Cập nhật:  GMT+7
w43hu7hOTOG7pjrhu5I5OeG6uEs2QUBhOuG7qEvDjEFVNkxhOMOhLOG7tkw44buUTDku4buYYeG7hExh4bu4w6Dhu6ZMxq/DmuG6qUxhQFcsTMavXUxh4bu44bqz4bumTOG7uEBZLEzhu6bhu5jhu6ZMxajhurNM4buYLExhOFYsTMavJOG7kkzhu6Thu5Qsw40v4bu4TsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buV4buo4buSxahLw4xB4bu44bqz4bumTOG7uEBZLExz4bu24bu4JEw3w6HhuqlXYUw5fUzhu45OLXPhu7UvQcOBTCzhu7bhu5ThuqlMTsOTL05NL09NT05M4bumw6Phu5JMQSUs4bu4TMOj4bqp4buCTGE4VixM4bumMEw5NEzhuqlWw6FM4bumVMOhTCzhu7hAWTtM4bql4bqjTCzhu5w74buETGE4Lizhu7ZMLOG7nDtMT01PT+G7hExhJSzhu7hM4buz4bu4w6BMQeG7uClMxq/hu5pMYVU2TGE4w6Es4bu2TDjhu5RMOS7hu5hh4buETGHhu7jDoOG7pkzGr8Oa4bqpTGFAVyxMxq9dTOG7puG7mOG7pkzFqOG6s0zhu5gsTGE4VixMxq8k4buSTOG7pOG7lCzhu4JM4bumIUzhu7ZAxqBATDbhu7jhu5g24buETD9XTOG7uC7hu5bhu6bhu7hM4bum4bqjTGHhu7jDnUzGr8OdTOG6reG6tUw64bqrTMWo4bqxYUzGr0DDnTtMLOG7uMOiLOG7tkxhWyxMYeG7lkDhu4RM4bu44buWLEzhu6bhu7hX4buETOG6peG6rzEs4bu2TDvhu6Lhu6ZMxq99QEzhuqUxQEzhu6bhu5jhu6ZMxajhurNM4buYLExhOCks4bu2TMavQMOdO+G7hEws4bu44bueO0zGr8agO0zhu6TGoC5M4bu4LuG7lCxMYeG7uOG7lCzhu7hM4bum4buY4bumTMWo4bqzTOG7mCxMYeG7uOG7qC5MP1dM4bu4LuG7luG7puG7uEbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4SzbEqeG7kjZhQC4sS8OMw41AO+G7tkzhu6Y64buSOTnhurhLQMSp4buoLGHhu6g4S0w5YeG6qTrhu6jhurhL4bqnQMWoYeG7uOG7hkxOTU1NNuG6reG7gkzhu7jhu6hA4bu24bu4YeG7hkzhu47DlOG7jjbhuq3hu4JLTDk44bum4bq4Sy8v4bumRuG7pOG7ki424bu4w6Fh4bu4LkbhuqUsL8Wo4buoOT9hLjYvLOG7qOG6pzkvT0/DkuG7kC9OTk7FqMOSTuG7jk/DlcOTw5Jh4buM4buMw5VPOuG7kC16w5Phu5DDksOTTU1N4buQw5Thu47hu4zDlcOTLeG7kuG7qE/DkuG7kkYmNuG7tktM4buSOmHhurhLQVU2TGE4w6Es4bu2TDjhu5RMOS7hu5hh4buETGHhu7jDoOG7pkzGr8Oa4bqpTGFAVyxMxq9dTGHhu7jhurPhu6ZM4bu4QFksTOG7puG7mOG7pkzFqOG6s0zhu5gsTGE4VixMxq8k4buSTOG7pOG7lCxLTOG6p0DFqGHhu7jhurhLTk1NTUtM4bu44buoQOG7tuG7uGHhurhL4buOw5Thu45LTC/DjMONLzbDjMONNkzhu6Y64buSOTnhurhLNsSp4buSNmFALixLw4xBVTZMxq8u4buULExB4bq+QUzhu7ZTNkw4w6BhTGE4QMOdLEw/4bu44buSQExh4bu4QEzhu6Z7LOG7tuG7hEzhu7gu4buULExh4bu4QFksTGrhurNM4buYLEzhu7lSLEzhu7YuOuG7tExB4buSO0xzeyzhu7ZMTkbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4zhu4nhu5IsTMSp4bu4JUzGr+G7li5M4bum4buY4bumTMWo4bqzTOG7mCxMYTgpLOG7tkzGr0DDnTtM4bumw6Phu5JMYSUs4bu4TMav4buaTDrhurPhu5JM4bum4bu4KSxMTsOVTMWo4bqzTOG7mCxMSE7DkkzFqOG6s0zhu5gsTMavVMOhTGHhuq9MYeG6r0ws4bu4Uizhu4RMw5NMxajhurNM4buYLEzGr1TDoUxh4bqvTOG7pnss4bu2SUzGr8OdTGFAVzZMYeG6o+G7pkxhVTZMYTjDoSzhu7ZMOOG7lEw5LuG7mGHhu4RMYeG7uMOg4bumTMavw5rhuqlMYUBXLEzGr11MYeG7uOG6s+G7pkzhu7hAWSxGTEFAVyxMxq9dTOG7tkDGoEBMNuG7uCEs4bu2TDvhu6BhTOG7pOG7nizhu7ZMO11hTDl9TMWo4bqzTOG7mCxM4bumIUws4bu4QFjDoUzhu6bhu7jDoeG6qcOdLEzhu6RAVyxMYSPhu6bhu7hM4bum4bqz4bum4buCTOG7puG7mOG7pkzGryThu5JMNuG7uOG6rzAs4bu2TMav4buaTDbhu7h9QEzhu7gzNkzhuqUxQEzhu6bhu7jDo0zGr1TDoUxh4bqvTOG7uMOh4bqpTMavXSzhu7ZM4bum4buY4bumTDrhurPhu6ZMOuG6rzMs4bu2TMavw51MYSJM4bum4bu44bqx4bumTGHDoeG6qVYsTGE4w6HhuqlYLOG7hEzhuqVVLEzGr10s4bu2TCzhu7hSLEzFqFIs4buCTMavw5rhuqlMLOG7uOG7kizhu7hMYUBXLEzGr11MP0DDnTtMxq9XO+G7hEzhu6Thu5QsTOG7tkDhu5IuTDvhu6BhTOG7pOG7nizhu7bhu4JM4bqvw6FMYUBWLEzhu6R9TGE4I0ws4bu2w6FbLEw64bqz4bumTMavw51MPyQ2TGHhu7gyQEzhu6bhu7hATGE4xqBM4bum4bu4Lkzhu6bhu5jhu6ZMxq99QExh4bqvMyzhu7bhu4RMLOG7uDJMxq8hTCzhu7hVLEzGr+G6rzPhu6ZMOeG6s0zGr1ss4bu2TGHhu7jDoVUsTOG7psOj4buSTCzhu7hSLEzFqFIsTGE4Lizhu7ZM4bqlQFnhu6ZM4buk4buULEzhu7ZA4buSLkw74bugYUzhu6Thu54s4bu2TOG7puG7uC5Mxq8wLEzhuqUkTGHhu7hATOG7pnss4bu2TMavw51MP+G7uDRATOG7pnss4bu2TMWo4bqzTOG7mCxMYeG7uOG7qC5MP1dM4bu4LuG7luG7puG7uEbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4zhuqRAWeG7pkxh4bu44bqz4bumTOG7uEBZLEzhu6bhu5jhu6ZMYeG7uMOjTGHhuqPhu6ZMxq9Uw6FMYeG6r0zhu6bDo+G7kkzhu6bhu5jhu6ZMOTRMLOG7tuG7lCzhu7hM4bumIUw54bqzTDbhu7h9QEzhu7gzNkxh4bu44bqvMizhu7ZM4bqtw6HhuqlWLOG7gkzhu6bhu7jDo0zGr10s4bu2TCzhu6I7TOG7pOG7omHhu4RMxq9YTOG6rcOhU2FMw4Hhu4lzakxhJSzhu7hM4bum4bu4JUzGr+G7li7hu4RMPyQ2TGHhu7gyQExh4bu44buYLkzhu7Y1TD/hu7ghTD/hu7jhu5wsTOG6peG6rzEs4bu2TDvhu6Lhu6bhu4RM4bum4buY4bumTGHhu7jDo0xh4bqj4bumTMavVMOhTGHhuq9MYeG7uMOhXeG7pkxh4bu4w5o7TDfDoeG6qVgsTOG7plM2TGElLOG7uEzGr1jDoUzGr+G6rzPhu6ZM4bu2QMagQEw3w6HhuqlXYUw/JDZMYeG7uDJA4buETMavw6As4bu2TGHhu7gyQEzhu7jhu5YsTDkuTOG6pTFATOG6qVbDoUzhu6ZUw6FGTEE4Lizhu7ZMN8Oh4buYTGE4PSzhu7hMYeG7uOG6s+G7pkzhu7hAWSzhu4RM4bum4buY4bumTOG7puG7uMOjTMavVMOhTGHhuq9Mxq/hu5pM4bum4bu4w6NMxq9dLOG7tkw24bu4fUBM4bu4MzZM4bqlMUBM4bum4buY4bumTDk04buETCzhu7bhu5Qs4bu44buETMavJOG7kkw24bu44bqvMCzhu7ZMPyQ2TGHhu7gyQEzhu7ZAxqBATDfDoeG6qVdhTCzhu7hAWMOhTOG6pVMsTMavWEzhuqXhuq8xLOG7tkw74bui4bum4buCTOG7pH1MYTgjTOG6pVVhTGHhuq/hu4RMNuG7uOG6rzAs4bu2TGFAWSxMO+G7mOG6qUw7IeG7pkxh4bu4QEzhu6Z7LOG7tkzGr8OdTGE44buSLOG7uExh4bu4w6NMYeG7uDJATGFAV2FMYeG7uMOhVSxMOjNATMavw5rhuqlMLOG7uOG7kizhu7hMYUBXLEzGr11MxajhurNM4buYLOG7hEzGr8agO0zhu6TGoC5M4bu2QMagQEws4bu2UixM4bqlfSxMYeG7uOG7qC5M4bqpVsOhTOG7plTDoUbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xBw6HhuqlMLOG7uEBWLOG7hExhOC4s4bu2TDfDoeG7mExhOD0s4bu4TGE4QMOdLEw/4bu44buSQExh4bu44bqz4bumTOG7uEBZLEzhu6bhu5jhu6ZMxajhurNM4buYLEzhuqXDmSxM4bumKCxMO11hTDl9TGFbLExh4buWQOG7hEzhu7jhu5YsTOG7puG7uFdMLOG7uOG6r+G7hkzhu7XDoeG6qUxhOD0s4bu4TGHhu7jDo0xh4bqj4bumTMavVMOhTGHhuq9M4bumKCxMLOG7uEBYw6FM4bql4bqvMSzhu7ZMO+G7ouG7pkw6QFYsTDfDoeG7kixMxq9XLExxw6FVYUxrVMOhTGHhuq/hu4RMccOhVWFMa1NhTMav4buSQOG7hEws4bu4QFjDoUzFqOG6s0zhu5gsTMav4bqvM+G7pkxhOEDDnSxMP+G7uOG7kkBMOuG7lEzhu6bhu5jhu6ZMxajhurNM4buYLEw3w6HhuqlMO3tMOjEs4buCTDbhu7jhu5Y7TOG6pUBMYeG7mOG7pkzGr10s4bu2TOG7psOj4buSTMWo4bqzTOG7mCxMOkBWLEw3w6Hhu5IsTMavVyxMLOG7uEBYw6FM4bu4XUzFqFIsRkzEqXss4bu2TGHhu5jhu6ZM4bukW0BMYeG7uOG6rzIs4bu24buETOG7tkDGoEBMNuG7uCEs4bu2TDvhu6BhTOG7pOG7nizhu7ZM4bumKCxMO11hTDl9TOG6peG6rzEs4bu2TDvhu6Lhu6ZMLOG7uOG6r+G7hkzhuqRAWeG7pkw3w6HGoCxMOuG6q0zGr1NhTMav4buSQEw0TOG7pjBMOTRM4bumKCxM4bukXeG7pkw6XUws4bu4w6Is4bu2TOG7uOG7lixM4bum4bu4V0ws4bu44bqvTDnhu5JATDpZ4bum4bu4TOG6pVhM4bu4W0w5MEzGryThu5JM4bum4bu4Iyzhu7jhu4JMYT0s4bu4TGE44buWLOG7tkzhu6bhu7jDoeG6qcOdLEws4bu44bqvMyzhu7ZMxq9TYUzGr+G7kkDhu4RM4bqtUjtMOlMsRkZGTOG7puG7uOG6r+G7kkzGr+G6rzPhu6ZM4bum4buY4bumTMavJOG7kkw24bu44bqvMCzhu7ZM4bum4bu4JUzGr+G7li5MYeG7uOG6rzIs4bu2TOG6rcOh4bqpVixM4bql4buUTOG6reG6tUw64bqrTD8kNkxh4bu4MkBMxajDmSxMxq9XLEzhuqVAWeG7pkw/QMOdO0zGr1c74buETDfDoeG6qUzhu6bhu7jDo0zhu7bhu6A2TCzhu7hAWMOhTOG6peG6rzEs4bu2TDvhu6Lhu6ZMNEzhu7hUw6FM4bu4V2FM4bum4buY4bumTMWo4bqzTOG7mCxMYTgpLOG7tkzGr0DDnTtGTOG6pEBZ4bumTOG7puG7uCVMxq/hu5YuTD9Aw507TGE44buS4buETOG7tkDhu5g7TDnhu5hh4buETOG6reG6tUw64bqrTOG7puG7mOG7pkzhuqVATDbhu7jhu5Y7TOG7psOj4buSTCzhu7bhuq8yQEzFqFIsTGE4Lizhu7ZM4bql4bqhLOG7tkzFqOG6s0zhu5gsTDnhu5LDoUw/4bu4QEzhu6YhTDfDoeG6qUzhu7gu4buW4bum4bu44buETDfDoeG6qVdhTMavJCzhu7hM4bum4bu4w6NMYTjhuq8wLOG7tkzGr1TDoUxh4bqvTMav4bqvM+G7pkzFqMOh4bqpWWFM4bumKCxM4bukJEzhu6TDoXss4bu2TDo8LOG7tuG7gkxhPSzhu7hMYTjhu5Ys4bu2TOG7pjBATCwxQOG7hEzhuq1S4bqpTMWo4bqzLOG7tkxhOOG7mEBMNuG7uOG7qjZM4bumw6Phu5JMLOG7tuG6rzJATMWoUixM4bumKCxM4bqtxqDhuqlMOOG7kuG7hEzhu6bhu7jhuq/hu5JMxq/huq8z4bumTOG7tkDhu5g7TDnhu5hh4buETOG6reG6tUw64bqr4oCmw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs24buJLsWo4bqpS8OM4bqkPUzhuqVV4bqp4buETMavw51MYeG7uMOg4bumTMavw5rhuqlMYUBXLEzGr11MYeG7uOG6s+G7pkzhu7hAWSxM4bum4buY4bumTMWo4bqzTOG7mCxMYThWLEzGryThu5JM4buk4buULOG7hExhOC4s4bu2TGHhu7gyQEzhu7ZA4buSLExhMUDhu4RMw4Hhu4lzakxhJSzhu7hMYVU2TGE4w6Es4bu2TDrhu5os4bu4TMav4buWLuG7hEzhu6bhu7glTMav4buWLkw3w6HhuqlXYUw6QFlhTOG6pVhM4bumeyzhu7ZMYeG7mOG7pkzhu7ZAxqBATDbhu7ghLOG7tkw74bugYUzhu6Thu54s4bu2TCzhu7hTYUw64buUTOG6pTFATOG7puG7mOG7pkzFqOG6s0zhu5gsTGE4KSzhu7ZMxq9Aw507TGE4VixMxq8k4buSTOG7pOG7lCxMYSUs4bu4RkzhuqzhurVMOuG6q+G7hExh4bu4w6FM4bu4W0BM4bum4buY4bumTMWo4bqzTOG7mCxM4bum4bu4VTtMYUBXLEzGr11MYeG7uOG7qC5Mxq/DoCzhu7ZMN8Oh4bqpTMavJCzhu7hM4bumw6Phu5JMNuG7uOG7mDZMOsOhVWFGTGtbLOG7tkxh4bu4MkDhu4RMYUBXNkxh4bqj4bumTOG7puG7uCVMxq/hu5YuTOG7puG7mOG7pkw5NOG7hEws4bu24buULOG7uOG7hEzDgeG7iXNqTOG7puG7mOG7pkzhu7jDoeG6qVks4buETGHhu7jhu5Qs4bu44buETGHhu7gkTGHhu7jhurPhu6ZM4bu4QFksTGE4QMOdLEw/4bu44buSQEzGr1ss4bu2TOG7pF1M4bum4buY4bumTCzhu7hAWTtM4bql4bqj4buCTDbhu7h9QEzhu7gzNkzhuqUxQEzDg+G6qUzhu6Thu5IsTHLhu6BhTGE4VSxMQSJMN8OhfeG7puG7hEzhu6bhu5jhu6ZMxq8u4buULExh4bu4w51M4bum4buY4bumTOG7plM2TGE4Lizhu7ZM4bqlQFnhu6ZMYcOh4bqpVixMYTjDoeG6qVgsTOG6pVUsTMavXSzhu7ZM4bu4XUBM4bqlQFYsTGE4Lizhu7ZM4bumeyzhu7ZMYeG7mOG7pkzhu6RbQExh4bu44bqvMizhu7bhu4RM4bu2QMagQEw24bu4ISzhu7ZMO+G7oGFM4buk4bueLOG7tkbDjS82w4zDjTZM4bumOuG7kjk54bq4Szbhu4kuxajhuqlLw4xrfUBM4bqlMUBM4bum4buY4bumTMWo4bqzTOG7mCxMP+G7uHss4bu2TGHhu7jhurPhu6ZM4bu4QFksTMav4bqvM+G7pkzhu7gu4bug4bumTMWo4bqzTOG7mCxM4bum4bu4VTtMYUBXLEzGr13hu4RMOeG7rkxhQFcsTOG7uOG7lCzhu7hMxq/hu5gs4bu4TOG7tkDhu5hMYeG7uOG6s+G7pkxhOOG7lizhu7bhu4RMLOG7tuG7uEBWLEzhu6bhurHDoeG7hEzhuq3hu6g7TOG6reG7qmFMOuG7lDtMOD5MLOG7tsOh4bqpVixMLOG7uFIs4buETOG7piFM4bukQFksTDbhu7jhu5g24buETGHhu7jhu5guTOG7tjXhu4RMxq9AWMOhTOG7puG7uCUs4bu4TOG7puG7uC5MNuG7uOG6oUzhu7gzNkzhuqUxQExhPSzhu7hM4bu4PSzhu7hMYeG7uOG6s+G7pkxhV+G7hExhOOG7mCzhu7hMYT0s4bu4TGE44buWLOG7tkzhu6YhTCzhu7bDoVssTDrhurPhu6ZMO+G7lEw/4bu4eyzhu7ZM4bu2QMagQEws4bu2UixMxq/huq8z4bum4buETOG7uOG7lixM4bum4bu4V0xhfUBMxq/hu5JM4bqlQFnhu6ZM4bum4bu4w6HhuqnDnSxMLOG7tsOhWyzhu4JMN8Oh4bqpV2FMYVI7TOG7tkDGoEBMLOG7tlIsTE5NTeG6vEw/V0zhu7gu4buW4bum4bu4TOG6pX0sTMav4bqvM+G7pkzhu7ZA4buSLkxhOC4s4bu2TCzhu5w7TE9NT09Gw40vNsOMw402TOG7pjrhu5I5OeG6uEs2ZcOhYeG7uC44S8OMc+G7uCE7TOG7s+G6pEzGr0BZLExh4bq1w40vNsOM

Nhóm PV điện tử

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao chất lượng bưởi đặc sản Đoan Hùng

Nâng cao chất lượng bưởi đặc sản Đoan Hùng
2022-12-08 06:51:00

baophutho.vn Xác định rõ giá trị của bưởi đặc sản trong tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cây bưởi đặc sản Đoan Hùng đã được đầu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long