Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5eTfDguG7hkHhu7Thu5RNQeG7hkBBPU/DjOG7lEE54bqmT0Hhu4BPSuG7rkHhuqU54bq5OEHhu4bDguG7hkHhu4bhurjGr0Hhu6xP4buKxq9BJVbhu4ZB4buGQEHhu6zhu6pPeC9Ow4B5eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq/huqVG4bq04buC4bu5eWtv4bq7LW9P4buKxq9B4busWOG7hkHhu4ZO4buyVeG7lE1B4bus4buqw5Lhu5ROQeG7rE/hu4rGr0ElVuG7hkHhu4ZAQeG7rOG7qk9BPeG6vOG7lEHhu4RS4buUTUHhu6zhu6rhurThu5ROQeG7hkBB4busTkbhu5ZB4buS4buu4bq84busQeG7hOG7jOG7lE7hu7FB4bus4buq4buW4buUTUHhu4bDguG7hkHhu5RN4bqkKkHDgOG6ouG7sUHDgMODQT3huqRBw4DEgkEtQcSC4buxQeG7hsOC4buGQeG7tOG7lE1B4buGQEE9T8OM4buUQeG7hOG6pk9B4buAT0rhu65B4bqlOeG6uThB4bus4buO4buUTkHhu5BOxqDhurRB4buj4bub4bqn4bqn4buxQeG7lE5PxKjhu5hB4buQP0HhuqDDgcOAw4AtQeG6oMOBw4Dhuq5BTVHhu5hB4buGw4Lhu4ZB4bug4buUTeG7sUHhu4DhuqThu6lB4bq5TeG7ripL4buUQTfhu6Dhu5RNQcSRTuG6tOG7lE5BLUHDtSpBPU/DjOG7lEE24bq04buUQW9O4buyw5nhu5RNQT1Y4buxQTdOWUHhu5ROT8So4buYQcO1KkHhu4DhurThu5RBxJFPSuG7mEHhu6zhu6rhurRBb+G7juG7lE5BWSrhu6tB4bq5TeG7ripL4buUQeG6peG7ripB4bql4buW4bqk4buUTUEtQW/hu47hu5ROQVkqQT1Pw4zhu5Thu7FBb1Phu5RNQeG7gE/DjOG7lEHhu6zhurzGr0E2w4Lhu5ZBa05WQW9O4buc4burQW/hu6pPxKjhu65BbOG7ruG6tOG7lE1BxJHhu4rhu6xBLUE3TllB4bus4buM4buGTkHDszbhurk4QU7hu64qxKjhu5RBb+G6tOG7mEHhurnhu6Dhu5RN4burQTlE4buUTUE54bu04buGQeG6peG6rE9BLUE2w5NB4busTuG7skHhuqXhu64qxKjhu5RBOeG7luG6pOG7lEFv4bq04buYQeG6ueG7oOG7lE3hu6tB4bq5TeG7ripL4buUQW9O4buMQeG6peG7pMavQS1B4bq5TsOJ4buUQT1Pw4zhu5RBb+G7quG6puG7mEHhu59B4bus4buKQSXhuqhB4buj4buuw4nhu5RBbOG7ruG6tOG7lE3hu6tBZSZBb07hu4xB4bq5TU7DleG6tEEtQeG6uU7DieG7lEE9T8OM4buUQW/hu6rhuqbhu5hB4bufQeG7rOG7ikEl4bqoQTjhurzhu65BOOG7slXhu5RN4burQW/hu6rhurrhu5RBb07hu4xBb07hu65Bb+G7quG6pEEtQeG6uU7DieG7lEE9T8OM4buUQW/hu6rhuqbhu5hB4bufQeG7rOG7ikEl4bqoQeG6peG7slXhu5RNQeG6uVLhu5RBduG7hFXhu5RBPeG7jEHhu4Dhurrhu65B4buGQEHhu7BQQcOA4bqud+G7q0HhuqXhu5bhuqThu5RNQeG7m0/EqOG7rEEu4buUTkEtQcO1KkE9T8OM4buUQTbhurThu5RBb07hu7LDmeG7lE1BPVjhu7FBa07GoEHhu6zhu6rhu7Lhu6bhu5RNQTbhurThu5RB4busU0Hhu4ZO4bu04buGQW/hu47hu5ROQVkq4burQWtOV+G7lE1BOeG7tOG7hkFv4buq4buuKuG7iOG7lEEtQTdOWUHhu6zhu4zhu4ZOQeG6pVJPQTc3NkHhu6zhu47hu5RO4burQeG6uU3hu64qS+G7lEFvTuG7jEHEkU/hu5hBZU/hu5ROQS1BN8OC4buUQeG7gFJB4bubT8So4buUQcSR4bqlxJFvQeG7lOG7oOG7lE3hu7FB4buSw4nhu5hB4buUTU5PxKjGr0Hhu5hP4buI4buUQeG7lFZPQcavTsOT4bq0QTZC4buG4burQeG6uU3hu64qS+G7lEFvTuG7jEE2w5Phu4ZOQW9OWSpBLUE3TllB4bus4buM4buGTkHhuqVST0Fl4bqla+G6uUFO4buuKsSo4buUQTnhu5bhurThu5RB4bqlV+G7lE3hu6tBZcOMQW9O4buMQeG7n+G7iuG7lEEtQTdOWUHhu6zhu4zhu4ZOQeG6pVJPQWXhuqVr4bq5QSXhuqhB4bq5TU5P4buUTkHhu6Phu64qw4zhu5RBduG7hFXhu5RBPeG7jEHhu4Dhurrhu65B4buGQEHhu7BQQcSCd0Hhu4ThuqhB4busT+G7isavQSVW4buGQeG7hkBB4bus4buqT0Hhu6zhuqZPQeG7hsOC4buGQU7hu64qxKjhu5RBb+G6tOG7mEHhurnhu6Dhu5RN4buxQTnhu5bhurThu5RB4bqlV+G7lE3hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b+G6pk9B4buGw4Lhu4ZB4buET0rhu5hB4busT+G7isavQSVW4buG4buxQeG7hkBB4bus4buqT0Hhu4ThuqhB4buUTU5GQeG7rE9K4buuQeG7sEBBPeG6pEHhu4ZO4buyVeG7lE1B4bus4buqw5Lhu5ROQU7huqThu5ROQeG7hFLhu5RNQeG7hlnhurRB4buGw4Lhu4ZB4bu04buUTUHhu4ZAQT1Pw4zhu5Thu61Bb+G7quG7luG7lE1B4buGTuG7slXhu5RNQeG7rOG7qsOS4buUTkFO4bqk4buUTkHhu4RS4buUTeG7sUHhu4bDguG7hkHhu7Thu5RNQeG7hkBBPU/DjOG7lEHhu4Thu4jhu65B4buG4bq04buYQeG7kOG7iuG7rOG7qUHhurnhu4rhu65B4bus4buqVuG7lE1B4buGQEHhu7DDjUHhu6xO4bu44buGQU5PxKjhu5RB4busUOG7rEHhu5RO4bq44busQT3hurRPQeG7rOG7quG7mkHhu5LhuqRB4buG4bq64buuQeG7lFBPQU1PI+G6tEE54bqs4buUTeG7sUHhu4ZOw5Phu5ROQeG7qOG7rirhu4jhu5RBPcOaT0Hhu5ROw4nhu5RB4buCw4nhu5Thu6tB4buww41B4busTuG6tOG7mEFNT+G6tEHhu4ThuroqQeG7hFlB4buGw4Lhu4ZB4buQP0FO4bucxq9B4buGWeG6tEHhuqU54bq5OEHhu6zhu47hu5ROQT3huqRB4busw5Phu4ZOQeG7huG7uOG7hkHhu4TGoOG7lE1BTcagxq9B4bus4buqw5NB4bus4buuxKhB4buESkHhu6xO4bqs4buWQeG7kuG7ruG6vOG7lEHhu6xO4bug4buUTUHhu6jhu67hurRB4buGw4Lhu4ZB4buUTU7hu4xB4buo4buuKuG7iuG7rOG7sUHhu6jhu64q4buK4busQeG7hOG7jOG7lE5B4buUTiPhu5RNQeG7hk5ZQeG7rOG7quG7slXhu5RNQeG7gE/EqOG7lEHGr07DgsavQeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu6zhu6rhu5zhu5RNQeG7hEpBJcOJKkHhu4Lhu7jhu5RNQT3huqRBxq9Ow4Lhu6xB4bus4buqT0rhu5RB4buQT+G7lE5B4bus4buKLUEl4bqoQU5ST+G7sUHhu4ZZ4buUTUHhu4ZQQeG6tOG7lEHhu5RP4buUTkHhu6jhu65Q4buGQcavTuG7muG7lE1BPeG6pEHhu5TDieG7lE1B4buG4bq04buWQeG7hMOZT0Hhu7BQ4buUTUHhu5ROw4nhu5RB4buCw4nhu5RB4bus4buq4buW4buUTUHhu6zhu47hu5RO4butQTlR4buUTUHhu6xOw5lP4buxQeG7rE7hurThu5hBTU/hurRBTuG7luG6puG7rEHhu4RS4buUTUFNT8OC4buYQeG7sMOC4busQT1PxKjhu4ZB4busTuG7uOG7hkHhu6xOT0Hhu4bDguG7hkHhu4ZOw5Phu5ROQeG7sMOC4buGTkHGr07DguG7rEHhu6zhu6pPSuG7lEHhu5BP4buUTkHhu6zhu4rhu7FB4buE4bqs4buYQeG7gOG6rOG7lkHhurThu5RB4buwT+G7lE5BJeG6qEFOUk9B4buGWeG6tEFv4buq4buu4buUTUHhu7JV4buUTUE94bqkQeG7hOG7jOG6tEHGr07hu7JV4buUTeG7rUFv4buqw4zhu5RB4buG4buyVeG7lE1BPeG7jEHhu4bhu6Dhu5RNQeG7rMOC4buGQeG7hlnhurRB4buYw5Lhu5RO4buxQeG7mFRPQeG7tOG7lE1B4buGQEE9T8OM4buUQeG7hOG7iOG7rkFO4bu04bq0QeG7sMONQeG7hlBBTULhu5RNQeG7gEPhu5RNQU7hu5bhuqbhu6xB4buEUuG7lE1B4buGTuG7rirDjOG7lEHhu5jhu6Dhu5RBTcagxq9Bxq9O4bq64buUQeG7rE5P4buK4busQeG7rE7hu7jhu4ZB4buEw4oqQeG7mOG6puG7lE5Bxq9Ow4Lhu6xB4bus4buqT0rhu5RB4buQT+G7lE5B4bus4buKLSXhuqhBTlJP4buxQSXDiSpB4buC4bu44buUTUHhu6zhu47hu5ROQWtOVkFvTuG7nEHhu4ZVQeG7gOG6rOG7lEHhu6zhu6rhu6ZB4busTuG6pOG7lE5B4bus4buO4buUTkHhu4bhu6Dhu5RNQeG7lE1OT8Soxq9BPeG6pOG7lkHhu5Thuqrhu5hB4bqgw4HhuqDDgeKApngvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXnhurlO4bq44busQeG7rOG7qsOTQeG7huG6tOG7lkE9w5pPQeG7hk7hu7JV4buUTUHhu6zhu6rDkuG7lE5BTuG6pOG7lE5B4buEUuG7lE1B4buY4bqkQeG7hsOC4buGQeG7tOG7lE1B4buGQEE9T8OM4buUQeG7hOG7suG6tEHhu6rhurThu7FB4buGQEHhu6zhu6pPQeG7hOG7iOG7rkHGr07hurjhu5RB4buQTuG7pk9BPeG6pEHhu6xP4buUQeG7rOG7suG7puG7lE1B4buww41B4buS4bu44bq0QeG7hk7hu5zhu5RB4buE4buy4buk4buGQeG7lE4j4buUTUHhu4ThuqZPQeG7gE9K4buuQSXhu7Thu5RNQeG7hMOC4buUTUHhu4ThuqZPQeG7gk/EqOG7lEHhu4ZO4buWQSZB4buGTsOTQT3huqRB4buUTeG7rirEqOG7lEE94buc4buUTUHhu4ZZ4bq0QeG7lE7DieG7lEHhu4LDieG7lEE94bqk4buWQeG6pTnhurk4QeG7rOG7juG7lE5B4buQTsag4bq0QeG7rMOaT+G7rUE3QEHhu6zhu6pPQeG7mOG7luG7lE1B4buY4buuUOG7lEHhu7DhurThu65B4buQTk9B4bus4buqVuG7lE1B4buGQEHhu4bDguG7hkHhu7Thu5RNQeG7hkBBPU/DjOG7lEHhu7DDjUHhu5RNTk/DjOG7mEHhu6xW4buGQeG7rE7hu7jhu4ZBTk/EqOG7lEHhu4bDguG7hkHhu4ZO4buyVeG7lE1B4bus4buqw5Lhu5ROQU7huqThu5ROQeG7hFLhu5RNQeG7hOG6qEHhu5TDjOG7ruG7sUHhu4RR4buUTUHhu6xOw5lPQeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu6zDieG7mEHhu4ZO4buuKkrhu5RB4busw5pPQeG7hsOC4buGQeG7huG6uMav4buxQeG7lE3huqThu5ROQeG7hk7hu7Thu4ZB4buU4bqq4buUTUElRuG7mEElR+G7rOG7sUFNT+G6rE9B4buo4buuKuG7iuG7rEHhu5hS4busQeG7sFBBPeG6uOG7lEHhu4Thu4hB4buUTuG7suG7qUFs4buu4bq04buUQeG7rMOJ4buYQeG7lMOJ4buUTUHhu5jhu7Thu4ZBTlRB4bus4buq4bukQeG7kE/hu5ROQcavTsOTQU7hu5bhuqbhu6xB4buEUuG7lE1B4buGTuG7lkHhu4RST0Hhu5RNw51B4buGw4Lhu5RB4buAUkHhu4ZO4buuKsOM4buUQeG7rOG7qsOC4buGTkHhu6ZB4buGVUHhu7Dhu6bhu6tB4busTuG7uOG7hkFOT8So4buUQeG7kOG7jMavQeG7rE7DmU9BPeG6pEHhu4RR4buUTUHhu4BSQeG7hsOC4buGQeG7hk7Dk+G7lE5B4buww4Lhu4ZOQeG7lE3hu7LDmU9B4buG4bq04buWQeG7rOG7rlNP4buxQeG7lE3hu7LDmU9B4buGxqBB4buG4bug4buUTeKApuG7q0Hhu4bhurrhu5RB4bus4bqq4buUTUHhu4bhu7LDmeG7lE1B4buGw4Lhu4ZB4buGTsOT4buUTkHhu7DDguG7hk5B4buE4bq64buuQeG7rOG7skHGr07DguG7rEHhu6zhu6pPSuG7lEHhu5Thu6Dhu5RNQeG7lE1OT8Soxq9B4buU4bug4buUTUHhu6xO4bug4buU4buxQeG7lOG7oOG7lE1B4busTuG7oOG7lEHhu5jDmk/hu6tB4buo4buu4bq04buUQeG7rMOJ4buYQeG7hk5WQeG7rOG7quG7nOG7lE1B4buG4bug4buUTUHhu6zDguG7hkE9xKhB4buwT+G7lE5B4buY4bugT0Hhu6zhu6rhu7LDmeG7lE1B4buU4bug4buUTUHhu6xO4bug4buU4burQeG7lMOJ4buUTUHhu4bhurThu5ZB4buGTuG6uOG7rEHhu5Lhu7Lhu6Thu5RNQU1Pw4Lhu5ZB4buCWOG7huG7q0ElQEHhu5ImQeG7hsOC4buGQSVGQeG7rOG6rE9B4buGTuG7pkHhu6jhu67DgkHhu5BOU0Hhu6jhu67DgkHhu6zhuqxPQeG7rE7hurThu5hBTU/hurRB4buS4buy4buuQeG7rE7hu6Dhu5RNQeG7rOG7qsOM4buUQeG7hsOC4buGQeG7rOG7rirhu4rhu5RB4buE4buyw5nhu5RN4but4but4butQeG6uU5P4buI4buuQSZB4buQT+G7iuG7lEHhu4ZAQeG7rOG7qk9B4buGw53hu5RNQeG7hOG7iEHhu4bhurzGr0Hhu4Thu4rhu5RB4buG4bug4buUTUHhu6zDguG7hkHhu4Thu4jhu5RB4buAV+G7sUHhu6xO4buuQU5RT0Hhu4Thurjhu6zhu6tB4buG4bug4buUTUHhu6zDguG7hkHhu6jhu64qQU7hu5bhuqbhu4ZOQT3huqRB4busT+G7iuG7lEHhu4RSQeG7rOG7qk9K4buUQeG7kE7hurRPQeG7hsOC4buGQeG7guG7uEHDguG7lOG7q0Hhu4bhu6Dhu5RNQeG7rMOC4buGQU1P4bqsT0Hhu6jhu64q4buK4busQT1PxKjhu4ZB4buS4bqk4buY4buxQeG7sEBB4buCWOG7lE1B4buS4bq04buWQeG7hFLhu5RNQeG7sOG6tOG7rkHhu5BOT0Hhu4ZO4buuKkrhu5RB4buEU09B4buw4bqs4buUQSXhu67hurjhu6zhu6tB4buG4bqsT0Hhu6xP4buK4buUQeG7lMOJ4buUTUHhu4bhurThu5ZB4buGTuG6uOG7rEHhu5Lhu7Lhu6Thu5RNQeG7guG7jOG7hk5BPVhB4buET8So4buUQeG7lOG6quG7lE3igKZ4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b0/hu4rGr0Hhu6xO4buuQSZB4buQT+G7iuG7lEHhu4TGoOG7lE1BTcagxq9B4buGWeG6tEHhu4ZAQeG7rOG7qk/hu7FB4buE4bqmT0Hhu4JPxKjhu5RB4buGw4Lhu4ZB4bu04buUTUHhu4ZAQT1Pw4zhu5RB4buE4bqoQeG7rOG7quG6rEHhu5LDmU/hu7FBTU/huqxPQeG7rOG7qsOS4buUTkHhu5hS4busQeG7sFBBPeG6uOG7lEHhu4Thu4hB4bus4buq4buW4buUTUHGr07huqbhu5hBPU9B4buo4buuKuG7iOG7lEFO4bqm4buUQT3huqRBTuG7tOG6tEHhu5Thu4rhu65B4bus4buqVuG7lE1B4buGQEHhu7DDjUHhu4bGoEHhu6zhu6rDguG7hk5B4buUTk/EqOG7mEHhu6zhu6rhu64q4buI4buUQeG7rOG6rE9B4buE4bq6KkHhu4RZQSZB4buQT+G7iuG7lEHhu4ZZ4bq0QeG7hkBB4bus4buqT0Hhu4Thu4rhu5RBPcOaT0HhuqU54bq5OEHhu6zhu47hu5ROQT3huqRB4buGw4Lhu4ZB4buGVUHhu6jhu67hurThu5RB4buGxqBB4bus4buqw4Lhu4ZOQeG7lE5PxKjhu5hB4buESkFNT+G6rE9B4buo4buuKuG7iuG7rOG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXlv4buq4buW4buUTUHhu5RN4bqkKkHDgOG6oi3EguG7sUHhu4bDguG7hkHhu7Thu5RNQeG7hkBBPU/DjOG7lEHhu4ZZ4bq0QeG7hFXhu5RBPeG7jEHhu4Dhurrhu65B4buGQEHhu7BQQeG6oMOA4buxQeG7sFBBw4DDgeG7sUHhu7BQQcOAw4Dhu7FB4buwUEHhuq7hu7FB4buwUEHhurBB4buGw53hu5RNQeG7hOG6qEHhu6xP4buKxq9B4busWOG7hkHhu6xO4bu44buGQU5PxKjhu5RB4buGw4Lhu4ZB4buG4buuUuG7hkHhu6xP4buKxq9BJVbhu4ZB4buGQEHhu6zhu6pPQeG7rE5G4buWQeG7kOG7ikFO4buW4bqm4buGTuG7rXgvxq954bq5Tsag4buYQWvhu5s=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phục dựng Đình Thôn Liêm, phường Trường Thịnh

Phục dựng Đình Thôn Liêm, phường Trường Thịnh
2011-05-13 14:41:00

PTO- Căn cứ vào các tài liệu lịch sử và nhân chứng, Đình thôn Liêm, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ nằm trong quần thể văn hóa tâm linh của đền thờ Mẫu khuôn, đình làng Mè...

Lương Sơn: Rộn ràng không khí trước bầu cử

Lương Sơn: Rộn ràng không khí trước bầu cử
2011-05-13 14:12:00

PTO- Có mặt tại xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Yên Lập vào những ngày đầu tháng 5, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử -...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long