Cập nhật:  GMT+7
ỂXỈÌS=Ò33BÍ0yY4=ÚÍỄỂRỄv5ỎÌyỨ4Ì3Ò%WÌ42:%WÌắ}YÌ2á]5ÌắÒ%WÌỏYằY%ÚỂ/RỄỂ/XỈỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0ỏÚÒTÍỄy2*%WÌ%Xă%WÌ%WỎẳÌSỠ%ÌyỨ4ẼÌ%Xă%WÌX)0Ì15ỎÌ42"Ì%Ư%ÌẵÌ%WXỸÒÌX{%ÌRÒ*ÌWY[ÌXỨ4ÊÌợ&Ì=ỎÌ3ảÌSXà%WÌ%XỠ%ÌSX*Ì4Ỳ%XÌSÔ$ẼÌ=?%WÌRYỨ4Ì{%ÌUá]SÌWãYÌWỘ$ÊÌẮỎÌ%Ứ5ÌRÕ%ÌUÒ%WÌ4Ỳ$Ì#YỨ$Ì$)4Ì42ÔYÌ%WXYỰ$ÌyỨ4Ì3Ò%WÌ42:%WÌắỎÌU)SÌUỌ*ẼÌ4XỲÌ#X.%WÌS&ÌWỲÌRỔ%WÌắYỰSÌ#XỌ$Ì0XỌÌR)Ì15ỎÌ4Ỗ%WÌyỨ4Ì2á]5ÌắÒ%WÌ4ÕYÌỏYằY%ÚÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0hÒ04Y*%ÍỄỂYỄỂY$WÌS=Ò33BÍYhÚ%4Ú2ÍÌ34ẳ=ÚBÍằYT4XẸÌỈÓĨK0ặẺÌXÚYWX4ẸÌỈĨOỊ0ặẺÍÌ32SBÍ//SÊRÒ*0X54X*Êắ%/TÚ3#4*0/%Úằ3/ĨKỊL/ỈỈỈTKỈỊJÓJM4KJLN=Ĩ-Y$ÒWÚLÊ0%WÍÌÒ=4BÍv5ỎÌyỨ4Ì3Ò%WÌ42:%WÌắ}YÌ2á]5ÌắÒ%WÌỏYằY%ÚÍÌằYT4XBÍỈÓĨKÍÌXÚYWX4BÍỈĨOỊÍÌ/ỄỂ/YỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0hÒ04Y*%ÍỄỂYỄg)Ìỏ)0Ì15ỎÌyỨ4Ìỏá%WÌyXỴ%XÌ-ÌỏYằY%ÚỂ/YỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄỂRỄxảÌU)SÌUỌ*ÌắỎÌ3Ò%WÌ42:%WÌS9ÒÌR)Ì15ỎÌ4Ỗ%WÌyỨ4Ì2á]5ÌắÒ%WÌ4ÕYÌỏYằY%ÚỂ/RỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄy2*%WÌ%Xă%WÌ%Ồ$ÌWỞ%ÌUỜẳẼÌỂÒÌ34ẳ=ÚBÍS*=*2ẸÌẪVVỊỊỊỊẺÍÌX2ÚVBÍX4403Ẹ//XYằY%ÚÊắ%/15Ò-4Ò%W-25*5-ắÒ%WÍỄỂRỄ15ỎÌ4Ỗ%WÌ2á]5ÌắÒ%WÌỏYằY%ÚỂ/RỄỂ/ÒỄÌUỐÌ42"Ì4XỎ%XÌặ5ÌXá}%WÌ0X<ÌRYỨ%ÌUá]SÌẳƯ5Ì4XÝSXÌR"YÌSÔÌ%Wá[YÌ4Ỗ%WÌắỎÌ%Wá[YÌ%XỠ%ÊÌớảÒÌSX:%Ì2á]5ÌắÒ%WÌUỬÌ=Ỏ$Ì15ỎÌ4Ỗ%WÌyỨ4Ì#X.%WÌSXỶÌ$Ò%WÌ4XÚ*ÌXá{%WÌắỴÌ%W*%Ì=Ỏ%XÌ$ỎÌS?%ÌSXàÒÌUả%WÌ%XYỪ5ÌẵÌ%WXỸÒÌắỎÌWYỌÌ42ỴÌ4Y%XÌ4XỞ%ÊÌg"YÌ42*%WÌắỒ%ÌX&ÒÌS9ÒÌẮYỰ4ÌợÒ$ẼÌ2á]5ÌắÒ%WÌ#X.