Cập nhật:  GMT+7
w5Up4bucxqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG6rDzhuq0wI+G7lsOU4bqsKVUyKcag4bqmw6MyxqDhuq1Z4bq1xqDhuq3huqXhuqkyKMag4bu2KcavMcag4bqnNOG7tsag4bu2KcOoxqDhur9jxqDhu4fhuqlWMsOVLynhu5zDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlMOVPDEoxqDhuqfhuqXhu7bhu4rhu5YvL+G7tsOT4bu0VTPhurUp4bqp4bqtKTPDk+G6vzIv4bu4I+G6pyDhuq0z4bq1LzIj4buB4bqnL+G7ouG7nOG7mlMv4bugVOG7uFDhu5zhu6Dhu6Dhu6Dhu6BQ4bqt4bucUlBQU1Iw4bucw5Mi4bq1KOG7lsagL8OUw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu4bFqMagdjjGoHY8P+G6qcagKWXEgzIoxqDhu7jhu7IyxqAgacag4bqtKeG6qVnhuq3GoOG7tinGrzHGoOG6pzThu7bGoOG7tinDqMag4bu2KTPGoOG7tsOa4bu2xqApw6DGoOG7uFYyw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThurThuqzhu5fhuqzGoC3GoOG6rCnhuq88xqBAPCwxxqAyw5nhu4NPxqAyKGXhuq88xqDhuq3huqXDoTIoxqDhu7Ypw6jGoOG7tmRVxqAp4bqp4buDOzLGoOG6rClVMinGoOG6psOjMsagQFUyKMag4bqtWeG6tcag4bqt4bql4bqpMijGoOG7tinGrzHGoOG6pzThu7bGoOG6v8OZxqDhu7Thu6jhuq3GoEBY4bqpxqDhuq0p4bqpxqApw5o8xqAww6lVxqDhu7Ypw6jGoEBY4bqpxqDhuq08JjLGoOG7tmRVxqAyxq8xxqDhu6Lhu5rhu6Lhu5xPxqBAVuG7g8agMMOZxqAww6lVxqDhu7Ypw6jGoOG7tjTGoOG6v1U8xqDhuq3huqU1xqApP+G6rcag4bqnw6nhu7bGoMOi4bqpVTLGoOG6reG6pTYyKE/GoMOi4bqp4buDP+G6rcagQH0yKcagMsavMijGoOG6p+G6qVfhuq1PxqDhu7YpV+G6rcagMGXhurEyKMag4bu04bqr4bq1xqDhu7Ypw6jGoOG7tmRVxqDhu7bhu6bGoDLGrzHDk8OVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw7o8VcagQHsyKcag4buTw5nGoHco4bqp4buDLjLGoOG6rCl9xqDhu5XhuqkyKE/GoCAp4bqpxqDhuqwpVTIpxqDDucOZT8ag4buHxajGoOG6vjjGoHY8P+G6qcag4bqt4bqlw6EyKMagKcOjMsag4bucKVXGoOG7tinDqMag4bq0KeG7ok/GoEAsxqAww6lVxqDhu7Ypw6jGoOG6v2PGoOG7h+G6qVYyxqDhu7bEkTIoxqAyKWXGoOG7tsOa4bu2xqAww6lVxqDhuq08P+G6tcag4bqtKSMzxqDhu7ZkVcagKDxVxqBAezIpxqBA4buk4bqtxqAyxq8yKMag4bqn4bqpV+G6rcag4bq/w5nGoOG6p+G7pjLGoDBl4bqxMijGoOG7tlUzT8ag4bqt4bqlVTIpxqDhuq0pZMag4bqtKeG6rzzGoOG6rTw/4bqtxqDhuq0p4bqpWTLGoDDhurE8xqAyKFXhu4PGoOG6p1XhuqnGoOG6rT/huq3GoCg8VcagQHsyKcag4bu0w5nGoOG6rVnhurXGoOG7tinhuqkyKMagMMOZMcag4bu2N0/GoOG7tDQyxqDhurUpVjLGoOG6v8OZxqDhurUpNTIoxqDhuq3huqXhurnGoOG6p1bhuqnGoOG7tDsyKcagKeG7pDzGoOG7tikzxqDhu5kpw6jDk8agw7k8OzLGoOG6reG7pDzGoOG7uDw7Msag4bqtPuG7tinGoOG7tinDqMag4bu2ZFXGoCg8VcagQHsyKcagQFUyKMag4bqnPDIpxqDhuq3huqVl4bq3MihPxqDhurUpw5rhuq3GoOG6reG6pTwsMsag4bqtYeG6rcag4bq/w5nGoDHEgzzGoOG7tGXEg+G7tsag4bq/w5kzxqDhu7YpM8ag4bqtKeG6qcagKTPhu6Thu7YpxqAww6lVxqBAWOG6qcag4bqtPCYyw5PGoOG7k8OZxqDhu5XhuqkyKMag4bu2KTPGoOG7tDw/4bqtTcag4bqmVeG6qcagICk8xqDhuq0p4bqpxqApM+G7pOG7tinGoDDDqVXGoOG7tinDqMag4bu24bqpYTzGoOG6v2PGoOG7ouG7muG7ouG7mk/GoOG7tinhuqsyKMag4bqtOTzGoEBhMsagKeG7pMag4bqtw5oyxqDhu7Ypw6jGoOG6v8OZxqDhuq08P+G6tcag4bqtY+G7tsag4bu0NDLGoOG6tSlWMsOTxqDDuTw7Msag4bu0VuG7g8agKDzhuq/GoOG7tinhuqsyKMag4bqtOTzGoEBVMijGoOG6rSnhuqnGoCkz4buk4bu2KcagMMOpVcag4bu2KcOoxqDhu4fhuqlWMsagMMOZxqAww6lVxqDhu7Ypw6jGoEBY4bqpxqDhuq08JjLGoOG7tmRVxqAyxq8xxqDhu6Lhu5rhu6Lhu5xPxqAww6lVxqDhu7Ypw6jGoOG7h+G6qVYyxqAyw5nhu4PGoOG7tinhuqsyKMag4bqtOTzGoOG6rSlX4buDxqDhu7ZW4buDxqDhurUpw5rhuq3GoOG6reG6pTwsMsag4bqlV+G6rcag4bqtYeG6rcag4bq/w5nGoDDDmcag4bqtPDoyxqBAOsag4bu2KTPGoOG7tsOa4bu2xqAww6lVxqDhu7Ypw6jGoOG6reG6pTMyKMagMsavMcOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5Thu4bFqMag4bq+OMagdjw/4bqpxqApPDsyxqDhu7Y0xqDhuq3huqUmMsag4bue4bua4buaxqApVcag4bu2KcOoxqBAVTIoxqDhu7YpM8ag4bqtKeG6qcagKTPhu6Thu7Ypw5PGoHcoVeG7g8ag4bqt4bq5xqBAWOG6qcagMsavMU/GoOG6qOG7k3fhu5XGoOG7h8WoxqDhur44xqB2PD/huqnGoEDFqMag4bu2KVvGoEDhu6QzxqDhu7bDmuG7tsagICnhuqnGoOG7uFYyxqDhu7ZlxqDhuq3huqnhu4MmMsag4bqt4bql4bqp4buDOjJPxqDhur9ZMsagQMOgMijGoDIpVjLGoOG7uFYyxqDhu7Ypxq8xxqDhuqc04bu2xqDhu7bDmuG7tsag4bu4PDsyxqDhuq0+4bu2Kcag4bu2KcOoxqBA4bqrMijGoMOi4bqp4buDxqDhuq3huqV7MinGoCBpxqDhuq0p4bqpWeG6rU/GoDDDmTHGoOG7tjdPxqDhu7Q0Msag4bu2w5rhu7bGoDAz4bukPMag4bq1KVYyxqApw6rhuqnGoOG7tsOjxqDhur/Dmcag4bq1KTUyKMag4bqt4bql4bq5xqDhuqdW4bqpxqDhu7Q7MinGoOG7tikzxqDhu7ZW4buDxqDhu7Ypw6jDk8ag4buXw6EyKMag4bqtKeG6rzzGoOG6tSlhPMagKeG6seG6tcag4bq/xIM8xqDhuqzhuqXhu6QxxqAgKeG6qeG7gz8yxqAyOTIoT8ag4bqs4bql4bukMcag4bqs4bqlw6EyKMag4bqs4bqlNuG6rcag4bq/w5nGoOG7tOG7pjPGoOG6vzvGoOG6rSnhurvhu7bGoOG6v1nhuq3GoCnhuqnhu4M7MsagMeG6t8ag4bu2w5rhu7bGoDDEg+G6tcag4bqtWeG6tcagKeG6qVcyT8agMlYyKMag4bu2VTPGoCBpxqDhuq0p4bqpWeG6rcag4bqt4bqlw6EyKE/GoOG7tinGrzHGoOG6pzThu7bGoEDhu6YxxqDhu7Thu6YzxqDhu7YpM8ag4bu2VuG7g8ag4bu2KcOoxqDhuqc8MinGoOG6reG6pWXhurcyKMag4bq/w5nGoOG6tSnDmuG6rcag4bqt4bqlPCwyxqDhuq1h4bqtw5PGoOG7rSnhuqnhu4M/MsagICk+4bu2Kcag4bu0w5nGoOG7tjMyxqAyKVYyxqDhu7hWMsag4bqtPD/hurXGoOG6rWPhu7bGoOG6reG6pcOhMijGoDHEgzxPxqDhuq3huqXDoTIoxqDhu7bhu6Y8xqDhuq3hu6QzxqAyKcOqMijGoOG7uDw7Msag4bqtPuG7tinGoOG7tinDqMagKDzDmcag4bu24bqjPE/GoDLGrzIoxqDhuqfhuqlX4bqtxqDhuq0pV+G6tcag4bu04buqMijGoCg8YTIoxqDhu7Ypw6jGoDBVPMag4bu2KTPGoDLGrzIoxqDhuqfhuqlX4bqtxqDhu7ZVM8agKcOjMsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5TDlTwxKMag4bqn4bql4bu24buK4buWLy/hu7bDk+G7tFUz4bq1KeG6qeG6rSkzw5Phur8yL+G7uCPhuqcg4bqtM+G6tS8yI+G7geG6py/hu6Lhu5zhu5pTL+G7oFThu7hQ4buc4bug4bug4bug4bugUOG6reG7nFJQUFNSMOG7osOTIuG6tSjhu5bGoC/DlMOVL+G6tcOUw5XhurXGoOG7tjBV4bqn4bqn4buK4buW4bq14buTM+G7uOG7g+G7lsOUw7o8VcagQHsyKcag4bu0w5nGoOG7leG6qTIoxqDhuq1Z4bq1xqDhuq3huqXhuqkyKMag4bu2KcavMcag4bqnNOG7tsagQCzGoOG7tlbhu4PGoOG7tinDqMag4bq1KcOa4bqtxqDhuq3huqU8LDLGoOG6rWHhuq3DlS/hurXDlMOV4bq1xqDhu7YwVeG6p+G6p+G7iuG7luG6teG7kzPhu7jhu4Phu5bDlOG6rOG6pVUzxqBA4bqhPMag4bq/xIM8xqDhu7Yp4bqrMijGoOG6rTk8T8agOTIoxqDhu5c8MinGoOG7mTkyKMagw60yLcag4bq0KTTGoOG7mSlkxqDhuq194bu2Kcag4bqo4buTd+G7lcag4buHxajGoOG6vjjGoHY8P+G6qcagKeG6qeG7gzsyxqDhuqwpVTIpxqDhuqbDozLGoOG7tikzxqDhu7Q8P+G6rU3GoOG7hsOa4bu2xqBAfTIpxqAww6lVxqDhu7Ypw6jGoEBY4bqpxqDhuq08JjLGoOG7tmRVxqAyxq8xxqAxxIM8xqDhuqcqxqAww5nGoOG6rTw6MsagQDrGoOG7tikzxqAyKcOqMijGoDDDqVXGoOG7tinDqMag4bqtPD/hurXGoOG6rSkjM8OTxqDhu5d9Vcag4bq1KWXDozIoxqBAxajGoOG7tilbxqBA4bukM8ag4bqt4bqhxqAgKeG6qeG7gz8yxqAyOTIoxqDhu7ZiMijGoOG7tMOZxqDhu7YzMsagMilWMsag4bu4VjLGoOG6reG6pSYyxqBAfVXGoOG7tMOZMsag4buHxajGoOG7tinGrzHGoOG6pzThu7bGoOG6rWHhuq3GoOG7tikzxqAww6lVxqDhu7Ypw6jGoOG7tFUyxqBAWOG6qcOTxqDhu5csxqDhu7ZW4buDxqDhu7Ypw6jGoOG6pzwyKcag4bqt4bqlZeG6tzIoxqDhur/Dmcag4bq1KcOa4bqtxqDhuq3huqU8LDLGoOG6rWHhuq1PxqDhu7Yp4bqrMijGoOG6rTk8xqBAxajGoCnhuqPGoOG6reG6peG6scag4bq/OsagIGnGoOG6rSnhuqlZ4bqtxqDhur/DmcagKWXEgzIoxqDhu7jhu7IyxqDhu7TDmcag4bu2MzLGoOG7tDQyxqDhurUpVjJPxqDhu7Ypxq8xxqDhuqc04bu2xqDhu7Ypw6jGoEAsxqBA4bumMcag4bu04bumM8ag4bu2KTPGoOG6v2PGoOG7tinDqMag4bqtxIM8xqBA4buk4bqtxqApPDvhuqnGoMOi4bqp4bumxqDhu7ZVM8agKcOjMsOTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXhu5Mz4bu44buD4buWw5ThuqzhuqUzMijGoDIpw6oyKMagMsavMcagw6LhuqlVT8ag4buZVuG7g8ag4bu2KcOoxqBAxajGoEAjMcagMOG7pDzGoCk8O+G6qcagw6Lhuqnhu6bGoCA8MinGoOG6rT/GoOG6pTjGoOG6pTvhuq1PxqAgKTkyKMag4bu2KVvGoDDDmcag4bu2VuG7g8agKDzhuqvhurXGoDIoZeG6rzzGoOG7uFYyxqDhuq0pM8Oa4bqtxqAyKCnDqDPGoDHDmcagQMWoxqDhuq3huqXhurfGoOG6rSnDmTIpxqDhu7ZW4buDxqAww5kxxqAoPMOZ4bqpxqDhu7YpM8agMik8OuG6qcagKcOgxqAoPFXGoEB7MinGoOG6reG6pSYyxqBAfVXGoOG7tMOZMsag4bqsKVUyKcag4bqmw6Myw5PGoMO54bqp4buDOzLGoOG6rClVMinGoOG6psOjMsag4bqtPD/hurXGoOG6rWPhu7bGoOG7tilbxqBA4bukM8ag4bu2w5rhu7bGoEB9Vcag4bq1KWXDozIoxqBAw53hu4PGoDHhu6QyKcag4bu2KcavMcag4bqnNOG7tk/GoOG6tSk1MijGoOG6reG6peG6ucag4bqnVuG6qcag4bu0OzIpxqDhu7YpM8ag4bu2VuG7g8ag4bu2KcOoT8agQCzGoOG6v2PGoOG7tinDqMag4bu2KT4yKcag4bq/Y8agQOG7pOG6rcagMsavMijGoOG6p+G6qVfhuq3GoOG6v8OZxqDhuqfhu6YyxqAwZeG6sTIoxqDhu7ZVM8OTw5Uv4bq1w5TDleG6tcag4bu2MFXhuqfhuqfhu4rhu5bhurXDreG6qeG6rSkz4bql4buWw5Thu5fDqeG7tsag4bqs4bql4bqpMijGoOG7jOG7l8OZPMag4bqs4bqsxqDhuqwpVTIpxqDhuqbDozLhu47DlS/hurXDlA==

