Cập nhật:  GMT+7
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg64bucw7Ip4bq1w6p04bq1KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KeG7ncahbcOs4bq9PSnhur3hur/hu6Up4budxqHhuqspw63Eg8OtKcOs4buLw6wp4budxqHhu4vDrOG6vSnDouG7g+G7lSnDqsOoPy/Dqj46P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOj/hur/DreG6vSnhu5vGoeG6tVkoLy/hurUk4bqzMuG7i+G7lcOq4buj4budw6rhu4sk4bunw6wvw6Lhuqfhu5to4bud4buL4buVL8Os4bqnxanhu5sve3t7Pi8+Pj7Dons8IFs8PDzhu50+MFtbWzxpPiRn4buV4bq9KCkvOuG6tG0p4bunNCnhu53GocSpKeG7nMahc8O0w6zhur0pw63Eg8OtKcOs4buLw6wpSeG6v2PDrCnhurThu48pSeG6o8OtKeG7nMOqMuG7iynhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKcOs4bq9w6rhur9jw60p4bqz4bq/ZcOsKeG7lcOqM+G7lSnhu5XDqsSpw6zhur09KeG6tcOqbsOs4bq9KcOi4buD4bq1w6op4bq04buK4bum4bq+w4ItPjEkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7muG7kynhurzhur8z4buLKcOicOG6tSnhu6c0KeG6pDThu4sp4budNeG7iykq4bq8w4Lhu7bhuqThu5wmKeG7p3UyKeG6teG7iSnhurVtw6zhur0p4bunOMOsKeG7m24pIl0iL+G7muG6vMOC4bqk4bucLeG6vMOCw40p4bunxJEp4bun4bq/ZeG6tSnhu53DsinhurXDqnThurUpw6rhu4s14budKeG6pcOzw6zhur0p4budxqFtw6zhur09KeG6veG6v+G7pSnhu53GoeG6qynDrcSDw60pw6zhu4vDrCnhu53GoeG7i8Os4bq9KcOi4buD4buVKcOqw6gkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nMOq4bqn4buLKeG6peG7iT0p4bua4buTKeG6vMOC4bu24bqk4bucKeG6tcOq4buFKeG6pTXhu4sp4bq1M+G6tSnhu5XDqsSpw6zhur0p4bq8w4Lhu7bhuqThu5wpw6pzw7XDrOG6vSnDouG6t8OsKeG6tTPhurUp4bq14buPKeG7m+G7kynhur3hur8z4buLKcOicOG6tSnDrcSDw60pw6zhu4vDrCnhu53DsinhurXDqnThurUpw6rhu4s14budKeG6pcOzw6zhur0p4budxqFtw6zhur09KeG6veG6v+G7pSnhu53GoeG6qynDrcSDw60pw6zhu4vDrCnhu53GoeG7i8Os4bq9KcOi4buD4buVKcOqw6gp4budw6rhuqfhu4spw6zDquG7oynhurXEg+G7oynhu6c0KcOs4bq94buj4bupZcOsKeG7p2rDrOG6vSnhurVxMinhu5XDqnApw6rhu6Phu6nDrMOqIynhu53hur/DrMOqKeG7ncOqxIPDrCnhu53DuinDrOG6veG7o+G7qWXDrCnhurVxMinhur3hur8z4buLKeG7p+G6v2PDrCnhuqXhur8paTTDrSnhu53GoeG7i8Os4bq9KcOi4buD4buVKcOqw6gpKuG7lcOqcCnDquG7o+G7qcOsw6op4bq14buJKcOsw6rhu6Mp4bq1xIPhu6Mp4bq9w7nhur8p4budxqHhuqsp4budxqHhu4vDrOG6vSnDqsOoKeG7lcOqNuG6vynhurXhu4kp4bql4buPw6wp4bunNCnhuqU4w6zhur0paOG7qynhu6fDteG6vynDrMOqNCnhu53GoXPDtMOs4bq9JiQp4bq0M+G6tSnhurXhu48p4bub4buTKeG6vOG6vzPhu4spw6Jw4bq1KcOtxIPDrSnDrOG7i8OsKcaw4bqj4bupKcOiw7rDrOG6vSloZCnDquG7izXhurXDqinDquG7izXhu50p4bqlw7PDrOG6vSnDqsOoPSnhurMz4buLKeG6tTPhu4sp4buVw6rEqcOs4bq9KeG6vMOC4bu24bqk4bucKeG6pcOpKeG7l+G7ozbDrClp4burPSnhurXDquG7hSnhuqU14buLJCnhurQz4bq1KeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bq94bq/M+G7iynDonDhurUpw63Eg8OtKcOs4buLw6wp4budw7Ip4bq1w6p04bq1KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KeG7ncahbcOs4bq9PSnhur3hur/hu6Up4budxqHhuqsp4budxqHhu4vDrOG6vSnDouG7g+G7lSnDqsOoKeG6pTbDrSnhurM24buLKeG6tTPhurUp4bql4bq/xJHhu6MpaOG6v2XDrCkyw6wp4bud4buLNMOsKeG6tcOq4buLKeG7ncah4bqrKSrhuqXDoeG6tSnhurPhur9l4budKeG7ncah4buLw6zhur0p4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUp4buVw6rEqcOs4bq9PSnhurXDqm7DrOG6vSnDouG7g+G6tcOqKeG6tOG7iuG7puG6vsOCLT4xJiMpaOG6v8Opw60p4bub4buLM+G7nSnhurXDqsOh4budKeG6tcOqYinhu6fhur9l4bq1KcOsw6rhuq/DrCnhu6c0KeG7ncahNinhu53GoeG6qyMp4bqkNsOtKeG6szbhu4sp4bubZinhu5tuKeG7ncah4bqrL2nDteG7lSnhu53DquG6p+G7iynhu5fhu6Phur8p4bql4buDw6zDqj0p4bqlcSnhuqVvKcOi4buhw6zhur09KeG6pW8p4bq1w6rhu4/hur8p4bunNCnhu5XDqnPhu4/DrOG6vSnhu53hur9lw6wp4buVw6pw4bq1KeG7p3Ap4budw7Ip4bq1w6p04bq1KeG6tTPhurUpw6rhu4s14budKeG6pcOzw6zhur0p4bq94bq/M+G7iynDonDhurUp4bunNCnhu5vhur/DrMOqKcOq4buLNeG7nSnhurXDquG7iynhu53GoeG6qyQp4bucw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnDrOG6vcOq4bq/Y8OtKeG7neG7n+G6tSnhurXDqmQp4bqlw7Mp4bub4bq/w6zDqinDquG7izXhu50p4bq1cTIp4budxqHhuqsjKeG7nTjDrOG6vSnhurVzw7TDrOG6vSnhur3hur8z4buLKcOicOG6tSlodinDrDjDrOG6vSnhu5tuw6zhur0p4bq1w6rhu4sp4budxqHhuqsp4budw6rhuqfhu4sp4bqlw7Mp4bud4bujw7Lhur8jKeG7ncOyKeG6tcOqdOG6tSnhurUz4bq1KWnDteG7lSnDqmrhurUpw6w4w6zhur0paMOq4bq/ZOG7oz0p4bq1M+G6tSnDquG7izXhu50p4bqlw7PDrOG6vSnhu53GoTbhur8pw6zhur3DquG6v2XDrSnhu5XDquG7oSnDquG7keG7lSnhu6fDteG6vynhuqXDoeG6tSnhuqXhur/DqcOtKeG7neG6o8OtKeG7m+G6v8Osw6opaeG7qynhurVxMinhu53GoeG6qyQp4buc4buj4bupZeG7nSnhuqVu4bq/KWjDqm3DrOG6vSnDojXhu6kp4budxqFzw7XhurUp4bq1w6pz4buPw6zhur0p4budxqHhu4fDrMOqKeG7kynhurUz4bq1KeG6pcOzKeG7neG7o8Oy4bq/KcOic8O14bq/KeG6s8Oj4budKWjhu7Epw6rhu4fDrMOqKeG7ncOqdOG6tSnDrDThu4skKeG7luG7ozbDrClp4burKcOs4bujbeG6vynDonPhu5nDrOG6vT0p4bq1w6rDo+G7nSlpc+G7kcOs4bq9KeG6s+G7pTIpOMOsKeG6tcOq4buLKeG7ncah4bqrKeG7ncOq4bqn4buLKeG6peG7n8Os4bq9KeG7l+G7o+G7qSnhuqXhu4PDrMOqPSnhuqU2w60p4bqzNuG7iykyw6wp4bud4buLNMOsKeG7ncOqw7rhurUp4buVw6rhurHDrSnDqmHDrOG6vSnDrOG6vTThu6kp4budNeG6vynDrMOqNCnhu53GoXPDtMOs4bq9JