Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG7oOG7hzXEqeG7h3vhu57hu5HEqSR74buexIPEqXvhu583xKnhu4F74bqn4buHanvhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cHvhu5xww7Lhuqd74buH4buP4buDe+G7qTd74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7huG6qMSo4bqse+G6pzbhuqd74bqn4bqx4bubLC/hu4dbLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu4bhuqs14bqtPi7hu6Dhu4c1xKnhu4d74bue4buRxKkkLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7nsSDxKl74bufN8Sp4buBe+G6p+G7h2p74bql4bq3cHvhuqfFqXvhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74buccMOy4bqne+G7h+G7j+G7g3vhu6k3e+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cHvhu4bhuqjEqOG6rHvhuqc24bqne+G6p+G6seG7mywv4bubLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu5rhu6BKLXvhu57hu6d74bub4buH4bqxxKl7w6zhu4fhu5fhu4N74bupN3vhu4lqxKnhu4F74bqn4buH4buZe8Sp4buBN+G7rXvhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cHvhu5xww7Lhuqd74buH4buP4buDezrhu5zhu4Y7Knvhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74buG4bqoxKjhuqx74bqnNuG6p3vhuqfhurHhu5t74buLN3vhuqnhu4Phurlwe+G7iTd74bqn4buHccSp4buBe+G7ocOz4buDe+G7geG7h+G7g3vEqeG7h+G6s8Spe+G6qcO64buV4bqne8Os4buH4buDe+G7oeG7g8Op4bube+G7sXHhuqd74bup4buT4buDe+G7i2HEqeG7h3vhuqk4aip74bqnxal74buh4buj4buDe+G6pzbhuqd74buxYSp74buh4buHZ3vhu6Hhu6PhurHEqXvhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Spe+G7h3Dhu63hurvEqXvhu6Dhu4c1xKnhu4d74bue4buRxKkme+G6puG7h3DhurXEqXvhuqVne+G6p+G7h2p7xKnhu4E34bute+G7h+G7j+G7g3vhu4vhu5PEqSp7UHh74bqlNcSpe+G6peG6t3B74bqnxal74buHcOG7reG6u8SpKnvhuqc24bqne+G7sWF74bupN3vEqeG7h+G6r8Spe+G6reG6r8Spe+G6pzbhuqd74bqt4bqvxKl74buh4buP4bqne+G7oeG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKl74bqpNcSp4buBe8Spw7R74buL4bun4bqne+G7h2o3xKl74buh4bqx4buhe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhuqfDs8Sp4buBe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhuqdww7Lhu4N74bqncsSp4buBKnvhuqnhur17xKnhu4E34bute+G6peG6t3B74bqnxal7XV0tMHvhu6Hhu5Phu4N74bqp4bqv4bute+G7n8SRe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu5/hu6d74buLN3vhu4nhu4/hu6F7xKnhu4E34bute+G7h+G7j+G7g3vhu4vhu5PEqXvhuqdwOXvhu6FqN8Spe+G6reG6r8SpJiwv4bubLizhu6E14bql4buL4bqre+G7n+G7oeG7reG7i+G6q+G7tD7hu4k14buj4buB4buDxKkkXeG7m+G7sXs1cOG7oWo+Lizhu6Hhu6MuLOG7oeG6rS4s4buD4buJ4buBe+G7n+G7o+G6p+G7tD7hu4fhu6Hhu6Hhu5skLy/huqU1auG7m+G7h3Dhu6Hhu4dqJuG7qcSpL2rhu4vhuq3huq014buhNS/hu6vhuqvhuqXhu5/hu4Phu6Hhuqsv4bupNcSpLeG7h2o1LeG7sTUt4buHauG7gy9dfVtdLyAvW13hur7hur4xXTJbIltbL1sifTAwfTB9NH00fTFf4bux4buHJuG7geG7g+G6vz57NeG7i+G7g+G7gcSp4bu0PuG7ieG7g+G6reG6reG7i+G6qz4uLC/hu6Hhuq0uLC/hu6Hhu6MuLOG7oeG7oy4s4buh4bqtLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7huqbFqXvhu6Hhu6Phu4N74bqnNuG6p3vhuq3huq/EqXvhu6Hhu4/huqd74buxYXvhu4bCrcO64buRxKnhu4F74bqm4bq3xKl74buh4buH4bqranvhuq1v4buDe+G7oeG7h8OzxKnhu4F74buh4buDxKl74bup4bq5e+G6pzbhuqd7w7nEqeG7gXvhuqfFqXvhu6nhu4NlxKl74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7nHDDsuG6p3vhu4fhu4/hu4N74bupN3vhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74buG4bqoxKjhuqx74bqpw7rhu5Xhuqd7xKnhu4Nl4buJe+G7rcOp4buhe+G7oTjhu4N7w6zhu4dwe+G7oeG7o3DEqeG7gXvhu6Hhuq/hu4kmLC/hu5suLC/hu6Hhuq0uLC/hu6Hhu6MuLC/hu6E14bql4buL4bqrLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhuqRq4bqt4butPi7hu6xlxKl74bue4buRxKl74bufxJF74buHajfEqXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74bqlbnvhu5vhu4fhu4PDqXB74buf4buT4buJe8Sp4buH4bqx4buhLC/hu5suLOG7m3vhuqfhu4s14buf4buf4bu0PuG7m+G6pGrhuq3hu60+LuG7rGXEqXvhu57hu5HEqS174buxYXvhuqnhuqPhuqd74bql4buD4bq74buhe8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKkqe+G6pzbhuqfhu4d74buh4bujcMSp4buBe+G7oeG6r+G7iXvhu4dw4but4bq7xKl74bug4buHNcSp4buHe+G7nuG7kcSpe+G7h+G7kcSpe10we8Os4buJJnvEqOG7h8awxKnhu4F7xKnhu4E34bute+G6qeG6t3B74buh4buHNsSp4buBezAqe+G7qeG6uXvhu6xlxKl74bue4buRxKl74buJ4buT4buDe+G7oeG7h+G6seG7rXvDrOG7h8OzxKnhu4F7w6zhu4fhu4V74bql4bq3cHvhuqfFqXvhuqk1xKnhu4F74oCcxKlrxKnhu4HigJ174buLZcSpe+G7l3vhu4nDtOG7g3vhu6Hhu4fDs8SpKnvhuqU5xKkme+G7oOG7o2rEqeG7gXvhu4nDtOG7g3vhu4Hhu4M1e+G6qWbEqeG7h3vhuqVlxKl74bqx4buJe+G7oeG7ozd74bqlcMO14buDe+G7ocOy4buDKnvhuqfhu4dw4but4bq7xKl74bql4bq3cHvhuqfFqXvhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74buc4buGe+G7qTd74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7huG6qMSo4bqse+G6pzbhuqd74bqn4bqx4bube+G6qeG6uXB74bqpw7rhu5Xhuqd74bqp4bqr4buJe+G7ozV74buLcOG6s8Spe+G6pTfEqXvEqeG7h8O6JHvhu6jhu4Phurvhuqd74bqn4buHbcSpezXhu4Mqe+G7oWbhu4l74buH4buD4bq9cHvhuq01xKnhu4d74bufNuG6p+G7h3vDucSp4buBe+G6p8Wpe+G7qeG7g2XEqSp74buh4buHw7PEqeG7gXvhu6Hhu4PEqXvhu6nhurl74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu5d74buxYSYmJnvhu4pqNXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74buh4buHNcSp4buHe+G7hzfEqeG7gXvEqeG7gTfhu6174buL4buDZcSpe+G7oXPhuqd74bub4buHNuG7oXvEqeG7h8awxKnhu4F74bqlOcSpe+G7oeG7g8SpKnvhu6Hhu4fDs8Sp4buBe+G6pTZqe+G7oeG7g8OpxKl74bqp4buPe+G6p+G7h3DhurXEqXvhuqVne+G6peG6t3B74bqnxal74buhOOG7g3vhu7FhKnvhu4pw4bqz4buhe+G6peG6t3B74bqnxal74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7nOG7hip74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7huG6qMSo4bqsKnvhu51w4but4bq5xKl74bupN3vEqeG7geG7h2k1e+G7qXN74bqndDV74bqnxal74buh4buj4buD4oCme+G6qcOpxKl74buh4bqzxKl74buh4bulxKnhu4F74buh4buHw7PEqSp74bqlOcSpJnvhu6A44buDeyJ7w6zhu4dwe+G6qeG6o+G6p3vhuqXhu4Phurvhu6F7w6zhu4dre8Os4buHw6HEqXvhu4s3e+G7huG7jSp74bqm4buH4bqrxKl74bupN3vhuqbhu4fhu6cqe+G6qcO64buZxKnhu4F74buxNnvhuqnhu4N74buLOOG7g3vhu6nDs3vhuqdyxKnhu4F7w6zhu4dre8Os4buHw6HEqSp74buhcOG7rXvEqeG7h+G7g2XEqXvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74bqn4buHanvhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6qWF74bqpw7rhu5Xhuqd7UHh74bqlNcSpe+G6peG6t3B74bqnxal74buxYXvhu51wNcSpe+G7oeG6r+G7iSp74buh4buj4buD4bq9xKl7w6zhu4c14buDe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqcme+G6pGXEqXvhuqc4xKnhu4d74bup4buD4bq74bqne+G7oXDhu61lxKl74buh4bujcOG7reG6ucSpe+G7qeG6uXvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74buc4buGe+G7qTd74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7huG6qMSo4bqse+G6pzbhuqd74bqn4bqx4bube+G7oeG7o2XEqXvhu4fhurt74buh4buHw7LEqeG7gXvhu4tqNXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74buh4buHNcSp4buHKnvhu6Hhu6NqxKnhu4F74bqnNuG6p3vhuqdw4buP4bqne+G7h23hu5t7w6zhu4dwe+G6reG6r8Spe+G6p8O6Knvhuqfhu4fhu4N74bql4buPKnvhu4jhu6Dhu6Dhu5wqe+G6pzbhuqd74bqpajfEqXvhu6Hhu4fhur174bqpYXvhu4vhu43EqeG7gXvhu4Hhu4di4bube+G7oXDhu61lxKl74buh4bujcOG7reG6ucSpe+G7qeG6uXvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu6Hhu5Phu4N74bqp4bq9e+G6p8Wpe+G7oeG7o+G7g3vhu4fhu4Phur1we+G7o2974buH4buRxKl74buh4buDxKnhu4d74buh4buH4bq3xKl74bqncOG7j+G6p3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6p3XEqeG7gXvEqeG7h8O6e+G7oeG7h+G6seG7rXvhuqnDuuG7leG6p3vhu6Hhu6M24bqn4buHe8Sp4buH4buD4bq74buJKnvEqeG7geG7h2k1e+G7qXN74bqndDV74bqnNnvEqeG7h+G6r8Spe+G6qcOy4buDe+G7qeG7k+G7g3vhuqdw4buP4bqne+G6peG6t3B74bqnxal74budcDXEqXvhu6Hhu6NtxKnhu4F7xKk34butJnvhu6A44buDe+G7qWd74buh4buj4buFe+G7oeG7o3DEqeG7gXvhu6Hhuq/hu4l74bqndDV7InvDrOG7h3Aqe+G6rTXEqeG7h3vhu5824bqn4buHe+G6pzbhuqd74bqnxal74buh4buj4buDe+G6qWF74bqpw7rhu5Xhuqd7xKnhu4Nl4buJe+G7rcOp4buhe+G7o2974bujN8Sp4buBKnvhuqdze+G7oeG7h+G6vSV74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G7ozd74bufajbhu6F74bqtNcSp4buHe+G7nzbhuqfhu4d74bqnxal74buh4buj4buDe+G6p3XEqeG7gXvhuqnDuuG7leG6p3tQeHvhuqU1xKl74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu7Fhe+G7izfhu4l74bqn4buHcHvhuqk2aip74bqn4bq1xKl74buh4buH4bqzxKl74bqp4bq9e+G6qTnhu4l74bqlOWp74budcOG7reG6ucSpe+G7i+G7leG7g3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6p3Q1e+G7icO04buDe+G6p8Wpe+G7oeG7o+G7gyZ74bug4bujNWp74bqpw7Xhu4N7xKnhu4c1xKnhu4d74bup4buT4buDe+G6qeG7jcSp4buBe+G6p+G7h+G7hXvhuqjhu4PEqeG7h3vDjHZ74bug4buH4buDe+KAk3vhuqbhu4d0e+G7oWfhuqfhu4d7UOG6pMSo4bqse+G7sWEqe+G6puG7h3R74buhZ+G6p+G7h3tU4bute+G6pTXEqXvhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G7sWEqe+G6qcO64buV4bqne+G6peG7g8Op4buheyR74buwYXvhu6xlxKl74bue4buRxKl74budcDV74buh4buHw7LEqeG7gXvDrGV74buH4buD4bq7xKl74bqna3sgJiAyXXvhuqfFqXvhu6Hhu6Phu4Mqe+G7n8SRe+G7oeG7g8OpxKl74buHN8Sp4buHe+G6peG6t3B7XTN74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7huG6qMSo4bqse+G7sWF74bupN3tbe+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cHvhu4bhuqjEqOG6rHvhu4dw4but4bq7xKkme+G7qOG7k+G7g3tbXXvDrOG7h3B74buHN8Sp4buHe+G6p+G7h+G7hcSp4buHKnvEqeG7h+G7g+G6uXB7w6zhu4dwe+G7geG7gzVqe+G7oeG7h8OzxKnhu4F74bqn4bun4bqne8OsdnvDrOG7h2t7w6zhu4fDocSpe8Sp4buHw7rEqeG7gXvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74bqn4buHcOG6tcSpe+G6pWd74buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74bqn4buHanvhuqXhurdwe+G6p8WpKnvEqeG7g2Xhu4l74butw6nhu6F74bqtNcSp4buHe+G7nzbhuqfhu4d74bqnxal74buh4buj4buDKnvhuqfhu4dw4bq1xKl74bqlZ3vhuqfhu5F74buf4buXe+G7qeG6s+G7oXvhuqfhu4fhurHhu6F74bqn4bq3xKl74buh4buH4buDw6nhu6F74bqn4buHanvEqeG7gTfhu617XV0tMHvhu6Hhu5Phu4N74bqp4bq5cHvhuqnDuuG7leG6p3tQeHvhuqU1xKl74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu7Fhe+G7i2XEqXvDrMOpe+G7h2o44bqn4buHe+G6p+G7h3B74bqpNmome+G6psOzxKnhu4F74buhNuG6p3vhuqk54buJe+G6pTlqe8O9xKjhu6Dhu6B74bqpw7rhu5Xhuqd74buhw6HEqeG7gXvhuqfDuuG7mcSp4buBKnvDrMOpe+G7h2o44bqn4buHe+G6p+G7h3DhurXEqXvhuqVne+G6p+G7h2p7xKnhu4E34bute+G7h+G7j+G7g3vhuqd0NXvEqeG7h+G6r8Spe+G6reG6r8Spe+G6qWF74bqpw7rhu5Xhuqd74buxYXvhu6Hhu4fDs8Sp4buBe+G6pTZqe+G7oeG7k+G7g3vhu6FqN8Spe+G7oeG7h+G6vXvhuqc24bqne8Sp4buBN8Sp4buHKnvhuqlqN8Spe+G7oeG7h+G6vXvhu6k3e+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G7sWF74buH4buP4buDJnvhu5xwNXsie+G7qWzEqeG7gXvhu4fhu4Phurvhu5t74buh4buHw7rhu5HEqeG7gSp74bqnNuG6p3vDucSp4buBe+G6p8Wpe+G7qeG7g2XEqXvhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74buG4bqoxKjhuqx74buxYXvhuqnhurlwe+G6qTnhu4l74bqlOWp74bqpdHvhuqfhu5F74bqn4bqxcCp74bufw7J74buLw7rhu5XEqeG7gXvhu6Hhu4fhuqtqe+G7nXDhu6174bqpZ8Sp4buHJnvhuqY24bqne8O5xKnhu4F74bqnxal74bup4buDZcSpe8Sp4buH4buD4bq74buJe8OsdnvEqTfhu6174bqp4bq5cHvhuqdre+G7oeG7o2bEqeG7h3vhuqnhu4974bqnNWp74bupN3vhu6Hhu6Nke+G7h+G7kcSpe+G7n2p74bup4buT4buDe8Sp4buH4buD4bq74buJe8Osdnvhu6Hhu6PDuuG7k+G6pyp74buj4buDZcSp4buBe+G7oXh74buL4bq7e8O5xKnhu4F74bqnxal74bup4buDZcSpe8SpxrB74bqn4buH4buDw6nhu4l74buh4buT4buDeyIg4bu4eyZ74buWe+G7rGXEqXvhu57hu5HEqSp74buhOOG7g3vhuqc24bqne+G6p3Dhu4/huqd74buh4buDw6nhu5t74buxceG6p3vhu6nhu5Phu4N7w7nEqeG7gXvhuqfFqXvhu6nhu4NlxKkqe+G6p8Wpe+G7oeG7o+G7g3vhuqnhurlwe+G7iWrEqeG7gXvhu4lww7LEqXvhu4dw4but4bq7xKkqe+G7oWjEqeG7h+KApnvhu6Hhu4PDqeG7m3vhu6Fz4bqne+G6qeG6t3B74buhw7p74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G6p+G7kXvhu5/hu5d74buHOHvhu6HhurfEqeG7gSp7xKnhu4fhurHhu6F74buLN3vhuqnDuuG7mcSp4buBe+G7geG7gzVqe+G7oeG7h8OzxKnhu4Eqe+G7h+G6u3vhu6Hhu4fDssSp4buBe+G6qeG7g+G6u8Spe+G7i8O64buT4buDe+G6p+G7h2p7MXvDrOG7h3B74bqt4bqvxKl74bqnw7p74bqnbMSpe+G7izjhu4N74bqndDV74buxYXvhuqnhur174bqlN3vhuqdqxKl74bqna3s2xKnhu4d74bufNsSp4buBe+G7m+G7h3Phuqd74bupc3vhu5/hu4PEqeG7h3vhu4dqOOG7oSp74bufOcSpe+G7sXDhurHhu6F74bupN3vEqeG6r8Sp4buBe+G6pzVqe+G7icO54bqne+G7h8O64buXxKnhu4F74buh4buHc3vhu6Hhu4PEqeG7h3vhu6Hhu4fhurfEqSYs4bubLsO9xKnhu4d7xKjhu4Fw4butw6rEqXvhu6jDocSpe+G7oOG7h8OgxKnhu4Ete+G6pOG7hXvhu6Hhu4fDunvhuqlqN8Spe+G7sWF74bqn4buHanvhuqXhu4PDqeG7oXvhu6nhurl74bupNeG7g3vhu6Hhu6Nse+G6p3Q1e+G7oXDDteG7g3vhu6Hhu6Nke+G6p3Q1e+G7sWF74bqn4buHcOG6tcSpe+G6pWd74bqn4buHanvhuqXhurdwe+G6p8WpJHvhuqjhu6gt4bugxKh74bqpYXvhu4HDuuG7kcSp4buBe+G7icOicHvhuqnhu4N74bqp4bq3cHvhu6Fw4butZcSpe+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvhuqc24bqne8Sp4buP4buDe+G6rXDEqeG7gXvhuqd0NXvhuqdw4buP4bqne+G6peG6t3B74bqnxal74bqpw6nEqXvhuqc24bqne8Os4buHcHvhuq3huq/EqXvhuqfDuiZ74bug4bujasSp4buBe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhuqVww7Xhu4N74buf4buDxKnhu4d74buHajjhu6F74bqn4buH4buDe+G6qWo3xKkqe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G7qXN74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu4tww7PEqXvhuqnDuuG7leG6p3vhuqThuqbhu4Z74bqnNuG6p3vhuqfhu4fhu4N74bqpajfEqXvhu51wNsSpe+G7oeG7o+G7g+G6u+G7oXvEqeG7geG7h+G7g2Xhu4l74buhceG6pyp74bqp4buNxKnhu4F74buh4buH4buZ4buDe+G6p+G7h2h74bqpOGp74bqo4buoLeG7oMSoe+G7qeG6s8Spe+G6qeG7j8Sp4buBe8Sp4buBw7rhu5nhu4N74buh4buH4bqvxKl74buh4bujasSp4buBe+G7geG7gzV74bqpZsSp4buHe+G7qTd74bqlOMSpe+G6pcOoe+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd74bqp4buDe+G6peG6t3B74bqnxal74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7nOG7hip74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7huG6qMSo4bqse+G7oeG7o2rEqeG7gXvhu6Hhu4fhu5nhu4N74buB4buDNcSpe+G7n+G7k+G7iXvEqeG7h+G6seG7oSZ7w4zhu4fDs8Sp4buBe+G6p+G7h2h74buh4buHNeG7iXvhu4Hhu4M1e+G7oXDhu61lxKl74buh4bujcOG7reG6ucSpKnvhuqlqN8Spe+G7qeG7g2XEqXvhu6Hhu4c1xKnhu4d7xKnhu4NlxKl74buxYXvhuqdsxKl74bqncsSp4buBe+G7qeG7k+G7g3vhuqc2xKl74bql4buPe+G7qcOhxKl74buHajZ7w6xke+G7qcSRe8Sp4buH4buD4bq5cHvhu5s1xKlqKnvDrOG7h+G6tXB74buH4buD4bq7cHvhu6Fw4butZcSpe+G7oeG7o3Dhu63hurnEqXvhu6nhurl7xKnhu4E34bute+G6peG6t3B74bqnxal74bqp4bqj4buhe+G7oTjhu4N74bqnNuG6p3vDrOG7h3B74buh4bujcMSp4buBe+G7oeG6r+G7iSZ7xKjhu4E34bute11dLTB74buh4buT4buDe+G6qeG6r+G7rSp74bqpajfEqXvhu7Fhe+G7n8SRe+G7ocO1e+G6p+G7h8O54bqne+G6p+G7h2p74bqnNuG6p3vhuqvhu4l74buh4buH4buDw6lwe8Sp4buH4buDe+G6p3Q1e1174buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhu4dt4bqne+G6qeG7g3vhuqfDtXvhuqnhu4/EqeG7gXvhu6HhurPhu5t74buh4buH4bq9e+G6p+G7hzdqe+G7ieG7pcSp4buBe+G6p+G7h2p7xKnhu4E34bute+G7h+G7j+G7g3vhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G7oeG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKkmLOG7my7huqjhu43EqeG7gXvhuqfhu4fhu4V74bqo4buDxKnhu4d7w4x2e+G7oOG7h+G7g3vDrOG7h8OjxKnhu4F74bqpZ8Sp4buHJHvigJzhu4jhuqPhuqd74bqtcnvhuqdsxKl7xKnhu4fhu4Phurlwe8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKl74bup4bq5e+G6qeG7g3vhu4s44buDKnvhu6Fw4bute8Sp4buH4buDZcSpe+G7oeG7pXvhu5/hu6d74bqn4buHcOG6tcSpe+G6pWd74bqn4buHcHvhuqk2anvhu6k3e+G7r3vhu6Hhu4fDueG6p3vhuqc1aip74bqnNuG6p3vhuqfFqXvhu6Hhu6Phu4N74bqndDV74busZcSpe+G7nuG7kcSpe+G7n8SRe+G7m+G7h+G6scSpe+G