Đức Trung (Đài TT Thanh Sơn)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đưa vốn chính sách đến với vùng cao

Đưa vốn chính sách đến với vùng cao
2024-06-13 17:26:00

baophutho.vn Với những phương thức tiếp cận vốn linh hoạt, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Thanh Sơn đã có cuộc sống sung...

Vân Đồn phát triển kinh tế từ cây bưởi

Vân Đồn phát triển kinh tế từ cây bưởi
2021-02-24 08:13:56

PTĐT - Nói đến cây ăn quả nổi tiếng ở huyện Đoan Hùng người ta nghĩ ngay đến giống bưởi nổi tiếng đã có thương hiệu được trồng ở nhiều xã trong huyện.

Phụ nữ Tu Vũ tích cực phát triển kinh tế

Phụ nữ Tu Vũ tích cực phát triển kinh tế
2021-02-22 07:33:29

PTĐT - Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Tu Vũ (huyện Thanh Thủy) luôn tích cực vận động chị em tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều...

Ổn định thị trường thực phẩm sau Tết

Ổn định thị trường thực phẩm sau Tết
2021-02-22 07:27:26

PTĐT - Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 mặc dù được nghỉ liên tục 7 ngày và chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID- 19 nhưng đa phần người dân không có tâm lý tích trữ nhiều thức ăn.

Ngày vía Thần Tài: Đi mua “may mắn”

Ngày vía Thần Tài: Đi mua “may mắn”
2021-02-21 11:48:33

PTĐT - Ngày vía Thần Tài năm nay, dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng việc mua - bán vàng vẫn không hề giảm nhiệt khi số lượng khách đến...

Khí thế lao động sản xuất đầu Xuân mới

Khí thế lao động sản xuất đầu Xuân mới
2021-02-18 07:43:47

PTĐT - Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đi vào cuộc sống, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra, ngay từ những ngày đầu năm...

Sôi nổi khí thế sản xuất đầu Xuân

Sôi nổi khí thế sản xuất đầu Xuân
2021-02-17 07:51:00

PTĐT - Dù không khí đầm ấm của ngày Tết vẫn còn hiện hữu trong mỗi gia đình nhưng tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy hay trên đồng ruộng, những người công nhân, bà con nông...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long