Cập nhật:  GMT+7
4buIPcOST+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOeG6oCThuqEu4busTsSo4bqg4bugKCNP4bqhw6Hhu6IkTygjPSThu7QhT+G7quG6o08uJuG7qD1P4bqhw6FZKE8sPV0oI08jJOG7lihPw6Ai4buILz3DksSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnhu5vhu6zhu5bhu6pOxKjhu7k9xqDhuqFP4bqhw6Ek4bu2KE/hu6rhuqNPLibhu6g9T+G6qTQkT8Og4bqlTz0yT+G6ocOhNk/hu6jhurHhu5ZP4buoXSgjTygjPeG7tE/DoCJIT+G7sOG7nk/hu6jhuqMoI0/hu6jDmjlP4buoxqDhu6hP4buqJuG7qD1P4bqp4bqvT+G6oT3huqPhu6QoT+G6oSThu7QoTyg9w5rhuqFP4buoPSlPLD3GoOG7qD1P4buq4bqjTy4m4buoPU/huqnhu5pPLuG7miFP4buq4bqjTyw9xqDhu6g9Tz3hu5okTy4+KCNJT27hu6ZjTyHhu5woPU/hu6g94bqjY+G7tihP4buwMSRPw6AiT+G6ocOhKSgjT+G7quG6o08uJuG7qD1PIeG7ligjTy7hu5wkTyg9JOG7suG6o0/huqEk4bu0KE8l4buoPU/huqE9JMOd4bqhT+G6oT3huqXhu6hITyM8OU85PcOZKE/huqEkw53huqFPLCThu7QhTygjVShPw6DGoOG7qD1PKD3hu5pPKOG6szThu6hP4bqp4buaT+G6oeG7oCgjTz0k4bu04bqjT2HhuqPhu6JPYeG6o+G7oigjT8avxqBP4buwJOG7tiFP4buww50oT+G7qOG6seG7lk/hu6rhuqNPLibhu6g9T+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhSU9zPV0oI08jJOG7lihPw6AiT+G7sOG7nk/DocOj4bqhTygjUChPLD0p4buiKCNP4buoxqDhu6g9SE/huqE9NSRPIyThu5YoT+G6qeG7mk8jJMOjOU/hu6rhuqNPLD3GoOG7qD1PKD3hu5YoPU/hu6g9PCgjT+G7sOG6s+G7lk/DoeG7lk9h4bqjY8Od4bqhT+G7sCYoPU/hu6g9eyhP4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liFPLuG7mk/hu7Ak4bu2IU/hu7DDnShP4buq4bqjTy4m4buoPU/huqnhu5pP4bqhw6Hhu6IkTygjPSThu7QhT+G6ocOhWShP4bqhPeG6peG7qE/huqHDnUnhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjls4buWOeG6oSQpKE7EqOG7iCQhI0/hu6gu4buWw6DDoMOKTiRs4busKOG6oeG7rMOhTk/DoOG6oWMu4busw4pO4bqrJOG7quG6oT1GT+G7mMOTw5M5YkdPPeG7rCQjPeG6oUZPw5XDkuG7lDliR05Pw6DDoeG7qMOKTi8v4buoScav4buWKTk94bqj4bqhPSlJ4bqpKC/hu6rhu6zDoCzhuqEpOS8o4bus4bqrw6Av4buM4buM4buO4buYL8OS4buM4buM4buq4buOw5Phu5TDleG7jMOSw5PhuqHhu5Thu5Lhu47DlC7Dki0kKUk7OeG7rCNOT+G7li7huqHDik7huqDhu6AoI0/huqHDoeG7oiRPKCM9JOG7tCFP4buq4bqjTy4m4buoPU/huqHDoVkoTyw9XSgjTyMk4buWKE/DoCJOT+G6qyThu6rhuqE9w4pO4buYw5PDk05PPeG7rCQjPeG6ocOKTsOVw5Lhu5ROTy/EqOG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWzhu5Y54bqhJCkoTsSo4bqgPcOi4buWT+G6oD0kWShP4bub4bqjw51PYeG6o+G7oigjT8avxqBP4buq4bqjTy4m4buoPU/huqHDoeG6peG7qE/huqHhuqNjw50oTyw9XSgjTyMk4buWKE/hu6IpT+G7jm1PKD1RIU8jJDQkT+G6oT0k4bu04bqjTz0qKD1P4buiKD1P4buwJOG7tiFP4buww50oT+G6qeG7mk/hu6jGoOG7qE/DoOG7oihPOT3hu6YhT+G7quG6o08uJuG7qD1P4bub4bqjw51P4buww50oT+G6qTQkT+G7quG6o08sPcag4buoPUlPw4zDuiPhuqMgKEZPbDEoI0/huqE9XSgjT+G6oSQoT+G7sCThu7QoT+G6oeG6p0/huqA9w6JP4bqgPSRZKE/hu5vhuqPDneG7iuG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqHPhu7ZP4bqhw6JPLD0kTyE3T+G7qOG6p+G7lk/huqHDoTdPLuG7nCRP4buq4bqjTy4m4buoPU/huqHDok8jJOG6reG7lk/huqE9xqAoI0/hu44v4buMw5Phu4zhu4xIT+G7quG6o08uJuG7qD1P4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liFP4buoPeG6tSgjTywkw50oT+G6oSLhu6hP4buwME/huqHhu6AoI0/huqHDoeG6szcoI0/DocOa4bqhT8OaKE/huqHhurM2KCNJT3ThurM2KCNP4bqhKiFPLCTDnSFP4bqhw6JP4buoxqDhu6hP4bqhPSZP4bqhw6HhurM1KCNPYeG6oyLhu6hP4bqhw51P4bqp4buyT+G7quG6o08uJuG7qD1P4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liFP4bqhw6EpKCNP4bqhPcagKCNP4buQL+G7jMOT4buM4buMT+G6oeG7oCgjT8OSScOS4buMw5Thu4BPw6ApT+G6qTQkT+G7qMSDKCNPLMSRTyjhu6AhT+G7jMOT4buMw5JJT2zGoOG7qE/huqE9Jk/huqHDoeG6szUoI08oI+G6oyAoT+G6oSohTywkw50hTyg9JOG7suG6o08oPcOa4bqhT+G6qeG7sk/hu6rhuqNPLibhu6g9T+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhTyMgIU914bq5SE/DgCQoI+G7ljkpw6Hhu6xIT+G6u+G6o8Og4bqhw6Hhu5YuJOG7lkhPw6woT24wSE/Duj3hu6ThuqFPa+G7oihIT+G7uT3GoDlIT+G6oD3GoCRPdOG7lihIT27hurXhu6hIT2zhu5Yo4buW4buq4buWSE/hursoPUhJSUlPbMag4buoT+G7sCThu7YhT+G7sMOdKE/hu7DhurM24buoT+G6oSohTywkw50hTyg9JOG7suG6o08oPcOa4bqhTy7hu5pP4bqgPeG7mig9Tzk9Ik/hu5sgT2w9JU91JCg9SE/hu5vhu5pPw7owJEhP4bu5PcOjT0HhuqMi4buoSE9u4buaT8O6VCgjSE/Duj3hu5ZP4bqgw6Hhu5YoI0hP4bubMCRP4bq7KEhPbuG7mk904buc4bqh4oCm4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSo4bqgw6EpKCNP4buYT+G6oT3GoCgjTyjhu6AhT+G7jMOT4buM4buMSE8oI+G7mig9T+G7quG6o08uJuG7qD1P4bqoJOG7tOG6oU/DuuG7liFPOT3huq/hu6hP4bqp4bqvTyPDmShP4buYw5NP4bqhw6Ek4bu04bqjTy7hurM24bqhTyw9xqDhu6g9T+G7quG6o08uJuG7qD1PKDAkT+G7sCbhu5ZHT+G7sDwoTz0zKE/Dkkjhu4xP4bqhw6Ek4bu04bqjTy7hurM24bqhTyw9xqDhu6g9T+G7quG6o08uJuG7qD1PYeG6oyLhu6hP4bqhw51IT+G7sOG7nOG