6qeG6sXB74buHajfEqXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buf4buT4buJe8Sp4buH4bqx4buhe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhuqVue+G7m+G7h+G7g8OpcHvhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cHvhu5zhu4Yqe+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cHvhu4bhuqjEqOG6rOKAnSYs4bubLsSo4buH4buD4bq5cHvhu6Hhuq/hu4l74buhw7oqe+G7gcWp4buDe+G7gcOg4buJe+G6p3Q1e+G6p8Wpe+G7oeG7o+G7gywv4bubLizhu5su4bug4bujasSp4buBe+G6pzbhuqd74bqncOG7j+G6p3vhu6Hhu6M1anvhuqnDteG7g3vhu6nhu5Phu4N74bqnxal74buh4buj4buDe8Sp4buH4buD4bq5cHvhu7Fhe+G6p3Q1e+G7oOG7hzXEqeG7h3vhu57hu5HEqSp7xKnhu4FqN+G7g3vhu6nhu4Phurvhuqd7xKnhu4fhurPEqXvhu6Hhu4fDueG6p3vhu6nhurl74budcOG7reG6ucSpe+G7qTd7xKnhu4Hhu4dpNXvhu6lze+G6p3Q1e+G7iWbEqeG7h3vhuqd1xKnhu4F7xKnhu4fDunvhu6Hhu4PEqeG7h3vhu6Hhu4fhurfEqXvhuqd0NXvhuqdw4buP4bqne+G6peG6t3B74bqnxal74budcDXEqXvhu6Hhu6NtxKnhu4Eqe+G7oeG7h2Z7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7oeG6r+G7iXvhu6HDuip7xKnhu4Fw4but4bq7xKl74bupbcSp4buBe+G6p3Q1e+G6p8Wpe+G7oeG7o+G7g3vhuqc24bqne+G7sWF74bqndcSp4buBe+G6qcO64buV4bqne+G7muG7qHvhuqQ2anvhu5rhu4dxe+G7oOG7h2174buB4buH4buDe8Sp4buH4bqzxKkme+G7oOG7ozVqe+G6qcO14buDe8Sp4buHNcSp4buHe+G7qeG7k+G7g3vhuqfFqXvhu6Hhu6Phu4N74bqo4buDxKnhu4d74buow6HEqXvhu6Dhu4fDs8Sp4buBKnvDrOG7h3B7M3vhu7Fhe+G7rGXEqXvhu4rDuuG7kcSp4buBKnvDs8Sp4buBe+G6p+G7h2p74bql4buDw6nhu6Eke+KAnOG6puG7h3HEqeG7gXvhu6HDs+G7g3vhuqfhu4doe+G7iWrEqeG7gXvhuqc24bqne8O5xKnhu4F74bqnxal74bup4buDZcSpe8Spw6lwe+G7oeG7o3HEqeG7gXvhuqfFqSp74buHYeG7rXvhu51wNcSpe+G7oeG6r+G7iXvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G7geG7gzVqe+G7oeG7h8OzxKnhu4F74buJ4buD4bq5xKl7xKlx4buDe+G7qTd74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G7h+G6u3vhu6Hhu4fDssSp4buBe+G7oeG7h3B4e+G7i+G7leG7g3vhuqnhur17xKnhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqXvhu6Hhu4dw4bqzxKl74buh4buD4bq7xKl74bqnNcSp4buHe+G7oTbhuqd74bupN3vhuqnhu4N74buLOOG7g3vhu6Hhu4fDs+G7g+KAnSZ74bqmcsSp4buBe+G7n3Dhu617xKnhu4Hhu4dpe+G7qeG7k+G7g3vDs8Sp4buBe+G7oOG7h8OzxKnhu4Eqe8SpxrB74bqnxal74buh4buj4buDe+G6qOG7g8Sp4buHe+G7oOG7h2d74bqm4buHNcSp4buHKnvDrOG7h3B7W3vhuqdyxKnhu4F74buxYXvhuqU34bute+G7oW4ke+KAnOG7iGrEqeG7gXvhuqc24bqne+G7qWd74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7nOG7hnvhuqd1xKnhu4F7xKnhu4fDunvhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74buG4bqoxKjhuqx74bqnNuG6p3vhuqfhurHhu5t74bufNXB7w6zhu4fhu4N74buh4bujccSp4buBe+G6p8WpKnvhu4dh4bute+G7oeG7g8Op4bube+G7oXPhuqd74budcDXEqXvhu6Hhuq/hu4l7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7h+G7kcSpe+G6qcOpxKl74bqnNuG6p3vhuqfhu4fhu4XEqeG7h3vhu5824bqn4buHe+G6p+G7h2p7xKnhu4HDuuG7meG7g3vhuqc1anvhu6Fww7Xhu4Mqe+G6p+G7h2p74bub4buHc3vEqcawJiYme+G6qeG6vXvhuqfhu4dxxKnhu4F74buhw7Phu4N74buh4buDw6nhu5t74buhc+G6p3vhu5/DssSp4buBe+G7qXDhu4Mqe+G7n8OyxKnhu4F7w6zhu4dqZHvhu6k3e+G6p2t74buF4bqn4buHe+G6p+G7h2p74buxYXvhu4fhu4/hu4PigJ0me+G6pmzEqXvDs8Sp4buBe+G6qOG7g8Sp4buHe+G7qMOhxKl74bqmasSpKnvhuqfFqXvhu6Hhu6Phu4N74bqnNWp74buhcMO14buDKnvEqeG7gXDhu61lxKl74buLN3vhuqThu4V74buh4buHw7p74bqoOcSp4buBe3B4e+G7sWF74busZcSpe+G7isO64buRxKnhu4F74buBxanhu4N74buBw6Dhu4kke+KAnOG6qMOpxKl7xKk14bute+G6p8OzxKnhu4F74buhNuG6p3vhuqfhu4dw4bq1xKl74bqlZ3vhuqfhu4dqe+G6peG6t3B74bqnxal74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7nOG7hnvhu6k3e+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cHvhu4bhuqjEqOG6rHvhu5d74buxYXvhuqlhe+G7n8SDxKl74bufN8Sp4buBKnvhu6Fw4bute8Sp4buH4buDZcSpe+G6p+G7h3HEqeG7gXvhu6HDs+