Cập nhật: 16/06/2022 07:58 GMT+7

Đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức lực lượng trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

Điều chỉnh tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh vừa là mục tiêu, vừa là một trong ba khâu đột phá chiến lược - nhiệm vụ trọng tâm của toàn quân năm 2022 và những năm tiếp theo nhằm tạo tiền đề vững chắc, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quân đội hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Đẩy mạnh điều chỉnh tổ chức lực lượng trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

Luyện tập võ thuật ở Đại đội Trinh sát, Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Huy Thắng

Trải qua hơn 77 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân đội ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, thực hiện chức năng: Đội quân chiến đấu, Đội quân công tác và Đội quân lao động sản xuất, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đảm bảo cho Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, những năm gần đây, trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quân ủy Trung ương, cùng với đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, toàn quân tập trung thực hiện tốt các khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra; trong đó, việc xây dựng Quân đội vững mạnh về tổ chức, biên chế được đặc biệt chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh còn có những hạn chế: Một số tổ chức trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; thành phần, lực lượng chưa cân đối giữa các quân chủng... Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp với chiến tranh hiện đại, công nghệ cao, Quân đội cần được điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng đáp ứng khi chiến tranh xảy ra, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Đây là chủ trương lớn, đúng đắn và cấp thiết, cần được triển khai chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình phù hợp, với nhiều bước đi, giải pháp khoa học; trong đó, tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, hành động của mọi tổ chức, cá nhân toàn quân trong thực hiện chủ trương quan trọng này. Việc điều chỉnh tổ chức lực lượng là chủ trương đúng đắn, có căn cứ khoa học dựa trên nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối và các chiến lược quốc phòng, quân sự của Đảng; kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm tổ chức Quân đội qua các thời kỳ và truyền thống lịch sử quân sự Việt Nam, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cũng như kinh nghiệm tổ chức quân đội của một số nước trên thế giới.

Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền; tập trung vào đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, vai trò của các cơ quan chức năng trong tổ chức thực hiện. Nội dung tuyên truyền, giáo dục phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giáo dục, quán triệt những vấn đề cốt lõi trong các nghị quyết, kết luận, đề án, kế hoạch của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 1228/KH-BQP, ngày 25/4/2022 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; tính tất yếu khách quan phải điều chỉnh tổ chức Quân đội trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhằm xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong suốt quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội. Trước hết, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp cần xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp chủ động ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề; xác định rõ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đột phá điều chỉnh tổ chức, biên chế, tinh, gọn bộ máy. Đồng thời, cụ thể hóa thành nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, biện pháp trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chủ trương, ý định điều chỉnh lực lượng của cấp trên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; chú trọng những cơ quan, đơn vị, lực lượng sáp nhập, giải thể, điều chuyển, thành lập mới.

Ba là, có kế hoạch, lộ trình điều chỉnh tổ chức, biên chế, tinh, gọn bộ máy chặt chẽ, khoa học, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, lực lượng. Trên cơ sở Kế hoạch điều chỉnh tổng thể của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị, đầu mối trực thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, lộ trình điều chỉnh lực lượng trong từng năm, cả giai đoạn bảo đảm chặt chẽ, khoa học, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, ý định của cấp trên, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt, lâu dài, có tính khả thi cao và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Chủ động rà soát, khảo sát thực tiễn tổ chức, biên chế, quân số, đối chiếu với biểu tổ chức biên chế mới của Bộ, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để tiến hành điều chỉnh; đồng thời, tổ chức nghiên cứu, đánh giá những tác động tích cực, tiêu cực trong quá trình điều chỉnh, có chủ trương, biện pháp khắc phục kịp thời.

