Cập nhật:  GMT+7
4buu4bqz4bu44bu0NGM6a2tT4buy4buJTOG6tWxjN+G7slZMKcSR4bq34bu0NOG7j2nEkeG6t+G7tOG7ieG6s+G6ucSR4bq3xq/hu7Q04bqz4buBxJHhurfhu7Q0bmThu7ThurfhurU64bu0NCBk4buuL+G6s+G7uFbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4nhurI3OjXhu7JWSzpt4bu04bqzZ8SR4bu0bDtk4bu0xJEpZMav4bu0bGrDoMSR4bu0NCHhu7TEkeG7j2g04bu0Yy7hurXhu7TGoW0ibOG7tOG6s+G6tcOjxJHhu7RsauG7j2nEkeG6t+G7tOG6s8Ot4buJ4bu0ZDw04bu0NG5k4bu0cS/hurIk4bu0bGrDoMSR4bu0xJHhurfhu49p4bq14buo4bu04buUaOG6teG7tGxq4buPacSR4bq34bu04bqzw63hu4nhu7Qzw6PEkeG6s+G7tMSR4bqz4bq14bu0ZDw04bu0NG5k4bu0cS/hurIk4bu0NMOp4bu0NuG6pzrhu7Q04bqz4bqt4bu0bC7hurXhu7TGoSjhu7Thu7Phur/EkeG6t+G7tEzhurMsxJHhurPGr+G7tOG6s23hu5vDo8SR4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tHg6xq/hu7RrOm3hu7Ri4bqz4bq14bu0xJHhurMwxJHhu7Q24buPw6004bu0bOG6s+G6v8SR4bq34bu0bOG6tcSRxq/hu7Q0OzThu7Q0Z+G7tMSpbTrEkeG7tDThurNt4bubw6DEkeG7tGThur/EkeG7tDTDsjrhu7RLw6zhu7TEkOG6v8SR4bq34bu0xJHhurfhurPhurXDo+G7ieG7tOG7lSzhu7Thu4hMxJBMxq/hu7RLw6zhu7Thu5rhu7Rs4bqhxq/hu7ThurNt4bubw6PEkeG7tEzhurM6xJHhurPhu7R4OuG7tDYo4bu0bMOiNOG6s+G7tDThu5E04bu04buJ4bqz4buB4bq14bu04bqzw63hu4nhu7TEkcOgxJHhu7Q04bq/xJHhurfhu7RsOzThu7Q24bq14bqjbeG7tGxqOsav4bu0xqHhu5Phu7Rj4bud4bu04buF4bu0NeG6pzThurPhu7Q2KOG7tDbhu4/DrTThu7Rs4bqz4buRNOG7tOG6s+G6tcOjxJHhu7Ri4bqzMcSR4bu0bGrhu49nxJHhurfGr+G7tMSpbeG7m+G6oWzhu7Rj4bq1w6Ns4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JW4buu4bq1ZOG6t+G7tDRjOmtrU+G7suG6tXk3xJFsN2rhu7Lhu7RrbOG7m2M3U+G7suG7l+G6tTVs4bqz4bum4bu04bu44bu24bu24bu24buJxqHFqOG7tOG6szfhurXhurfhurNs4bum4bu0JD8l4buJxqHFqOG7suG7tGtqNFPhu7IvLzThu6gzOmXhu4nhurNtbOG6s2Xhu6jhu5XEkS81N2tibGXhu4kvxJE34buXay9AQD0jL+G7uOG7uOG7uDVA4bu2JD0jPSVsPSQkP2MjLXojJuG7uCbhu7hAPUA9JeG7uCUlLTQ0M+G6sTThu6jhuqvhu4nhurfhu7Lhu7Q6Y2xT4buyTCnEkeG6t+G7tDThu49pxJHhurfhu7Thu4nhurPhurnEkeG6t8av4bu0NOG6s+G7gcSR4bq34bu0NG5k4bu04bq34bq1OuG7tDQgZOG7suG7tOG7l+G6tTVs4bqzU+G7suG7uOG7tuG7tuG7tuG7suG7tOG6szfhurXhurfhurNsU+G7siQ/JeG7suG7tC9W4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l5OuG7iWzhurVlxJHhu7JWTOG6s27hu7Thu5vhu7Thu5XhurXDoMSR4bu0NGfhu7Rrw6zhu7TGoSjhu7Thu7Phur/EkeG6t+G7tEzhurMsxJHhurPGr+G7tOG6s23hu5vDo8SR4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tHg64bu0bOG6s+G7kTThu7ThurPhurXDo8SR4bu04buJ4bqzbcSR4bu0YuG6s+G7k+G7tGxqb8SR4bq34bu0bOG6tcOgbeG7tDbhu4M04bu0NOG6s2Xhu7Q0OzThu7ThurPhu4Phu7Q04bqzKcSR4bu0xJFt4bq/4bq14bu0bC7hurXhu7Ri4bqzbeG7tOG7uOG7tuG