%WÌSXỶÌ=ỎÌ4XàSÌ5!%WÌ$ỎÌS?%Ì=ỎÌRYỬ5Ì4á]%WÌS9ÒÌ3ảÌ4XỴ%XÌắá]%WÌắỎÌ4.%Ì42:%WÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄẮ]YÌ3ảÌU)SÌUỌ*ÌS9ÒÌ4ạ%WÌXá{%WÌắỴÌắỴÌ2á]5Ì4Õ*Ì%Ư%ÌWYỌÌ42ỴÌ#X.%WÌ4XỬÌ4XÒẳÌ4XỨÌS9ÒÌ2á]5ÌắÒ%WÊÌíỖSÌRYỰ4ẼÌ2á]5ÌắÒ%WÌS?%ÌUá]SÌRYỨ4ÌUỨ%Ì=ỎÌ3Ô%Ì0XP$Ì4!4ÌSX*Ì3àSÌ#X;ÚÊÌy2*%WÌSỌSÌRăÒÌ4YỰSÌ=YƯ%ÌX*Ò%ẼÌ35$ÌX:0ÌS5!YÌ%Ồ$Ì3ãÌT8%WÌ2á]5ÌắÒ%WÌ4XÒẳÌ4XỨÌSX*ÌSỌSÌ4XàSÌ5!%WÌ#XỌSÌ=ỎÌ=ảÒÌSX:%ÌX*Ỏ%ÌXÔ*ÊÌẮạÒÌWY60Ì#X.%WÌ#XÝÌ4XƯ$Ì3.YÌU)%WÌ=ÕYÌRÔ*ÌắỰÌ3àSÌ#X;ÚÌSX*Ì$:YÌ%Wá[YÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0hÒ04Y*%ÍỄỂYỄỂY$WÌS=Ò33BÍYhÚ%4Ú2ÍÌ34ẳ=ÚBÍằYT4XẸÌỈKNỊ0ặẺÌXÚYWX4ẸÌỈKNỊ0ặẺÍÌ32SBÍ//SÊRÒ*0X54X*Êắ%/TÚ3#4*0/%Úằ3/ĨKỊL/ỈỈỈTKỈỊJÓLỊ4LJÓN=Ị-Y$ÒWÚJÊ0%WÍÌÒ=4BÍv5ỎÌyỨ4Ì3Ò%WÌ42:%WÌắ}YÌ2á]5ÌắÒ%WÌỏYằY%ÚÍÌằYT4XBÍỈKNỊÍÌXÚYWX4BÍỈKNỊÍÌ/ỄỂ/YỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0hÒ04Y*%ÍỄỂYỄgxyÌv5ỎÌyỨ4ÌĨỊĨKÌỏẩữữõợìxxÌỊLÌ-ÌgàSÌ42Ò%XÌ$7ÒÌẶ5Ờ%Ì3!%WÌU)%WỂ/YỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄxảÌUÒÌTÕ%WÌS9ÒÌSỌSÌ=*ÕYÌ2á]5ÌắÒ%WÌ4ạÌ#XỘ0Ì%{YÌ42Ư%Ì4XỨÌWY}YÌWY60ÌRÕ%ÌTỮÌTỎ%WÌSX:%Ì=ảÒÌ4XÚ*Ì3"Ì4XÝSXÌắỎÌ#XP5ÌắỴÌS9ÒÌ%Wá[YÌ%XỠ%ÊÌyạÌ2á]5ÌắÒ%WÌU;ÌUỨ%Ì2á]5ÌắÒ%WÌ42Ộ%WÌX{%Ì%ăÒÌRÕ%ÌSa%WÌS&Ì4XỬÌ#Ứ4ÌX]0Ì2á]5ÌắÒ%WÌắ}YÌSỌSÌ=*ÕYÌRỌ%XÌ#Ụ*ÌyỨ4ÌUỬÌ4Õ*Ì%Ư%Ì%Xă%WÌX)0Ì15ỎÌUỤ0Ì$Ộ4ẼÌWYỌÌ42ỴÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄợXáÌắỠẳẼÌ%Xă%WÌ$&%Ì15ỎÌyỨ4Ì4ạÌ2á]5ÌắÒ%WÌ$Ò%WÌUỨ%Ì3ảÌ3Ọ%WÌ4Õ*ÌắỎÌỢ%Ì4á]%WÌ3Ờ5Ì3ỘSÊÌí(%WÌ4X[YÌ4XỬÌXYỰ%Ì15Ò%Ì4Ờ$ÌắỎÌ3ảÌ4.