Cập nhật:  GMT+7
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEjhu7VSM8So4buyOFA/xKglYsSoN+G7sjhSN8Sow6LhurHEqCrhuqfEqDbhuq/EqMOaPMSo4buk4buwxKjhu6Thu7Thu6444buAxKjhu7I+xKjhu6RSM8So4bqz4buQxKgz4buyLD/DncSow5rhu7I8P8OdxKg34buy4bu04buwP8SoN8OV4bu0Ry/hu7JLSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gz4buR4bumw5XDmeG7iEhww53hu5DhuqXEqE1KL0/hu4DEqOG7szHEqHBw4bq6eOG7tXDhu7XEqDd9xKjDmuG7ssOjw5rEqDdSM8So4buyOFA/xKglYsSoN+G7sjhSN8Sow6LhurHEqCrhuqfEqDbhuq/EqMOaPMSo4buk4buwxKjhu6Thu7Thu6444buAxKjhu7I+xKjhu6RSM8So4bqz4buQxKgz4buyLD/DncSow5rhu7I8P8OdxKg34buy4bu04buwP8SoN8OV4bu0xKjhu4R4w6zhu7Xhu7VGxKg/4buWJsSoTEpMTeG7hsSo4bu14buyw5UmxKjDmeG6r8SoN1IzxKjhu7I4UD/EqMOaO8SoKuG7lD/hu7LEqOG7pOG7kjrEqOG6s+G7kMSow5rDlD/EqFV7xKglYsSoN+G7sjhSN8Sow5rDlMOaxKgz4buyLD/DneG7gMSo4bukXT/EqOG6s0DEqDfhu7I4e8OaxKjhu7MxxKhwcOG6unjhu7Vw4bu14bq+xKjDrCk/w53EqDfhuqXEqOG7tXDhu5Hhu5HEqHDhu7Lhu5DEqD/huqMiw5rEqOG7oeG7teG6ssSo4buj4buyw5Xhu7TEqDfhu7LDlMOaxKjDmik/w53EqDc14bu4P+G7ssSoN+G7ssOg4bqlxKgqMOG7tMSoeOG7sjnEqOG7teG7si7hur7EqMOtw5U/xKjDrOG7siPEqOG7sjjhuqXEqHjDrOG7teG7tcSo4bqz4buQxKjhu7Xhu7gmxKgl4bu04busJsSow5rDozjEqD/hu5I/xKjDmsOUw5rEqOG7sjjhuqVWP+G7gMSoN+G7suG7kD/hu7Lhu4DEqDfhu7JA4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw6zDlTM34bu0Oj/hu4hIR+G7tCbDncSow5oqw5U2NsSQ4buI4bu0w6zhu6Y/N+G7pjXhu4jEqDY34bqlKuG7psSQ4buI4bq14bu0w5k34buyw4rEqEtKSkozw6Lhur7EqOG7suG7puG7tMOd4buyN8OKxKhO4buOTDPDouG6vuG7iMSoNjXDmsSQ4buILy/DmuG7hlXDlToz4buyODfhu7I64buG4bqzPy/DmeG7pjYlNzozLz/hu6bhurU2L0xNTEwvS0tLw5lMS0tKw5NLTjdOTU1KKuG7jC3hu7Qmw50t4buO4buOw5NO4buGJDPDneG7iMSow5UqN8SQ4buI4bu1UjPEqOG7sjhQP8SoJWLEqDfhu7I4UjfEqMOi4bqxxKgq4bqnxKg24bqvxKjDmjzEqOG7pOG7sMSo4buk4bu04buuOOG7gMSo4buyPsSo4bukUjPEqOG6s+G7kMSoM+G7siw/w53EqMOa4buyPD/DncSoN+G7suG7tOG7sD/EqDfDleG7tOG7iMSo4bq14bu0w5k34buyxJDhu4hLSkpK4buIxKjhu7Lhu6bhu7TDneG7sjfEkOG7iE7hu45M4buIxKgvSEcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8Osw5UzN+G7tDo/4buISOG7tTrhu5A/xKjDmuG7mD/hu7LEqOG7snvhu7TEqD/DneG7skBHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu7Xhu5Lhu7TEqOG7snvhu7TEqD/DneG7skDhu4DEqMOaw5TDmsSo4buk4buS4bu0xKhV4bu0VzjEqOG7pOG7lMSo4buk4bqjMMOaxKg34buyKT/DncSoN+G7tD/EqOG6s+G7rsSo4buy4bu0Vj/EqDc14buSP8OdxKjhu6Thu7DEqOG7pOG7tOG7rjjhu4DEqOG7sj7EqOG7pFIzxKg3NeG6oyLDmsSoJmHDlcSoJuG6o8OVxKgq4bqh4buAxKg/4buyUj/EqOG7pEA/4buyxKjDojjEqDfhu7Lhu6zEqDfhu7Ig4bu0xKg34bu04busN8So4bqz4buQxKgl4buy4buYxKg/4buWP8OdxKjDmeG7tFg/xKhV4bu04busP8SoVeG7lDrhu4DEqCrhuqHEqD/hu5YmxKhMSkxN4bq+xKjhu7LhuqMiP8OdxKjDmVQ/xKjDmsOUw5rEqFXhu7RWP8SoM+G7ssOUM8SoJWLEqDfhu7I4UjfEqMOi4bqxxKgq4bqnxKg24bqvxKjDmjzEqMOaKT/DncSoNzXhu7g/4buyxKjhu6Thu7DEqOG7pOG7tOG7rjjhu4DEqOG7sj7EqOG7pFIzxKg3NTo/w53EqCZhw5XEqCbhuqPDlcSoKuG6ocSo4bqz4buQxKgmezfEqDY8xKhV4bu0Vj/EqDPhu7LDlDPEqHjDrOG7teG7teG6vsSow53hu7Qi4bu0xKg34buy4bu0Vjjhu4DEqDPhu7J9xKhV4bu04busP8SoJns3xKg2PMSo4bqz4buWP8SoVeG7mD/EqDPhu7LDlDPEqCo4UjfEqCrhu7Thu7A/xKg0OMOVP8So4buk4busP8SoKj0/4buyxKjhurPhuq/DmsSo4bqzV8SoeMOs4bu14bu14buAxKjhu6Thu7DEqOG7pOG7tOG7rjjhu4DEqDfhu7LDoOG6pcSoKjDhu7Thu4bEqOG7iT4/w53EqDfhu7Ig4bu0xKjDmsOUw5rEqOG7pOG7kuG7tMSoVeG7tFc4xKjDmuG6oT/DncSo4buk4buUxKg34buy4buYOsSoKjhSP+G7gMSoNzXDlTrEqOG7pH3hu7TEqCXhu7Q/4buyxKg/w53hu7Lhu7RWJsSo4bqz4buuxKjDmik/w53EqDfDlMOaxKgz4buyLD/DncSow5rhu7I8P8Od4buAxKjDoz/DncSoM+G7sjvhu4DEqCXhu7LGoMOaxKgz4buyw6HDmsSo4buyUjjEqDQ44buYxKg34buy4bu04buwP8SoN8OV4bu0xKg34buS4bu0xKjDmsOUw5rEqOG7pEDDlcSoM+G7suG6o10/w53hur7EqD/hu7Lhurc/w53EqCXhu7I7xKgl4buy4buWP+G7gMSo4bqz4bqjIj/DncSoJsagw5rEqCXhu7Lhu7TEqDc14bu0Vz/EqCXhu7LDleG7tMSoP+G7suG7tFYmxKjhurPDoeG6vsSow5opP8OdxKg3w5TDmsSoM+G7sjzhu7TEqOG7sjAzxKjDneG7tOG6t8OVxKjDmsOUw5rEqMOaUDPhu4DEqMOaw5TDmsSoP8Od4buQP+G7suG7gMSo4bukQMOVxKgz4buy4bqjXT/DncSoNzU6P8OdxKjDmik/w53EqDfDlMOaxKh4w6zhu7Xhu7Xhu4bhu4bhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu7Xhu7IpP8OdxKg0OMOVxKjhu7J74bu0xKg/w53hu7JAxKg3UjPEqOG7sjhQP8Sow53hu7Q5M8So4buke+G7tMSoP8Od4bqhxKjDmsOUP8SoVXvEqCrhu5AmxKjDmik/w53EqDfDlMOaxKjhu6Thu7DEqOG7pOG7tOG7rjjhu4DEqDfhu7LDoOG6pcSoKjDhu7Thu4DEqHjDrOG7teG7tcSoNzXhu7A/xKjhu6RAw5XEqFXhu5A/xKg3Iz/hu7LEqMOaUjPEqD/hu7JSN8Sow5rDlMOaxKg0OOG6pcSo4bukQD/hu7LEqCYi4bu0xKjhurPhu67EqHjDrOG7teG7teG6vsSoP8agJsSo4bqz4bq3P8OdxKjDmsOUw5rEqCVixKg/4buWP8Od4buAxKgz4buy4bqjXT/DncSoM+G7ssOUM8So4buye8So4buk4buw4buAxKjDouG6scSoKuG6p8Sow5rDlMOaxKg24bqvxKjDmjzEqDfhu7Lhu7Thu7A/xKg3w5Xhu7Thu4DEqDfEg8So4bukO8SoN+G7ssOVJsSoJuG6ozjEqMOa4buyOsSow5rDlMOaxKjDmlAz4buAxKjDmsOUw5rEqD/DneG7kD/hu7LEqDc1Oj/DncSow5opP8OdxKg3w5TDmsSow5rhu7IjxKjhu6Thu5I64buAxKjhu6Thu7Thu644xKjhu7Lhu5A/4buy4buAxKg3fcSow5rhu7LDo8OaxKg34buy4bqvw5rEqOG7suG7tFY/xKjhu7Lhu7RWOMSoNDjhu5jEqMOaKT/DncSoN8OUw5rEqHjDrOG7teG7tcSoJeG7suG7tMSow5o7xKg34buy4bu04buwP8SoN8OV4bu04buAxKhV4buUOsSoKuG6ocSow6Lhu5jhuqXEqDXDleG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM2M4N+G7sjo14buISHDDnTjhuqVYP8So4buROOG7rEcvM0g=

