Cập nhật:  GMT+7
UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUXRYLsOZw6M0WcOZw6A0xINXw5k04bq3LsOZLjRdw5nhur/DncSDw5nEqT/hur/DmeG6oTUg4buBw5nhuqNjNcOZLuG6r8OZKOG6rcOZLCLDo8OZw6M0aMOZw6A14bqjw5kuaGLDozNQLzThu6ZRUOG6v1cs4bqhKcOZw6rhur9s4bqhKcOVw5rhuqNX4bq9MzXDo+G7lsWo4bq5a8OZV+G7geG6v8SDw5pRUOG6v+G6vVFQ4bq/IVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5eSlXIcOaUXRYLsOZw6M0WcOZw6A0xINXw5k04bq3LsOZw4PEg8SpxIPDqjUsNeG6vcOqw6DDmSjhu7TDmS40XcOZ4bq/w53Eg8OZxKk/4bq/w5nhuqE1IOG7gcOZw6o1W+G7gcOZLCLDo8OZ4bq/w63DmcOgNeG6o8OZLmhiw6Mzw5nEqWM1w5kuKuG7gcOZ4bq/4bq94buHLsOZKCMuw5ksNSDhur/hu5zDmXTDosOjM8OZw6MzNCDDmSjhuq0uw5koWMSDw5kuZlfDmS5YLsOZLjThu4FsW8Ojw5kzNVfDmcOKNSwp4bq9NVfDmcOqfcOZLjTEg8OZ4bq5NDzhurnDmTM1V8OZ4bq/4bu2w6Mzw5kzKuG6ucOZ4bqjKmzDmeG6oSbDo8OZ4bq/4buB4bqpNcOZ4bq/NOG6t8OZLmZXw5kh4buFw6Mzw5ku4buFw5nDoDTEg1fDo8OZLuG7uOG6v+G7nHRYLsOZLuG7geG6rS7DmeG6vzThu4vDmcOjMzQ1IOG6o8OZKOG7tMOZLjTEg8OZ4bq/NCpsw5nhur1Aw6Mz4buaw5nDquG7ssOjw5nhurk0OuG6o8OZLEDDozPDmcSpP+G6v8OZ4bqhNSDhu4HDmeG6o2M1w5nEqWjEkeG6v8OZxajhu6TDmeG6oSbDo8OZw6rEg8OZxKljNcOZLlguw5nhuqHEg8OdNcOZw6rhu7LDo8OZ4bq5NDrhuqPDmeG6v2hiw6Mzw5nhur/DrMOZ4bqhWeG6o8OZLEDDozPDmcOgNeG6o8OZLmhiw6Mzw5nhur/huqnDozPDmTTEkeG6ucOZxKlZw5k04bqrw6PDmTTEkeG6ucOZLmZXw5nDoDXhuqPDmS5oYsOjM8OZxKljNcOZNMSR4bq5w5nDoDXhuqPDmS5pw6Mz4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pR4bqiZzXDmcOgNMSDV8Ojw5ksQMOjM8OZxKk/4bq/w5nhuqE1IOG7gcOZ4bqjYzXDmS7hu7jhur/DmcSpYzXDmeG6v+G6pS7DmSjhuq3DmeG7puG7qOG7pMOZ4bqjPOG6v8OZL+G6uTThu4fhur/hu5rDmeG6o1nDmTQ1IMOjw5nDo1dsw5nDoDTDosOjM8OZLuG6r8OZxKk/4bq/w5nhuqE1IOG7gcOZw6NZxIPDmcOgNFguw5ku4bqvw5nhur80MMOZKOG7suG6o8OZLOG7ssSDw5nhur/huqUuw5ko4bqtw5kuV8SDw5nDozRow5nEqT9s4bucw5lz4buyxIPDmSjhu7LhuqPDmeG6vzbDozTDmS40KuG6v8OZKOG6rS7DmShYxIPDmeG6oVnDmS5YLsOZ4bq/NFnDozTDmeG6uTQmw6PDmTTEkeG6ucOZw6A14bqjw5ktw5nDoDXhuqPDmS5oYsOjM8OZKCMuw5ksNSDhur/hu5rDmeG6o1nDmTQ1IMOjw5nDo1dsw5kuNDnDmS7huq/DmWXDmcODM1fhu5zDmcO6JWzDmcOgNMOiw6Mzw5nhurk04buyNcOZ4bqhWcOZw6M04buJw6Mzw5nEqTVbw6PDmShYw5nhurvhu4Ftw5koMMOZ4bqhWeG6o8OZKOG6p8OZ4bq/4bq9V8OjM8OZw6ppLsOZ4bqjWcOZ4bqhWVDhurlRw6A14bqjw5kuaGLDozPDmcSp4buFw6NQL+G6uVHhu5rDmcOjM+G7geG6p8Ojw5kh4buBbMOZw6M0KuG6v8OZLjQ5w5ku4bqvw5llw5nhuqM1IMOjM8OZw6Phu4c1w5nhuqHhu4tXw5nhur80NVvDo8OZ4bq/NMOdLjTDmWXDmcOgNOG7gcOZxKnDrC7DmUxXw6Dhu4Hhur81V+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUVA14bqjM8OZV+G6oeG6v8OVw5rDmsOZNCk1MzThur/DlcOaxajhu7Dhu67DmsOZw6rhur0uw5XDmjThur/hur/hurnhu5YvL2pqauG7nMOgNMSDVzTEgy7hu5wuxIPhuqPhu5zEqcOjL+G6uTTEg+G6v8SDw6ovNeG6o1czKS/FqOG7pOG7puG7qC/hu6bhu6Yv4buk4buoL8SpV+G6vy3huqE1KeG7gS3huqPEgzXhu5zDoeG6uTPDmsOZajUh4bq/NMOVw5rhu6jhu7Dhu6TDmlFQ4bq5UeG6vuG6vcSDw6Mzw5ku4buB4bqtLsOZKFnhuqPDmSjDncSDw5nEqWM1w5nhurk04bqvw6Mzw5nEqTVbw6PDmShZNcOZw5rhur41XcOjM8OZw6Phuq81w5nDo2hjLsOZw4MzV8Oaw5nhu5rDmS404buBbFvDo8OZxKk1W8Ojw5nEqFfhuqEpw6Phur81w6PDmeG7jTJXw6NXw6o1KcSpw5nhur/DrcOZxKg1IMOjw5nDujhXw5kuNCrhur/DmcSpWcOZw4A0xINYw6Mzw5nEqT/hur/DmTThurcuw5nhur804buB4bqtLsOZLjQ1w5nDozRYw6M0w5nDijUsKeG6vTVXw5kuZlfDmcSoNSDDo8OZeVnDo8OZ4bqhJeG6o8OZw4A0xINXw5k04bq3LsOZw4MzV8OZw6Phuq814buWw5nigJzhuqI1IMOjM8OZw6Phu4c1w5nhuqHhu4tXw5ko4bu0w5k0N8OjNMOZ4bq/NFnDozTDmcOgNMSD4buyw6Mzw5nGr+G7sMOZ4bq/4bq9NSDhu4HDmcOj4bu24bqjw5nhur/hur1oYy7DmSglbOG7nMOZ4bq+NDVbw6PDmeG6vzQww5nEqWfDmeG6v+G6veG7hcOZKOG7tMOZ4bq9YjXDmWvhu4HhuqXDozPDmcOj4buHNcOZKFjDmS7huq/DmeG6vSrhur/DmcOjNDUi4buBw5kuNDfhu5zDmXThu4fDmcSpV8OZKD/hurnDmeG6o8Odw6M0w5koXcOjw5nhuqNpLsOZKFjDmSjhu7TDmeG6v1fDo8OZLjThu7Js4buaw5khaGM1w5nhu7LDozTDmTRoZcOjM8OZLmZXw5lY4bq5w5nhuqHDrC7DmeG6vSrhur/DmeG6oWPDo8OZxKlZw5nDozQ1IOG6v8OZKOG6rcOZ4bq9KuG6v8OZLlfEg+G7msOZM+G6vVfhurk0NeG6vynDmSw1XcOjw5ko4bqpNcOZ4bq/NFnDozTDmcOgNeG6o8OZLmhiw6Mzw5nEqWM1w5kuKuG7gcOZ4bq/4bq94buHLsOZKCMuw5ksNSDhur/hu5zDmcODNGTDmS4q4buBw5nhur/hur3hu4cuw5nDo1ls4buaw5nDozThu4nDozPDmcSpNVvDo8OZw6A14bqjw5kuaGLDozPDmS7huq/DmcOgNOG7ssOZw6Phu7bDozPDmS40OOG7gcOZ4