%Ì42:%WÌUỖSÌRYỰ4ÌU!YÌắ}YÌ%Wá[YÌ%XỠ%ÊÌợ&Ì=ỎÌSỌSXÌ45ẳỰ4Ìắ[YÌUỬÌWãYÌWỘ$Ì%Xă%WÌ=[YÌSX6SÌ4!4ÌUỤ0ÌUỨ%ÌWYÒÌUỲ%XẼÌRÕ%ÌRèÌXÒẳÌU!YÌ4ỌSÌ#Y%XÌT*Ò%XÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄỂRỄọ]YÌẵÌ$)4Ì3!Ì$Q5Ì15ỎÌyỨ4Ì2á]5ÌắÒ%WÌRỌ%ÌSXÕẳÌ4ÕYÌỏYằY%ÚỂ/RỄỂRỄỈÊÌv5ỎÌyỨ4ÌỏÒ00Y%Ú33ÌỊÓỂ/RỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄh*$R*ÌỏÒ00Y%Ú33ÌỊÓÌS9ÒÌỏYằY%ÚÌ=ỎÌ3ảÌ#Ứ4ÌX]0ÌX*Ỏ%ÌXÔ*ÌWYăÒÌXá{%WÌắỴÌ4Y%XÌ4ỨÌS9ÒÌ2á]5ÌắÒ%WÌắỎÌ3ảÌUÒÌTÕ%WẼÌ0X*%WÌ0X6ÌS9ÒÌSỌSÌ=*ÕYÌUỖSÌ3Ô%ÊÌhX9Ì%XỜ%ÌS9ÒÌh*$R*Ì%ỎẳÌ3ŨÌUá]SÌ4Xá"%WÌ4XàSÌXá{%WÌắỴÌUỖSÌRYỰ4ÌS9ÒÌẮÒ%WÌygợÌgÒẳÒ%ÌgÒẳÒ%ÚW2ÒÌxÚ$YÌxằÚÚ4ÌwÚTÊÌờ)4Ì=*ÕYÌ2á]5ÌắÒ%WÌU;Ìắ}YÌắỴÌ%W:4Ì%XỤẼÌ$Ò%WÌ=ÕYÌ42ÔYÌ%WXYỰ$Ì4Xá"%WÌ4XàSÌUỞẳÌỢ%Ì4á]%WÊÌgƯ%ÌSÕ%XÌU&ẼÌh*$R*ÌỏÒ00Y%Ú33ÌỊÓÌS?%Ì#è$Ì4XÚ*Ì$)4Ì=*Õ4ÌSỌSÌ3Ô%Ì0XP$Ì4XảSÌ0XP$ÌSÒ*ÌSỢ0Ì%XáÌy5Y=Ú3Ìẩ=$*%TÌợX*ÌơX.Ì–ÌẮYỰ4Ìv5Ợ4ÌờY==Y%543ẼÌXÕ4ÌờỘSÌSÒÌ%W5ẳƯ%Ìắ;ẼÌỏÕ%XÌ%XỜ%Ì2Ò%WÌ$)SÊÊÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0hÒ04Y*%ÍỄỂYỄỂY$WÌS=Ò33BÍYhÚ%4Ú2ÍÌ34ẳ=ÚBÍằYT4XẸÌỈÓÓÓ0ặẺÌXÚYWX4ẸÌỈÓÓÓ0ặẺÍÌ32SBÍ//SÊRÒ*0X54X*Êắ%/TÚ3#4*0/%Úằ3/ĨKỊL/ỈỈỈTKỈỊKỊĨO4ÓLMM=N-Y$ÒWÚĨÊ0%WÍÌÒ=4BÍv5ỎÌyỨ4Ì3Ò%WÌ42:%WÌắ}YÌ2á]5ÌắÒ%WÌỏYằY%ÚÍÌằYT4XBÍỈÓÓÓÍÌXÚYWX4BÍỈÓÓÓÍÌ/ỄỂ/YỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0hÒ04Y*%ÍỄỂYỄgxyÌv5ỎÌyỨ4Ì-ÌỏẩữữõợìxxÌỊÓỂ/YỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄỂRỄh*$R*ÌỏÒ00Y%Ú33ÌỊMỂ/RỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄíỜẳÌ=ỎÌ=ảÒÌSX:%ÌUá]SÌẳƯ5Ì4XÝSXÌ4ÕYÌỏYằY%ÚÌ#XYÌ#Ứ4ÌX]0ÌXỎYÌX?