Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShR4bqha+G7g1tx4buP4bqpW+G6qeG7hWxb4buJeFtx4buFZltxcnbhur9rW3Bma+G7hVvhu7E5bFvEqeG7leG7o1siXSEv4buFIigh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghZmrhu4NbcOG7oeG6qeG7uH0vL+G6qTrhuq03bOG7o+G7hXJx4buFbDrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAgICIvIiIi4bqrIF01XSBdXXEiNTExMTHEqSI64buL4buj4buDfVsvKOG7gmbhu5db4buNa1txw6Lhu6Nb4bubW1Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Hhu4ThuqhQW+G7hGHhuqlbUeG7oWg6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buIeFtx4buFZltxcnbhur9rW3Bma+G7hVvhu7E5bFvEqeG7leG7o1siXVtR4buE4buiUVtr4bqhalvhu4Vv4bqpWyBdICAtIF0gMFtiN2vhu4NbYuG6u2tb4buD4bq1azpb4buIeFtx4buFZltrOXZb4bqpbVt3W2vhu4Phu4XDrDdb4bufcjdrW3Hhu6Fva+G7g1vhu7E5W2vhu4XDomtbYuG7pcah4bqpW3DGsFvhu59yN2tbceG6t2pb4bqpw7o3W2Lhu41r4buDW2LDoWxba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3azpbUeG7heG7l2ZbYmbhur9qW2s5dj9bceG7heG6tXZb4buxOVtx4buhblvhuqk44bqpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Hhu4ThuqhQW3Hhu6HhurlrW2JpN1vhuq05a1tx4buFOWvhu4Vb4buj4buF4buPW+G7sGbDqnFbUeG7oWhbYjdr4buDW2vhu5NbxKnGsOG6qVvigJxx4bqha+G7g1tx4buP4bqp4oCdW+G7jWtbxKlydsOqa1tr4buFw6NqW+G6qeG7hXLhuqVrW+G6rWlbceG7j3Fba+G7heG6s3Fbam9mW2Jm4bq9clvhu4lmw6prW2Lhur9b4bqpOOG6qVtjalvhu4Vv4bqpW3Bma+G7hVvhuq3hu6Xhu5Xhuqlb4buxOWxb4buJeFtx4buFZlvhu7Hhu5VmW3HhurdqW3Hhu4Xhurtb4bux4bura+G7g1vhu7E5a+G7gz9bYmFxW+G7ieG6u3Fb4bufcsOhW+G6qTdsW2vhu4XhurNxOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHhu4Xhu5dmW2Jm4bq/alvhu4Vmw6prW2s3dj9bceG6s3Fb4bqpw6Fb4bqpOOG6qVvhu4Vv4bqpW3Bma+G7hVvEqeG7leG7o1s2W2I3a+G7g1tx4buhN2vhu4VbceG7hcO6W3Hhu4Xhu5dmW+G7g2Y3a1tr4buF4bura+G7g1txcuG6tWtb4bqpcuG7j2Zb4bqpw7o3W2vhuqFqW+G7hW/huqlbYuG6v1vhu4XDqltx4buF4buPa+G7g1vEqWFmW+G7iWbhurtrW3Hhu4Xhu6fhuqlb4bqp4buFcuG6pWtb4bqtaVvhuq3hu6Xhu5Xhuqlb4buxOWxb4buJeFtx4buFZltxcnbhur9rW3Bma+G7hVvEqeG7leG7o1siXVtR4buE4buiUVtiYXFb4buJ4bq7cVvhu59yw6Fb4bqpN2xba+G7heG6s3E6W0NqW0vhu4NyduG7gWtbSmZr4buFW0Lhu6fhuqk/W8Sp4buV4bujWzbhu7U/W1Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Hhu4ThuqhQW+G7hGHhuqlbUeG7oWhb4bqp4buFZjdbcGUqW+G7sOG7lWZb4bqtOWZbceG7hWZbceG7kVvhu4XGoeG7oz9bY2pbYuG7pcah4bqpW3Hhu4XhurV2W+G6qeG7jVvhu41rW3HDouG7o1vhu4XDqltx4buF4buPa+G7g1vhu4lm4bq7a1tx4buF4bun4bqpW+G7sTlb4bqpOOG6qVvhu4nhu7Nba+G6oWvhu4NbxKk5alvhuq05Zltx4buh4bqj4bqpW2vhu4Phu4Vmw6pqOlvhu7Dhu5VmW2rhu41rW3HGsFvEqXLDoms/W2vhu4NsOWZb4buJZuG6u2tbceG7heG7p+G6qVtx4buhbGvhu4Nb4bqp4buF4bul4buZa+G7g1tx4buhaGvhu4U/W2NqW+G7jWtbccOi4bujW+G7iWbhurtrW3Hhu4Xhu6fhuqlba+G6t2vhu4Nb4bqpN2w/W+G7hWbhur9yW+G6rWbhurtxW+G7r8OgW+G7hcO0Zlti4bq/W8SpOWpb4bqtOWZbceG7hWZbceG7j3Fba+G7heG6s3E6W0Lhur9b4buDZnPhu6Nb4buFb+G6qVtwZmvhu4Vb4buNa1txw6Lhu6NbYmFxW+G7ieG6u3Fb4bufcsOhW+G6qTdsP1vhuqk44bqpW3Hhu4XhurV2W+G6qeG7jVvhu4NmOGxbYjdr4buDW3Fm4bq74bujW3F14bqpW3Hhu6E3a+G7g1vhuq1pW+G7iWbhurtrW3Hhu4Xhu6fhuqlbcDhxP1tx4buhc2vhu4Nb4bux4buVZltiaWvhu4Vb4buF4bul4buVa+G7g1vhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVvhu4NmOGxb4bqrdeG6qVvhu7E5W+G7r3Jb4buF4bul4buVa+G7g1tx4buFZltxcnbhur9rW3Bma+G7hVti4buRZltq4buVZlvhu4Vmw6prW2s3djohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqjhu41b4buDZjhsW0vhu4NyduG7gWtbUeG7hWlbUeG7hXN2W+G7hMOja+G7g1stW+G7hGbDqnJbceG7oeG7peG7m2vhu4NbUeG7oeG7peG7l2vhu4NbUeG7hOG6qFBb4buEYeG6qVtR4buhaFvhuqnhu4VsW+G6rWbhurtxKltL4buFOVtR4buh4bul4buXa+G7g1vhuqltWzUgW+G7hW/huqlbcGZr4buFW8Sp4buV4bujWzY/W3Hhu6Fsa+G7g1tibVvhuqltWyA1W2NqW2LhuqFr4buDW+G7iXdbceG7hWZbcXJ24bq/a1twZmvhu4Vb4buxOWxbxKnhu5Xhu6NbIl1bUeG7hOG7olE6W0Lhur9b4buDZnPhu6Nb4buFb+G6qVtwZmvhu4Vb4bqp4buFcuG6pWtb4bqtaVtx4bq3alvEqXdbceG7j3Fba+G7heG6s3E/W+G6qW1bYuG7pcah4bqpW+G7ieG6u3Fb4bufcsOhW+G6qTdsW3Hhu6Fsa+G7g1vhu4l4W3Hhu4VmW3FyduG6v2tbcGZr4buFW8Sp4buV4bujWyJdW1Hhu4Thu6JRP1vhuqw3a1vhu4NmOGpb4buFZsOqcltixINxW2p14bqpW3Fm4bq5clvhuqthdlvhu4Vv4bqpW3Hhu6HhurlrW3Fma+G7hVtx4buF4bq1a1vhuqk3bFtr4buF4bqzcTpbS+G7hTlbceG7oeG7peG7l2vhu4NbYsOgW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW+G7ieG6u1vhu4VsYeG6qeG7hVvhuql1W3Hhu4Xhur9b4bqp4buFbFtxxalr4buDW+G7hWxhcVtiw7Rr4buDJlvhu6Phu4XhurdrW+G6qeG7jWvhu4Nb4bqp4buFcnbhurlrW2rhu41rW+G7hcah4bujW8Spd1vhuqnhu4VsW3HFqWvhu4Nb4buDZjhsW+G7sWbhurlrOlvhuqw3a1vhu4NmOGpb4buFZsOqcltx4buF4bul4buXa+G7g1vhu69yduG6uWtb4buJZuG6v2pbceG7oTc/W+G6q8awW+G7g2bhu5dbcWFmW+G6qTjhuqlbxKnhu5Xhu6MmW3Hhu4XGsOG6qVvhu4Vmw6prW+G7iWbhur9qW3Hhu6E3W3Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW+G7r3J24bq5a1vhu7Hhu5VmW+G7hW/huqlbcGZr4buFW8Sp4buV4bujWzY/W+G7n3I3W2JtW+G7hW/huqlbcGZr4buFW2vhuqNqW2Lhu6XGoeG6qVtrw7RmW+G6q3Jr4buDP1vhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVvhu41rW3HDouG7oz9b4buDZnPhu6Nb4bqpOOG6qVtjalvhu6HDqGtbxKlydsOqa1vhu4nhu7Nba+G6oWvhu4NbxKk5alvhuq05Zj9bxKk5alvhu59yY2tb4bux4buVZlvhuqk44bqpW3Hhu4Xhur9bxKlsYWZb4bqp4bq3clvhu4XDs2Zb4buxOVvhu4Voa+G7hVtx4buF4bun4bqpW+G7iWbhur9qW3Hhu6E3OiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7hGbDqmtb4bqpOOG6qVtx4buh4bul4buXa+G7g1tR4buE4bqoUFtx4buh4bq5a1tiaTdb4bqtOWtbceG7hTlr4buFW+G7o+G7heG7j1tiN2vhu4Nb4bqrw7VrW3Dhu6fhuqlb4buNa1txw6Lhu6Nb4bqp4buFbFvhu4Vv4bqpW3Bma+G7hTpb4bqo4buNW+G7g2Y4bFvhu4RhW1Hhu4VpW1Hhu4U3a+G7hVvhu65y4bq3a1stW1Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Hhu4ThuqhQW1HhurdrW+G6quG6t2tbceG7heG7jWvhu4NbcWZrKlvhuqrhu6Xhu5VmW3DGsFvhuqnhu4XDrVtiYWxbcDhxW3A3bFvhuqnDujdb4bqsN2tb4buDZjhqW+G7hWbDqnJb4buxOVvhu4lma+G7hVtr4buD4buFZsOqalvhu41rW3Hhu4VmW+G6qeG7hWxb4buFb+G6qVtwZmvhu4Vba+G7hWbhur1yW2vhuqFqW2s3dj9bceG7jWZbYsOgW+G6qW1b4buJ4bq7W+G7hWxh4bqp4buFW+G7jWtb4bqpdVtx4buF4bq/P1vhu4XDqltx4buF4buPa+G7g1vEqWFmW+G7iWbhurtrW3Hhu4Xhu6fhuqlb4bqp4buZW+G6rcOha1ss4buJZuG6u2tbceG7heG7p+G6qVvhu4nhu4Vya+G7gy4/W+G7heG7peG7lWvhu4Nb4bqr4bqna1vhuqk44bqpW+G6q2Fr4buDW+G6rTlmW2vDo2pbceG7oWxr4buDW3Hhu6Fva+G7g1tx4bq3alvhuqnDujdb4bqp4buF4bul4buZa+G7g1tx4buhaGvhu4U/W+G7hcOqW3Hhu4Xhu49r4buDW8SpYWZb4bqp4buF4bul4buZa+G7g1tx4buhaGvhu4VbcWw5a1vhuqnhurPhu6NbLGvhu4XhurNrW2pha+G7hVvhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVvEqeG7leG7o1s2Lj9bxKlydsOqa1vhuqk44bqpW+G6q2Fr4buDW2Lhur1bceG7hWZbYuG6v1vhu4Vv4bqpW3Bma+G7hVtr4bqjalti4bulxqHhuqlbceG7kWvhu4Nb4bufcjdrW+G6qcO6N1ti4bq9W3Hhu4VmP1vhuqltW+G7iWbhurtrW3Hhu4Xhu6fhuqlb4buRa1tiaWvhu4U/W+G7seG7q2vhu4Nb4buxOWvhu4Nb4bqp4buFbFvhu4l4W3Hhu4VmW3DhuqPhu6NbceG7lWY6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4bqo4buNW+G7g2Y4bFvhu6Lhu4VhaltR4buFaVtR4buFN2vhu4Vb4buucuG6t2tbLVvhu4Rmw6pyW3Hhu6Hhu6Xhu5tr4buDW2vhu4U5W3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW+G6qeG7hWY3W3BlKltR4buh4bul4buXa+G7g1vhuqltWyAiNlvhu4Vv4bqpW3Bma+G7hVvEqeG7leG7o1s2W+G6qeG7hXLhuqVrW+G6rWlbceG7hTdqW+G7g2Y3W+G7iXhbceG7hWZbcXJ24bq/a1twZmvhu4VbxKnhu5Xhu6NbIl1bUeG7hOG7olFba+G6oWpb4buFb+G6qVsgXSAgLSBdIDA6W+G7hGbDqmtbazd2P1tr4buFOVtx4buh4bul4buXa+G7g1vhu6844bqpW2Jpa+G7hVtr4buFZsOqalvhu7F1W+G7jWtbccOi4bujW+G6qeG7hWxb4buFb+G6qVtwZmvhu4VbYuG6v1tiYXFb4buJ4bq7cVvhu59yw6Fb4bqpN2xba+G7heG6s3FbceG7oWxr4buDW+G7iXhbceG7hWZbxKk5W2vhu4Vmw6pqW+G7sXVb4bqp4buFZ2vhu4VbceG7oWlb4bufcjdrW3Hhu6Fva+G7gz9b4bqrbFtibVtiw6Bb4bqp4buFb2s/W+G7o+G7heG6t2tb4bqp4buNa+G7g1vhuqnhu4VyduG6uWtbauG7jWtb4bqp4buFbFvhu4NmOGxb4buxZuG6uWtb4bqp4buPcVvhuqk4a1ti4bq/W2LDoWpba+G7hWbDqmpb4buxZsOq4bqpW+G6q2F2W+G7sTlb4buNa1txw6Lhu6Nb4bqpOOG6qVtq4buNa1tx4buFZlvhuqnhu4VsW+G6qTjhuqlbY2o6W+G6qDjhuqlb4buDZjhsW+G7sWbhurlrW+G6qeG7hcO6W2LDtGvhu4Nb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nb4buJ4bq7W+G7hWxh4bqp4buFW+G7jWtbccOi4bujW3Dhu5VqP1vhuqnhu4VmW3Fm4bq7cVvhuqnhu4VsW3HFqWvhu4Nb4bqtcuG7kWZbceG7oeG6uWtb4bqp4buZW3Dhu5tb4bqtOGpbcDhxW3Hhu4VjbFvhuqnhu4Vy4bqla1vhu4lm4bq7a1tx4buF4bun4bqpP1vhu4nhu7Nba+G6oWvhu4M/W8SpOWpb4bufcmNrW+G7seG7lWZba+G7hWbhur1yW+G6q2Fr4buDW2Lhur1bceG7hWZb4buxOVtx4buFY2xb4buj4buF4bul4buZa+G7g1vhuqnhu4XhurdqW+G7hW/huqlbYuG6u2tbYuG6t3Jb4bqp4buF4bqj4bqpW2LhurtrW2JtOltL4buF4bura+G7g1tr4bqhalvhu4PhurVrW2Lhurd2P1tR4buh4bul4buXa+G7g1tR4buE4bqoUFtR4bq3a1vhuqrhurdrW+G6qW1bccO9W8Spw6pb4buFb+G6qVtwZmvhu4VbceG7hWZbYuG7k1vhu7E5bFsiXVtR4buE4buiUVvhuqnhu41r4buDW8Spw6Lhu6NbYmFxWzVdIzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShC4bq/W+G6qeG7hXLhuqVrW+G6rWlb4bqp4buFbFvhu4l4W3FyduG6v2tbcGZr4buFW8Sp4buV4bujWyJdP1vhuqk44bqpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