Cập nhật:  GMT+7
MGs5N8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhu6hs4bupw7Xhu4c2McWo4buT4bq94buT4bupNzZqbOG6t+G7kTfhu4Fsw6zhu6U2N8Oqa2zDtDfDquG6t+G7kWs3w6rhu6/hu6kwL2s5MTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7pUvhu4fhurHhur82McOK4bq3w6o34buRa+G6szfhu49r4buT4bqxN2vhu5fDqjfhu4HhuqU34bup4bq14buTN8Wp4bqxN8Wp4buT4bq94buT4bupN+G7geG7izfhu4Fp4buRN+G7kWvhu7fhu5FqN+G7kXJsN8Oq4buT4buRN+G7kWp4dGw34buPa+G7neG7kWo34bupa+G7izdr4buT4bqrw6o34buPa+G7mTfhu4Fp4buRN+G7kWt4N8OU4bqr4bupN+G7qcWp4bqn4buRajfhu7nhurM3xrDhurHhu5M3S8ah4bqxWzfDlHNsN+G7gWTDgH03a+G7lzfDqmtpN+G7qeG6teG7kzfFqeG7k+G6veG7k+G7qTfhu4Hhu4s34buPa+G6t8O0N+G7pWvhurc3w7Thu6Hhu6k34buRcmw34buPa+G6t8OqN+G7gWXDgDfhu6lr4bq3w6prN+G7qWt5w6o+N+G7kOG6scO0N8Oq4buzw6pbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MeG7qGvhu4fhu5M3w5Xhu5PGsDfhurDhu5Fq4buHw7Xhu4fGsDfhu6hsw7Thu4fGsDfhu5Fq4bqzw4A3w6EvOTl9N8Wp4buT4bq94buT4bupN+G6v+G7kzfDquG6t8OqN+G7kWvhurM34buPa+G7k+G6sTdr4buXw6o34bup4bq1bDfhu4DhurVsN2vhu5fDqjfGr+G7qcWp4bqxxrDhur3hu5Phu6vFqWo3IuG7pGvhurfhu6UgN8Oqa2k34bup4bq14buTfTfhur9sN8Oqa+G7q8OA4buL4buRN+G6veG6qeG7kWo34bq94bq34buRazfDgeG7hzfhu7nhurM3w6rhu5k3a27hu5FrN+G6v+G6t+G7kWo34buRa3g3w7Thu6Hhu6k3w6pr4buxN8Oqa2zDtDfDquG6t+G7kWs3w6rhu6/hu6k3w6rhu5Phu5E34buB4bq34buRajfDgGjhu6tbMC/hu6UxMOG7pTfDqsO14bqxxrDGsCw24bul4bq84buT4bq/w4A2MTBsw7RqN+G6scO14bupLDbFqOG7k+G6veG7k+G7qTfigJxqbOG6t+G7kTfhu4Fsw6zhu6XigJ03w6prbMO0N8Oq4bq34buRazfDquG7r+G7qTY3a+G7h2xqa+G7qSw2YcOj4bqvNjfGsMWpw6osNmvhu6nhu6nhu6U+Ly9BQUFb4buPa+G7k+G6sWvhu5PDqlvDquG7k8O0W+G7ueG7kS/hu6Vr4buT4bup4buTxrAvbMO04bqxauG7hy9hODnDoC85OS844bqhL8Wp4buT4bq94buT4bupLcOqa2zDtC3DquG6seG7kWstw6rhu6vhu6lb4buN4bulajY34bupbOG7qcO14buHLDbDimvhu7E3xanhu5Phur3hu5Phu6k34oCcamzhurfhu5E34buBbMOs4bul4oCdN8Oqa2zDtDfDquG6t+G7kWs3w6rhu6/hu6k34bq/4buTN8Oq4bq3w6o34buRa+G6szfhu49r4buT4bqxN2vhu5fDqjfhu6nhurVsN+G7gOG6tWw3a+G7l8OqN8av4bupxanhurHGsOG6veG7k+G7q8Wpajci4buka+G6t+G7pSA3w6praTfhu6nhurXhu5M2N0Fs4bq/4bupayw2w6Dhuq/DozYxMOG7pTHDimvhu7E3xanhu5Phur3hu5Phu6k34oCcamzhurfhu5E34buBbMOs4bul4oCdN8Oqa2zDtDfDquG6t+G7kWs3w6rhu6