Cập nhật:  GMT+7
4buBdsOsaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkDJ34bq6QXRo4buHMMOow4BpQeG6vMSo4bupw4Bp4bq64buEaXLhurzEqGnEkHbhu4/DgGlwd+G7qcOAaXF24bqgaXbEgnFp4bq4d8OAduG7gS92w6zhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h+G7gXfDgeG7r2nhurjDiXHhuqloLy9x4bq7cG/huqDEkHbhurzhurp24bqg4bq7w4zDgC9ydOG6uOG7ueG6uuG6oMSQL8OAdOG7iuG6uC/hu4vDrMOsxKkvxKlucmrDrGrDrMSpw6xs4bq6w6xsa+G7ieG7i8OsQcOs4bq74bu3xJDhu69oaS/hu4fhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1bEgnFp4bq4d8OAdmnhurrDieG7hOG6qsOA4buvaTJWIjJpPeG7r+G6vMSo4buxw4BpUOG7s8OAdmnhu7h2d+G7p8OBaeG6unbhu4/huqBpQeG6vOG7o8OAaeG6usOJ4bqgw4Dhu69p4buvd+G6qml2xIJxacOB4bq2w4BpU8O9b2lASuG7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFZ0b3Jo4buHIjJTMmktaVZ34bupw4Bpw4BvxKhpw4x34bupcWnDicOow4BpQeG6vMSo4bupw4Bp4bq64buEaXLhurzEqGnEkHbhu4/DgGlwd+G7qcOAaXF24bqgaXbEgnFp4bq4d8OAdmlB4bq84bq2w4Bpc+G7hEJxacSQduG7gGl24bq8xKjDgHbhurlp4bq6duG7ncSoaXHhurZpReG6vG/DgGnhurrGocOB4bq7aVBDd2nEkHbhu4/DgGlwd+G7qcOAaUHDsmnDgcOC4bq6aeG7uU5pw4DDtMOA4buvaXPhu4RCcWlzxrBpcW/huqBp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nDgHbDsmnhurrDieG7hOG6qsOA4buvaXHhu4LDgOG7r2nDgHbhu4RpceG6vMOCcWnhurjhurLDgOG7r+G6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buH4bu4dsOzcWnhu4hvaeG6uOG6oGnDjOG6qHdpxJB24buE4bqsw4Dhu69pxJB2w7PEkGnhu6934buPw4Dhu69pcuG7jcSoaeG6usOJ4bq8xKjGsMOAaeG6unbhurLDgOG7r2Vp4buud8Oz4bqgacOMd+G7p8OAaXPEgnFp4oCTaXbEgnFp4bq4d8OAdmlxdnXEkGl2b8SoaeG7r3fDs+G6oGnDjHfhu6fDgGl24bqud2nigJNpdsSCcWnhurh3w4B2aeG6usOJ4buPaUHhuqp3aeG6usOJ4bqgw4Dhu69p4buvd+G6qHdpduG7jcOAaXF24bqgacSQdnXEkGnDjMawacOAw4J3aXLhurzDgOG7r+G6uWnhurp24bqqd2nhu693b8OA4bq7aTLhu4RpcuG6vMSoacSQduG7j8OAaXB34bupw4Bp4bq6w4nhuqDDgOG7r2nhu693w7PhuqBpcuG7gHFpQcOyaeG7ucWp4bq6aUXhurzhu49pceG7hm9pReG6vMOzaeG6usOJecOAdmnDicOow4BpQeG6vMSo4bupw4Bp4buvd8ONb2l2xIJxaeG6uHfDgHZpw4zDsmnhu693w7PhuqBpw4x34bunw4Bp4bq6duG6tsOA4buvaUXhurxvaeG6unbhu4/huqBpQeG6vOG7o8OA4bq5aeG6usOJb+G6oGlz4bqkd+G6u2kjxIJ3aUpp4bu5d8Wpw4Bpc+G7hEJxaXPhu4RvacOJb2lzxrDhurxpceG6tsOA4buvaXDhu5PDgOG7r2nDjMOyaeG7uXbhurbDgOG7r2lx4bqiaXDhu5vhurppcUZpw4HDguG6umnhurhIacOzxJBpc+G7meG6umnDgMOy4bqgaXF24bqgaXPDs8SQacOzw4DhurtpInbhu4ThuqzDgOG7r2nEkHbDs8SQacOAw7LEqGnhu693w4rEkGl2xIJxaeG6uHfDgHZp4buIxqHEqGlySMOA4buvaXPhu4RCcWnhurhIaeG6uuG7hGly4bq8xKhpc8OCcWlB4bujxJDhurlpcHfFqeG6umlxw7NxdmnDgUNpduG7hOG6qMOA4buvacOM4bubw4Bpc8aw4bq5aXPhu4RvacOJb2lF4bq8b8OAaXN34burw4Fpc+G7q2nhurrDiW/DgHZpQeG6vOG7o8OAacOAduG7k8OBaeG6unnDgWnhu7l3xanDgWlzw7PEkGnDs8OAaXHhurzhurJ3aXHhur7DgOG7r+G6uWlw4bunw4BpceG7jcOAdmlz4bqi4bq5acOJw6jDgGlB4bq8xKjhu6nDgGlxduG6oGlxw7NxaXTDgWnhurhIaeG6ukhp4bq6d8OA4bq5aeG6unjDgHZp4buIxqHEqGlySMOA4buvacOMw7JpccOzcXZpQeG7o8SQaUHhurzhu6PDgGlB4bqg4buvd3Hhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1NGw4Dhu69p4bq6w4nhu4ThuqhxacOBw4Lhurppw4zhu5vDgGlzxrDhurlpw4DFqeG6vGl2xIJxaeG6uHfDgHZp4bu5duG6tsOA4buvaXHhuqJp4bq64buEaXLhurzEqGnEkHbhu4/DgGlwd+G7qcOAaeG6unZ5aeG6uOG7pWnhurp24buAaXPDgsOA4buvaeG7uXbhurbDgOG7r2lzd2nhurjGoeG6vGnDjMOy4bqgaeG6unnDgWl2d+G7q+G6vGnDjOG7m8OAaXPGsOG6uWlxduG7m8SQacOAduG7o8OAaXDhu5vhurpp4bu5S2lF4bq8b8OAaXN34burw4Fpw4DDsuG6oGlz4buEQnFp4buIdMOBaUHDsmlzw7PEkGnDs8OA4bq7aT124buEw4Dhu69pw4DFqeG6vGl2xIJxaeG6uHfDgHZpc+G7hEJxacOJw6jDgGlB4bq8xKjhu6nDgGnhurrhu4RpcuG6vMSoacSQduG7j8OAaXB34bupw4DhurlpccOzcWl0w4Fp4bq44bulaeG6usODacOBw4Npw4zDsmlz4buZ4bq6acOAdnfGsOG6vGlxxqHhurxpduG6rndp4buI4bqgb8SoaUXhurxvw4B2acOM4bubw4Bpc8aw4bq5aeG6ukdpc+G6omnDjOG7m8OAaXPGsGlz4buEQnFpw4B2ecOAacOAduG7o8OAaXNvaXF2d8aw4bq8acOMw7Jp4bq64buN4bqgacOA4bunw4Bp4bu5duG6tsOA4buvaeG7uXZ4aXbEgnFp4bq64bujxJBp4bq44bq2d2nDgOG6pHfhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBQ4bqgcsSoaOG7h1Phu6tpw4nDqMOAaUHhurzEqOG7qcOAaXF24bqgaXbEgnFp4bq4d8OAdmlx4bqiaeG6uuG7hGly4bq8xKhpxJB24buPw4BpcHfhu6nDgOG6uWnhu693w7PhuqBpw4x34bunw4BpxJB24buPd2nhurhJaXLhu4DDgOG7r2nDgHbDjcOA4buvacSQduG7hOG6rMOA4buvacSQdsOzxJBpcuG7jcSoaXbEgnFp4bq6eHF2aXFIceG6uWlz4buEb2nDiW9pw4B2d8aw4bq8acOM4bubw4Bpc8awaeG7iOG6vMOA4buvaUXhurxvw4B2acOB4bq2w4BpdsSCceG6uWlxdsOKaeG6usOJxILDgOG7r2nEkHbDs+G6umnhurrDiXfhu6vDgGnDgMO0w4Dhu69pQUhxacOMw7JpQeG7m8SoaXbEgnFp4bq4d8OAdmlBw7LDgWnhurrDieG6vMOA4buvaeG6usahw4Hhurlpc8awaXFv4bqgaeG6unjDgHZpcXbhu4Zp4bq6duG7q2nDjMOyaeG6unhxdmlxSHFp4bq44bulaeG7r3fDisSQaeG7iMahxKhpckjDgOG7r2lz4buEQnFp4bq64buEaXLhurzEqGnEkHbhu4/DgGlwd+G7qcOAaXHhu4ZvaXHDs3FpdMOB4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4fhu4F3w4Hhu69p4bq4w4lx4bqpaC8vceG6u3Bv4bqgxJB24bq84bq6duG6oOG6u8OMw4AvcnThurjhu7nhurrhuqDEkC/DgHThu4rhurgv4buLw6zDrMSpL8SpbnJqw6xqw6zEqcOsbOG6usOsbGvhu4nhu4vDrEHhu4vhurvhu7fEkOG7r2hpL+G7h+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHw6N34bupcWnhurp24buP4bqgaUHhurzhu6PDgOG6uWnEkHbhu4/DgGlwd+G7qcOAaeG6uuG7jeG6oGnhu7l24bq2w4Dhu69p4bu5dnhpdsSCcWnhurrhu6PEkGnhurjhurZ3acOA4bqkd+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHUeG6tmnhu693w7PhuqBpU+G7mcOA4buvaTJ2w71pMnbhurxpVsOyaS1pMsOJ4buE4bqqw4Dhu69pMlYiMmk94buv4bq8xKjhu7HDgGlQ4buzw4B2aeG7uHZ34bunw4HhurlpduG6vMSo4bupw4BpVuG7jWlWw4NvaXF24bqgaXB3xanhurplaeKAnFPhu6tp4buIxqHEqGlySMOA4buvaeG6uuG7hGly4bq8xKhpxJB24buPw4BpcHfhu6nDgGlxduG6oGl2xIJxaeG6uHfDgHbhurlpw4Dhu6/huqDDsndp4bu5d8Wpw4Bp4bq6dkZxaeG6usOJ4bqgw4Dhu69p4bq4w7NxduG6uWnhurrhurZ3aeG6unbhu4ThuqrDgOG7r2nhu7l24bq8xKjFqcOAaeG7uXZ4cXZpccOzcWl0w4Fp4bq6ecOBaXZ34bur4bq84bq5aXF2xILDgGlBxIJxacOMw7JpcOG6pGnhurjhurzDgOG7r2nhurp24bunw4Fp4bu5d8Wpw4Bp4bq6dkZxaeG6usOJ4bunw4Bpw4Hhu43DgOG7r2lXw4Dhurp0w4nDgHThurppc+G7q2lz4buEb2nDjMOy4bqgaUXhurzDs2nhurrDiXnDgHZp4bq6duG7j+G6oGlB4bq84bujw4DhurtpU+G7hG9pw4lvacOAdnfGsOG6vGlxxqHhurxpduG6rndp4bq6w4nDs3dpcXZ3xrDhurxpw4zhuqh3acOM4bubw4Bpc8awaXPhu6tpdsSCcWnhurh3w4B2aeG6uOG6vMSoacOA4buvduG7teG6uWlz4buEb2nDiW9pReG6vG/DgGlzd+G7q8OBaXHhu4ZvaXDhu4/DgGnhurp2xqHDgOG6u2lQ4bunw4BpceG7jcOAdmlz4bqi4bq5aeG6uuG6tndp4bq6duG7hOG6qsOA4buvaeG7iOG6vMSo4bunw4BpdsSCcWl24bqud+G6uWnhurp5w4Fp4bq6w4N3aeG6unbhu6fDgWnDgHZ3xrDhurxp4bu5d8Wpw4Bp4bq6dkZxaXPhu6tpceG6omnhurp24buraeG7r3fhu493aXPDs8SQaXPhu4RCcWnDgHbDjcOA4buvaUXhurxvw4Bpc3fhu6vDgWnEkHbhu4/DgGlwd+G7qcOA4bq5aeG6unbhu5FxacOB4buRcWnDgcOyaXHDs3FpdMOBaXPhu4RvacOJb+KAneG6u+G7gS/EkOG7h+G7gcSQaXFBb+G6uOG6uOG6qWjEkFDhuqByxKho4buHVMOBaVbDsmnhu7h2w7PDgHZpUXZ3LWkyw4nhu4ThuqrDgOG7r2kyVlExaeG7rndvaVHhu5/DgeG6uWnhurp2w7LDgHZpxJB24bqyacOjd+G7qeG6umkyw4l5aXF2d29p4bq4w7llaeKAnMOjd+G7qXFp4bq6duG7j+G6oGlB4bq84bujw4Bp4bq6w4nhuqDDgOG7r2lxw7NxacOB4bq2w4BpdsSCceG6uWlz4buZcWlwd+G7qeG6umlBw7JpccOzcWnDgeG6tsOAaeG7uXbhuqBvaXbEgnFp4buIw7VpdsOCd2lBw7Jpc3fGsOG6vGnDieG7m+G6umlx4budw4