6oU/hu4zDleG7gE8h4bqv4buoT+G6oSRZ4bqjT+G7qOG6seG7lk8o4bugIU/hu4zDk+G7jOG7jEhP4bqhMSgjT+G6oT3huqNP4bqhw6JP4buq4bqjTy4m4buoPU/hu7Dhu5zhuqFPPTMoT+G7jsOU4buQTygjPSooT+G6ocOpT+G7sCAoI0lP4bqo4buaT+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhT+G6qcOi4buWT+G7sOG6szbhu6hPxq8qKD1P4buoPXsoTy7hu5pPbiThu7YhT+G7sMOdKE894buaKCNP4buww5nhuqNP4buoPVXhuqNP4bq9T8OM4buoxqDhu6hPKOG7oCFP4buMw5PDkuG7mEhP4buMw5PDkuG7lEhP4buMw5Phu4zDkkhP4buMw5Phu4zhu4zhu4pP4bqh4bucJE/GoSThu6IkT+G6oT3hurM3KCNPbeG6o08uJuG7qD1P4bqhPcOdTyMkNCRPLsOZKE/huqE94bq1T+G7jOG7lE/DjOG6qinDoS7hu6pP4bqgw6Hhu5bhuqnhu6wuT+G6u+G6q+G7lsOh4buqw6BP4buMw5Phu4zhu4zhu4pJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobuG7tk/hu7A8KE/hu7DDmeG6o0/huqnhu5pP4bqhPSXhu6g9T+G6tSgjTz0k4bu04bqjT2HhuqPhu6JP4bqpNCRPYuG6o0894bqzNCgjT+G7qD3huqNj4bu2KE/hu7AxJE/DoCJP4buo4bqx4buWT+G7quG6o08uJuG7qD1P4bqhPcOdTyMkNCRITygj4buaKD1P4buq4bqjTy4m4buoPU/huqgk4bu04bqhT8O64buWIU/hu7Dhu5YoI0/huqHhu6AoI0/hu6jhurM1KCNPLiRZKE8sw53huqFITz02OU/huqHGoOG7qE/hu6hdKCNP4bqh4bqzTyw9XSgjT+G7qD0/T+G6ocOhKSgjTyg9PCFP4buqJuG7qD1P4bqp4bqvT+G7quG6o08uJuG7qD1PIeG7mk/hu6g+KE894bqzNCgjT+G7sMOdKE/huqkk4bu04buoT+G7qD3huqNj4bu2KE/hu7AxJE85PeG6szMoI0/huqE94bq14buoT+G6ocOh4bqjY+G7sihP4bqhPV0oI0hPYsOj4buoT+G6oSTDnShIT2HhuqPhu6IoI0/Gr8agT+G7sCThu7YhT+G7sMOdKE/huqE9XSgjT2HhuqPhu5ZPw6AiTz084buWT+G7quG6o08uJuG7qD1IT+G6oeG7oCgjT+G7qOG6szUoI0/huqHDmShPw6DhuqPDmuG6oU89JOG7tChP4buqJOG7tChP4bqhw6FZKE894bu0T+G6oT0iKCNP4buoxqDhu6hPLFkoPU/huqHDoeG6o2Phu7IoTz0qKD1PPeG7migjT+G7sMOZ4bqjSE89Kig9T+G6oT3hu5ooPU/huqnhu5pPIyThu5ZP4bqh4bugKCNP4bqhJOG7tChPJeG7qD1P4bqp4buyT+G6ocOh4buiJE8oIz0k4bu0IU/hu6rhuqNPLibhu6g9T+G6oT1dKCNPISQoPU/hu7AiJE/huqk0JE/hu6rhuqNPLD3GoOG7qD1P4bqhw6EpKCNPKOG6szThu6hP4bqp4buaT2HhuqMi4buoT+G6ocOdSeG7iC85xKjhu4g5T+G7qC7hu5bDoMOgw4pOOWsp4buqY07EqOG7myThu7QoSE/DocOa4bqhTyg9JOG7suG6o0/hu7Am4buWTzk94bqzMygjT+G6ocOhKSgjT+G7qOG7ok8o4bqzNOG7qE9iVWNP4buq4bqlKCNPLD1dKCNPIyThu5YoT8OgIkhPOT3GoOG6oU/huqHDoSThu7YoT+G7quG6o08uJuG7qD1P4bqhw6FZKE8o4buyKE/huqHhu6IoI0/DoCJJT8O64bugIU/hu4zDk+G7jMOSSE/huqE94buaKD1POT0