/hu6k34bq/4buTN8Oq4bq3w6o34buRa+G6szfhu49r4buT4bqxN2vhu5fDqjfhu6nhurVsN+G7gOG6tWw3a+G7l8OqN8av4bupxanhurHGsOG6veG7k+G7q8Wpajci4buka+G6t+G7pSA3w6praTfhu6nhurXhu5MwL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4bu4c2w34buRauG7k+G6tWw3a27hu5FrN+G7keG6s8OAfTfhu5Hhu5k34bq/4buJN+G6v+G6s+G7kWo34bupa2TDtDfhu5Frw6nhu6U34bu54bqzN+G7kWprbGjhu5E3w6p54burN8Oq4bq3w6o3xrBs4buRazfhu7nDqeG7qTfDqnbhurE34bu54but4buRajfhu5DhurHDtDfDquG7s8OqN8O04bqzN+G7j2vhu53hu5FqN2pkw4A3w6pr4buxN+G6oFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4oCc4bu4bMOsw6o3w6rhu5Phu5E34buRanh0bDfhu6lsaeG7pTfDqsOp4buRN+G7geG7oeG7kWo34bu5w6nhu6k3a+G7k+G6seG7kWo34bq/4bqlN+G7geG7izfhu5Fqa2xo4buRN8OqeeG7qzfDquG7mTfhu6lr4buLN2pkw4A3w6rhuqfhu5FqN+G7qWti4buRan034bula8Oi4buRN3nhu5FqN8O6N8Oqa+G7seG7kWo34bu54bqzN+G6v+G7kzfhu4Hhu5k3w6Lhu5FrN2t4w7rhu5FqN+G7gWnhu5E3w6prxJHhu6k3w7V4deG7kWo34buRamtsaOG7kTfDqnnhu6s2N303w6rhurfDqjfhu6nhurfDqjdqbMOiN+G7kWprbGjhu5E3w6p54burN+G7uWxp4bupN+G7qcWpaOG7kTfhu6nhurXhu6U3w6prbTfhu5DhurHhu6nhu6vFqeG7hzfDlOG7h+G7qWvhu5Phur/GsFswL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4bu4c2w3w7Thu6Hhu6k3xanhu5Phur3hu5Phu6k34bupa2434buPa+G6t8OqWzfhurxlw4A3w6prbMO0N8Oq4bq34buRazfDquG7r+G7qTfDquG7mTfhu6lr4buLN8Oqw6Lhu5FrN2ps4bq3w6p9N+G7kWt44buRajfDqmvhu7Hhu5FqN+G7j2vhu53hu5FqN8Oqw6LDtDfhu6lrxJHDgDfhur1vN+G7geG7hzfhur/hu5fhurFbN8OK4bq3w6o34buRa+G6szfhu49r4buT4bqxN2vhu5fDqjfhu4HhuqU34bupa+G7tTfhu7nhurM34bupa8SRw4A34buPa2w34bupbGnhu6U3w6rDqeG7kTfFqeG7k+G6veG7k+G7qX03w6prbMO0N8Oq4bq34buRazfDquG7r+G7qTfhu4F54buRajfDgeG6sTfhu6nFqeG7q+G7kWo34bq9buG7kWs34buPa+G7k8Oi4buRajfEg8Oqw7R9N8O04buh4bupN8aw4bujN8Oq4buT4buRN+G7qWvDqcO0N8Oqa2034bupxqE3xanhurE34bup4buVN8O04buVN+G7ueG6szfhu4Fp4buRN2pl4buRN8Wp4buT4bq94buT4bupWzfhu5BreOG7kWo34buPa2w3w6rhu5Phu5E34buRanh0bDfhu4Fp4buRN2pl4buRfTfDqmvhu7Hhu5FqN+G7qcWp4bq34buRazfDgeG6sTfhu4Fp4buRN8Ogw6HDqsO0WzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHDiuG6t8OqN+G7kWvhurM34buRamtsaOG7kTfDqnnhu6s3w6p34buRajfhu6lr4bu1N8Oqa+G7kzfFqeG7k+G6veG7k+G7qTfDteG6tWw3amXhu5E3a8OibDfDquG6ueG7qzfhu7nhu5NsfTfhu7nhurM