G7g3vhu4lqxKnhu4F74bqnNuG6p3vDs8Sp4buBe+G6pTd7w7nEqeG7gXvhuqfFqXvhu6nhu4NlxKl74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7nOG7hip74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7huG6qMSo4bqse8Os4buH4buDe+G7oeG7o3HEqeG7gXvhuqfFqXvhu5/EkXvhuqdre8Sp4buH4buD4bq5cHvhu697w6zhu4PDqcSpe+G7oeG7k+G7g3vhuqc24bqne+G6p+G6seG7m3vhuqnhur174budcDXEqXvhu6Hhuq/hu4l74buH4buRxKl7xKnGsDV74bqpw6nEqXvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe8OM4bugLeG7sOG7hnvhu5d74bqnNuG6p3vhu7Fhe+G7ieG7g+G6ucSpe8SpceG7gyp7xKnhu4fhurHhu6F74buLN3vEqeG7h8awxKnhu4F74buxYXvhuqdsxKl7w6zhu4dre8Os4buHw6HEqXvEqeG7h8O6e+G7rGXEqXvhu4rDuuG7kcSp4buBJnvhuqRlxKl74bqnOMSp4buHe+G6qWsqe+G6p+G6t8Spe+G6p2t74buh4buHZeG7iXvEqeG7h+G7g+G6uXB74bqn4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu6Hhu6NmxKnhu4d74buh4buH4buDw6nhu6F74buh4buH4bun4bqne+G7qeG7k+G7g3vhuqnhu43EqeG7gXvhuqU3anvEqeG7h8O6e+G7h8O0e+G7oeG7o+G7lXvhu5vhu4fhuq/EqXvhuqVrxKkqe+G7oeG7h3B4e+G7i+G7leG7gyp74buh4buj4buVe+G7geG7g8OyxKnhu4HigKbigJ0mLOG7my7hu6Dhu6M1anvhuqnDteG7g3vhu6nhu5Phu4N74bua4buoKnvDs8Sp4buBe+G6qOG7g8Sp4buHe+G7qMOhxKl74bugN+G7gyp7w6zhu4dwe8Sow7o1e+G7oOG7h8O64buVxKnhu4F74bqndDV74buxYXvhu6Dhuq/EqXvhu4rhurPhu5ste+G6qeG7kcSpe+G7qWd74buHN8Sp4buHe+G6p+G7h+G7hcSp4buHe+G6p+G6seG7m3vhu7Fhe+G7sTV7xKnhu4fhurHhu6F74buHcOG7reG6u8Spe+G7oOG7hzXEqeG7h3vhu57hu5HEqXvhuqfhu4dqe+G6peG7g8Op4buhJHvigJzhu7Bhe+G7oOG6r8Spe+G7iuG6s+G7m3vhuqfhu4dxxKnhu4F74buhw7Phu4N74bqpw7rhu5Xhuqd74bql4bq3cHtdMXvhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74buG4bqoxKjhuqx74buxYXvhu5d7NHvDrOG7h3B74buHN8Sp4buHe+G6p+G7h+G7hcSp4buHKnvhuqnDqcSpe8SpNeG7rSp74bup4buT4buDe+G7n+G7p3vhuqfhu4dw4bq1xKl74bqlZ3vhuqfhu4dwe+G6qTZqKnsiJlszIHvhuqfFqXvhu6Hhu6Phu4N74buhajfEqXvhu7Fhe+G7n8SRe+G7m+G7h+G6scSpe+G6qeG6sXB74buHajfEqXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74bqnw7PEqeG7gXvhu6E24bqne+G6peG6t3B74bqnxal74buf4buT4buJe8Sp4buH4bqx4buhe+G7qTd74bqpOeG7iXvhuqU5ans1xKl74buhajfEqSp74buh4buDw6nhu6F7w6zhu4Phurvhu4l74bqp4bq9e8Sp4buBN+G7rXvhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G7oeG7h+G7p+G6p3vhu5/hu6d74buLN3vEqeG7gTfhu6174buH4buP4buDe+G6p3Q1e8Sp4buH4bqvxKl74bqt4bqvxKnigJ0me+G7qOG7k+G7g3vhu6Hhu6M24bqn4buHe8Sp4buH4buD4bq74buJe+G7izd74bqnxal74buh4buj4buDKnvDs8Sp4buBe+G7oDfhu4N74bqndcSp4buBe+G7iWrEqeG7gXvhu4lww7LEqSR74oCc4buG4bqoxKjhuqx74bqnNuG6p3vhuqfhurHhu5t74bupN3vhuqc24bqne+G7qWd74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7oeG7g8Op4bube+G7oXPhuqd74budcDXEqXvhu6Hhuq/hu4kqe+G7oThqe+G6qeG7g+G6uXB7w6zhu4PhurvEqXvhu6nhurl74bqn4buHdHvhu6Hhu6PDuuG7kcSp4buBe+G6qeG6vXvhuqnhurdwe+G7ocO6e+G6p+G7kXvhu5/hu5d74bup4bqz4buhe+G6p+G7h+G6seG7oXvhuqfhu4dqe+G7ieG7g+G6ucSpe8SpceG7gyp74bqnNuG6p3vhu7Fhe8Os4buHa3vDrOG7h8OhxKl74bup4bq5e+G6qcO64buZxKnhu4F74buB4buDNWp74buh4buHw7PEqeG7gSp74bqp4buD4bq7xKl74buLw7rhu5Phu4Mqe8Sp4buH4bqx4buhe+G7izd74bqnNuG6p3vhu6Fw4butw6nEqXvhuqnDuuG7mcSp4buBe+G7i+G7g2XEqXvhu6Hhu4fDs8SpKnvhuqU5xKkqe+G7qXLEqeG7gXvhuqc1anvhuqfhu4dxxKnhu4F74buhw7Phu4Mme+G6pGXEqXvhuqc4xKnhu4d74bqpayp74bqn4bq3xKl74bqp4bq3cHvhu6HDunvhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74buh4buHcHh74buL4buV4buDe+G7izd74buH4bq7e+G7oeG7h8OyxKnhu4F74bqnNuG6p3vhu4nDuuG7kcSp4buBKnvhu5vhu4c14buDe8Sp4buHbnvhuqnhur17xKnhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqXvhuqfhu4d0e+G6qeG7j8Sp4buBe8Sp4buBcOG7jcSpe8Spw7rhu5Phuqcqe+G6pzXEqeG7h3vhu6E24bqne+G7oeG7h3DhurPEqXvhu6Hhu4PhurvEqeKAnSZ74bqmxal74buh4buj