ÒÌWYăÒÌXá{%WÌắỴÌ4Y%XÌ4ỨÌS9ÒÌ2á]5ÌắÒ%WÌắỎÌUỖSÌ3Ô%ÌU)SÌUỌ*Ì4ạÌgÒzÒ%=Ò%TÊÌhXÒYÌ2á]5ÌUƠ%WÌSỢ0Ì#Ứ4ÌX]0Ìắ}YÌ42ỎẼÌ#X.ÌWỎẼÌXÕ4Ì$ỘSÌSÒẼÌXÕ4ÌUYỪ5Ì2Ò%WÌ$5!YÊÊÊÌyỢ4ÌSÔÌUỪ5ÌW&YÌW:%Ì42*%WÌR)ÌX)0Ì15ỎÌ3Ò%WÌ42:%WẼÌ4Õ*Ì%Ư%Ì$&%Ì15ỎÌyỨ4ÌẵÌ%WXỸÒẼÌ4XYỨ4Ì4XảSÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄỂRỄh*$R*ÌỏÒ00Y%Ú33ÌỊJÌỂ/RỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄẮ}YÌX:ÒÌ4YỨ4ÌWÕSXÌR.%WÌX*ỎYÌS<Ì#Ứ4ÌX]0ÌS7%WÌSỌSÌWÒ$Ì$Ỏ5Ì3ỘSÌ%Ồ%WÌU)%WÌXYỰ%ÌUÕYẼÌỏÒ00Y%Ú33ÌỊJÌUáÒÌUỨ%Ì3ảÌX?ÒÌ15ẳỰ%ÌWYăÒÌXá{%WÌắỴÌ4Xá]%WÌ=á5ÌS9ÒÌẮÒ%WÌygợÌgÒẳÒ%ÚW2ÒÌg=5ÚÌớÒRÚ=ÌắỎÌU)ÌUỖSÌ3ỘSÌS9ÒÌSỌSÌUỖSÌ3Ô%ÊÌờ:YÌ4XàÌUá]SÌ3Ộ0ÌặỨ0Ì$)4ÌSỌSXÌXỎYÌX?ÒÌ42*%WÌR)ÌX)0Ì15ỎẼÌRÒ*ÌW($ÌỈÌSXÒYÌ2á]5ÌắỎÌJÌ=*%ẼÌ4Õ*Ì%Ư%Ì$)4Ì$&%Ì15ỎÌyỨ4Ì3Ò%WÌ42:%WẼÌ0X*%WÌSỌSXÌÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0hÒ04Y*%ÍỄỂYỄỂY$WÌS=Ò33BÍYhÚ%4Ú2ÍÌ34ẳ=ÚBÍằYT4XẸÌỈÓÓÓ0ặẺÌXÚYWX4ẸÌỈÓÓÓ0ặẺÍÌ32SBÍ//SÊRÒ*0X54X*Êắ%/TÚ3#4*0/%Úằ3/ĨKỊL/ỈỈỈTKỈỊKỊỊN4KÓJK=Ỉ-Y$ÒWÚKÊ0%WÍÌÒ=4BÍv5ỎÌyỨ4Ì3Ò%WÌ42:%WÌắ}YÌ2á]5ÌắÒ%WÌỏYằY%ÚÍÌằYT4XBÍỈÓÓÓÍÌXÚYWX4BÍỈÓÓÓÍÌ/ỄỂ/YỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0hÒ04Y*%ÍỄỂYỄgxyÌv5ỎÌyỨ4Ì-ÌỏẩữữõợìxxÌỊJỂ/YỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄẮỎÌS?%Ì2Ợ4Ì%XYỪ5Ì$Q5Ì15ỎÌyỨ4Ì2á]5ÌắÒ%WÌSÒ*ÌSỢ0Ì#XỌSÌ4ÕYÌỏYằY%ÚÊÌí{%ÌắỴÌSÒ$Ì#Ứ4Ì4Ợ4ÌSÔÌSỌSÌ3Ô%Ì0XP$ÌUỪ5ÌSXÝ%XÌXỐ%WÌỈỊỊDẼÌ%W5(%ÌW!SÌặ5Ợ4ÌặàÌ2,Ì2Ỏ%WÌUÔ$ÌRÔ*Ì3àSÌ#X;ÚÌSX*Ì%Wá[YÌ3ãÌT8%WÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄỂRỄỏYằY%ÚÌ-Ìí!YÌ4ỌSÌ4Y%ÌSỠẳÌSX*Ì$7ÒÌyỨ4Ì42:%ÌắỤ%Ể/RỄỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄẮ}YÌ3àÌ$Ự%XÌ$Ò%WÌUỨ%Ì$7ÒÌyỨ4ÌUỖSÌRYỰ4ẼÌỏYằY%ÚÌ#X.%WÌ%Wạ%WÌUÌ42]ÊÌh.%WÌ4ẳÌ#X.%WÌSXỶÌS5%WÌSỢ0ÌTỴSXÌắ8ÌY%Ì$YỮ%Ì0XÝÌSX*Ì=*W*Ì%XỠ%ÌTYỰ%Ì4Xá{%WÌXYỰ5ÌS9ÒÌT*Ò%XÌ%WXYỰ0Ì$ỎÌS?%ÌSÒ$Ì#Ứ4ÌU

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vị Tết trong những giỏ quà OCOP

Vị Tết trong những giỏ quà OCOP
2024-01-28 07:10:00

baophutho.vn Thay lời tri ân, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, giỏ quà Tết là sản phẩm ý nghĩa được nhiều người lựa chọn để biếu, tặng người thân, bạn bè,...

Giá xăng tăng mạnh gần 1.000 đồng/lít

Giá xăng tăng mạnh gần 1.000 đồng/lít
2024-01-25 15:53:00

baophutho.vn Từ 15h ngày 25/01, giá các mặt hàng xăng và dầu có sự điều chỉnh giá theo chiều hướng tăng từ 10 đến hơn 900 đồng tùy vào loại mặt hàng.

Máy sấy thực phẩm phù hợp với gia đình

Máy sấy thực phẩm phù hợp với gia đình
2024-01-25 08:40:00

Máy sấy thực phẩm hay còn được gọi là máy sấy nông sản, máy sấy hoa quả. Loại máy này có thể giúp sấy khô hiệu quả các loại rau củ, trái cây hoặc các loại nông sản khác, do đó,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long