3w6pr4bux4buRajfhu4HhuqU34buPa+G7neG7kWo34bupa8Oow7Q34buRa+G7scOqN+G7kWttw6prN+G6v+G7rTfigJzhu49mN8O14bq1N8O04bqr4bupN+KAnTfhu6lsaeG7kTfhu4Fp4buRN2pl4buRN+G7gWXhu6s3a+G7k+G6q8OqN+G7geG7q+G7nWw3w6p24bqxN8Oqa+G7seG7kWp9N+G6v+G7rTfhur1u4buRazfhu6lreHThu5FqN8Oqa+G7seG7kWo3xrBnN+G7pWvDouG7kTd54buRajfhu6lsaOG7qzfDquG7s8OqN+G7uXNsN+G7kWvhu7fhu5FqN+G6sWw34bupbGnhu6U3w6rDqeG7kTfhu6nDvTfhu6VrbeG6sTfGsOG6seG7q1swL+G7pTEw4bulN8Oqw7XhurHGsMawLDbhu6Xhurzhu5Phur/DgDYx4buoa+G7h+G7kzfDquG6t8OqN+G7qeG6t8OqN2psw6I34buRamtsaOG7kTfDqnnhu6t9N2vhu5c3w6rhu5k34bupa+G7izfhur/hu63hu5FqN8Wp4buT4bq94buT4bupN+G7keG6s8OAN+G7geG7izfDteG6s8O0N+KAnGps4bq34buRN+G7gWzDrOG7peKAnTfhu4Fsw63hu6s34bupxanhurE34buBdGw3xrDhu6Phu5FqN8OqduG6sTfhu6nEkeG7qTfDqsOiN8O14buT4bqzbDfhu4Hhu6Hhu5FqN+G7ucOp4bupN8O04bqzN+G7j2vhu53hu5FqN8O14bqzw7Q34bula2zDreG7kTfDqmvhu7Hhu5FqWzfhu7jhurM34bupxanhu5Phu5FqN+G7qXhy4buRajfDteG6sWx9N8Wp4buT4bq94buT4bupN+G7qWvDqcO0N8Oqa203w6rhu5k34bupa+G7izdqbOG7seG7pTfhu6lr4buH4buTN+G6v+G7m2w3w6rhurfDqjfDteG7k+G6s2w34bq9bGnhu6k34bq9cmw34bu54bqzN+G6vWxp4bupN+G6veG6scOAWzAv4bulMTDhu6U3w6rDteG6scawxrAsNuG7peG6vOG7k+G6v8OANjHhu6hr4buH4buTN+G7qeG7q+G7k2zhu6nFqeG7hzAv4bulMQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Apple có thể khai tử iPad mini

Apple có thể khai tử iPad mini
2014-11-05 10:00:00

Apple vừa cho ra mắt chiếc iPad mini 3 hồi tháng 10 và có thể, đây cũng là mẫu iPad mini cuối cùng của hãng, nếu những tin đồn là chính xác.

7 mẹo giúp tăng thời lượng pin cho smartphone

7 mẹo giúp tăng thời lượng pin cho smartphone
2014-11-05 08:58:00

Tuổi thọ pin của một thiết bị đầu cuối được xem là nhược điểm lớn nhất của điện thoại thông minh. Làm thế nào để thiết bị của bạn không ngốn quá nhiều năng lượng ?

Những smartphone đáng mua trong tháng 11

Những smartphone đáng mua trong tháng 11
2014-11-04 08:40:00

Thực tế trên thị trường xách tay, một số dòng điện thoại này đã có mặt nhưng được bán với mức giá "trên trời", trong tháng 11 này, sản phẩm chính hãng sẽ đường hoàng được lên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long