4buDe+G7hmo3xKnhu4F7xKjhu4fhuq/hu4l74buXe+G7m+G7h8Oye+G7qDfEqeG7gSp74bug4buge+G7oOG7hzXEqeG7h3vhu57hu5HEqXvhu6Hhu4dme8SpZXB74buve8Os4buDw6nEqXvhu6Hhu4fDo8Sp4buBe+G7oeG7h8OgxKkke+KAnOG7iGrEqeG7gXvhu5zhu4Yqe+G7huG6qMSo4bqse+G6pzbhuqd74bqn4bqx4bube+G7qTd74bqnNuG6p3vhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74buh4buDw6nhu5t74buhc+G6p3vhu51wNcSpe+G7oeG6r+G7iXvhuqnDqcSpe+G7ieG7g+G6ucSpe8SpceG7g3vhuqfhu4dxxKnhu4F74buhw7Phu4Mqe+G6p2t74bqn4buRe+G6p+G7h8Ope+G7oeG7o2rEqeG7gXvhuqk3anvhu6E4anvhu6k3e+G7oThqe+G7qeG7g+G6u+G6p3vhu4s34buJe+G6p+G7h2p74buLNWp74bqp4buPxKnhu4F74buJ4buD4bq5xKl7xKlx4buDe+G7nXA1xKl74buh4bqv4buJe+G6qcOpxKl74bqp4bq3cHvhu6HDunvhu7Hhuq/hu6174bqt4bunxKnhu4F74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhuqfhu4dw4bq1xKl74bqn4buHanvhuqc24bqne+G7sWF74bqo4bqkw4zDjHvhuqd1xKnhu4F7xKnhu4fDunvhuqnhurdwe+G7ozV74bqn4buHanvhu5/hu4PEqeG7h3vhu6nhu4NlxKl74buJ4buD4bq5xKl7xKlx4buDe8Os4buH4buDe+G7ocOy4buhe8Sp4buB4buH4buD4bq74bube+G6pzbhuqd74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhuqc1anvhuqnDo8Sp4buBKnvhuqk44buDe+G7h23huqfigJ0me+G6pmzEqXvDs8Sp4buBe8OM4buHcOG6seG7oXvEqOG7gW3huqd74bqm4buHaMSp4buHLXvhuqThu4V74buh4buHw7p74bqoOcSp4buBe3B4e+G7sWF74buGw7rhu5HEqeG7gXvhuqbhurfEqXvhu5vhu4c24buhe+G6peG7g+G6vXAke+KAnOG7iGrEqeG7gXvhu6Hhu4PDqeG7m3vhu6Fz4bqne8Sp4buH4bqzxKl74bqpw7rhu5Xhuqd74buf4bune+G7nXA1xKl74buh4bqvxKl74buH4buRxKl7xKnGsDV74bqndDV74bqoOcSp4buBKnvEqeG7hzd7xKnDuuG7k+G6p3vhu6nhu5Phu4N74bqnNuG6p3vhu7Fhe+G7ieG7g+G6ucSpe8SpceG7gyp74bqo4bqkw4zDjCp74bqp4bq9e+G6qWc1e+G7m+G7h8O64buRxKnhu4F74bqna3vhuqnhu4Phurlwe8Os4buD4bq7xKl74buh4buHcOG6s8Spe+G7i+G7leG7gyp74buL4bqx4bute+G6qWt74buLN+G7iXvhuqlsxKl74bql4bq14bute+G7m+G7hzbhu6F74buh4buj4buD4bq9xKl7w4zhu6At4buw4buGe+G7qTd74buJ4buXe+G7iTXEqeG7gXvEqeG7gTfEqeG7h3vEqeG7geG7h+G6uSp74bux4bqv4bute+G6reG7p8Sp4buBe+G6p3Dhu4/huqd74bufw7LEqeG7gXvhu4nhu5Phu4N74bqn4buHanvEqeG7h+G6r8Spe+G6reG6r8Sp4oCdJizhu5su4bqmdcSp4buBe8Sp4buHw7p7xKnhu4fhu4Phurlwe+G7sWF74buJ4buD4bq5xKl7xKlx4buDe8Os4buHNuG6p3vhuqd0NXvhu6Dhu4c1xKnhu4d74bue4buRxKkqe+G7hsO64buRxKnhu4F74bqm4bq3xKl7xKnhu4fGsMSp4buBe8Spw6Hhu4l74buB4bq3xKl74bqp4bqv4bute8OM4bugLeG7sOG7hnvhu5vhu4c24buhe+G7oeG7o+G7g+G6vcSpe+G7iTjEqeG7hyp7xKnhu4fDusSp4buBe+G7qcOixKl74bqnbMSpe8Sp4buH4buD4bq5cHvDrOG7h2t7w6zhu4fDocSpe+G6pznEqXvhuqXDuuG7k+G6pyZ74bqm4buHcOG6tcSpe+G6pWd74bqn4buHanvhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cHvhu5zhu4Z74bupN3vhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74buG4bqoxKjhuqx74bqnNuG6p3vhuqfhurHhu5sqe1B4e+G6pTXEqXvhuqXhurdwe+G6p8Wpe+G7sWF74bqpYXvhu6k3anvhuqdw4buP4bqne+G7oeG7heG6p+G7h3vhuqfhu6fhuqd74buh4bujasSp4buBe+G7oXDhu61lxKl74buh4bujcOG7reG6ucSpKnvhuqk54buJe+G6pTlqe8O9xKjhu6Dhu6B74bupN3vhu6Hhu6Phu4Phur3EqXvDrOG7hzXhu4N74bqnNuG6p3vhuqXDuuG7k+G6p3vhuqfhu4dqe+G6peG6t3B74bqnxal74buh4buH4bqranvhuqlxxKnhu4F74buLZ+G6p+G7h3vhu6k3e+G6qXHEqeG7gXvhu4tw4bqz4buhJnvigJx74buo4buT4buDe+G7n+G7p3vEqcO0e+G7i+G7p+G6p3vhuqd0NXtQeHvhuqU1xKl74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu7FhKnvhu6FqN8Spe+G7h+G6u3vhu6Hhu4fDssSp4buBe+G6p+G7h+G7hcSp4buHe+G7oeG7o2d74bupN3vEqeG7h+G6r8Spe+G6reG6r8SpKnvhu4bDuuG7kcSp4buBe+G6puG6t8Spe+G7n8SRe+G7h2o3xKl74buh4buHN8Sp4buHe+G6p3Dhu4/huqd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu5/hu5Phu4l7xKnhu4fhurHhu6F74bqpOeG7iXvhuqU5anvhu6Hhu6M1xKnhu4F74buh4bujbcSp4buBKnvhu6Hhu4PDqeG7oXvDrOG7g+G6u+G7iXvhu6k3e8Sp4buBN+G7rXvhuqXhurdwe+G6p8Wpe11dLTB74bufxJF74buh4buH