iT+G7m+G7mk/DujAkT+G6ocOhJOG7tihPLD3hu5YkT+G6oSnhuqPDoU/hu7BZIU/igJzGoSThu6IkTyHhu55P4bubKeG7migjT+G6oT3hu5ooPU/huqA94bugKCNPdCkoI+KAnUhP4buq4bqlT8agKE/igJxzPV0oI08jJOG7lihP4bqp4bugKE89POG7lk9B4bqjIuG7qE/huqDhuqdPxqEkxqAh4oCdSUlJTyg9USFP4bqh4bugKCNPLD3hu6JPKOG7oCgjTyzDneG6oU8oIiRIT+G6oeG6szMoI0/huqHGoOG7qE/hu6jhurcoI08oPeG6s0/hu6jhuqMoI0/hu6jDmjlP4bqhPV0oI0/huqEkKE/huqnhu7JPLD0pT+G6oeG6s08uJOG7tOG6o0hPPSThu7QoT+G6qeG7pOG6oU9h4bqjZE89JMOdIU/hu7Dhu5YoI08u4bqz4bqjTyMk4bqtT+G6oeG7nCRP4bubKeG7migjT+G6oT3hu5ooPU/huqA94bugKCNPdCkoI0nhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjlrKeG7qmNOxKhuw5nhuqNPKOG7oCFP4buMw5Phu4zhu4xIT+G6oT8oPU/huqA9w6Lhu5ZP4bqgPSRZKE/hu5vhuqPDnU/huqExT+G7qD3hurXhu6hPYlVjT+G7quG6pSgjT+KAnHM9XSgjTyMk4buWKE/hu6IpT2HhuqPhu6IoI0/Gr8agT+G7quG6o08uJuG7qD1P4bqgPcOi4buWT+G6oD0kWShP4bub4bqjw53igJ1P4bqp4buaT+G7qD0lKD1P4bqhPeG6teG7qE8sPeG7liRP4bqhw6HhurMzKCNP4bqh4bucJE894buWJE/hu7Am4buWT+G7qD0/T+G6ocOh4bqjY0/hu6jhu6Q5Tz3huqHhuqE5Ri8vLD0pKCMjJOG7lijhu5YpST3huqPhu6zhuqEp4bqjw6Ekw6AhSSMp4bqpSeG6qShP4bqp4buaTz3huqHhuqE5Ri8vLD0pKCMjJOG7lijhu5YpSeG6qSTDoCThuqE94bqj4busSeG6qShJT25VY08u4buaT+G6tSgjT+G7quG6rygjT+G7qF0oI08oIz3hu7RPw6AiT+G6ocOhKSgjT+G6qSThu7Thu6hPYeG6o+G7oigjT8avxqBITywl4buoPU/hu6jDmeG6o0/hu6rhuqNPLibhu6g9SE8oPVEhT+G7sDwoI08jPDlP4bqp4buaKU/DoOG6pU85PeG6r+G7qE89ICRITzk9xqDhuqFP4bqhw6Ek4bu2KE/hu6rhuqNPLibhu6g9T+G7sCbhu5ZPOT3hurMzKCNPxq/hu7IoT+G6qeG6rSgjT+G6oT3hu6wpTz3hurM0KCNPPSThu7QoT+G7sOG7nCRJT+G6oCThu7QoTyXhu6g9Tyjhu5pjT+G7sOG6szbhu6hP4bqhMU/hu6g94bq14buoT+G6ocOhWShPKOG7sihP4bqh4buiKCNP4bqhw6Ek4bu2KE8u4bueIU/hu6IpT8OM4bqoJMOh4bqh4bqj4buWLk9vYj0kxq8k4bqhJCko4buKT+G6oT1dKCNPYeG6o+G7lk8sw53huqFPKCIkT+G6ocOh4bql4buoT+G6oeG6o2PDnShP4bqp4buaTygj4bqzNSRP4buqVShIT+G7quG6o08sPcag4buoPU/hu6rhu7hP4buq4buaKCNP4bqhKiFPPSThu7bhuqNP4bqp4buaT+G6ocOh4buiJE8oIz0k4bu0IU9h4bqj4buWTyw9XSgjTyMk4buWKE/DoCJP4bqhKeG7mihPxq8wTyw9XSgjTyMk4buWKE/huqHDoSThu7YoTy7hu54hSE8jJOG7lihPPeG7migjSE/DoOG7oihPOT3hu6YhT+G7qibhu6g9T+G6qeG6r0hPPSnhu5zhuqFP4buwMCgjT+G6oT3hu5YhT2HhuqPhu5YoSUlJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSobD4oT+G6oeG7nCRP4bqhPeG7mig9Tzk9Ik9u4buaT8O6VCgjSE/DoOG7luG6o089MyhPITDhuqFPKOG7oCFP4bqhw6Ek4bu2KE8sPeG7liRPIyThu5YkT+G7sCnhu5woT8OST+G6qTQkTz0zKE/DkuG7mEnDk8OTw5NPLuG6szbhuqFP4bqhw6Hhu6IkTygjPSThu7QhSE/huqHDok/huqE9xqAoI0/hu5Qv4buMw5Phu4zhu4xIT27hu5pPw7pUKCNP4bqhJMOdOU/huqHhuq/hu6hP4buq4bqlT8agKE/igJx1MOG6oU/hu6g94bucIU/hu7DDnShPbuG7mk/DulQoI+KAnU85PSRZKE/Gr+G7oihPKFUoI0/hu6jDmjlP4bqpNCRPw6DhuqVP4bqhJeG7qD1PPTY5Tz0p4buaKE894buiKU8jJOG6reG7lk/hu6hdKCNPKCM94bu0T+G6qMOB4buO4buQw5NP4bqp4buaTyw9XSgjTyMk4buWKE/huqnhurdP4bqhw6Hhuq9P4buiKU/DjCHhu6zhuqHhu5bhuqnhu6zDocOg4bus4buKT+G6qTQkT+G7sDBP4buoPSUoPU9ixqDhu6hP4buo4buWKU/huqk0JE894buWJE8oI10oTygj4bqtT+G6oSTDnSgjT+G6qCThu7ThuqFP4bqp4buaT+G6oSTDnSgjT+G6uyg9SE/huqEkw505T+G7qOG7pChPLD3GoOG7qD1PPeG7migjT+G6ocOhWShP4bqhKeG7mihP4buow5nhuqNITyw9XSgjTyMkNCRPPeG7nChPw6AiTy7hurM2KCNIT+G6oT01JE8jJOG7lihP4bqp4buaT+G6oSIkT+G6s+G6o08oI1UoT8OgxqDhu6g9T+G7sOG7tk8h4buWKCNP4buww50oTyEw4bqhT+G6ocOh4buiJE8oIz0k4bu0IU/huqEp4buaKE/hu6ok4bu0KE/hu6rhu5ooPU/hu6g9KU8oI+G6szUkT+G7qsSDKCNJ4buILznEqOG7iDlP4buoLuG7lsOgw6DDik45aynhu6pjTsSow4AiTz084buWT+G7sCThu7YhT+G7sMOdKE/huqk0JE/huqkk4bu04buoTyw9XSgjTygjw6IoI08oVSgjT+G7qMOaOU/hu6hdKCNPKCM94bu0T+G7oilIT+G6oeG7oCgjT+G7qOG6szUoI089JOG7tOG6o09h4bqj4buiT+G6ocOh4bqjY+G7sihP4bqhPV0oI0/huqnhu5pPIyThu5ZP4bqh4bugKCNP4bqhJOG7tChPJeG7qD1P4buq4buaKD1P4buoPSlP4buq4bqjTyw9xqDhu6g9T+G6ocOhWShPKOG7sihP4bqh4buiKCNP4buq4bqjTy4m4buoPU/huqE94bqzMygjTyHhu5wkT+G7sCThu7QoT+G6oeG6p0dP4bqhw6Ek4bu2KE8sPeG7liRP4buoPSTDnShP4buqJuG7qD1P4bqhJMOdOU/huqE9Jk/DoCJPKD1RIU9h4bqj4buiKCNPxq/GoE/hu6jGoOG7qE/hu7Ak4bu2IU/hu7DDnShPKDEkT+G6oSTDnSgjT+G7qOG6seG7lk/huqgk4bu04bqhT8O64buWIUlJSU/hu7Dhu5YoI08u4buaT+KAnOG7qD0q4buWTyw9POG7luKAnU8hNCRP4buw4bu2TyE3T8OhMCgjT+G6oT1ZIU/hu6jGoCg9T+G7qOG6p+G7lk/hu6g9KU/hu6rhuqNPLibhu6g9T+G6qCThu7ThuqFPw7rhu5YhTy7DmmNPLuG7nCRP4buw4buaTzk94bqv4buoTz0gJE/huqnhu5pPOT3GoOG6oU/huqHDoSThu7YoT8av4buyKE/huqnhuq0oI0nhu4gvOcSo4buIOU/hu6gu4buWw6DDoMOKTjnDgCnhuqPDoeG7qOG7rE7EqOG6oD3hu6wpT8O6PeG7lijhu6rhu5Yo4buILznEqA==