bqjWTXDmeG6o+G6scOjw5nhur0q4bq/w5kuV8SD4oCd4bucUOG6uVHhur40KcSDw5kuWC7DmS404buBbFvDo8OZMzVX4buaw5nhur/hur3Eg8OjM8OZ4bqjNSDDozPDmcOj4buHNcOZ4bqh4buLV8OZw6NZbOG7msOZw6rhuqXDmeG6oWjEkcOjM8OZw6M04buJw6Mzw5nEqTVbw6PDmcOgNeG6o8OZLmhiw6Mzw5nDmsOgw7LDmeG6vzThu4E/4bq/w5rDmeG6oVnDmS5XxIPDmTRiw6PDmcOjNDUi4buBw5nDqsSDw5nEqWM1w5kuWC7DmcSpNVvDo8OZw6A14bqjw5kuaGLDozPDmeG6u+G7gW3DmTM1WOG7nMOZSzbDmcOjMzQ1IOG6ucOZw6A0VzXDmeG6vzRYLsOZw6A14bqjw5kuaGLDozPDmSjhu7TDmTTEg8Od4bq/w5ko4bqtw6Mzw5llw5koJWzDmS40xIPDmShdw6PDmcOjNOG7icOjM8OZw6Phu7bhuqPDmeG7ruG7pMOZ4bq/NF3DmcOgw7PDmeG6v+G6vWhjLuG7msOZw6M0aMOjM8OZw6pX4buBw5ko4bqvw5kuWC7DmS7DosOjM8OZxKk1IC7DmcOgNFc1w5nhur80WC7DmSHDrcOjM8OZ4bqhw501w5ksZTXDmcSpN8OZKOG7tMOZa+G7gSrhur/DmTQ1IMOjw5lr4buBw5nhur80XcOZ4bqjYzXDmS3DmWslbMOZIcOsw6Mzw5kuWC7DmcOjNFnDmeG6o1hsw5nDquG7ssOjw5lr4buBKuG6v8OZw6A14bqjw5kuaGLDozPDmcOjNCXDo8OZ4bq/w53Eg+G7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUeG6vuG7gWzDmcOjNDVbw6Phu5rDmS5YLsOZw6M0WcOZw6A0xINXw5k04bq3LsOZw4PEg8SpxIPDqjUsNeG6vcOqw6DDmeG6ocOdNcOZ4bq/P+G6ucOZ4bq/4bq94buBw6Mzw5kuNOG7h8OZbcOZKF3Do8OZw6A14bqjw5kuaGLDozPDmeG6v8Osw5nDozQ1W8Ojw5nhur/DrcOZ4bq/NDVbw6PDmeG6vzTDnS40w5nhuqM1IMOjM8OZw6Phu4c1w5nhuqHhu4tXw5llw5lMV8Og4buB4bq/NVfhu5rDmcSpWcOZKOG7tMOZLjRdw5nhur/DncSDw5koaMSRLsOZxKk/4bq/w5nhuqE1IOG7gcOZxKljNcOZKOG6rcOZLCLDo8OZw6o1W+G7gcOZLlfEg8OZLuG6r8OZ4bqj4bqt4bq/w5nDoDTDosOjM8OZNFc1w5nhur/hur1bw6PDmeG6vzRdw5kzNWM14bucw5nDgsOjM8OZxKhX4bqhKcOj4bq/NcOjw5nhu40yV8OjV8OqNSnEqcOZLjQ1V8OZw6p7w5nDozThu4nDozPDmSw2w5nhurvhu4FsXeG6v8OZLsOiw6Mzw5nDozM0IMOZ4bqjYzXhu5bDmeKAnHQ04buHw6Mzw5nhur/DojXDmeG6oSpsw5ks4bqt4bq/w5nDoDXhuqPDmS5oYsOjM8OZxKlZw5kz4bu4w6PDmcOgXeG6v8OZxKljNcOZ4bqj4bqt4bq/w5nEqVk1w5nEqT/hur/DmeG6oTUg4buBw5nDozQq4bq/w5koOMOjNOG7nMOZxKg2w5kh4buF4buaw5kuNOG7h8OjM8OZ4bq/w6I1w5ko4bu0w5kz4bu4w6PDmcOgXeG6v8OZLsSDLFfDo8OZxKljNcOZw6o14bqhNS7Eg8Oj4bucw5nhurrhu4FYw5nhur/hur03w6M0w5nDo1lsw5nhur80w6wuw5k0NSDDo8OZ4bq/4bq9xIPDozPDmeG6vzQ1XeG6v8OZLDjDmSjhu7LhuqPDmSzhu7LEg8OZWOG6ucOZ4bqhw6wuw5kuV8SDw5nDoDTEg+G7ssOjM8OZ4bum4buk4buk4buc4buk4buk4bukw5lX4bq/4bqjxIPDquG6uTQp4bq9KcOZxKlZw5nDozQ1IOG6v8OZKOG6rcOZ4bqhW8Ojw5koXcOjw5nFqOG7nOG7pOG7pOG7pMOZKOG6rcOZdOG7nMOZw4Bd4bq/w5nhurvhu4Hhu7LDmeG6oVnDmeG6vzThu4HDmShoxJEuw5nEqT/hur/DmeG6oTUg4buBw5kuw6LDozPDmcOjMzQgw5kuV8SDw5koMMOZw6rhu7LDo8OZa+G7gSrhur/DmSHhu4XDozPDmS7hu4XDmcOgNMSDV8Ojw5ku4bu44bq/4oCd4bucUOG6uVF0WC7DmcOjNFnDmcOgNMSDV8OZNOG6ty7DmeG6oWjhu4HDmW3DmeG6vUDDozPhu5rDmcSpP+G6v8OZ4bqhNSDhu4HDmeG6o2M1w5nhuqFZw5kuw6wuw5nDoG7DmeG6u+G7gVfDo8OZ4bq/4bq94bq3w6Mzw5kuNMSDw5nDozNZw6M0w5kuNF3DmeG6v8OdxIPDmeG6o1hsw5nEqVnDmcOgNFc1w5nhur80WC7DmeG6o+G6s+G7msOZKCMuw5ksNSDhur/DmcOgNFc1w5nhur80WC7DmSEm4buBw5nhur/DrcOZKFjDmeG6uTQ1XcOjw5nDqjzhur/hu5zDmXRYLsOZLsOiw6Mzw5nEqTUgLsOZw6M0aMOZxKk/bMOZ4bqhWcOZ4bq9KuG6v8OZ4bq5NGkuw5nhur/DneG6ueG7msOZIcSDw5ko4bqvw5kuw6LDozPDmS7hu4XDmcOgNMSDV8Ojw5khMcOZIVnDozPDmSw4w5k04bqzw6Mz4bucw5l04bqxw6PDmcSpP+G6v8OZ4bqhNSDhu4HDmeG6o2M1w5nDqn3DmeG6oVnhuqPDmTM1V8OZ4bq/4bu2w6Mzw5nhur/hu4Hhuqk1w5nhur804bq3w5nhuqNnNcOZw6A0xINXw6Phu5zDmeG6omkuw5kzNVjDmcSpP+G6v8OZ4bqhNSDhu4HDmeG6o2M1w5kuNGhXw5koaMSRLsOZa1guw5koOMOjNOG7nMOZw4pX4buBw5nDoDQ1w5koOMOjNMOZMzVY4buaw5kuWC7DmcOjNFnDmeG6uTRY4bq/w5nhuqM1w6M0w5nDqn3DmShoV8OZw6rhu7LDo8OZ4bq5NDrhuqPDmeG6o2M1w5nhur1Xw5nhur/hur03w6M0w5nhuqFZw6MzUC/hurlRUC/hur8hUVAv4bq/4bq9UVDhur/hur1RUOG6vyFRUC/hur8hUVAv4bq/4bq9UVDhur/hur1RUOG6vyFR4bq+NCnEg8OZc1jEg8OZ4bq+NV3DozPDmcOD4bqvNcOZw4NoYy7DmcODM1dQL+G6vyFRUC/hur/hur1RUC/hur9XLOG6oSlRUOG6uVE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những smartphone đáng mua trong tháng 11

Những smartphone đáng mua trong tháng 11
2014-11-04 08:40:00

Thực tế trên thị trường xách tay, một số dòng điện thoại này đã có mặt nhưng được bán với mức giá "trên trời", trong tháng 11 này, sản phẩm chính hãng sẽ đường hoàng được lên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long