4bun4bqne+G7n+G7p3vhu4s3e8Sp4buBN+G7rXvhu4fhu4/hu4N74bqndDV7xKnhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqXvhuqc24bqne+G6reG6r8Spe+G7oeG7j+G6p3vhu6Hhu6NqxKnhu4F74buxYeKAnXste8OTxKnhu4F74bqm4buHaMSp4buHe8Os4buHw6PEqeG7gXvhuqlnxKnhu4cmLOG7my7hu6Dhu4fhuqtqe8OzxKnhu4F74bugOHvhu6jDocSpe8So4buBbS17UHh74bup4buDZcSpe+G6pDXEqXvhu6Hhu4fDuuG7mcSp4buBe+G7qXN74buGcOG7reG6u8Spe3B4e+G7oOG7hzXEqeG7h3vhu57hu5HEqSp74bua4buHa3vhuqbhu4d0e+G7oWfhuqfhu4d7UHh74bqlNcSpe+G6peG6t3B74bqnxal74buHcOG7reG6u8SpKnvhuqnDqcSpe+G7oeG7h+G7meG7g3vhuqnhu4Phur3hu4l7xKk34butKnvEqeG7h8awxKnhu4F74bqnw7PEqeG7gXvhu6nhu4Phurvhuqd74budcDXEqXvhu6Hhu6NtxKnhu4F74bqn4buHcOG6tcSpe+G6pWd74bqn4buHanvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74bql4bq3cHvhuqfFqXvhuqk44buDe+G6peG7g+G6vXB74buc4buGe+G7qTd74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7huG6qMSo4bqse+G6pzbhuqd74bqn4bqx4bube+G7oeG7o2XEqXvhuqlnNXvhuqU3xKl74buHcOG7reG6u8Spe+G7oOG7hzXEqeG7h3vhu57hu5HEqXvhuqlhe+G7h2o3xKl74buh4bqx4buhJntQeHvhuqU1xKl74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu4dw4but4bq7xKl74bqpNcSp4buBe+G7ocOhxKnhu4F74bqnw7rhu5nEqeG7gXvhu4fhu5HEqXvEqcawNXvhuqfDs8Sp4buBe+G7oTbhuqd74buhcOG7rWXEqXvhu6Hhu6Nw4but4bq5xKl74buh4buj4bun4bqne+G7nXA1xKkqe8Os4buD4bq94buJe+G7oeG7ozUqe+G7ozd74bufajbhu6F74buLOOG7g3vhuqfhu5F74buf4buXe+G7qeG6s+G7oXvhuqfhu4fhurHhu6F74bub4buHc+G6p3vhu6lze+G6p+G7h2p74bql4bq3cHvhuqfFqSp7xKnhu4fhurHhu6F74buLN3vhuqlnNXvhuqU3xKl74bqnNuG6p3vhu7Fhe+G7qXLEqeG7gXvhu5/huq9wKnvhu6lyxKnhu4F74buxNXvhu6nhu5Phu4N74buh4buDxKnhu4d74buh4buH4bq3xKl7xKnhu4Hhu4fhu4Nl4buJe+G7oXHhuqd74bupN3vDrOG7h+G6tcSpe+G7oeG7o8O64buRxKnhu4Eme+G6pnLEqeG7gXvhu6nhu5Phu4N74buf4bune+G6p+G7h2h74bqpOGp74bqn4buH4bqj4buhe+G6p+G7h8SRe+G6p3Q1e+G6pDXEqXvhu6Dhu4fDuuG7mcSp4buBe+G7qXN74buGcOG7reG6u8Spe3B4KntQeHvhuqU1xKl74bql4bq3cHvhuqfFqXvhu4dw4but4bq7xKl74bupN3vhu5/hu6d74buh4buDxKl74buhw7rhu5fEqeG7gXt0xKnhu4F74buH4buPe+G6p3Q1e+G6p8Wpe+G7oeG7o+G7g3vhuqc24bqne+G6reG6r8Spe+G7oeG7j+G6p3vhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8SpKnvhuqdw4buP4bqne+G6peG6t3B74bqnxal74bqpOOG7g3vhuqXhu4Phur1we+G7nOG7hnvhu6k3e+G6qTjhu4N74bql4buD4bq9cHvhu4bhuqjEqOG6rHvhuqc24bqne+G6p+G6seG7m3vhu6Hhu6NlxKl74bqpZzV74bqlN8Spe+G7h3Dhu63hurvEqXvhu6Dhu4c1xKnhu4d74bue4buRxKl74bqpYXvhu5/Eg8Spe+G7nzfEqeG7gXvhu6nhu5Phu4N74budcOG7rcOp4buhe+G7oeG6r+G7iXvhuqc1anvEqeG7h+G6seG7oSp74bqpOeG7iXvhuqU5ans1xKl74buhajfEqSp74buh4buDw6nhu6F7w6zhu4Phurvhu4l74bupN3vEqeG7hzXEqeG7h3vhu4FtxKkme+G6qOG6r+G7rXvhu5/EkXvhu4s3e8Sp4buBN+G7rXvhu4fhu4/hu4N74buL4buTxKl74bqndDV7xKnhu4fhuq/EqXvhuq3huq/EqXvhu6Dhu4c1xKnhu4d74bue4buRxKl74bqn4buHccSp4buBe+G7ocOz4buD4oCdJnvDk8Sp4buBe+G7oDh74buow6HEqXvEqOG7gW17w6zhu4fDo8Sp4buBe+G6qWfEqeG7hz974buccMOy4bqne+G7huG7j+G7gw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phục dựng Đình Thôn Liêm, phường Trường Thịnh

Phục dựng Đình Thôn Liêm, phường Trường Thịnh
2011-05-13 14:41:00

PTO- Căn cứ vào các tài liệu lịch sử và nhân chứng, Đình thôn Liêm, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ nằm trong quần thể văn hóa tâm linh của đền thờ Mẫu khuôn, đình làng Mè...

Lương Sơn: Rộn ràng không khí trước bầu cử

Lương Sơn: Rộn ràng không khí trước bầu cử
2011-05-13 14:12:00

PTO- Có mặt tại xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Yên Lập vào những ngày đầu tháng 5, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử -...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long