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhurQz4bq1KeG6teG7jynhu5vhu5Mp4bq84bq/M+G7iynDonDhurUpw63Eg8OtKcOs4buLw6wp4budw7Ip4bq1w6p04bq1KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KcOqw6gp4buVw6rhuqPDrCnhurVtw6zhur0p4bq1M8OsKeG6s8OzKeG7l+G7ozbDrClp4burKeG7ncahw7rhurU9KeG6veG6vzbhur8p4buX4buj4bupZOG7nSnhurVtw6zhur0p4bun4bq/ZeG6tSMp4bqlNsOtKeG6szbhu4sp4bqlcSnhur3hur8z4buLKeG7p+G6v2PDrC/hu53GoeG6qyMp4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnDrOG6vcOq4bq/Y8OtKeG7neG7n+G6tSnhu6fhur9l4bq1KeG6s24p4budxqHhu4Ep4bubOeG7lSnGsGThu5Up4bqlw7Phur8pw6zhur1yKeG7ncOq4bqn4buLKeG7l+G7o+G7qSnhuqXhu4PDrMOqJCnhurQz4bq1KWjDquG7izbDrCnhu53DquG7oz0p4bq1w6rhur8p4budxqHhu4vDrOG6vSnDqsOoKeG6teG7iSnhu5vDuinhu53DqmsyKeG7ncOq4buj4bqvw6wp4bunw7Xhur8p4buVw6pwKcOq4buj4bupw6zDqinhu53GoWPDrCnhurXhu48p4bub4buTKeG7ncah4bq/w6nDrClow6oy4bq/KeG7ncOqw7rhurUp4budZCnhurUz4bq1KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KcOqw6gjKeG6pTbDrSnhurM24buLKcOs4bq94buj4bupY8OsKeG7nTnhurUp4budNOG6vynhurXDquG7gcOsw6op4bq1bcOs4bq9KWjDqjLhur89KcOt4bq/w6zDqinhurM14bq1w6op4bunNCnhuqVz4buR4bq1KeG7m8O6KeG6pW/DrOG6vSnhu6s9KcOqc8O1w6zhur0pw6LhurfDrCnhurVxMinhurUz4bq1KeG6tcOj4buVKeG7l+G7ozbDrClp4burKeG7ncOq4bqn4buLKeG7l+G7o+G7qSnhuqXhu4PDrMOqJCnDjOG6vXPDtOG6vynhuqV0w6zhur0p4bqlxIPhu6Mp4bq1M+G6tSnhurXhu48p4bub4buTKeG6veG6vzPhu4spw6Jw4bq1KcOtxIPDrSnDrOG7i8OsKeG6tcOq4buD4bujKeG7ncahM+G6tcOqKcOsw6rhur9lw60p4bunxJEp4bubw7opMsOsKeG7neG7izTDrCnhurVxMinhu53GoeG6qyQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5V34buj4budw6rhu4vGoSg6w4rhur9jzIDDrCnDjTLhur8/L+G7lTo=

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Niềm vui 2 á khoa khối C00 toàn quốc

Niềm vui 2 á khoa khối C00 toàn quốc
2024-07-22 08:51:00

baophutho.vn Ngôi nhà nhỏ ở khu Xóm Cầu, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh của gia đình em Nguyễn Phương Thảo, lớp 12A4, Trường THPT Tử Đà, huyện Phù Ninh hôm nay...

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác

Thiếu nhi Đất Tổ nhớ Bác
2022-05-17 15:36:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dành nhiều tình cảm cho thiếu niên, nhi đồng. Người luôn quan tâm, chăm sóc và giáo dục thế hệ măng non trở thành...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long