Cập nhật:  GMT+7
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg64bucw6ptw6zhur0p4bqzM+G7iyl7KeG6s2XDrMOqKcOsw6rhuqPDrCnhu53DuSnhu6fhu4vDrOG6vSnhu6fhu4cp4bqzZcOsw6opaeG7qynDrMSRw6wpw6zDocOs4bq9KeG7pzQpw6054bq1KeG6tOG7iuG7puG6vsOCLT4xPy/Dqj46P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buVw4rhuqcyw6IoOuG7lOG7nOG6pOG7nCktKeG7mjPDrOG6vSk+PC8wPSnhu5zDqnQp4budxqFz4buTw6zhur0p4bqyw7Mp4buoKeG7nWQpw4zhur3hu6Phu6nhurnDrCnhu5zGoXPDtMOs4bq9KeG7muG7j8OsPSnhu5zGoXPhu5PDrOG6vSnhurLDsynhu5XDquG6r8OsKeG7ncOqc8O0w6zhur0p4budxqHDuuG6tSnhuqXDoeG6tSnhurPhur9l4budKeG6tcOqbsOs4bq9KcOi4buD4bq1w6op4bq04buK4bum4bq+w4ItPjEp4bq1cTIp4bqyw7Mp4buoKeG7nWQp4budNeG6vynhu5zDqjTDrMOqKeG7lcOqbinhuqQ0KcOM4bqhw6zhur0p4budw6ptw6zhur0p4bud4bq/w6wp4bunxJEpeynhu53GoXPDtMOs4bq9KcOq4buR4buVKeG7ncO5KeG7p+G7i8Os4bq9KeG6tXEyKeG6s2XDrMOqKcOsw6rhuqPDrCnhurThu4rhu6bhur7Dgi0+MSQp4bqk4bqj4bupKWk0KeG6tTIp4budw7kp4bun4buLw6zhur0pw6Lhu4sp4bq04buK4bum4bq+w4ItPjEp4budw6p0KT57KeG7pzQpPn0p4bud4buBw6zDqinhu511KWjDquG6vynDouG7g+G6tcOqKcawNuG7qSnGoTIp4buTKeG7puG6v2Xhu50pw4wyw609KeG6tXAp4budw6rDqSnDrMOqcynhu5sy4bujQD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhurJlw6zDqinDrMOq4bqjw6wpW308KSrhurLDjClbfTwmQD8v4buVOsOs4bulPSl9fSnhu53hu6PDsuG6vz0p4bql4buDMinhurXDquG7hSnhu5TDqnPDtMOs4bq9KcOKNuG6vynhurTDquG6o+G7oynhur7hur49KeG7luG7o+G6r8OsKcOKNuG6vynhurTDquG6o+G7oz0p4bucw6o0w6zDqinhu5XDqm4p4bqkNCnDjOG6ocOs4bq9JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhu5zhur/EkcOsKeG7m8O5QCnhu5rhu6Phu6kp4budw6rhuq/DrCnDrTXDrCnhur3hur8y4bq/KeG6peG7izXDrCnhurXhu6Nu4bq/PSnhu5vhu6Phu6kp4bud4bq/w609KeG7nTjDrOG6vSnDquG7o+G7qWThu50pM+G7lT0pw6zDquG6v+G6ucOtKeG7ncah4buhw6zhur0pw6rhu6Phu6lk4budJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrDjOG6vTThu6kpe30vID0p4bqzZcOsw6opw6zDquG6o8OsKcOtZeG7nSnDrMOq4bq/xJHhu6M9KWjDquG7iSnhu53DquG7kz0p4bql4bq/KWjDqjPDrT0pw6zDquG6r+G7lSnhu6fhur9lw6wp4bql4bq/xJHhu6Mp4budxqHhu4Mp4budNeG6vylIw6rhu4syKcOMw7Phur8p4budw6rhuq/DrCnhurJlw6zDqinhu6fhur9lw6wp4bqkNCnDjOG6ocOs4bq9KeG6pXPhu5HhurUp4bq1w6rhurHDrCnhuqXhu4szw6wp4bun4bq/Y8OtKeG7lcOqw7Lhur8p4bq1w6Phu5Upw6Lhu4sp4bq04buK4bum4bq+w4ItPjE9KeG6pXPhu5HhurUp4bq1M+G6tcOqKWnhu6kp4bunNClpw6Phu6kpw63hurfhu6MpxrDhuq3hu50pw6zhur3DquG6v2XDrSM/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6w4zhur004bupKXsiLyA9KeG6s2XDrMOqKcOsw6rhuqPDrCnhurXhu4kpaGThu50p4buX4bujNinDonPhu4/DrOG6vSnhu53hu4HDrMOqKeG7p8O14bq/KeG7mnfGoOG7mi3hurThu4rhu6YteyM/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6w4zhur004bupKX08LyA9KeG6s2XDrMOqKcOsw6rhuqPDrCnDouG6v+G6ucOsKeG6s+G6v2TDrCnDrMOhw6zhur09KeG6