Bp4bq6dnfFqeG6umnDjMOyaXDhuqRpeHF2aXPhurJ3acOM4bqod2lxdsOKw4Dhu69pdMOB4bq7aVHDs3Fp4bq6duG7ncSoaXHhurZpQeG6vOG6tsOAaXPhu4RvacOJb2nDgHbDjcOA4buvaXHGoeG6vGl24bqud2nhu69Cd2nDgUNpc+G7q2lxdsOKw4Dhu69pdMOBaeG6uOG6vMSoacOA4buvduG7tWnDjMOyaXPhu4RvacOJb2lF4bq8b8OAaXN34burw4FpceG7hm9pw4F5w4B2aeG7uXZ3xanDgGnhu6934bqqaXbEgnFp4bq6w4lDacOA4bunw4Bp4bq6dsOKacOMw71pduG6rMOA4oCd4bq74buBL8SQ4buH4buBxJBpcUFv4bq44bq44bqpaMSQUOG6oHLEqGjhu4cydkhxaeG6usWpaXF24bqgaeG6unbhu5vEqOG6uWlxw7NxaXTDgWlx4buCw4Dhu69pceG6omnhurrhu4RpcuG6vMSoacSQdsOzw4Bpc+G6oMOzw4DhurlpceG6omnDgHbDjcOA4buvaeG6uOG6vMSoacOA4buvduG7tWnDjMawacOMd+G7qXFpw4HhuqRp4buIw7nhurlpxJB2xqHDgGnhurp4cXZpw4zhu5vDgGlzxrDhurlpw4B24buEw4Dhu69pccOzcWnhu7nFqeG6umlB4bq84bujw4Bp4bq6duG7hOG6qsOA4buvaeG6unZ3xanhurxpceG6rGnhurhD4bq5aXF24buEb2lxdnjDgHZp4buIw7NxaXBDd2nDgHZ3xrDhurxpdMOBaXHDg8OAaeG7r3fDjWnhurp24bqid2lF4bq8dMOAaXPhurTDgOG7r2lKacOAdm/DgHbhurlpcXbhu5vEkGnDgHbhu6PDgGly4bux4bq7aVHhuqJpw4B2w43DgOG7r2nhurrDieG7hOG6qsOA4buvaXZCxJBpcXbhu4RvaXHhu4/DgWnhurp24bubxKhp4bq6duG6vMSoxanhurppxJB24buAcWnhurrDieG7hOG6qHFpw4B2w43DgOG7r2lF4bq8b8OAaXN34burw4HhurlpQeG7o8SQaUHhurzhu6PDgGlx4buGb2nhurp24budxKhpceG6tmnDgHbhu4TDgOG7r2nhu7l24bq2w4Dhu69pcsOzw4FpcHfhu6vhurxpc+G7jeG6umlKaeG7uXfFqcOA4bq7aVZvxKhpw4B2w43DgOG7r2nhurrDieG7hOG6qsOA4buvaXZCxJBpccOzcWl0w4FpxJB24buPw4BpcHfhu6nDgGnDgcOzxKhpw4HhuqJx4bq5aeG7uXbhurbDgOG7r2nhurp2SHFp4bq4SGnhurrhu4RpcuG6vMSoacOM4bubw4Bpc8awacOBw7Jp4bq4b2nDjMOy4bqgacSQduG7j8OAaXPhurJ34bq5acSQduG7hmnDgHbhu6PDgGnDgcSCd2lF4bq8b8OAaXN34burw4Fpc+G7hEJxaXPhu4RvacOJb+G6u2lQQ3dpw4zhu6PEqOG6uWnDjG93aeG6usOJw4NpceG7hm9p4buvd8Oz4bqgacOMd+G7p8OAaeG6usOJ4bqgw4Dhu69pw4x34bupcWnDicOow4BpQeG6vMSo4bupw4Bpw4zDsmnhu4jGocSoaXJIw4Dhu69p4bq64buEaXLhurzEqGnEkHbhu4/DgGlwd+G7qcOAaXF24bqgaXbEgnFp4bq4d8OAdmlBw7Jpw4zhurZpceG6vsOA4buvaUXhurxvw4Bp4bq6w4nEgsOA4buv4bq5aXHhu53DgGlz4buEQnFp4bq6dkhxaXZ34bupw4Bp4bq6duG7hOG6qsOA4buvaeG7iOG6vMSo4bunw4Bpw4zhuqh3acOAdnfGsOG6vGnEkHbhu4ThuqzDgOG7r2nEkHbDs8SQ4bq5aXHDs3F2aeG6unZGcWnDgeG6qHfhurvhu4EvxJDhu4fhu4HEkGlxQW/hurjhurjhuqloxJBP4bq84bq6duG6oMOJaOG7h1bDsmkyw4lvw4Dhu6/hu4EvxJDhu4c=

Hà Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long