Bốn là, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội. Đây là nhiệm vụ chiến lược, quan trọng đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là các cơ quan, đơn vị trong Quân đội, nhằm tinh, gọn bộ máy, tăng cường sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cần bám sát các nghị quyết, kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đầu mối trực thuộc Bộ và cơ quan ngành dọc cấp dưới toàn quân trong tổ chức thực hiện. Do tính chất hệ trọng của nhiệm vụ, liên quan đến con người, cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, phương tiện quân sự, ngân sách, kế hoạch đầu tư, giám sát, thanh tra, kiểm toán,… của các cơ quan Nhà nước và các cơ quan chức năng trong Quân đội, như: Quân lực, tổ chức, cán bộ, chính sách, bảo hiểm,… trên nhiều lĩnh vực: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, Khoa học nghệ thuật quân sự,… đòi hỏi quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tạo cơ chế toàn diện, đồng bộ, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu chung là xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Năm là, tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong suốt quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội. Kết hợp giữa xây và chống là vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh các chủ trương, giải pháp tinh, gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, toàn quân cần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng chủ trương điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội để kích động, tuyên truyền, phủ nhận vai trò của Quân đội, nhất là thủ đoạn cho rằng, thời bình không cần xây dựng, hiện đại hóa Quân đội, không cần đầu tư mua sắm vũ khí, trang bị làm tiêu tốn ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến nền kinh tế. Đặc biệt, phải cảnh giác, tỉnh táo, đấu tranh với quan điểm, tư tưởng dân sự hóa Quân đội, xây dựng đội quân nhà nghề; “phi chính trị hóa” Quân đội, làm cho Quân đội mất mục tiêu, phương hướng chính trị, xa rời bản chất giai cấp, xa rời sự lãnh đạo của Đảng, không cần phụng sự, bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân, chỉ bảo vệ Nhà nước sinh ra Quân đội mà thôi.

Để làm được điều đó, hệ thống cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong Quân đội cần tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh; kết hợp phát huy vai trò lực lượng chuyên trách của các cơ quan, đơn vị toàn quân kiên quyết đấu tranh bảo vệ tính đúng đắn, tất yếu khách quan, giá trị thực tiễn của chủ trương điều chỉnh tổ chức, biên chế, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; quyết tâm bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, cũng như nhiệm vụ điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh. Quá trình đấu tranh phải bảo đảm chặt chẽ, có căn cứ khoa học, cơ sở lý luận, thực tiễn xác đáng, lý lẽ sắc sảo, thuyết phục, không tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị toàn quân phải có cơ chế quản lý chặt chẽ tài liệu, văn bản liên quan đến chủ trương điều chỉnh tổ chức Quân đội, phân cấp được nắm và quản lý thông tin, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối.

Toàn quân đột phá thực hiện tốt một số giải pháp điều chỉnh tổ chức lực lượng, sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành trọng trách cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó - bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Thượng tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòngCác tin đã đưa

Ấm áp nghĩa tình hậu phương - biên giới

Ấm áp nghĩa tình hậu phương - biên giới
2022-11-20 07:35:00

baophutho.vn Lửa trại bốc cao cùng những tiếng nổ lách tách theo nắm muối từ tay chiến sĩ phụ trách ném vào và theo nhịp điệu ấy, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân...

Nơi đầu nguồn sông Hậu

Nơi đầu nguồn sông Hậu
2022-02-12 15:06:00

baophutho.vn Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình tuần tra trên sông biên giới.

Con nuôi của lính Biên phòng

Con nuôi của lính Biên phòng
2021-03-28 07:30:44

PTĐT - Thông qua mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sớm thiếu bàn tay chăm sóc của cha, mẹ đã được những người lính Biên phòng đứng ra nhận...

Bước chân ngày ngày trên dải biên cương

Bước chân ngày ngày trên dải biên cương
2021-01-23 09:45:52

PTĐT - 3 năm qua, với nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và bộ đội biên phòng (BĐBP), cùng với sự chung tay, góp sức của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp,...

Hành trình đong đầy nghĩa tình Việt- Lào

Hành trình đong đầy nghĩa tình Việt- Lào
2020-12-12 08:34:53

PTĐT - Dịch COVID-19 bùng phát rồi bão lũ triền miên khiến cuộc sống của người dân ở các bản Lào đối diện với biên giới Việt Nam-Lào của tỉnh Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn.

Nhịp sống Thổ Chu

Nhịp sống Thổ Chu
2020-11-28 09:10:09

PTĐT - Quần đảo Thổ Chu cách thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hơn 100 hải lý. Từ một hòn đảo “chết”, đến nay, đảo Thổ Chu đã hồi sinh và thu hút nhiều người từ các tỉnh, thành phố...

Bảo vệ an ninh ở cảng Vũng Áng - Sơn Dương

Bảo vệ an ninh ở cảng Vũng Áng - Sơn Dương
2020-11-14 10:18:16

PTĐT - Nhìn vào tấm bảng phân công công tác tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, BĐBP Hà...

Đảng viên đến nhà đồng bào dân tộc

Đảng viên đến nhà đồng bào dân tộc
2020-08-23 06:55:45

PTĐT - Trung tá Đỗ Ngọc Chiến, Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần (BĐBP Hà Giang) đưa chúng tôi đến thăm gia đình mà anh được phân công giúp đỡ. Đến cửa nhà, anh giới thiệu luôn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long