pXPhu5HhurUp4bq1w6rhu6Phu6nDqcOsKeG6pWTDrCnhurJlw6zDqinhu6fhur9lw6wp4bqkMilow6rhu4syKeG7nMah4bujw6zhur0pc+G7j8Os4bq9KcOK4bujZCnhurXhu48p4bub4buTKXsp4bunNCnhuqVz4buR4bq1KWlq4bq1KcOtM+G7oylp4bq/Y8OsKeG7nXDhurUjPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOsOM4bq9NOG7qSk8Pi8wPSnhurNlw6zDqinDrMOq4bqjw6wp4bqlc+G7keG6tSnhuqXDoeG7nSnDrMOz4bq/KWjDquG7gSnhu5fhu6M2w6w9KeG7ncOq4buTKcOtM+G7qSM/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6w4zhur004bupKTx9LzA9KeG6s2XDrMOqKcOsw6rhuqPDrCnhuqVz4buR4bq1KeG6pcOh4budKeG6puG6tMON4buKKeG7lcOqw7Lhur8pw6zDquG6o8OsKeG7nTXhu4sjPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOsOM4bq9NOG7qSk8MS8wPSl7e8OqfTxAKeG6s2XDrMOqKeG7neG7h8Osw6op4bqzZcOsw6opw6zDquG6o8OsKcOs4bq94buj4bupKWjhu4PhurXDqj0pxrDhu6PDo+G7nSnDquG6v2XDrCnDrOG6vXXDrOG6vSnhu53hu6PEg8OsKcOq4buLNMOsKcOqbSnDqsOj4buVIz8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrDjOG6vTThu6kpPjwvMD0pPMOqfTxAKeG6s2XDrMOqKcOsw6rhuqPDrCnhu53DuSnhu6fhu4vDrOG6vSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bq0w6rhurHDrCnhuqXhu4szw6wp4budw7kp4bun4buLw6zhur1AKeG7puG6v2PDrSnhu5XDqsOy4bq/KcOsw6HDrOG6vSnDouG7iynhurThu4rhu6bhur7Dgi0+MT0p4bqz4bq/ZMOsKeG6tcOqdMOs4bq9KeG7m+G7o+G7qSnhuqUyKeG7nTXDrOG6vSlow6ptw6zhur0pw6pv4bq/KeG7lcOqcOG6tT0p4bubbuG6tSnDrMOq4bq/4bq5w60p4budxqHhu6HDrOG6vSnDrMOq4bq/4bq5w60p4bqlw7PhurUp4budxqFjw6wp4bqzZcOsw6opw6zDquG6o8OsKeG7m+G7o+G7qSnhu53DquG6r8OsKcOtNcOsKeG6veG6vzLhur8p4bql4buLNcOsKeG6teG7o27hur89KWlq4bq1KcOtNMOs4bq9KeG6s3DDrOG6vSnhurXDquG7oylo4buxKeG7pzQp4bub4buj4bupKeG7neG6v8OtKeG7nTjDrOG6vSnDquG7o+G7qWThu50pM+G7lSQ/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg64bqyZcOsw6opw6zDquG6o8OsKSB9ICkq4bqyw4wpIH0gJkA/L+G7lTrDrOG7pT0pWyAp4bud4bujw7Lhur89KeG6peG7gzIp4bq1w6rhu4Up4buX4buj4bqvw6wp4bua4buPw6wp4bucxqE0PSnhu5zhu5Qp4bqkNCnDjOG6ocOs4bq9JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhu5zhur/EkcOsKeG7m8O5QCnhu5rhu6Phu6kp4budw6rhuq/DrCnDrTXDrCnhu53hu4HDrMOqKeG6veG6vzLhur8p4bql4buLNcOsKeG6teG7o27hur8p4bqlNynhurXDqjXhu6kp4budw6rhuq/DrCnDrMOq4bqjw6wp4budNeG7iynhurXDquG7oylo4buxKeG7pzQp4bqlw6Hhu50p4bua4bud4bqnw6zhu509KeG7m+G7o+G7qSnhu53hur/DrT0p4budOMOs4bq9KcOq4buj4bupZOG7nSkz4buVJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrDjOG6vTThu6kpeyAvID0p4bqzZcOsw6opw6zDquG6o8OsKeG6pXPhu5HhurUp4bq1M+G6tcOqKWnhu6kpxrDhuq3hu50pw6zhur3DquG6v2XDrSnhuqPDrSnhu53hu4HDrMOqKeG7p8O14bq/KeG7mnfGoOG7mi3hurThu4rhu6YteyM/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6w4zhur004bupKTxbLzA9KeG6s2XDrMOqKcOsw6rhuqPDrCnGsOG6reG7nSnDrOG6vcOq4bq/ZcOtKWnEg8OsKXsp4bq14buJKWhk4budKeG7l+G7ozYpw6Jz4buPw6zhur0p4bud4buBw6zDqinhu6fDteG6vynhu5p3xqDhu5ot4bq04buK4bumLXsp4bunNCnhuqVz4buR4bq1KeG6tcOq4buj4bupw6nDrClpY8OsKWjDquG7izIpw4pv4bq/KeG7m3ThurUp4bud4buB4bq1w6op4bq1w7rhurUp4bq1cTIp4bqyZcOsw6op4bun4bq/ZcOsKeG6pDQpw4zhuqHDrOG6vSM/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6w4zhur004bupKTwiLzA9KeG6s2XDrMOqKcOsw6rhuqPDrCnhuqVz4buR4bq1KeG6tcOq4buj4bupw6nDrCnhu5syw6zhur0p4bucxqHhu6PDrOG6vSnhu53huqPDrSnhu6kp4budZCnDisSpMinhu6Yyw6zhur0p4bqlw6kp4bql4bq/xJHhu6Mp4budxqHhu4MjPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOsOM4bq9NOG7qSk8MS8wPSk+McOqfTxAKeG6s2XDrMOqKcOsw6rhuqPDrCnhu5vhu6Phu6kpw6ptKcOqw6Phu5U9KeG7ncOq4buTKcOtM+G7qT0p4bqlw6Hhu50pw6zDs+G6vylow6rhu4Ep4buX4bujNsOsKeG7lcOqNuG6vynhu5vDuSnDonDDrOG6vSnhu53DquG7o27hurUpMsOsKeG7ncOqxIPDrD0p4budw6rhu6Nu4bq1KeG7ncah4buRKeG7neG6v8OtIz8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrDjOG6vTThu6kpPjwvMD0pPMOqW11AKeG6s2XDrMOqKcOsw6rhuqPDrCnDqm3DrCnDrWMp4bub4bqj4bujPSnDrMOq4buD4buVKeG7neG6v8OtKcahw7Thur8pxqE14bq1Kcahb+G6vynDrOG6vXXDrOG6vSnDqsOgw6wjKT7Dqj5dQCnhurNlw6zDqinDrMOq4bqjw6wp4budw7kp4bun4buLw6zhur0kPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG6tMOq4bqxw6wp4bql4buLM8OsKeG7ncO5KeG7p+G7i8Os4bq9QCnDrMOqb+G6vynDrTPhu6Mp4bq14buPKeG7neG6v8OtPSnhu5vhu6Phu6kp4bud4bq/w609KeG7m+G7o+G7qSnhu53DquG6r8OsKcOtNcOsKeG7neG7gcOsw6op4bq94bq/MuG6vynhuqXhu4s1w6wp4bq14bujbuG6vz0p4budw6rhuq/DrCnDrMOq4bqjw6wp4budNeG7iynhurXDquG7oylo4buxKeG7pzQpw6054bq1KeG6tOG7iuG7puG6vsOCLT4xJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lXfhu6Phu53DquG7i8ahKDrhurIyzIHhu4sp4buUw6rhu6PMgSnhu5zDquG7i8yjKeG6peG6v+G6p8yjzILDrCnhu53hu6PMm8yJKSrhu53hu4vMgsyJw6zhur0pw6rhu4vMm8yj4buVJj8v4buVOg==

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè

Chủ động phòng tránh bệnh mùa hè
2024-05-29 14:22:00

baophutho.vn Nắng nóng, mưa nhiều, kèm theo những diễn biến bất thường của thời tiết là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trong mùa hè, gây ra...

Những dấu hiệu nhận biết bệnh Covid-19 qua da

Những dấu hiệu nhận biết bệnh Covid-19 qua da
2020-08-10 05:57:32

Bác sĩ Hoàng Văn Tâm, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh suy hô hấp cấp gây ra bởi Covid-19 không chỉ gây các triệu chứng về hô hấp mà còn ở các vị trí khác như da. Có...

Ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19

Ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19
2020-08-07 19:56:04

PTĐT - Bản tin 18h ngày 7/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 34 ca mắc mới COVID-19...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long