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVsSQ4bqzPmThu7Q04bqzw7Lhu7Q24buDxJHhurfhu7Thu4nhurPhurnEkeG6t+G7tDThurPhu4HEkeG6t+G7tDXhuqc04bqz4bu0NG5k4bu04bq34bq1OuG7tDQgZMav4bu0xJHhurcsxJHhurPhu7Thu5rhu7Rs4bqh4bu0NOG7jcSR4bq34bu0Nijhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tDbhurXhuqNt4bu0bGo6xq/hu7RqLOG7tGtlO2zGr+G7tGMw4buJ4bu0NTrEkeG6s+G7tGs7NOG6s+G7tMSR4bq34buPaeG6teG7tGzhurXhuqHhu4nhu7TGoW404bu04bq3IMSR4bu04buVLOG7tOG6syzEkeG6t+G7tMahw6lk4bu04buVaOG6teG7tDPDo8SR4bqz4bu0xJHhurNdxJHhu7Q2xIPhu7ThurPhu49oxJHhurfhu7Q1MsSR4bu0bOG6szdl4bu0NcOq4bq1xajhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tGMi4bub4bu0ZDJt4bu04bq34buT4bq14bu04buU4bq1w6PEkeG7tOG7lMOj4bu0a+G6tcSR4bqz4bu0NeG6pzThurPhu7Rs4bqv4bu0TGptxJHhurfhu7Thu49nxJHhurfhu7RjLGThu7TGoThs4bu0xJHhurfhurPhurXDo2TGr+G7tGLhuqFs4bu0xKltIeG7tDbhuqNt4bu0XWThu7Rsw6LEkeG6s+G7tOG7lWjhurXhu7Thu5XhurXhu7Rqbmzhu7Q0bmThu7RxL+G6siThu6jhu7RNeMSQw73hu7ThurNt4bubw6PEkeG7tEzhurM6xJHhurPhu7R4OuG7tDYo4bu0NOG6s+G6reG7tDYuZeG7tDQ7NOG7tDRn4bu0xKltOsSR4bu0NOG6s23hu5vDoMSR4bu0ZOG6v8SR4bu04buVLOG7tDThurPDosSR4bqz4bu0xKlt4bub4bqjxJHhu7Q24bqnOuG7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t+G7tGzhu4Xhu7Q04bqzw7U04bu0YuG6s2U6xJHhurPhu7Thu5VvxJHhurfFqOG7tHnhurPhurXhu7Q0w7M04bu0eeG6synEkeG7tMSRbeG6v+G6teG7tOG7lSzhu7RM4bqzbuG7tOG7m+G7tGzhuq3EkeG6s+G7tDYo4bu0YyLhu5vhu7RkMm3hu7Thurfhu5PhurXhu7R54bqz4bq14bu0NMOzNOG7tEzhurNu4bu04bub4bu04buVb8SR4bq34bu04bq04bu0xqE4bOG7tMSR4bq34bqz4bq1w6Nkxq/hu7Ri4bqhbOG7tMSpbSHhu7Q24bqjbeG7tF1k4bu0bMOixJHhurPhu7Thu5Vo4bq14bu04buV4bq14bu0am5s4bu0NG5k4bu04bq34bq1OuG7tDQgZMav4bu0NuG7h8SR4bq34bu0bOG6s2nhurXhu7Ri4bqzbeG7m+G6ocSR4bu0NDtl4bu0NDs04bu04bqz4buD4bu0NOG6synEkeG7tMSRbeG6v+G6teG7tGzhurM3ZeG7tDXDquG6teG7tDThurN7bOG7tDThurPDoeG7tGzhuqXEkeG6s+G7tOG6s+G6pcSR4bqz4bu0a8O1NOG7tGLhurPhur034bu0NMOyOuG7tDYsxJHhu7ThurfhurU64bu0NCBkxq/hu7Thu5UwxJHhu7Q24buDxJHhurfhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Q04bqzKcSR4bu0xJFt4bq/4bq14bu0YuG6s+G6v8SR4bq34bu0M23hur/EkeG7tDM7xJHGr+G7tOG7lTDEkeG7tDThurNt4bubxIPEkeG7tOG6t+G6tTrhu7Q0IGThu7RqOuG7tGLhurPhur3hurXhu7Q24bqnOuG7tOG7ieG6s+G7j2fEkeG6t8av4bu0YuG6s+G6v8SR4bq34bu0ZG06xq/hu7QzO8SR4bu04bq34bq1OuG7tDQgZOG7tGzDtOG7tDQ7NOG7tDbhuqc64bu04buJ4bqz4buPZ8SR4bq34bu0YuG6szs04buo4bu0TGouZOG7tHnhurMpxJHhu7TEkW3hur/hurXhu7Thu5Us4bu0TOG6s27hu7Thu5vhu7ThurNt4bubw6PEkeG7tDYo4bu0NCLhu4nhu7Q94bu24bu0Y8OibOG7tGzhurNt4buBNOG7tGs7bOG7tGxqb8SR4bq34bu0NOG6s2Xhu7RNeMSQw73hu7TGoSjhu7Thu7Phur/EkeG6t+G7tEzhurMsxJHhurPhu7Q2xIPhu7Rs4buF4bu0NOG6s8O1NOG7tOG7ieG6s23EkeG7tDThurNl4bu0NDs04bu04bqz4buD4bu0NOG6synEkeG7tMSRbeG6v+G6teG7tGwu4bq14bu0YuG6s23hu7Thu7jhu7bhu7Thu5Us4bu0NOG6s8Ot4bu04buz4bq/xJHhurfhu7RM4bqzLMSR4bqz4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JWTOG6szdl4bu0xJHhurMwxJHhu7Q24bqnxJHhurPhu7Q0w7I64bu0NGfhu7TEqW06xJHhu7Q04bqzbeG7m8OgxJHhu7Rk4bq/xJHGr+G7tOG7heG7tDXhuqc04bqz4bu0NG5k4bu0cS/hurIk4bu0bGrDoMSR4bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0w6zhu7TGoSjhu7Thu7Phur/EkeG6t+G7tEzhurMsxJHhurPGr+G7tOG6s23hu5vDo8SR4bu0TOG6szrEkeG6s+G7tHg64bu0Nijhu7Q24buPw6004bu04buJ4bqzO2zhu7ThurPhurXDo8SR4bu0YuG6p+G7ieG7tGzhurNp4bq1xq/hu7Q0Z+G7tDMhxJHhu7Q2OsSR4bq34bu0NuG7j8OtNOG7tGLhurXEg2Thu7RrZTts4bu0NOG6s3ts4bu0NOG6s8Ohxq/hu7TEkeG6t23hu5vhu7Q0Z+G7tGNd4bub4bu0YzrEkeG7tGo64bu0NOG7g8SR4bq34bu0NuG7h8SR4bq34bu0aiJs4bu0bOG6syLhu4nhu6jhu7RMaOG6teG7tMSROuG7m+G7tDThurPhu4864bu04bq34bqz4bq14bu0xJHhurMwxJHhu7Rr4buR4bu0Y13hu5vhu7RjOsSR4bu0NG5k4bu0cS/hurIk4bu0bMO04bu0xJHhurfhu49p4bq14bu0azrEkeG6t+G7tMSR4bq34buPaeG6teG7qOG7ri/hu4lW4buu4buJ4bu0NGM6a2tT4buy4buJeGU14bub4buyVkxt4bub4bu0xJHhurPhurXDoMSRxq/hu7ThurPhurXDo8SR4bu0xJE64bub4bu0NjrEkeG6t+G7tGMs4bu0bOG6s2nhurXhu7Q24bq1xINk4bu04bq34bq1OmXhu7Rkbzrhu7RM4bqzbeG7tOG7s+G6v8SR4bq3xq/hu7Rs4bqzaeG6teG7tGzhurXhuqFs4bu0bOG6s20wxJHhu7Rjw63hurXhu7Q04bqzZeG7tDQ7NOG7tDThurPDssSR4bq34bu04buV4bq14bu0am5s4bu04bq3XeG7m+G7tDPDo8SR4bqz4bu04buV4bq1w6Bk4bu0NuG7j2nEkeG6t+G7tOG6s+G6v+G7tOG6syLhu4nhu7RjXeG7m+G7tGM6xJHGr+G7tOG7ieG6szts4bu0bGrhurXEg8SRxq/hu7Q2XeG7m+G7tDThu43EkeG6t+G7tGMs4bu0bOG6s2nhurXhu7Q24bq1xINk4bu0a8O1NOG7tDbhuqPhu7Ri4bqzO8SR4bq34bu0NMOyOuG7tDYsxJHhu7Thu5UwbOG7tMSRbeG6v+G6teG7tOG6t+G6tSFkxq/hu7TEkeG6t23hu5vhu7Q0Z+G7tGQ8NOG7tDQ7NOG7tDPDo8SR4bqz4bu0bGpt4bub4bqjxJHhu7TEkeG6s+G6teG6r2Thu7Q0OmXhu6jhu7Thu7PEg+G7tDMhZeG7tOG7lcOj4bu0a8O1NOG7tGLhurPhur034bu0NOG6s2Xhu7Q2LMSR4bu04buVMGzhu7TEkW3hur/hurXGr+G7tOG6t+G6tSFk4bu0bOG6s+G6tcSDbeG7tMSR4bq3beG7m+G7tDRn4bu04buJ4bqzO2zhu7Rr4bq1xJHhurPhu7Q14bqnNOG6s+G7tDPDo8SR4bqzxq/hu7RsamXEkeG6t+G7tDbDqeG7tDTDqeG7tDQ7NOG7tDThurPDssSR4bq34bu0NG5k4bu04bq34bq1OuG7tDQgZMav4bu0NDs04bu0NuG6pzrhu7Thu4nhurPhu49nxJHhurfhu7Q0IMSR4bu0NjHhu5vhu7RkLsSR4bqz4bu0NOG6v8SR4bq34bu0bDs04bu0bG3hu5vDoMSR4bu0bGpt4bub4bqjxJHhu7Q2xIPhu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