Cập nhật:  GMT+7
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+4buv4buOQOG7sEfhu6A3PEDhu7BH4bugP0Dhu7BHME7hu6BHXTHDkkBH4bu24bqvR+G6oeG7rsWo4bugR8Oj4buUxINHUGFA4buwR+G7tOG7rDFHQOG7rE9He0dRP0cw4busWMOKL+G7rEnhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRltvUk1QRuG6vuG7r+G7rDzhu65H4buw4buuTUBHXTFNRUd24buH4buX4buFRzBZQOG7rEdR4buMR8SDw5kxR+G7oMagMUfhu617R8OD4buUxINHUGFA4buwRUfhu6BO4bugRyB7RUdA4buwT0Dhu6xH4bugPUfhu7bhu67DmUBHXTFNQEVHduG7h+G7l+G7hUfhu6BO4bugR+G7rDHEg8WoQEVHMOG7rE9A4busRUcw4busWEfhuqFPR+G7oOG7rDVHUcagMUcwN0dQYUdOQEcw4busYeG7oEfhu6zhu67FqEBHIk9HICNOMEddMcSDR+G7rCPDk+G7oOG7rEVH4bu0WFtHMOG7rDzhu65HUeG7ruG7pjFH4bug4busWUDhu6xH4busI+G7kOG7oEfhu6w1xINH4bueKkddMcSDR+G7rCPDk+G7oOG7rEdR4buMR10xTkcw4busPOG7rkfhu6zDk0BH4bqhT0fhu7Thu6w/QOG7sEfhu6A9RzBWQOG7rEfhu7Thu6zDkkcw4bus4buuxJBHw6Phu5TEg0dQYUDhu7BH4bu04bukR+G7rCPDk+G7oOG7rEcw4busYeG7oEfhu6zhu67FqEBHXTHEg0fhu6wjw5Phu6Dhu6xFR+G7oD9A4buwR+G7tOG7rE3hu65HXTHEg0fhu6wjw5Phu6Dhu6xH4bqhT0fhu7Thu6RH4busI8OT4bug4busRzDhu6xh4bugR+G7rOG7rsWoQEcw4busUiNHUTJA4buwR10xxINHUVhA4busw4lHZjtA4buwRzDhu6w84buuRUfhu7RYW0cw4busPOG7rkfDo8OhR+G7tuG6r0fhu6BO4bugR+G6oeG7rkdb4busw5Phu7hHMCIjQOG7sEfhuqHhu67FqOG7oEcw4busYeG7oEfhu6zhu67FqEBHXTHEg0fhu6wjw5Phu6Dhu6zEkEciT0cgI04wR+G7oE7hu6BHUGFHTkBHUcagMUcwN0dRxq9H4bugPUdb4busNyhA4buwR05AR+G7tOG7rsav4bu4RzAiTUVHUT9AR1E64bugRzDhu67hu6RAR1EsR+G6oU9H4bu04buuw5lAR10xxIPhu6QwRzDhu6wxR+G7rDvhu65HUTrhu65H4bqhKeG7rkdA4busw6BA4buwR1BhR05AR+G7oOG7rOG7muG7uEcw4buu4bukQEdRLEVH4bu04busw5Xhu6BHW+G7rDThu6BHMFdA4busRzAiw5NA4buwR+KAnF0xxINH4busI8OT4bug4busRzAiUiPigJ1FR+KAnFBhR05ARzAiUiPigJ3DicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4NNWzDhu64jQEbhur7DiuG7ruG7uOG7sEfhu6Dhu7ZNICDhuqZG4buu4buDUkAwUiJGRyAwxIPhu7ZS4bqmRuG6o+G7rlAw4busREdJSEhIW8OjxJBH4busUuG7ruG7sOG7rDBER8So4buITFvDo8SQRkcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNb4busMTDhu6wjw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvw43DjeG7ikwvSUlJUOG7ikhMSElJSTBM4buIS+G7iuG7tuG7ii3hu67hu7hN4buwUkhITMOJ4buyW+G7sEZHTeG7tjDhuqZG4buv4buOQOG7sEfhu6A3PEDhu7BH4bugP0Dhu7BHME7hu6BHXTHDkkBH4bu24bqvR+G6oeG7rsWo4bugR8Oj4buUxINHUGFA4buwR+G7tOG7rDFHQOG7rE9He0dRP0cw4busWEZH4bqj4buuUDDhu6zhuqZGSUhISEZH4busUuG7ruG7sOG7rDDhuqZGxKjhu4hMRkcv4bq+w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7g01bMOG7riNARuG6vuG7hWFHTkBH4bup4busOkdR4buuR+G7nixHLUfhu5Phu6wxR0Dhu6xPR3tHUT9HMOG7rFhH4buv4buuw5lAR+G7g04wR1E3PuG7oEcwIsavQEfhu7Thu6xN4buuR+G7sD1bR1vhu6zGoEBHUU5bRzhA4buwR0Dhu6wxR+G7oMagMUfhuqHhu6ZHQOG7rE9He0VH4bu2T+G7uEdRVFtH4bu04busP0Dhu7BH4buw4buuTUBH4bu04buu4bukQEcwIjLhu6BH4bugw5JA4busR10xTUBH4bu04busMUfhuqFh4bugw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu4fDmUBH4bugw5NA4busR1E9RUfhu6A9R+G7nuG7rsWoQEdb4busTltHXTHDkkBH4bu24bqvRUdA4buw4buOQEfhu6Dhu6zhu5BAR+G6oeG7rsWo4bugR+G7oOG7rOG7rk1HME7hu6Dhu6xFR+KAnFvhu6zhu5RAR+G7tj9FR+G7nk5AR0Dhu6ZA4oCdRzDDk+G7rkfhu6BO4bugR+G7tOG7rDFH4bqhYeG7oEfhu6Dhu6w3TUdRNz7hu6BHW+G7rFNbR1HGoDFHMDdFRzDhu6zhu67hu6QxR+G7rMWoRzDhu6w6QOG7sEfhu6zDk0cwxqBA4buwxJBHMOG7jkDhu7BH4bugNzxA4buwR+G7tOG7rsav4bu4RyAjTjBH4busI8OTMEdRLEDhu7BH4bugNU1H4bugTuG7oEcgT0BH4buw4buuTSNHUFjhu6Dhu6xH4bue4buWMEdRLEDhu7BHIMOSQEVH4bugTuG7oEcwLkfhu6Dhu6w44bugRUfhu6BOR0Dhu6zhu5RAR+G7rE9A4busR0Dhu7Dhu6zhu6ZH4bu4P+G7rkfhu7Dhu64p4buuR+G7nuG7ljBHUSxA4buwRyDDkkDEkEfhu6Dhu6w1R1EsQOG7sEdAw5Xhu7hH4buew5UwRzDhu6w/QOG7sEcw4buuQEVHMFdA4busR+G7rFdA4busR1Dhu67hu6hAR+G7nuG7ruG7pEBH4bugNU1HMOG7rFhHMCI3PEDhu7BHUcavRzDhu6xh4bugR+G7rOG7rsWoQEfhu6BO4bugR+G7nuG7rsWoQEdb4busTltHw6PDoUfhu7bhuq9HUcavR+G7nldA4busRy5ARzDhu6xYRzAiNzxA4buwRUfhu7Thu6w/QOG7sEdRxq9Hw6PDksSDRyJNRzBXQOG7rEcwIsOTQOG7sEcgOjBH4buw4buuTkfhuqFPR+KAnOG7niNA4buwR+G7nj1A4buw4oCdR+G7nuG7ljBHUSxA4buwRyDDkkBHMCLDmUBHUVhNR+G7nk9Aw4lH4buvIiNA4buwR1E9RUfhu7Y3MUfhuq9H4bug4bus4buWQEfhu6Dhu6xZQOG7rEfhu6xPQOG7rEfhuqHhu65H4bu4MU1H4bueTkBHMCJNI0cwTcSDRUfigJww4busLuG7rkfhu7Dhu65O4oCdR+G7sOG7lMSDR0Dhu6zhu67hu6gxR+G7tiPDk0BHMOG7rD9A4buwRzDhu65ARzDhu6xYRzAiNzxA4buwR+G7nuG7ljBHUSxA4buwRyDDkkDDiUdmO0Dhu7BHMOG7rDzhu65FR8SDw5kxR+G7oMagMUfhu4Phu6w1R1HGoDFHMDdHMFbhu6Dhu6xH4bugYeG7oEdb4busOuG7rkfhu6w+W0fhuqEp4buuR+G7oE7hu6BH4bugKEddMU1ARUdRKEBH4bqhWEfhu6A9R+G7tuG7rsOZQEddMU1AR1HGr0dRNz7hu6BH4busNylA4buwR1Dhu6JAR+G7sOG7rsOS4buuR10xxIPhu6QwR+G7oE7hu6BHMDtARzDDk+G7rkVH4bqhNylA4buwR+G7uMOV4bugR+G7oDVNR1BhR05AR1HGr0fhu6wjT0BHMOG7rE9A4busR+G7oE7hu6BHMOG7rDVHMDThu6BHUcagMUcwN0cw4busUiNHXTHEg0dRWEDhu6xH4bugNU1HW+G7rE5bR+G7tjHhu5oww4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu68iI0Dhu7BHMOG7rDzhu65H4buw4buuTUBHMCnhu65FR3bhu4fhu5fhu4VHMFlA4busRzDhu67hu6RbRzA04bugR+G7oOG7rFlHUcOTI0fhu617R8OD4buUxINHUGFA4buwRUfhu6BO4bugRyB7RUdA4buwT0Dhu6xH4bugPUfhu7bhu67DmUBHXTFNQEfhuqFPR3bhu4fhu5fhu4VH4bugTuG7oEfhu6wxxIPFqEBFRzDhu6xPQOG7rEVHMOG7rFhHMOG7ruG7pFtHMDThu6BH4bu04buuxq/hu7hHMCJNRUdRP0BHUTrhu6BHMOG7ruG7pEBHUSxHMOG7rGHhu6BH4bus4buuxahAR+G7oE7hu6BHUGFHTkBHW+G7rE4wRzAi4buuxq9AR0Dhu6xPR3tFR1BhR05AR+G7tOG7rDFHQOG7rE9He0dRP0cw4busWEdR4buMR1E3PuG7oEd24buH4buX4buFRzBZQOG7rEfhu6Dhu6zhu5ZbRzDhu6wx4buaQEdA4busT0dRxqAxRzA3w4lH4buvOUdRPUVHUeG7pkfDozHhu5YwR+G7sOG7rsOS4buuR1vhu6xOW0fDo8OhR+G7tuG6r0dROuG7rkfhuqEp4buuR0Dhu6zDoEDhu7BHUGFHTkBHMCLhu67Gr0BH4bu04busTeG7rkfhu6Dhu6zhu5rhu7hH4busI+G7kOG7oEfhu7Thu6w/QOG7sEcwIuG7rsavQEfhu7Thu6xN4buuRUfhu7Thu6w/QOG7sEfhu6wjT0BHMOG7rE9A4busR0Dhu7Dhu6zDnU1H4bqhNEcwT+G7rkfhu6Dhu6xWQOG7rEdROuG7rkfhuqEp4buuR0Dhu6xPR0A3KeG7oMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW8OiMTDhu6wjIkbhur7huqDhu45AR+G7mU1A4buww4ovW+G6vg==

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao chất lượng bưởi đặc sản Đoan Hùng

Nâng cao chất lượng bưởi đặc sản Đoan Hùng
2022-12-08 06:51:00

baophutho.vn Xác định rõ giá trị của bưởi đặc sản trong tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cây bưởi đặc sản Đoan Hùng đã được đầu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long