Nguyễn Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tập trung chăm sóc cây trồng vụ Mùa

Tập trung chăm sóc cây trồng vụ Mùa
2024-07-22 08:53:00

baophutho.vn Hiện nay, nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy vụ Mùa, bảo đảm kế hoạch đề ra về diện tích, khung thời vụ. Tổng...

Sông Lô khan cạn tại nhiều khu vực

Sông Lô khan cạn tại nhiều khu vực
2023-05-30 10:46:00

baophutho.vn Do tác động của nắng nóng nên trong nhiều ngày qua, trên tuyến sông Lô chảy qua địa bàn tỉnh xuất hiện hiện tượng cạn nước tại nhiều khu vực....

Thêm mùa vàng bội thu

Thêm mùa vàng bội thu
2023-05-30 08:20:00

baophutho.vn Vụ Chiêm Xuân năm nay diễn ra trong bối cảnh có những khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ...

Những nông dân thời 4.0

Những nông dân thời 4.0
2023-05-28 14:41:00

baophutho.vn Chủ động học hỏi, tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường..., những năm gần đây xuất hiện...

Trụ cảnh báo cọc tiêu giao thông

Trụ cảnh báo cọc tiêu giao thông
2023-05-26 14:14:00

baophutho.vn Các cột giao thông là những vật thể hình trụ dạng hoặc hình chóp. Thường được trang trí bởi sơn phản quang với màu cam hoặc đỏ trên thân cột và...

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
2023-05-26 07:44:00

baophutho.vn Thời gian qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đã được triển khai tích cực, góp phần giúp các DN...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long