Q1XcSR4bu0bOG6s+G7kTThu7ThurPhurXDo8SR4bu0NiDhu5vhu7Q2w7Lhu7Thu5XhurXDozThu7Rs4bq1w6Bk4bu04buJ4bqz4bq5xJHhurfhu7Q04bqzZeG7tDYsxJHhu7Thu5UwbOG7tMSRbeG6v+G6teG7tDbDrWzhu7ThurThurThu7TEkSlk4bu0QOG7tkBA4buo4buuL+G7iVbhu67hu4nhu7Q0Yzpra1Phu7Lhu4l4ZTXhu5vhu7JW4bq+xJHhurfhu7TEkOG6t23hu5vhuq/EkeG7tEwibOG7tEzhurMsxJHhurPhu7Qt4bu0eeG6s+G6teG7tDTDszThu7RsauG7j8OsxJHhurfhu7R54bqz4bq14bu0NMOzNOG7tHnhurMpxJHhu7TEkW3hur/hurXhu7Thu5Us4bu0TOG6s27hu7Thu5vhu7Ri4bqzbeG7m+G6ocSR4bu0NDtl4bum4bu0TGplxJHhurfhu7Rs4bqzaeG6teG7tDbhurXEg2Thu7ThurfhurU6ZeG7tGRvOuG7tOG6s+G6tcOjxJHhu7TEkTrhu5vGr+G7tMSR4bq3beG7m+G7tDRn4bu0NizEkeG7tOG7lTBs4bu0xJFt4bq/4bq14bu0ZDw04bu0M8OjxJHhurPGr+G7tMSR4bqzImzhu7RjLOG7tDQ7NOG7tDPDo8SR4bqz4bu0bGpt4bub4bqjxJHhu7TEkeG6s+G6teG6r2Thu7RqImzhu7Q0OmXhu6jhu7Thu5ThuqXhu7Thu5Uw4bubxq/hu7Q0b8SR4bq34bu04buVaOG6teG7tGzhurPhu5E04bu04bqz4bq1w6PEkeG7tGzhurXDoGThu7Thu4nhurPhurnEkeG6t+G7tDYg4bub4bu0NsOy4bu0NDs04bu0Y2Uu4bq14bu04buVPDThu7TGoeG6tcSRxq/hu7TEkeG6t+G7j2nhurXhu7Q04bqzKcSR4bu0xJFt4bq/4bq14bu0NCDEkeG7tGzhurM3ZeG7tDXDquG6teG7tDThurN7bOG7tDThurPDoeG7tGzhuqXEkeG6s+G7tOG6s+G6pcSR4bqz4bu0a8O1NOG7tGLhurPhur034bu0NMOyOuG7tDYsxJHhu7Thu5UwbOG7tMSRbeG6v+G6tcav4bu0Mztl4bu0NDtl4bu0xJHhurc64bub4bu0NOG6s2Xhu7Q04bqzw6LEkeG6s+G7tMSpbeG7m+G6o8SR4bu0NuG6pzrhu7Thu4nhurPhu49nxJHhurfhu7Thu5Us4bu0NGfhu7TEqW06xJHhu7RM4bqzbuG7tOG7m+G7tGLhurPhurXhu7Thu4nhurM7bOG7tOG6s+G6tcOjxJHhu7Thu5UwbOG7tMSRbeG6v+G6teG7tOG7gWTGr+G7tDThurPhuqFs4buo4bu0TOG6s+G7kTThu7ThurPhurXDo8SR4bu0xJHhurfhurPhurXDoGThu7Ri4bqz4bq/xJHhurfhu7ThurfhurUibeG7tDXhuqc04bqzxq/hu7Ri4bqz4bq/xJHhurfhu7QzbeG6v8SR4bu0MzvEkeG7tOG6t+G6tTrhu7RrbjTGr+G7tOG6t+G6tTrhu7Q0IGThu7RsamXEkeG6t+G7tOG7lW/EkeG6t+G7tDTDqeG7tDXhuqc04bqzxq/hu7Ri4bqz4bq/xJHhurfhu7ThurfhurXhuqFs4bu0ZOG7hcav4bu0KcSR4bu0bOG6s+G6p2zhu7ThurfhurU64bu0a240xq/hu7ThurfhurU64bu0NCBk4bu04buBZMav4bu0NOG6s+G6oWzhu6jhu7RM4bqzaeG6teG7tOG6t+G6tTrEkeG7tGxo4bq1xq/hu7R54bqz4bq14bu0NMOzNOG7tGvDoeG7tGzhurXhuqHhu4nhu7Rsw7M04bu0bCnEkeG6t+G7tDThu49pxJHhurfhu7RjIuG7m+G7tDQ7NOG7tGQybeG7tGvhu5c6M2vhu7TEkeG6sz5k4bu0a2hk4bu04buJ4bqzO2zhu7ThurPhurXDo8SR4bu0NDs04bu04buF4bu0NeG6pzThurPhu7Qzw6PEkeG6s+G7tGxqw6DEkeG7tDYsxJHhu7Thu5UwbOG7tMSRbeG6v+G6teG7tDbEg+G7tDTDqeG7tDPhurXDo8SR4bu04buJ4bqzO+G7ieG7tOG7ieG6s+G6ucSR4bq3xq/hu7Q04bqz4buBxJHhurfhu7Ri4bqn4buJ4bu0bOG6s2nhurXhu6jhu64v4buJVuG7ruG7ieG7tDRjOmtrU+G7suG7iXFtbOG6s2Vq4buyVsSobV3EkeG7tENdZOG7ri/hu4lW

Quân Lâm

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cúm gia cầm trên người- Thông tin cần biết

Cúm gia cầm trên người- Thông tin cần biết
2022-10-24 16:12:00

Bệnh cúm gia cầm lây sang người là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus cúm A/H5, cúm A/H7... gây ra. Bệnh lây qua đường hô hấp, qua tiếp xúc với vật dụng bị nhiễm mầm bệnh,...

5 điều cần chú ý khi bổ sung dầu cá

5 điều cần chú ý khi bổ sung dầu cá
2022-10-24 16:10:00

Dầu cá có thể giúp điều chỉnh lipid máu, nhưng nó không thể thay thế thuốc, và nó sẽ có lợi cho những người đã mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não. Khi dùng cần lưu ý một số...

Bác sĩ chỉ cách hạn chế viêm da mùa lạnh

Bác sĩ chỉ cách hạn chế viêm da mùa lạnh
2022-10-24 16:09:00

Viêm da là bệnh khá phổ biến ở cả người lớn và trẻ nhỏ khi thời tiết trở lạnh, độ ẩm xuống thấp, hanh khô. Da bị viêm đỏ, có thể xuất hiện mụn nước, cảm giác ngứa, có khi đau...

Tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm

Tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm
2022-10-22 17:50:00

baophutho.vn Sau hơn tám năm, trên cả nước lại xuất hiện trường hợp mắc cúm A/H5 trên người. Trường hợp bệnh nhi mắc cúm A/H5 có địa chỉ tại xã Đông Thành,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long