Hhu4ThuqhQW3Hhu6HhurlrW2JpN1vhuq05a1tx4buFOWvhu4Vb4buj4buF4buPW+G7sGbDqnFbUeG7oWhbYuG6vXJb4bqpbVvhu4nhurtb4buFbGHhuqnhu4Vb4bqpdVtx4buF4bq/P1vhu4Nmw6FmW+G7o+G7hTjhu6NbYuG7pcah4bqpW+G6qTjhuqlbceG7oeG7peG7l2vhu4NbOOG7o1vhuqt1a+G7g1vEqTlb4buj4buF4bq3a1vhu4VtN1tx4buhaGvhu4VbYsO0W+G7hW/huqlbcGZr4buFW+G7sTlb4bqrYXZb4buFb+G6qVvhu6Phu4V0W+G7hcah4bujW+G7seG7lWZbceG7oWhr4buFW2LDtFvhuqnDujdb4bqpOOG6qVtjaltr4buDN3ZbceG7oeG6uWtbxKnhu5Xhu6M6W1Hhu6Fsa+G7g1vhu59yOFtx4buhaGvhu4Vb4buDZsOha+G7g1vhuqthdj9b4buDZjhsW+G7sWbhurlrW+G7ieG6u3Fb4buFxqHhu6Nb4buNa1txw6Lhu6M/W2vhu4XhuqPhuqlbxKlhZlvhu4lm4bq7a1tx4buF4bun4bqpW+G6qcO5W+G7sTlb4buhw6hrW8SpcnbDqmtb4buJ4buzW2vhuqFr4buDW8SpOWpb4bqtOWZb4bqp4buFbFvhu4Vv4bqpW3Bma+G7hTpb4buEZsOqa1trN3Y/W3Hhu4U5a+G7hVvhu6Phu4Xhu49b4buwZsOqcVtR4buhaFvhuqltWyAyW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW1Hhu4ThuqhQW+G7seG7lWZbMDo2MyJb4buFb+G6qVtwZmvhu4VbxKnhu5Xhu6NbNjohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShC4bq/W2JhcVvhu4nhurtxW+G7n3LDoVtx4buPcVtr4buF4bqzcT9b4buxZsOq4bqpW+G7hW/huqlbccOi4bujP1vhu41rW8SpcnbDqmtbcWfhuqnhu4Vb4bqpxrDhuqlbxKk5W+KAnOG6qeG7hWg3W+G7ieG7hW034oCdW+G6qeG7hWxbcMawW3Hhu4U5a+G7hVvhuqnhu41r4buDOltRcnZba+G7hWbhurlrP1twN3JbauG7k2Zb4buDZuG7l1vhu4Vv4bqpP1vhu41rW8SpcnbDqms/W+G6qTjhuqlbY2pb4buFb+G6qVtwZmvhu4Vb4bqp4bq1a1vhuqltW3Hhu4Xhu5dmW+G7g2Y3a1tr4buD4buFw61ba+G7g+G7mWY/W3Hhu4Xhu6Vb4buDZsOgaz9ba+G7heG7pVvhu7HDonZb4buxZsOq4bqpW3Fm4bq74bujW3Hhu4VyW+G7iWbhurtrW3Hhu4Xhu6fhuqlbauG7lWZbYmFxW+G7hWbDqnJb4bufcsOhW+G6qTdsW+G7sTlb4buJeFtx4buFZltww6lbYmFxW2vhu4Vm4bq9clvhu4nhurtxW+G7n3LDoVtx4buPcVtixJHhu6M6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu7VyceG7hWzhu6F9KOG7hDfMo2vhu4VbUeG7hXLMgXYhL+G7oyg=

Hạnh Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác
2022-05-17 15:36:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dành nhiều tình cảm cho thiếu niên, nhi đồng. Người luôn quan tâm, chăm sóc và giáo dục thế hệ măng non trở thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long