Theo Nhandan

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chiếc xe đạp cao nhất thế giới

Chiếc xe đạp cao nhất thế giới
2024-06-13 11:46:00

Một đôi bạn người Pháp đã dành 3 năm để thực hiện ước mơ chế tạo được chiếc xe đạp có thể đi được cao nhất thế giới, với chiều cao lên tới 7,75m.

Mường La điểm đến hấp dẫn du khách

Mường La điểm đến hấp dẫn du khách
2024-06-12 10:15:00

Cách thành phố Sơn La 40 km, được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan tươi đẹp, đồng bào các dân tộc huyện Mường La đang lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Bên cạnh...

5 mẹo nhỏ để thực hiện du lịch bền vững

5 mẹo nhỏ để thực hiện du lịch bền vững
2022-09-19 07:23:00

Sau đại dịch, ngày càng có nhiều du khách Việt có nhu cầu thực hiện những chuyến đi mang lại nhiều ý nghĩa và có tính bền vững. Theo nghiên cứu về chỉ số Tự tin Du lịch châu Á...

Top 5 địa điểm tắm khoáng nóng gần Hà Nội (<150km)

Top 5 địa điểm tắm khoáng nóng gần Hà Nội (<150km)
2022-09-15 15:28:00

Du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe đang dần trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều du khách, nhất là những người thường xuyên làm việc với cường độ cao. Hơn nữa, tắm khoáng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long