iSAu4bqzNC7hurNw4buP4bqxLuG7k8ahM2guZsWp4bu2LjwpLuG7l+G7mXDhu41ow6ku4bq54buP4buRLmc24bqxLmfDsuG6uy7hurFtaMOpLuG6s2xow6ku4buXMuG6uy7hu5fhurkxaOG6uS7hu5HhurlrLsOa4bq7Y+G7ly7hu5bhu5nDqi5dLuG6sSDhu7gu4bq5xqHhu6djaC7hu5bDoWgu4buUw7NoLj4u4bqxIOG7uC7hurnGoeG7p2NoLuG6sMOjZy7hu4ThurnhuqkuPC7hurEg4bu4LuG6ucah4bunY2gu4buWIGcuSGpow6kuey7hurEg4bu4LuG7l+G6ueG6vy7hu6U0LuG7kOG6ueG7my7hu5bhurnhu4suPi7hurEg4bu4LuG6ucah4bunY2guRsOhZy7hu5bhurkgaS4pLuG6sSDhu7gu4bq5xqHhu6djaC7hu5Dhurnhu50uSOG6u2jhurkuKS7hurEg4bu4LuG6ucah4bunY2gu4buW4bq5IGjhurku4bquIC48LuG6sSAuw7oxLuG6ucah4bunY2gu4bum4bqpaC5G4bqj4buRLigu4bqxIEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5bhu5lpaMOpLmjDqTHhu6fhu7gu4buXaTFoLuG7l+G7gWjhurku4buXbi7hurHhurlx4bqxLuG7l+G6u+G6qWcuKClAIVsoLmbhurtixqEuw7o24bqxLuG7peG6u2gu4bqwScOa4bq64bq2LSgiLuG6seG6uWkuaMOpcOG7jeG6uy7hu5fhu5nhuqloLihdLuG7l8ahbuG6u+G7uC7hu5fhu5lpaMOpLuG6s8Ot4bu0Lntbey5m4bq7YsahLuG7l+G6u+G6qWcuw7rDouG7ly5n4buh4bq7Lijhu7guZ+G7oeG6uy4pLuG6seG6uWkuaMOpcOG7jeG6uy7hu5fhu5nhuqloLihdLuG7l8ahbuG6u+G7ti4oKEA+In0uZuG6u2LGoS7DujbhurEu4bul4bq7aC5n4buh4bq7LuG6r24u4buVxqFow6kvaOG6uTbhurEuZjLhursu4bqx4bq5aS5ow6lw4buN4bq7LuG7l+G7meG6qWguKF0u4buXxqFu4bq7QCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKkbhu6Hhu6cu4buX4bq94bqx4bq5LuG7l2kxaC7hu5fhu4Fo4bq5LuG7kOG6ueG7my7hu5bhurnhu4su4bqzNC7hurHDrS4iXT5AKT59Lj0iW+G7uD5YJC5ow6lw4buN4bq7LuG7l3IuKF0u4buXxqFu4bq7LuG7l+G7mcO1LmbhuqloLuG6szQu4bqzcOG7j+G6sS7hu5fhurvhuqlnLuG6s+G7ny4pLmfhu6Hhursuw7o24bqxLuG7peG6u2gu4bqwScOa4bq64bq2LSgi4bu2Ln0hQD48KS5ow6lw4buN4bq7LuG7l3IuKF0u4buXxqFu4bq7LuG6szQu4bqzcOG7j+G6sS7hu5fhurvhuqlnLmfhu6Hhursu4bqvbi7hu5XGoWjDqeG7uC5o4bq5NuG6sS5mMuG6uy7DujbhurEu4bul4bq7aC7hurBJw5rhurrhurYtKCLhu7YuKCk+QDw+IS49Ilvhu7h7WCQu4buX4buZ4bqnLuG7l3IuKCktKFsu4buXxqFu4bq7LuG6s3Dhu4/hurEu4buX4bq74bqpZy7hur3hu5cuaOG6ucOg4buXLiguZ+G7oeG6uy7DujbhurEu4bul4bq7aC7hurBJw5rhurrhurYtKCLhu7gu4buX4buZaWjDqS7hurPDrS7hurHDrS5bW0AiW3suPX0o4bu4KFgkLuG7l+G7meG6py7hurNw4buP4bqxLuG7l+G6u+G6qWcu4bqz4bufLuG6uSDhursuZ+G7oeG6uy7DujbhurEu4bul4bq7aEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhu63GoeG7l+G6uWnhu5ksKsOaNWguRiBow6klL+G7kSo=

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương
2024-07-25 08:52:00

Để rút ngắn thời gian chữa trị, ngoài việc tuân thủ theo đúng phác đồ của bác sĩ, người bệnh lao xương cần duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm nâng cao khả năng miễn...

Ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới

Ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới
2022-01-14 08:15:00

baophutho.vn Theo báo cáo của Sở Y tế từ 18h ngày 13/1 đến 6h ngày 14/1, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, 1 trường hợp mắc mới trong...

Ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới

Ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới
2022-01-11 08:06:00

baophutho.vn Từ 18h ngày 10/1 đến 6h ngày 11/1, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 mới, đều tại huyện Đoan Hùng, cụ thể: Xã Vân Du 1 ca, Hợp Nhất 1 ca,...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long