Cập nhật:  GMT+7
4buWXVJQJTbGr2RkTeG7oOG6q8SQIsSRNj/hu6DGoMSQXcavOF1QxJBd4bq9w63hu45QxJDhurc4W1BbIuG7qFDEkWMxUGThu6w4UGll4bu2xJFQxJFWOFtQUlFPUGQ5UGfDoiJQJeG6uThbUDXhu4vhu5YvXVLGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4buWIjdbUMavNiJbOE3hu6A2P33EkeG7oFBkYyVN4bugXcSRxJHhuqvhu44vLyTGrznhuqtdZcSRXTnhu5BnOC85Nioqxq/EkcavL2g/JGQixJE/LzUiOF0txJE/L1NRUlEvVS9SU1Phu6ZSVMWoUuG7pmtTL1JTVeG7pOG7pFHhu6ZV4bukVOG7plPhu6ZfUVHhu7M5WzlQ4bqqxJDhu7nhu5A04bqrW+G7oMagLVDDmVDEkV3hu6g4W1Am4bu4ZVA4VjdQXWXDrTw4UMSQXcavOF1QxJBdZcSpUCVhUMSR4bq3OFtQWyLhu6hQxJFjMVBk4busOFBpZeG7tsSRUCbhu7DEkVBSxahT4buQU+G7pFJQxJFjIjxlUCbhuq84W8OUUMSRVjhbUFJRw5RTT1BkOVBnw6IiUCXhurk4W1A14buL4buQUMSQYzk4W1AmYcOUUGThu6w4UGll4bu2xJFQOMOjOFvDlFA24bu0N1A4W10iPOG6q8OUUMSRXWXEqVBk4busOFAm4buwxJFQxahR4buQxahSVVDEkWMiPGVQJuG6rzhbw5VQJcOjOFtQOFtdIjzhuqtQaeG7tMOtUCrhu4M4W1DDmlPhu5BUVFNQxJFjIjxlUCbhuq84W8OVUCoxJV1QZ+G6u1BV4bum4buQUVPDmlDEkWMiPGVQJuG6rzhbUMOVUMSR4bq3OFtQZOG7rDhQNuG6v+G6pzhbUDbhur/hurU4W1DEkV3hu4MlUFLhu6bhu5Dhu6RV4bumw5RSUMSR4bu2OOKApuG7luG6q8ag4buWxJHGryQ2P1BkxJHDrTY/TeG7oDfGr2NbIjjhu45T4bqraVDGr2XEkTnhu6DGoOG7lsSRY8ag4buWxJEqxqDhu5YiN1tQZGMlTeG7oF3EkcSR4bqr4buOLy8kxq854bqrXWXEkV054buQZzgvOTYqKsavxJHGry9oPyRkIsSRPy81IjhdLcSRPy9TUVJRL1UvUlNT4bumUlTFqFLhu6ZrUy9SU1Xhu6Thu6RR4bumw5lSVFVTUl9RU+G7kDThuqtb4bugxqDhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoOG7li/EkSrGoOG7li/EkWPGoOG7lsSRY8ag4buWxJEqxqDhu6NdZcOtPjhQKjElXVAl4bq1UCXhu7ZlUDUiOF1QxJEow5RQWyLGr1AmMDhdUF3hurEiUGciIThQOMOjOFtQKuG7tDhQ4bu3W2XDrXs4UMSQXTFQxJDhu6g3UOG7mDVdZVBSUGnhu65Q4buhOcavOFDhu6vhu7Dhu5RQJuG7uGVQxJHhur9QxJFj4bqvOFtQOOG7tjfDlFA34bqxJVA4XTNQJV05UMSRXWVQOF1A4bqrUF3hu6o4W1DEkWNWN1DEkWMiPGVQJuG6rzhbLzhWN+G7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4buWL8SRKsag4buWL8SRY8ag4buWL8SRxq8kNj/GoMSQYzk4W1Bk4busOFBpZeG7tsSRUDjDozhbUDhbXSI84bqrw5RQXWXDrTw4UMSQXcavOF1QxJBdZcSpUMSRIijhuqtQxJHhurslUCVdZcOtPjhQKjElXVAl4bq1UCXhu7ZlUCXhu7TDrVDEkWPhuq84W1BnQMSRUDhlw6Miw5RQxJFA4bqrUMSRY2U4W1DEkV3hu7Q3UCXGrzhdUMSRXT85UF3hur/DojhbUGThu6w4UGll4bu2xJFQXeG7qjhbUF054buow5VQxJFWOFtQKiI8OFDEkSAlXVAl4bu0w61QNsOpxq9QNsavIsOUUMSRQDhQKuG6uzhbUF0oxJFQKiI8OFDEkSAlXVAlXeG7tDhQNsOpxq9QN+G6scSRUGfhurvhu5BQ4burPFDEkV3EgzhbUMSRXWXEqVA24bqnIlAm4bq/4bqnJVAkxINQxJFjIFBd4bqn4bqrUDbDrMOUUDVqUMSRXWVAxJFQxJFd4bu0N1Alxq84XVAlXVY3UGRhJVDhuqtdw6E4W1DEkWPhu4dQZOG7tGVQJDw4XVAm4bq/4bqnJVDEkWMiPjhQNV3GryJQNTHhuqtQxJFd4bqlIsOUUGcwUGdAw61QZOG7rDhQNuG6v+G6pzhbUDbhur/hurU4W1DEkV3hu4MlUCbhu7DEkVBb4bu4OFBSxahQOFvhu6o4UMSR4bu2OMOVUDhWOFtQZGXhu7bEkVA2w6nGr1AlXSIhN1BpZeG7tDhQw5rDmcOUw5rEkeG7sC9dxq/DlVA4W8OjUFVVw5TDmVDEkeG7sC9dxq/igKZQ4burZcOtPDhQxJEiKOG6q1DEkeG6uyVQJV0yUCbhu7A5UCrhu4NQ4buoOFDhuqtd4buoxJFQxJFjIj44UCXhu7TDrVAlXcOow5RQJV1WOFA4ZcOjIlAkw6FQNsavIlBEIjgqUGQiOF1QZOG7rDhQXeG6v8OiOFtQxJFdMcSRUGfhu6pQNShQXTnhu7AlXVA4ZcOjIlDEkWPhuq84W1DEkV1lxKlQZOG7rDhQJig4UDhWN1BTUVJR4buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrxqDEkOG6tzhbUCbhu6o4UFsixq9QJeG7uDdQZ+G7qlAm4buqOFA24bqnOFDEkVY4W1A4XcavOF1QxJFdPzlQXeG6v8OiOFtQXeG7qjhbUF054buo4buQUOG7q2XDrTw4UMSRIijhuqtQxJHhurslUMSRXeG7gyVQXSI8OFBnIjwlUCrhuq84UCbhurciUGNl4bqxOFtQJuG7tsSRw5RQYmXDrVBdOeG7sCVdUCXhu6glUGfhurk4W1AlXWXDrSE4UCXGrzhdUDhdWDdQJiPDrVA4XcavOF1QJV1lw60+OFAm4bq3IlAl4bq1UCXhu7ZlUCXhu7TDrVDEkWPhuq84W8OUUGdAxJFQOGXDoyLhu5BQ4buhKDhQOMavw61QxJE54buqOFBdZcOtPDhQJuG7rlAlYVDEkWMhOFBVVFNdxq9QOGXDoyJQxJFj4bqvOFtQxJFdZcSpUGThu6w4w5VQW+G7uDhQVFFRXcavUMSRY+G6rzhbUCVdw6jDlFDEkWM5OFtQJmFQKiI8OFDEkSAlXVDEkWPhuq84W1A3w6IiUDbhu6pQU1JQXcavw5RQJuG7sMSRUMWo4bukw5RST1A1KFBdOeG7sCVdUDhWN+G7kFDhu6Phu7TDrVAlXcOoUCbGrzhbUOG6q13hu6jEkVBdZcOtUF0iPGVQYmXhu6xQNSI4XVDEkShQxJFjIThQJuG7tsSRUCbhuq8iw5RQOF0iKWVQXeG6sVA4w6M4W1Aq4bu0OFAm4buuUCVhUDhbZeG6rzhQxJFdZVA4XUDhuqtQ4bq3OFAmMThd4oCmUOG7qSLhu6hQxJFjMVBk4busOFBpZeG7tsSRUCXDozhbUDhbXSI84bqrw5RQxJDEkOG7o+G7t8OUUCoxJV1QZ+G6u8OUUMSRXeG6v+G6tThbUDfhu7Aiw5RQKmVQNjElXVDEkVY4W1DEkeG7h1DFqFAmKDhQU8OaT1BkOVBnw6IiUCXhurk4W1A14buL4buQUOG7q2XDrTw4UMSRQOG6q1DEkWNlOFtQZ+G7qjlQJeG7qCVQxJFdKFA34buwOF1QOF3hur9QNV3GryJQxJFd4buoJVBiZVk4W1DEkWPhur/huqU4W1DEkV3hu7AlXcOUUCXGrzlQNsavOF3DlFBk4busOFBpZeG7tsSRUGdAxJFQNiI8ZVBp4bu0w61QKuG7gzhbw5RQN8avw61QN1klw5RQN+G7tMOtUMSRYz9QJsavOMOUUCVdKFAkIig4UDjDozhbw5RQNuG7tDdQZOG7rDjigKZQxJBdw6nDrVDhu6tYOFs=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cục Thuế: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Cục Thuế: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2009-07-16 07:26:00

Cục Thuế vừa tổ chức sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2009. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,...

Làm giàu cho đất bưởi

Làm giàu cho đất bưởi
2009-07-15 15:48:00

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về với quê hương, những người lính đất bưởi đã phải trải qua bao khó khăn trong từng thời cuộc. Không cam chịu trước cái đói nghèo trước...

Đổi thay ở làng Ngọc Tân

Đổi thay ở làng Ngọc Tân
2009-07-15 15:10:00

Chúng tôi về làng Ngọc Tân xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng của đồng bào dân tộc Cao Lan. Dưới cái nắng chói chang oi bức của thời tiết mùa hè, dãy núi Đẫu với những bạt ngàn cây...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long